නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksire is;la ire lr.kak ldka;d mqj;am;a fyd| w;aje,la'''


ire is;la we;s wh i;=fgka Ôúf;ag uqyqK fooa§ ksire is;la we;s wh Ôúf;a wdmiaig .uka lrkjd' Ôúf;a wähla yß biairyg ;nk tl ;uhs wms yefudaf.u n,dfmdfrd;a;=j' ta;a b;ska wkjYH foaj,a .ek ys; ys;d Ôúf;a Èhdre fjkak bv §,d n,df.k bkakjdg jvd f,dalh ms<sn|j iudch ms<sn|j oekqï f;areï we;s wfhl= ùu jeo.;a' lshùu ñksid iïmQ¾K lrkjd lshk l;dj wms wy,d ;sfhkjd' ta l;dj l;djlg ú;rla iSud lr.kafk ke;sj yels iEu fj,djlu yrj;a fohla lshjkakg fhduqùu fndfydu fyd| fohla' fudlo lshjk mqoa.,hd bkafk fkdlshjk mqoa.,hg jvd f.dvla bÈßfhka' ta neõ tÈfkod Ôúf;a§ wm .kakd ;Skaÿ ;SrK wkqj fyd|dldrju wjfndaO lr.kak mq¿jka' fudlo yrj;a foa jeäfhka lshjk mqoa.,hka wjYH wjia:dfõ ksjerÈ ;SrK .kakg fm<fUkjd' kuq;a lshùfuka wE;afj,d bkak wh yßhg <sf|a bkak f.ïfnd jf.a' ta whg ndysr f,dalh ms<sn|j ;sfnkafk w,am jQ oekqula'
idudkHfhka wo ldka;djka fndfyda fofkla ldka;d mqj;am;a iy iÕrd lshjkak mqreÿj bkakjd' ta wh biairyg jvd ndysr f,dalh .ek lreKq ldrKd okakjd' ta jf.au thd,d ffoksl lghq;=j,§ .kq ,nk fndfydu;a ;SrKj,§ Tjqka lshùfuka ,nk oekqu tl;= lr.kakg fm<fUkjd' we;a;gu th fyd| m%jK;djla'

wfma wïuf. lshùu

ug u;lhs" uf. wïud wms l=vd ld,fha lfvka nvq T;df.k tk lvodis f.dgq ál È.yer,d tl;= lrkjd' thd f.or jev ál bjr lr,d úfõlSj bkak ijia ld,fha ta m;a;r msgq ál lshjkjd' yenehs weh tajd lsfhõfj wms yefudagu wefykak' taflka wfma isf;a lshùfï wdidjla we;sfjkak .;a;d' uf.a Ôúf;a lshùu mqreoaola njg m;a jqfKa wïuf. ta lshùfï mqreoao'

biair lsfhõfj Ñ;%l;d m;a;r

biair f.dvla fj,djg ldka;djka lshjkak mqreÿj ysáfh Ñ;%l;d m;a;r' ke;akï kjl;d' tod wfma iudcfha fndfyda ldka;djka ;Skaÿ ;SrK .kakg mqreÿj ysáfh ta l;dj,g wkqj' mqxÑ is;a ßÿul§ mjd Ôúf;a yer hkak ys;=jd' f.dvla ;SrK .;af; fndfydu fnd<| úÈhg' fudlo ta wh weiQ Ôjk l;dj, pß; yeisrefKa ta úÈhg' b;ska thd,;a ta jf.a blauka ;SrK .kak fm<UqKd' tfyu jqfKa thd,f. ukfi fnd<| is;=ï me;=ï fndfyduhla ;ekam;aj ;snqKq ksid'

