නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ug;a foaYmd,kh lrkak wdrdOkdjla ,enqKd -iqrx.s fldä;=jlal=


zzksfõÈldjla f,i Y%djl foijka ikyd,kakg jrï ,enQ weh wo ojfia tlS Y%djlhkau ;u rx.k yelshdj Tiafia fk;a is;a ji`.lr .ksñka fm%aCIlhka njg m;alr f.k yudrh' bka Tíng iudch fjkqfjka lrkakg fhfok i;aldr ksidu iqrx.s fldä;=jlal= kï jQ weh zzfid÷re ys;j;shZZ f,i kï ,nd we;s fudfyd;l zzkj,shZZ g wef.a ;;= fufia mejiqjdZZ'

iqrx.s fCIa;%hg tkafk ksfõÈldjla úÈhg'''

Tõ’ tAl isoaO fjkafk fufyuhs'uu wOHdmkh ,nkafk uykqjr mqIamodk nd,sldfõ'idudkH fm< mx;sfha § ;uhs ksfõok lghq;=j,g uq,mqrkafk' tA;a YsIHdjla úÈhg ug mdif,ka msg;§ ksfõok lghq;=j,g fhduq fjkak yelshdjla ,efnkafk kE'Wiia fm<ska miafi uu fhduq lrmq whÿï m;lg wkqj iaj¾KjdyskS kd,sldfõ iydh ksIamdosldjla úÈhg ug fiajhg tl;= fjkak wjia:dj Wod fjkjd'''

tA lshkafka Tn iïuqL mÍCIKh iu;a fjkjd'

we;a;gu ug uq,au le|ùu ,efnkafk isri kd,sldfjka' t;k§ uu isri wdh;kfha mqyqKqjla i|yd fhduq jqKd'tys mqyqKqj ,nñka isák w;r;=r ;uhs iaj¾Kjdysksfh m;aùu ,efnkafk' tA ldf, fg,súIkaj,g tkj lshk tl wo ;rï f,ais kE' iaj¾KjdyskS wdh;kfha b|, uefciaála isá ixlS¾Kh olajd jQ fndfydu È. fmda<sul b|, ;uhs ialS%ka fgiaÜ tlg wdfõ' wo isri kd<sldfõ m%OdkS iqidr Èkd,a uy;auhdj weu;sjrfhla f,i i<l,d Tyqj bkag¾úõ lrkak ;uhs ug mejrefKa'

tA iydh ksIamdÈldj jeäl,a fkdf.dia oCI ksfõÈldjla njg m;afjkjd'''

´ku flfkla ;u ;ukaf. ys;aj, ;sfhk wdYdj,a n,dfmdfrd;a;= imqr.kak jeäfhka lem fjkjd' tA wkqj ksfõÈldjla ùfï isyskh ienE lr.kak uu lemjqKd'ud ;=< ;snQ iyc yelshdj Tm uÜgï lrf.k iÔù rEmjdysks ;srfha fmkS isáñka y~ yiqrejkafka fldfyduo lshk tl uu ;;amfrka ;;amrh m%.=K l<d'

bÈßm;a l< m%:u iÔù jevigyk ms<sn| Tfí u;lh'''

yßu iqkaor w;a±lSula' wo iaj¾Kjdysksfha isák fcHIaG m%jD;a;s ksfõÈldjla jk ;=Idß fyauud,s wlalf. ux., W;aijh fhÈ, ;snqK ojiaj, weh fiao udj; kñka meh ;=kl iÔù jevigykla fufyhjñka isáhd'wehg wjYH ksjdvq ,nd§ug udj tA i|yd fhdojkak l<ukdldß;ajh ;SrKh l<d'

Tn tA wvqj mqrjkakg iu;a jqKd'''

wksjd¾hfhkau'meh ;=kl jevigykla lshkafka f,dl= wNsfhda.hla' l,ska ojfi ? ug kskao .sfh;a kE'ydmqrd lsh,d uu fufyh jQfha iÔù jevigykla'th id¾:lhs lsh,d yefudau ug m%Yxid l<d'

tf,i werUQ .uka u. yryd iqrx.s fldä;=jlal= kduh m%ix. fõÈldjg;a f.k hkjd'''

ksfõok jD;a;shhs m%ix. fõÈldfõ l:khhs lshkafk yd;amiskau fjkia lghq;= folla'tA;a ld,hla hoa§ uu ,nmq m<mqreoao;a tlal m%ix. fõÈldj ch .; hq;=hs lshk ;ekg uu tkjd' wo ojfia ug m%ix. fõosldj ;=<;a fndfyda wdrdOkd ;sfhkjd'

t;ekska k;r fkdjQ Tn wo oji jkúg .dhkhg fukau rx.khg;a mh ;nd wjika'''

