නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fuf,dj t<sh olskakg;a u;af;ka ñh hk Ôú;''
.íidj iïnkaO kS;s ;;a;ajhwks;a wmrdO jerÈ j,§ jf.auhs .íidj lshk jrfoÈ;a" ta jrog wdOdr" wkqn, §mq" ta jro i|yd l=uka;%Kh lrmq" ta jf.a jrola lsÍfï fmdÿ woyilska jev lrmq whg jf.au ta jf.a jrola i|yd W;aidyhla yß ormq yefudagu ks;Sfha o~qjï ;sfhkjd'

lidohla ksid Thd fuÉpr úf|õfj wfma weia fmak ÿr lsh, wms fldfydu ys;kako mqf;a @ mqkairdf. ;d;a;f.a jpk we`ä,a,lg ,xfj,d ;snqK' ðú; ld,hla mßiaiug n,d.kak ÿkak fmdfrdkaÿj ;ukaf.a tlu Èh‚hf.a ieñhd úiska wuq wuqfõ lv lrmq wdrxÑh mqkairdf. ;d;a; whsh oek.kak fldg" m%dKh ksreoaO jqK wef.a isrer ;snqfKa fudapßfha' ta kS;Hkql+, ke;s" wkdrlaIs;j Èkm;du fï mqxÑ rfÜ isoaOjk ish .Kkla .íidjkaj,ska tllg f.dÿrla fj,d' wkdrlaIs; .íidjlska isoaOjqK ud;D urKhlg WodyrKhla fj,d'

.íidj lshkafka" .¾NŒ iuh ksu fjkak l<ska ore.en bj;a ùu fyda bj;a lsÍu' ys;du;d lrk .íidj" idmrdë .íidj ^Criminal Abortion& úÈhg kS;sh y÷kajkafka" fï f,dafla oel,j;a ke;s jqK;a .íidjl§ ke;s fjkafk;a ore meáfhla ksid'

wïu ;d;a; tlal ,iaik <ud ld,hla .; lrmq mqkairdg mqxÑ meáfhla fokafkla ;=re¨ lr.;a; lsß yskd wefyk f.orla ud,s.hla jf. oeKqkg" Ôú; ldf,u fi,a,laldr Ôú;hlg yqre jqKq" wïu ;d;a;f. wdof¾j;a yßhg fkd,nmq ;s,x.g ore mjq,la lshkafku nrla' w; ñg hyñka i,a,s ;sín mqkairdf. ;d;a;f.ka ,enqK f,dl= oEjeoao ;ukaf. w;g wrf.k wkshï fmïj;shka tlal ys;=uf;a úfkdao ùu ñila mjq,l nr lrg .kak ;s,x. ljodj;a leu;s jqfKa kE' ;ukaf. f,hska mqkairdf. nvg wdmq ore meáhj wfndaIka lrkak ;s,x. ;SrKh lrkafk;a ta is;=ú,af, fldgila úÈhg'

,xldfõ oKav kS;s ix.%yfha 303 fþofha b|ka 307 fjklï ;sfhkafk;a" 293 ^3& j.ka;sh lshjoa§ meyeÈ,s fjkafk;a .íidjla lrkak mq¿jka l,,fhka wïuf.a Ôú;hg ydkshla fjk fõ,djl§ ú;rhs lsh,d' fjk lsisu fõ,djl§ .íid lsÍu ffk;slj ;ykï' wïu flfklaf.a Ôú;h fír .kak tfyu l,,hla YÍrfhka bj;a lrkjg lshkafka iajNdúl .íidj ^Spontaneous Abrotion& lsh,'