hq.fha wjYH;dj y÷kdf.k

wo ;;a;ajh thg yd;amiskau fjkia' fudlo j;auka ldka;d mqj;am;a" iÕrd fndfyduhla mq¿,a úÈhg Ôúf;a .ek l;d lrkjd' ta wh kj f,dj oekqfuka ikakoaOj ;uhs ldka;djka b,lal lrf.k ,sms iïmdokh lrkafk' th we;a;gu hq.fha wjYH;djla' tjka mqj;am;a wo f.dvla wh lshjkak fhduqj bkakjd' w;S;hg idfmalaIj wo ldka;d mqj;am;a Ôúf;ag jeo.;a jk fndfydu;a foa wka;¾.; ,sms tla lrkakg fhduqj ;sfhkjd' fï jf.a foaj,a lshùfuka uu uq,ska i|yka lrmq ire is;la we;slr .kak mq¿jka' b;ska úfõlSj f.fjk ksfïIh mqj;am;la lshjkakg fhduqfjkjd kï tal fyd| mqreoaola'

orefjl=f. wkd.;h uj wf;a

we;a;gu orejl= ks¾udKh lrkafk ujla' mshd úiska lrkafk ta whj ljd fmdjd fmdaIKh lsÍu iy /ljrKh imhk tl' b;ska orejl=f.a iïmQ¾K wkd.;hu /£ ;sfnkafk ujlf. wf;a' Wmka od mgkau orefjla jeäfhkau /f|kafk uj;a iuÕ' b;ska uj weiQ msrE ;eka we;s nqoaêu;a ;eke;a;shl kï orejka nqoaêu;=ka lrk tl wehg wiSre fohla fkfjhs' wo f.dvla uõjreka /lshd lrkjd' b;ska thd,g orejka tlal /f|kak ;sfhkafk wvq ld,hla' ta fldfydu jqK;a j;auka ujl i;= N+ñld fndfyduhs' orejkag ixialD;sh lshd fokafk wehhs' orejkag wdof¾" úYajdih" wfkHdkH wjfndaOh fï yeufoau lshdfoñka orejka iuÕ iómj lghq;= lrkafk;a ujhs' b;ska Ôúf;a lshdfok ixialD;sh mjrd fok uj weiQ msrE ;eke;a;shla fjkaku ´fk' ta jf.a weiQ msrE ;eke;a;shl jkakg wehg ldka;d mqj;am;a" iÕrd lshùfuka ,nd.; yels foa fndfyduhs' b;ska mshdg jvd orejkag jvd;a ióm" jvd;a f<ka.;= ujla oekqfuka jf.au iudc wjfndaOfhka ikakoaO ùu wjYHu ldrKdjla' ta uÕg msúfikakg wehg ldka;d mqj;am;a " iÕrd ,nd fok msájy, w;s úYd,hs'

ire foa lshùfuka

weh ire foa lshjkjd kï ;u orejka Wia uy;a lroaÈ wehg ta foaj,a ksrka;rju u;flg kefÕkjd' ta u;lh;a tlal ;uhs weh orejka iuÕska .kqfokq lrkafka' iudch ms<sn|j wjfndaOhla iys; uõjrekaf.a orejka wvq iudc wjfndaOhla iys; uõjrekaf.a orejkag jvd nqoaêu;a' Tjqka iudcfha lemS fmfkk orejka njg m;afjkjd' ta whg hy ud¾.h lshdfok ;rug ta uõjreka oekqfuka ikakoaOhs' ta ikakoaONdjh Tjqka ,nd.kafka úYajúoHd,hlg .syska fkfjhs' ksrka;rju Tjqka lshjk foa tÈfkod Ôúf;ag m%dfhda.slj fhdod.ekSfuka' b;ska hy .=Koï msreKq hym;a orefjla tjka ujlg f.dvkÕkak mq¿jka'

lshùu ñksid iïmQ¾K lrkjd lshk l;dj wms wy,d ;sfhkjd' ta l;dj l;djlg ú;rla iSud lr.kafk ke;sj yels iEu fj,djlu yrj;a fohla lshjkakg fhduqùu fndfydu fyd| fohla'

mqoa., yelshd ixj¾Ok
mqyqKq WmfoaYl iy ufkdaúoHd foaYl
fudydka m,a,sh.=re

;udrd m;srK