iaj¾Kjdysksfh ksfõÈldjla f,i fiajh lrmq wjq 12 l ld,h ;=< yuqjqK úúO wOHCIljrekaf.ka rx.khg fndfyda wdrdOkd ,enqK;a wfma ;sfhk we.%sukaÜj,g wkqj wu;r foaj,aj,g iïnkaO fjkak wmsg wjia:dj ,efnkafk kE't;kska uu cd;sl kd,sldfõ wjqreÿ 4 la iy ysre kd,sldfõ wjqreÿ 3 la fiajh lr,d wo fjkfldg ish; kd,sldfõ ksoyia udOHfõÈkshla f,i fiajh lrkjd'fukak fï ksoyia udOHfõÈksh lshk ;ekg wdjg miafi ;uhs ug úfõlhla ,efnkafk' tA wkqj ;uhs uu rx.khg fhduq fjkafk'

wo ojfia mqxÑ;srfha ks¾udK folla yryd Tn wfma wd,skaohg tkjd'''

uf.a m<uq jeks kdgH njg m;a fjkafk úu,r;ak wêldß wOHCIKh l< ilaú;af;da' t;kska miafia rx.k lghq;a; uf.ka .s,sfykjd'bka miqj ;uhs ug iqrx. fikúr;akf.ka ll=¿fjda iy ul=¿fjda lshk fg,skdgHfha àIdf.a pß;hg wdrdOkd ,efnkafk' tA w;fru Ô’ kkaofiak wOHCIjrhd Tyqf.a z/fyaZ fg,s is;a;fï tArlaldf.a pß;h i|yd wdrdOkd lrkjd'

jeä m%;spdr ysñjkafka àIdgo tArlaldgo'''

ll=¿fjda iy ul=¿fjda kdgHfha àId lshk lmá ldka;djf.a pß;hg jvd /fya kdgHfha wysl=kaGl ;reKshla jQ tArlald lshk uf.a pß;hg ;uhs jeä m%;spdr ysñfjkafka'

fï yeufoau w;fr Tn iudc fiajh fjkqfjka lem fjkjd'''

Tõ’ iaj¾Kjdyskshg iïnkaO fjÉp ojfi b|, tA wdh;kh u.ska bgq lrmq ish¨u iudc fiajd lghq;=j,g ksfõÈldjla f,i iïnkaO fjñka uu f,dl= ;Dma;shla ,enqjd' iqN k;a;,a fid÷re ie|Ej i;aldr jevigyk uu jir 12 la wfmaCId frdayf,a orejka fjkqfjka ixúOdkh l<d'tA yryd uf.a ysf;a f,dl= leue;a;la we;sjqKd iudc fiajhg'tA ksidu uu zyojf;a y~ZZ kñka iudc i;aldr moku iy iqrx.s fldä;=jlal= jks;d moku kñka jks;djka iy orejka fjkqfjka i;aldr lrk tAllhla msysgqjdf.k tA yryd Woõ Wmldr wjYH ieug tA foaj,a ,nd fokak uu lemfj,d isákjd'

m%.=K l< ksfõok yelshdj fndfydu ks¾f,daNSj u;=mrmqrg odhdo lrkak;a Tn fjfyfikjd'''

uf.a Ôúf;a ;snqK isyskhla ;uhs tAl' tA wkqj y~ ksfõok mqyqKq mdi, wdrïN lr, ,nk wf.daia;= udih jkúg jir folla .; fjkjd'jhia fNaohlska f;drj tA mdif,a§ y~ md,kh jf.au ksis f,i bÈßm;a lsÍu uu W.kajkafk yßu i;=áka'

fujeks iudc i;aldr yryd bÈßhg tk fndfyda fokd k;r fjkafk foaYmd,k fmdr msáfha’ Tn;a t;ek k;r fjhso'''

iudcfha l%shdldÍ pß; jqKyu wmsg úúO wdrdOkd ,efnk tl idudkH fohla'myq.sh ue;sjrKfha§ ug;a w.ue;s udOH m%ldYlf.a ue;sjrK jHdmdrhg iyfhda.h ,ndfokak lsh,d mlaIfhka wrdOkdjla ,enqKd' t;=ud wfma jHdmD;sj,g úYd, f,i iyfhda.h ,nd fok flfkla ksid uu;a ys;=jd Tyqg Woõ lrkak'm%:u j;djg miq.sh ue;sjrKh yryd tA .ukg tl;= jqKd' tA úoshg lrk lshk yeu foalskau uf.a kï n,dfmdfrd;a;=j ldg yß fi;la iykhla ie,iSuu muKhs'


PdhdrEm( iqcd;d chr;ak

yev.ekaùu( ief,dka ls;añKS - óß.u

miq;,h( fydfg,a la,eßfhdka - lsßn;af.dv

Oïñl fyajdjiï