නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

yeuodu;a ;ksfhka Ôj;a fjkjd lsh,d uu ;SrKhla wrka ysáh flfkla fkdfjhs''' -ueKsla l=rel=,iQßh


ud ;=< ,iaikla ;sfhkj kï tal ug foúhkaf.ka ,enqK ;E.a.la'''

isxy, iskudfõ iaj¾Kuh hq.hl u;l igyka w;r ueKslla fia Èÿ<ñka l,d f,dj j¾Kj;a l< weh kñka o ueKsla l=rel=,iQßh jkakSh' ,o úrduhl§ wehj fifkyil kjd;ekg le|jkakg wmg yelsúh' fï wef.a l;djhs'''

² ueKsla l=rel=,iQßh lshkafk ks<slu fydhdf.k fkd.sh rx.k Ys,amskshla'''

Tõ' tal ;uhs we;a; l;dj' uf.a ;d;a; rx.khg ±ä leue;a;la olajmq iy rx.k Ys,amsfhla fjkak isysk ujmq lvjiï ;reKfhla¨ ta ldf,' ta;a Tyqf.a foujqmsfhda ta lshkafk wfma iShhs wdÉÑhs leu;sfj,d kE ;ukaf. mq;d k¿fjla fjkjg' ta ;=< ;d;a; ys;kak we;s ug fkd,enqKq wjia:dj uf.a orejkag ,ndfokj lsh,' Tyq fï fCIa;%hg ;snqK we,au ksidu miq ldf,l rx.k fCIa;%hg fhduqùu wfma mjqf, fldgila fjkjd' ta úÈhg ;uhs ÔjrdKs" cdklS" Ysrdks lshk uf.a wlal, ;=kafok;a tlal uu;a fCIa;%hg tl;= fjkafk'

² mshdf.a n,lsÍug fCIa;%hg wdj lsh,o Tn lshkafk''

wfka keye' foujqmsfhda wmsg ljodj;a lsisu foalg n,mEï" n,lsÍï lr, kE' ta jf.au wkjYH kS;s Í;s jf.au ±ä o~qjï muqKqj, kE' yeu foau fyd¢ka' wdofrka lsh, §, ;uhs wmsj fï ;ekg .;af;' we;a;gu lsõfjd;a wms ta ldf, b|, wo olajd wdorKSh mjq,la'

² t;fldg rx.k Ôúf;ag mh ;sífn''

wlal, ;=ka fokdf. rÕmEï ±l, Tjqka iuÕ l,d lghq;=j,g wïu ;d;a; tlal iyNd.s fj,d mqxÑ ldf, b|,u fCIa;%fha wh;a tlal .ejfikak ,eîu ksid ug tajd idudkH foaj,a fj,hs ;snqfK' Tfydu bkak w;fr 1973 wjqreoafo ug O¾ufiak m;srdc uy;auhf. zwyia.õjZ Ñ;%mgfha rÕmdkak wjia:dj Wodfjkjd'

² wyïfnka jqK;a Tn rx.k Ys,amskshla njg m;afjkjd

Tõ' uu rx.k Ys,amskshla úÈhg iskudjg iïnkaO fjkj lsh, ;SrKh lrkak;a biafi,a, ug bfíu ta wjia:dj ,enqKd'

² ffojhg wkqj Tfí /lshdj rx.kh fjhs lsh, ueKslag tod ys;=ko''

keyefk' uu ta fjoaÈ mdi,a YsIHdjla" wyia .õfjka miafi ug ieKfl<sh Ñ;%mgfha rÕmdkak wjia:dj ,enqK' ta rÕmEï ±l, f,iag¾ uy;auhf.ka Tyqf. zf.daâ lskaZ lshk *s,aï tlg;a wdrdOkd ,efnkj' Th úÈhg tl È.g Ñ;%mg ,efnkak .;a;u ug fïl lrorhla úÈhghs ys;=fk' uu lsõj ug nE rÕmdkak ug bf.k.kak ´fk lsh,'

² t;kska miafi fudlo jqfKa''

f.daâ lska Ñ;%mghg msgrgj,a j,ska mjd rx.k Ys,amskshla f.kak, bkag¾úõ jf.au ial%Ska fgiaÜ lsh, ta tlaflklaj;a yß hkafk ke;=j ;d;a;g lsh, ta ud¾f.ka udju f.kakqjd' t;kÈ uu ta Ñ;%mghg tl mdßkau isf,laÜ jqKd'