.íidfj§ isoaO jqKq wêl reêr jykh ksid isÿjqKq mqkairdf. urKfhka i;s folla blau .shdg miafi kS;S{jßhla uqK .eyqKq wef.a whshd l,amkg wykak ,enqfK kS;sfh ;sfhk nrm;<lu .ek'

hï ldka;djlf.a ðú; fír.kak ioaNdjfhka lrk .íid lsÍula fkdjk fjk;a .íid lsÍula i|yd leue;af;ka bvfok wjia:djl ta jrog jir 03 olajd ld,hlg fohdldrhlska tl wdldrhl nkaOkd.dr.; lsÍula fyda ovhla fyda tlS o~qjï folu kshu lrkak mq¿jka' ta jf.au .íidjg ,lafjk ldka;dj ore m%iq;shg wdikakj bkak fj,djl kï .íidj isoaOjqfKa fï o~qju wjqreÿ y; olajd ld,hl fohdldrhlska tl wdldrhl nkaOkd.r.; lsÍula iy ovhla úÈhg jeä fjkjd'

uevï fï j.ka;sfha úÈhg" ;ukau .íid lr .ekSu jrola' kS;S{jßhg kslug u;la jqfKa ;uka bf.k .kak ldf, f,lap¾rf.ka wymq m%Yakhla'

oKav ks;S ix.%yfha 304 j.ka;sh wkqj ia;%shla ore m%iq;shg wdikakj isáh§ fyda fkdisáh§ wehf. leue;a; fkdue;sj .íid lsÍu lshk jro lf,d;a jir 20 olajd ld,hl fohdldrhlska tla wdldrhl nkaOk.r.; lsÍulska o~qjï lsÍu fyda ovhlg hg;a l< hq;=h’' ;ukaf.a m%Yafkg tod lÓldpd¾hjßh ÿkak W;a;rh;a wehg u;lhs' úfYaI

wjia:dj," ta lshkafka f,a {d;sfhl= w;ska fyda fjk wmfhdack l%shdjla ksid <ufhla ùÈ orefjla fyda ´kEu ldka;djla .eí .;a;u" ukao udkisl ldka;djka .eí .;a;u" ta jf.au ÈhqKq ffjoH l%uj,ska w÷k .;a;= ukao udkisl" wx. úl, ore Wm;a j<lajd .kak ksis wjir we;=j .íid lsÍug bv fokak neßo @ úfYaIfhka wkdrlaIs; l%u j, ;sfhk wjOdkuj;a ys;,d'''leïmia tfla .íidj .ek W.kajmq foaYkfhka miafia ;dr neïfï hd¨fjd l;d jqK yeá kS;S{jßhg u;la jqKd'

udkj ysñlï ms<sn| úYaj m%ldYkfha hï hï j.ka;sj,ska mjd .íid lsÍï m%;slafIam lr, ;sfhkjd we;a;' ta;a ldf. yß n,mEulg ,lafj,d ore .enla úkdY lrkak fjk flfkl=g ta jf. kS;shlska wdrlaIdjla ;sfhkjo@ Ôú; fírd .ekSula fjkqfjka ú;rla .íidjg bv §mq rgj,a jf.au ldka;djlf.a Ôú; wjodkul§ fkdjqK;a fjk;a fi!LH .eg¿ u; .íidj kS;Hkql+, lrmq rgj,a ;sfhkjd' ta;a ;ukaf.au lsh, ore meáfhla .ek odyla ySk olsk wïu flfkl=g" ;ukaf.a wlue;af;ka ta ore meáhdf.a mK .efyk mqxÑ YÍrh ;ukaf.a YÍrfhka fjka lrklka n,ka bkak fjkjd kï" ta jf.au fï f,dafla t<sh oelafla ke;;a" fufy weú;a ðj;afjkak jrï ,ndmq mqxÑ meáfhl=g ;ukaf.a wïu ;d;a;j;a fkdoel hkak fjkjkï" tfyu;a ke;akï ;ukaf.a wïu ke;akï ;d;a;g Wjukd jqKq m,shg kqmka meáfhl=g fï f,dafla t<sh olskak neß fjkjd kï'''@

wks;a wmrdO jerÈj,§ jf.auhs .íidj lshk jrfo§;a" ta jrog wdOdr" wkqn, §mq" ta jro i|yd l=uka;%Kh lrmq" ta jf.a jrola lsÍfï fmdÿ woyilska jev lrmq whg jf.au ta jf.a jrola i|yd W;aidyhla yß ormq yefudagu ks;Sfha o~qjï ;sfhkjd' wjYH fjkafka jro ÿgq ;ek kS;fha msysg fydhdf.k hEu'

kS;S{ - iqNdIskS ch,;a m;srKf.a