නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

/lshdfjys fjkila olskakg fjkia lr.; hq;= ;eka'''


uqo,a miqmi yUd hk f,dalhl wms tlsfkld lrk /lshdj,a fjkia' yenehs wms ldg;a ;sfhkafka tlu n,dfmdfrd;a;=jla' ta bÈß Ôú;fha ÈhqKqjla we;slr .ksñka" id¾:l;ajhg m;aùu' /lshdj lshkafka ;ukaf.a yelshdjka fmdaIKh lrk" ;ukaf.a b,lalj,g ;uka f.kshk fohla' kuq;a ;j;a iuyre /lshdj ;udgu mSvkhla we;s lrk wdhqOhla njg m;alr f.k ;sfhkjd' tneúka /lshdfõ fjkila w;aoelSug wm ie,ls,su;a úh hq;= lreKq /ils'

Wfokau jevg hkak

iEu ojilu wdrïNh isÿjkafka" tÈkg wm b,lal lr.;a jev lghq;= iïmQ¾K lsÍfï wruqK;a iuÕhs' fyd¢ka l,amkd lr ne¨fjd;a WoEik lghq;= wkqj ñksidf.a iuia; ojiu ;SrKh fjkjd' ;ukaf.a fm!oa.,sl jevlghq;= ld, l,ukdlrKhg wkqj isÿ lrkq ,eîfuka /lshd ia:dkhg WoEiku hEug uÕ mEfokjd' /lshd ia:dkhg WoEiku hEfuka uki m%fndaOu;aj ùu ksid ld¾hlaIu;djlska hq;=j ish jev lghq;= lsÍug yels fjkjd' m%udo ù /lshd ia:dkhg hEu ksid we;sjkakd jQ l,n,h ksid" isÿúh yels ud¾. wk;=re mjd uÕyrjd f.k udkisl mSvkhlska f;drj ish jD;a;Suh yd fm!oa.,sl jev lghq;= ish,a,u b;d ksoyia ukilska hq;=j isÿlr .ekSug yels fjkjd''

wka wh úfõpkh fkdlrkak

fm!oa.,sl Ôú;h fukau rdcldßh Ôú;fha§" .egqï we;sùug m%n, f,iu n,mdkafka úfõpkhs' hïlsis ld,hla ;=< ish¨fokdf.a iïnkaO;d u;" tlsfkld iyfhda.fhka fyd¢ka jev fkdlr" tlsfkld wvq jeä jYfhka jev lrñka úfõpkh lr.ksñka fiajfha fhÿkfyd;a wjidkfha úYd, .egqï mjd ks¾udKh fjkakg mq¿jka' ta ksid wka whf.a .=K fodia ms<sn|j fidhkafka ke;sj" ;udg wod< rdcldßh .=Kd;aulj isÿ lsßug Tn is;g .kak' túg ksrdhdifhkau ;ukaf.a rdcldßh b;d .=Kd;aulj'ksjerÈj isÿ lrkakd lemS fmfkkjd'

wu;r j.lSu ndr.kak

/lshdfõ§ Tng mejÍ we;s rdcldß j.lSï j,g wu;rj" Tng yelshdjla we;s fjk;a j.lSï Ndr f.k l%shd lsÍfï§ ld,h;a iuÕu Tnf.a yelshdjka jeäÈhqKq fjkak mgka .kakjd' iuyr wu;r j.lSï Ndr .ekSu;a iuÕ Tn Tfí rdcldßhg wu;rj ;j;a fndfyda lafIa;%hka ;=< jev lghq;= isÿ lrk wdldrh ms<sn|j bf.k .kakjd' fï iuÕu Tfí w;aoelSï m%udKh ;j;a jeäfjkjd' Èfkl Tfí /lshd Ôúf;a bÈß b,lalhkag id¾:lj uqyqK foñka bÈßhg msh kÕkakg Tn ,nd .;a w;aoelSï uy;a msájy,la njg m;a jkjd fkdwkqudkhs'

,efnk jegqmg jvd jev lrkak

iuyre ,efnk jegqm ms<sn|j muKla wjOdkfhka isáh;a" ;udf.ka úh hq;= .=Kd;aul fiajdj /lshdjg ,nd fokafka keye' yeuúgu jHdmdrhla lshkafka wdfhdackhla' Tnj /lshdjg n|jd .kakjd lshkafkau" hï uqo,la Tjqka Tn fjkqfjka wdfhdackh lrkjd lshk tl' fojkqj tu wdh;kh Tfnka hula n,dfmdfrd;a;= fjkjd' Tn Tjqkag ,ndfok fiajdj ;=<ska" Tjqkag ,dNhla Wmhkak mq¿jkalula ,enqfKd;a ;uhs" Tjqka Tn fj; kej; wdfhdackh lrkafka' Tfnka isÿúh hq;= fiajh fkdjqfKd;a ta yryd Tjqkag ,dNhla fkdue;skï Tjqka kej; Tfíka fiajdjla ,nd .ekSug n,dfmdfrd;a;= jkafka keye' fï ksid Tn /lshdjg ,nd Èh hq;= ksis jákdlu;a lemùu;a ,nd §ug mqreÿ fjkak ´fka'