² 80 oYlh jk úg Tn b;d ckm%sh oCI rx.k Ys,amskshla fjkj'''

tal ;uhs uf.a mSla tl' wdor l;dj" rkaoïje,a" nnd flgQ yeá" l%sia;= pß;h" ys; fyd| fld,af,la we;=¿ ;j;a b;d ckm%sh iskudmg rdYshlg rx.kfhka odhl fjkak wjia:dj ug ysñjqKd'

² ta;a Tn rx.k fCIa;%h ;=< .sfha ukao.dó .ukla''

wksjd¾hfhka' ta;a tal ;uhs uf.a l%uh' lsisu ojil tl msg tl jev Ndr wrf.k pß; miqmi yUdhkak ug wjYH jqfKa keye' ld,h l<ukdlrKh lrf.k fndfydu ksoyfia úfõlSj b|f.k rÕmEu ;=< ;sfhkak ´k .=Kd;aul nj wdrCId lrf.k ks¾udKhg;a ug;a ydkshla fkdfjk úÈhg fndfydu f.!rjdkaú;j ;uhs uu rx.kfha kshe¿fka'

² iskud u;l igyka fldf;la ;snqK;a Tn .ek wdkafoda,kd;aul l;dny we;sjkafka ieóf.a l;dj Ñ;%mgh ksid'''

keye' uu jeä m%;spdr ,enqfj wdor l;dj" rkaoïje,a ;sr.; jqKdg miafi' ta;a tlalu uu *s,aï j,ska álla wE;afj,d ysáhd' tfyu bkak w;fr ;uhs ieóf.a l;dj Ñ;%mghg wdrdOkdj ,efnkafk ÿrl:k weu;=ulska' ta Tjqka udj ta i|yd f;dard.;a nj lsh,' f,dl= Wkkaÿjla ;snqfK ke;s jqKdg fmd; lshj, ;snqK ksid ta pß;hg mK fmdjkak mqxÑ wdidjl=;a ys;g wdjd' we;a;gu id¾:l ks¾udKhla' fndfyda we.hSïj,g ,lajqKd' wo ;uhs ysf;kafk ug ,enqfK fldÉpr ják wjia:djla o lshk tl'

² Tn f.dahd (Goya) rE /ck f,i lsre¿ m<¢kakg ;rï jdikdjka; fjkjd'''

uf.a mdi, jk ñ,d.sßh Ydka; mdjq¿ nd,sld úµd,fha ud;a tlal tlg bf.k.;a;= ñ;=ßhla ud¾.fhka ;uhs ta wjia:dj ug ,efnkafk' ta;a f.oßka ´jg hkak fokafk kE' uq,skau .sfha ta bfjkaÜ tl n,kak' yenehs ug talg Ysrdks wlal ifmda¾Ü l<d' yeu i;shlu n,kak hk whg bÈßm;a fjkak wjia:dj §, tlaflfkla f;darkjd' wjqreoao wka;sfï ta wh w;ßka rE /ck f;darkjd' fldfydu yß uu jdikdjka; jqKd ta lsre< ysñlr.kak'

² fg,s kdgH j,g f,dl= iïnkaOhla ke;s jqKdg ta w;r;a Tn by<skau ku r|jmq rx.k Ys,amskshla'''

talg fya;=j ;uhs iqiSud Ñ;% l;dfõ tk iqiSuf. rEmh úÈhg wekafo ug iudk rEmhla' ta ldf, uu rx.k Ys,amskshla fkfuhsfk' ta;a f.dvfofkla w÷r.;a; fï w¢kafk ueKsla l=rel=,iQßhj lsh,' ta yryd ug f,dl= m%;spdr jf.au m%isoaêhla ,enqKd' B<Õg frdydka je,súg uy;auh ziqiSudZ fg,skdgHhla njg fmr<oaÈ iQiSudf.a pß;hg f;dard.;af;;a udj' uq,ska Ñ;%l;dfj uf.a rej we¢, Bg miafi ta pß;hu ug ksrEmKh lrkak ,eîu úfYaI wjia:djla jf.au uu ,nmq Nd.Hhla' ta ksid ;uhs fg,skdgH fCIa;%fha uf.a ku jeä jYfhka lshefjkafka' ta yryd isxÿ lshkak;a wjia:dj ysñ jqKd'

