නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uq,a ld,fhau ìys jQ jvd úYAjdikSh j.lSï iy.; ldka;d mqj;am;la kj,sh


oekqu " wdl,am " l=i,;d hk ish¨ foa ixj¾Okh g mqj;am;lska ldka;djlg ,efnk foa fndfyduhs' b;sx ;siaiku jk ixj;airh iurk fï fudfydf; lka;dj iy ikaksfõokh ms<sn| ikaksfõokd;aul j iy iudc úoHd;aulj fidhd ne,Sula lrkak wms is;=jd'

ldka;dj ms<sno Tfí ks¾jpkh @

ysre lsrK iuia; Ôj ixy;shg m%dKh Yla;sh cjh f.k tkafka flfiao@ tfiau ldka;dj kï jQ weh udkj j¾.hdf.a Ôjkd,shhs' Yla;s m%jdyhhs' udkj Ôúfhl=g ckauh ,nkakg wef.a .¾NdIh mß;Hd. lsÍu" Wmam;a;sfhka miq tu Ôúhdf.a j¾Okhg wehf.a f,h lsß njg m;afldg mßmQ¾K fmdaIodhs wdydrhla f,i ,nd§u wehg yer lsisfjl=g;a l< fkdyel' ta ksid f.da¾lsf.a ks¾jpkh u iod;ksl jQ ldka;dj ks¾jpkh lsÍugvd;a fhda.Hhhs'

ldka;djf.a ikaksfõok N+ñldj ms<sn| l;d lf<d;a'

hï iudc ixialD;shl msßñhdg ysñ ikaksfõok YlH;d wehgo ysñ jkjd' udkj ysñlï m%{ma;sfha iuia; udkj j¾.hdgu fmdÿ jQ l;d lsÍfï" u; oeÍfï" u; m< lsÍfï whs;sh ldka;djg ysñ jQjla' fï ksid ,sùu" lshùu" l;d lsÍu"ijka§u wdx.sl wNskh" id;aúl wNskh fyda fjk;a ´kEu ikaksfõok l%uhlska ikaksfõokfhka ksr;ùug wehg yels hs' tfy;a tla tla iudc ixialD;Ska úiska ms<s.;a iïm%odhka "jákdlï wdpdrO¾u" kS;s Í;s wdÈh wkqj wef.a ikaksfõok N+ñldj yev.eiaùu isÿlrkjd' tfia isÿ fkdjqK fyd;a wehg iudc úfrdaë f,an,hla w,jd m%;slafIam lsÍug" m,jdyeÍug "ieÕù isàug fyda urd oeóug fyda fm<fUkjd'

furg mqj;am;a udOH úIfhys ldka;d ksfhdackh i;=gqodhl uÜgul ;sfnkjo@

j¾;udkh jk úg iuia; ck.ykfhka yß wvlg jvd tkï ishhg mkia tlla muK ldka;djka jk neúka ish¨ lafIa;% j, ldka;dj ksfhdackh bÈßhg meñfKñka ;sfnkjd' mqj;am;a udOH iïnkaOfhka o wef.a ksfhdackh iyNd.s;ajh" ia;%S;ajh j¾Okh ù ;sfnkjd úfYaIfhka f,aÅldjla f,i mqj;am;a udOH Tiafia bÈßhg meñ‚ ldka;djka /ila isákjd' Tjqka ;u jD;a;Sh j.lSu fkdmsßfy,d bgq lsÍu we;eï úg msßñhd wNsnjd hk ;rï' ÿïjeáhg uOqú;g fydaa ia;%S f,da,S;ajh g msßñ mqj;am;a lrejka jy,a ù msßyS hk úg ;u jD;a;Sh .re;ajh o" mjqf,a j.lSu;a iudc hq;=lu;a iqrlaIs; lrñka mqj;a la;afIa;%fh kshef,k ldka;djka isákjd' ˜fk,S í,hs˜ jeks f,dalm%lg .fõIKd;aul jd¾;dldßkShkaf.a ld¾hNdrh we.hqug ,la jkafka fï fya;=j ksihs'

ldka;d mqj;am;a l,dj ms<sno Tfí woyia oelajqfjd;a'