l,a,shl fkdj lKavdhul idudðlhl= jkak

wdh;khla r|d mj;skafka ish¨fokdf.au iïnkaO;dj u;hs' kuq;a wdh;khla ;=< l,a,s ks¾udKh jqjfyd;a iïnkaO;dj ì| jefgkjd' fya;=j l,a,sh ;=< iyÂjkh wju jk w;r taldêm;s njla fukau fn§ï" úfYaI ydolï yd wukdm lï ;sfhkak mq¿jka' lKavdhul wruqK fmdÿ ksid j.lSï ish,a," ish¨ idudðlhska w;r fn§ hkjd' tlsfkld ms<sn|j wjfndaOh Tjqka w;r by< ksid lKavdhula ;=< isák idudðlhkag ;uka iqrlaIs;hs hk yeÕSu ;sfnkjd' ta ksid wjodkula .ekSug Tjqka miqng jkafka keye' fufia f.dvkefÕk lKavdhula myiqfjka mrdch lsÍug wmyiqhs'

iEuúgu wu;r mshjrla bÈßhg hkak

iEu Èkhlau w¨;a Èkhla ksid mshjrla fyda Ôú;fha bÈßhg hkakg uÕ i,id .kak wjYHhs' ta i|yd fodrgq újD; lr .ekSfï§" Tn Tfí wOHdmk iqÿiqlï jeä lr.kak" /lshd w;aoelSï jeä lr.kak' Tnf.a olaI;dj,g .e<fmk wjia:d mj;S kï ta i|yd hkak wjYH ud¾. ks¾udKh lr.kak W;aiy lrkak' fjkiajk f,dalh ;=< kj oekqu fidhd bÈßhg hkak' ta ksid Wodfjk iEu Èkhlau Tn Tfí fm!oa.,sl Ôú;h fukau jD;a;Suh Ôú;h ;=<ska o id¾:lj bÈßhg hkakg is;g .kak'

wdh;kh iïm;a fm!oa.,slj mßyrKh fkdlrkak

wdh;khla ;=< jevlghq;= lsÍug we;s iïm;a fm!oa.,slj mßyrKh l<fyd;a th ieneúkau jxpdjla' th jD;a;Suh wdpdr O¾u lv lsÍula" úkh úfrdaë l%shdjla" kuq;a iuyreka wdh;kfh iïm;a ish fm!oa.,sl Ôú;fha jev lghq;= i|yd fhdod .kakjd' úfgl kS;sh bÈßhg jqj;a Tjqkag hkak isÿ fjkjd' tneúka ;udf.a yDo idlaIshg wkqj wjxlj /lshdfõ ksr; jkak' túg Tn fkdoekqj;aju th Tfí fm!oa.,sl ;Dma;sh iy wd;audNsudkh jeä jkakg fya;=jla jkjd'

iqÿiq ;ek iqÿiq mqoa.,hd jkak

wjia:dkql+,j wjYH ;ekg .e<fmk mßÈ fjkia ùug fndfyduhla msßig wmyiqhs' ta ksid Tjqka /lshd ia:dkh ;=< .eg¨ ks¾udKh lr .kak wjia:d wmuKhs' wjia:djg WÑ; f,i ;udj l<ukdlrKh lr.ekSfï .;s ,laIKh Tn ;=< j¾Okh lr.; fyd;a /lshdfõ fndfyda wxY ms<sn| mD:q, oekqula Tng ,nd .kak mq¿jka' tmuKla fkdj Tnf.a /lshdfõ Wiiaùï j,g jqjo fuh n,mdkak mq¿jka'

iQodkñka bkak

iQodkï ùu /lshdfjka /lshdjg" wdh;kfhka wdh;khg fjkia' wjodkug fmr iQodku jeo.;a lsh,d mer‚ lshukla o ;sfhkafka ta ksidhs' iuyr wjia:dj,§ iQodkï jkak isÿ jkafka wNsfhda.hlg fjkak mq¿jka' ;u /lshdfõ ;sìh yels ´kEu rdcldßuh wjia:djlg id¾:lj uqyqK§ug ;uka ldhslj yd udkislj ,eyeia;s ù isàu jeo.;a' túg mejfrk rdcldßh M,odhsj isÿ lsÍug yelsfjkjd' .Õla jqj;a ,iaik jkafka ndOl ueÈka .,df.k hk úghs' ndOlhkag fkdie,S uqyqK§" Ôú;h ms<sn| wjfndaOhla ,ndf.k Tn Tnf.a Yla;sh yd y÷kd .ksñka yelshdjka fmdaIKh lr .ksñka bÈßhg hkak'/lshdfõ fjkila olskakg Tfí wdl,am fjkia lr.;fyd;a Tfí id¾:l;ajh w; <Õhs'

ldxpkd wêldß
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha mqyqKq WmfoaYl
^iudc úoHd úfYaI WmdêOdÍ&
uOqNdIsŒ fndr¨f.dv