² ta ldf, Tfí rej ,iaikhs m%xY hqj;shlg iudkhs lsh, keÕ=k rdjh Tn olskafk fldfyduo@

tal b;ska tl tlaflkd olsk úÈhfk' tfyu ke;=j uu ,iaikhs lsh, ug lshkak neye' ´ku flfkla i;=j l=uk wdldrfha fyda yevhla ;sfhkjd' ud ;=<;a tjeks fohla we;s' talhs ta úÈhg lshkj we;af;'

² wog;a Tn ta rej jf.au m%shukdm nj ta úÈhgu mj;ajdf.k hk flfkla''

uf.a wlal,g rEm,djkHd.dr ;snqK;a uu tajg .syska rEmh yevlr.kak W;aidy lrk flfkla fkfuhs' fj,dfj yeáhg mqxÑ fïlma tlla uuu lr.kakj' ud ;=< hï ,iaikla ;sfhkj kï tal ug foúhka jykafiaf.ka ,enqK ;E.a.la' wms ojiska oji jhig hkj' taj k;r lrkak lsisu flfkl=g neye' ta;a wmsg mq¿jka ,iaikg ms<sfj,g msßisÿj bkak' ta foaj,a lsisu  fldÜgdfilg fjkajqKq foaj,a fkfuhs' ta .ek ys;, wms Ôj;afjk wka;su oji fjklï ,iaikg bkak ´k'

² ,iaikg bkak ys;df.k o ú,dis;dj,g jeä Wkkaÿjla olajkafk''

uu fudv,ska lrk ldf, we;a;gu lsõfjd;a ú,dis;d fydh fydh taj miafi .shd' ta b;ska fCIa;%hg wjYH ksid' ´ku flfkla leu;shsfk ,iaikg w¢kak m<¢kak' úfYaIfhka .eyekq wh' uu;a ta w;r bkak flfkla' ug .e,fmk we÷ï wdhs;a;ï f;dar.kak Wkkaÿfjkj'

² ;kslv Ôúf;ag kej;Sula ;shkak Tn Wkkaÿ jqfKa keye''

we;a;gu talg úfYaI Wkkaÿjla ;snqfK keye' ta jf.au ;kslvj bkakjuhs lsh, ;SrKhl ysáfh;a keye' lf;da,sl ne;su;shla úÈhg uu by<skau ms<s.kak fohla ;uhs yeufoau isoaOfjkafk foúhka jykafiaf. leue;a; wkqj' ta wkqj ug ysñ foaj,a ,enqKd' wysñ foaj,a uÕyereKd'

² ;kshu Ôj;afjkak ;rï Tn Yla;su;a jqfKa fldfyduo@

tal mqxÑldf, b|, ud ;=< ;snqK fohla' ;kshu uf.a jevlrf.k mdvqfõ bkak ;uhs uu leu;s' tlu whsh jf.au wlal, ;=kafokd udj msgrg mÈxÑ lr.kak f,dl= W;aidyhla ±rejd' ta;a uu leu;s ,xldfõ Ôj;afjkak' ksjdvqjla ,enqKu msgrg ta whf. f.j,aj, .syska tkj' wksl uu ;kshu Ôj;afjkafk kE' ifydaor ifydaoßhkaf. fidhd ne,Sï ueo fndfydu wdrCIs; jeo.;a mßirhl Woõldßhla tlalhs uu bkafk' fï Ôúf;a we;a;gu iajdëkhs'

² wo fjkfldg ueKsla l,d Èúhg iuq§,o'''

uu ys;kafk kE l,dfõ ksr; jqK flfkl=g ljodj;a l,dfjka iuq.kak mq¿jka lsh,' fïl ta ;rï iqkaor ;ekla' uefrKlï uu l,dfjka iuq.kafk kE' ug ;Dma;su;a fjkak mq¿jka foa yryd l,dfõ kshef<kjd'

² wkd.; n,dfmdfrd;a;=''

tajd tod ;snqfK;a kE wo;a kE' fyg ysf;a WmÈk tll=;a kE' tfyu foalg ;sfhkj kï ta ldgj;a lrorhla ke;=j Ôj;aùu muKhs'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - ksYdka iuka;