නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uq,au iïudkh ,nmq wjia:dj wog;a uf.a ysf;a we;s lrkafk ;s.eiaula


tod iaj¾Kjdysks kd,sldj yryd úldYh jQ ymka meÿr <ud jevigyk yryd l,djg msúis Tyq wo l,d lafIa;%h ;=< ieneúkau ymfkla' fï oskj, úldYh jk b;d ckm%sh kdv.ïldrfhda fg,skdgHfha ud,ka fyj;a ukud,kaf.a pß;hg mKfmdjñka f,dl= l=vd ieuf.a wdorhg ,lafj,d isák fldals, mjka tlal wms álla l;d lrd'

fldals, l,d fCIa;%hg mh ;shkafk mdi,a YsIHfhla úÈhg'''

Tõ' uu mdif,a y;r jifr bf.k .kak fldg tys kdgH .=re;=ñh jQ fldals,dks m%ix.sld uy;añhf.a uÕ fmkaùu u; ymka meÿr <ud jevigykg iïnkaO fjkak wjia:dj Wod fjkjd ta ;uhs uf.a uq,'

Tfí mdi, fjkafk'''

ms<shkao, uOH úoHd,h' uu ta úÿy,g we;=<;a ùu;a b;sydi.; isoaêhla' fudlo biair b|, ta mdi, mj;aj, ;sfhkafk my fYa%Ksfha b|,' m%:u j;djg m<uq fYa%Ksfha b|, mka;s mgka .kak jifr ;uhs udj ta mdi,g we;=<;a lf<a'

ymka meÿr yryd l,d fCIa;%hg wj;S¾Kh jQ Tn fõÈldj yryd rx.k fCIa;%h ch .kakjd'''

we;a;gu fldals,dks .=re;=ñhg msxisoaO fjkak ch,;a ufkdar;ak uduf. .=reyrelï ueo ;,u, msms,d fõÈld kdgHfha fya;=f.a pß;hg mK fmdjñka jir 4 lg jeä ld,hla uu ,xldj mqrdu .shd kdgHh;a iu.'kej; ug ufkda uduf. ulrd" fõÈld kdgHhg iïnkaO fjkak;a wjia:dj Wod jqKd'

Th w;fr isß rcisß Ñ;%mgh Tfí Èúfha yerjqï ,laIHh fjkjd'''

uu ys;kafk ta wjia:dj ,efnk fldg ug wjqreÿ 10 la ú;r we;s' fidafu udug ^fidaur;ak Èidkdhl& jf.au f¾Kqld kekaog tys mQ¾K f.!rjh ysñfjkak ´k' ckl,d flakaøfha Th lshk ojfi uf.a jhfi <uhs mkaodyla ú;r ysáhd f;dard .ekSfï mÍlaIKhg' ta w;ßka  1000 la f;arejd' Th úÈyg iïuqL mÍlaIK jg lsysmhlgu uQK §,d wka;su <uhs ;=kafokd w;rg;a uu wdjd'

m<uq Ñ;%mg rx.kh fjkqfjka Tn iïudkhg md;% fjkjd'''

Tõ' Ökfha mej;s oijk wka;¾cd;sl <ud Ñ;%mg Wf<f,a§ isßrcisß Ñ;%mgh fjkqfjka fyd|u <ud k¿jdg ysñ iïudkh ug ysñ jqKd' ta rgj,a úYd, m%udKhl iskud lD;s 250 l muK m%udKhla w;ßka'

fldfyduo ta wjia:dj Tng oekqfk'''

f¾Kqld kekao;a tlal Ökhg .syska uf.a w;skau tu Wf<f,a§ iïudkh ,nd .ekSug yelsùu ud ,o Nd.Hhla' jeäu msßila ueog uu .sh m<uq wjia:dj;a ta ieuf.au w;afmd,ika kdoh uOHfha fõÈldjg f.dvfj,d wdhqfndajka lsh, iïudkh ,nmq wjia:dj;a wog;a uf.a ysf;a we;s lrkafk ;s.eiaula'

Bg wu;rj Tn ;j;a iïudk /ilg ysñlï lshkjd'''