ldka;d mqj;am;la f,i iqúfYaISlKh lr mqj;am;a l,dj m%fNao lsÍu t;rïu idOdrK kE' mqj;am;a l,dj kï jQ ld¾hNdrhg Y%uh wdfhdackh lrkafka .eye‚ho msßñhdo lshkjg jvd ta fomd¾Yjfhkau ieÿï ,;a iudchg mqj;am; úiska bgqlrk fiajdj ;uhs jeo.;a fjkafka' ukaoh;a iuia; iudc l%shdj,shg .eyekq msßñ ixl,kfha jákdlu tla;eka jk ksid' kuq;a ldka;d mqj;am;a hkqfjka ksfhdackhla we;s ù ;sfnkjd' tksid th wjOdkhg ,laùu wjYH m%jK;djla 1957 muK jk úg wdrïN jqKd' úfYafIkau 1977 ka miqj l%shd;aul jQ újD; wd¾Ól rduqj ;=< ldka;dj fj<o NdKavhla f,i Ndú; lsÍug udOH fhduq jqKd' flfia fj;;a tys idOkSh me;a;la jkafka mqj;am;a jeks udOH u.ska ldka;d ksfhdack wjia:d nyq, jYfhka újD; ùuhs' wkqj ldka;d mqj;am;a úYd, m%udKhla tod isg wo olaìjd fï ld,iSudj ;=< ìysù ;sfnkjd' tfia ìys jQ mqj;am;a w;r uq,a ld,fhau ìysjQ jvd úYajikSh j.lSï iy.; ldka;d mqj;am;la f,i kj,sh mqj;am; bÈßfhka isákjd'

j¾;udkfha ldka;d mqj;am;aj, m%ñ;sh .ek l;d lf<d;a'

ldka;d mqj;am;aj, m%ñ;sh .ek l;d lsÍfï § ug ,xldfõ mqj;am;a .ek l;d lrkak mq¿jka' furg iudc ixialD;sl jákdlï rduqj Yla;su;a lrñka ldka;djg ysñ wkkH;djhka yd iudchSh wjldYhla ks¾udKh lr .ksñka ldka;dj f.!rjkSh mqrjeisfhla f,i Tijd ;eîug l%shd;aul jk mqj;am;a w;f,diaila ;sfnkjd' ldka;dj yKñá woyia j,ska uqojdf.k yeÈñfÜ Èf.ka Tíng le|jdf.k hdug ta mqj;am;a bgqlrk ld¾hNdrh meiish hq;=h' ta w;ßka kj,sh lemS fmfkk mqj;am;la nj wújdÈ;h' kuq;a we;eï ffjj¾K msgq .Kkdjla Ndú; lrñka w;sYh fm!oa.,sl ÔjúoHd;aul idOl mjd u;=lr fmkajñka mdGl ckhd ldu Wkaudohg m;a lrk mqj;am;a o wo fndfyduhs' úoHq;a udOH wd.ukhg fmr ldu /,af,a mqj;am;a hkqfjka hf(dala; m%jK;djhg WÉp f,i l%shd;aul jQ wjÈhla ;snqKd' fï ksid ldka;d mqj;am;a j, m%ñ;sh yd iudc jákdlï .ek id¾:l ixjdohla wjYHhs' th yqfola ldka;d úuqla;sjd§ u; j, t,a,S f.k l< hq;a;la fkdfõ' mq¿,a nqoaêuh mrdihl isÿúh hq;a;la' fj<| jákdlu iqrlaIs; lr.ksñka Wiiar m%ñ;shlska fukau iudc Wmfhda.S;djh by< w.hla .kak ldka;d mqj;am;a ìys lsÍug th jeo.;a' fuu ld¾hNdrhg hï fõÈldjla ieliSug kj,sh ldka;d mqj;am; h;ak ork nj meyeÈ,sj fmfkkakg we;' tjka iudc wjYH;djka y÷kdf.k ksrka;rfhka lghq;= lrk kj,sh wfma iqN me;=ï'

mqj;am;a l,dj kï jQ ld¾hNdrhg Y%uh wdfhdackh lrkafka .eye‚ho msßñhd o lshkjg jvd ta fomd¾Yajfhkau ieÿï ,;a iudchg mqj;am; úiska bgqlrk fiajdj ;uhs jeo.;a fjkafka' ukaoh;a iuia; iudc l%shdj,shg .eyekq msßñ ixl,kfha jákdlu tla;eka jk ksid'

fÊIaG lÓldpd¾h
kkaok ñ,a,.,
Y%S ,xld rcrg úYajúoHd,h

wkqmud fyar;a