Tõ' fï fjoaÈ uu úúO ks¾udKj, úúO pß; fjkqfjka iriú" is.akSia" rEmjdysks" rdcH kdgH Wf<," fõÈldfjka uy fmd<jg jf.au iuia; ,xld uÜgfï iïudk lsysmhlau ysñlrf.k ;sfhkjd'

t;ekska miafi fldals, iskudj ;=< .sfha ukao.dó .ukla lsõfjd;a'''

m%:u Ñ;%mgh ckms%h ùu yd tys uf.a pß;h fjkqfjka iïudk ysñùu;a tlal ikaikaokh lf<d;a tfyu ysf;kjd' kuq;a ug ,enqK wdrdOkd Ndrf.k ks¾udKj,g iïnkaO jqKd' ta;a b;ska yeu ks¾udKhlau tl jf.a ckms%h fjkafk keyefk' iïnkaO jqK ks¾udK ;sr.; fkdùu;a ´lg fya;=jla'

mqxÑ ;srhg mh;enQ wdldrh u;la lf<d;a'''

uf.a u;lfha yeáhg wdkkao wfíkdhl uy;auhf. WKqiqu fg,skdgHh yryd' t;eka isg fï olajdu ;srh wermka" rxlsß wïud" i| fodaKs" Ñ,s fmaiaÜ" isysk iud.u" odx.f,a" isª" odï jeks fg,skdgH oyhlg ú;r rx.kfhka odhl jqKd'

wo ojfia b;d ckms%h kdv.ïldrfhda fg,s is;a;u yryd fï f.fjkafka fldals,f. mSla tl fkao'''

 kdgHhg;a tys uf.a pß;hg;a ,efnk m%;spdr b;d by< uÜgfï mj;skjd' ta;a uu ux .ek ljodj;a tjeks ;lafiarejlska l;d lrkafk keye' fudlo ufkda udud yeuodu;a ug lshmq fohla ;uhs tl pß;hla l< muKska Tn rx.k Ys,amsfhla fjkafk keye k¿fjla fkfuhs rx.k Ys,amsfhla fj,d pß; lrkak lshk tl' wksl wms ksrEmKh lrk pß;hl id¾:l fyda wid¾:l nj olskafk wdorKSh fma%laIlfhd' yeu fj,dfju Tjqkaf.ka ,efnk fyd| fyda krl m%;spdr wmsg tk¾ð tlla'

rx.kfha ;d;aúl nj ksidu wo ud,ka ã is,ajd ukud,ka kñka ydiHckl pß;hla fj,d ta .ek fudlo ysf;kafk'''

tal wr uu l,ska lshmq tk¾ð tl ksid bfíu fjk fohla' uu W;aidy lrkjd pßf;g Wmßu idOdrKhla lrkak' rx.kh fma%laIlhd Ndr.kak úÈh;a tlal ;uhs Th lshk ;;a;ajh we;s fjkafk'

;reK rx.k Ys,amsfhla úÈhg Tn fujeksu pß;j,g fldgq jqfKd;a'''

wfka talg kï bv fokak neye' uu leu;su pß;dx. k¿lug'

iskudj fõÈldj mqxÑ ;srh w;ßka Tn jvd;a leu;s'''

tflkau fõÈldjg' fudlo fõÈldfj§ ;uhs wfma welaÜ tl iÔùj wdorKSh fma%laIlhkag §, Tjqkaf.a iskyj w;amqäh úis,a y~ jf.a iÔù m%;spdr wmg ,nkak mq¿jka tlu ;ek'

rx.k fCIa;%h yryd Tfí bÈßh .ek l;d lf<d;a'''

iskudfõ jf.au mqxÑ ;srfha fndfyda wdrdOkd ,efnñka mj;skjd' fndfydu wdofrka f.!rjfhka tajd Ndrf.k fCIa;%h ;=< pß;dx. k¿fjla fjk w;fr kej; iskudj ;=< meyeÈ,s .ukla hk tl fyg oji fjkqfjka ud ;=< ;sfhk wysxil n,dfmdfrd;a;=jla'


Oïñl fyajdjiï