නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

oefha ck;djg cd;sl fufyjrla bgqlrk cd;sl mqia;ld,h
uyck mqia;ld,fhka Tíng úysÿKq cd;sl j.lSula'''


cd;sl mqia;ld,h lshkafka l=ulao@

cd;sl mqia;ld,h hkq uQ,slju m¾fhaIK iy fhduq.; cd;sl f;dr;=re fnod yßkq ,nk uOHia:dkh fõ' tys wNsm%dh jkqfha mqia;ld, iïm;a iy f;dr;=re Y%S ,xldjdiS ish¨ ck fldgiaj,g" mqia;ld, yd f;dr;=re wjYH;dj imqrd,Su fõ' tys m¾fhaIlhka" mdGlhka 320 fofkl¬=g muK mßyrKh lsÍu i|yd myiqlï imhd we;' fmd;am;a" mqj;am;a" jdr iÕrd" rcfha m%ldYk" Wmdê ksnkaOk" mqiafld< fmd;a tl;=j" is;shï tl;=j" fí%,a tl;=j" kdgH tl;=j" wiam¾YKSh ixialD;sl Wreuh" Y%jH oDIH yd úfYaI tl;= jeks fndfyda udOH Tiafia mqia;ld, øjH 1"000"000 muK cd;sl mqia;ld,h i;= fõ' cd;sl mqia;ld,h úiska tys meñfKk ish¨u mdGl m%cdj fj; fmd; m; mßYS,kh u`.ska f;dr;=re ,nd .ekSug wjYH myiqlï i,id fokq ,nhs'

cd;sl mqia;ld,h i;= fmd;a tl;=j 1970 jif¾ isg m%;s.%yK jevigyk hgf;a ñ,§ .ekSï" mß;Hd." yqjudre fiajd iy kS;suh ;ekam;= tl;=j hgf;a w;am;a lr.;a msgm;a mqia;ld, øjH fõ' cd;sl mqia;ld,h wxY 16 hgf;a l%shd;aul fõ' tla tla wxYj,ska lrk ld¾hhka jYfhka cd;sl mqia;ld,fha tl;=j f.dvkeÕSu i|yd wjYH mqia;ld, øjH ñ,§ .ekSu' cd;sl mqia;ld,h fj; meñfKk ish¨u mdGl m%cdjf.a f;dr;=re imqrd,Su jk w;r foia úfoia ish¨u mdGlhkaf.a oekqu j¾Okh iy ixialD;sl ixj¾Okh fjkqfjka odhl ùu fõ' ta i|yd fhduq.; fiajd" wka;¾ msre¿ fiajd" f;dr;=re m%;sks¾udKh yd ld,Sk oekqj;a lsÍfï jevigyka l%shd;aul lsÍu isoq fõ'

w;am;a lrf.k we;s ish¨u mqia;ld, øjH mdGl m%cdjf.a myiqj i|yd j¾.SlrKhlg fhduq lsÍu iy f;dr;=re fj; myiqfjka <Õd ùu i|yd wjYH wkql%u‚ld" .%ka: kdudj,s wdÈh iïmdokh lsÍu isÿlrkq ,nhs' mqia;ld, øjH ixrlaIKh i|yd wjYH lghq;= o isÿ lrkq we;' Bg wu;rj cd;Hka;r jYfhka wiam¾YKSh ixialD;sl Wreuh iq/lSfï jev igyk yd f,dalfha u;lh jevigyk i|yd odhl;ajh imhhs'

mqia;ld, yd f;dr;=re úoHd wxYfha cd;sl uÜgfï m¾fhaIK ld¾hhka i|yd odhl ùu' ÿ¾,N .%ka:" rcfha m%ldYk" uKav,hSh m%ldYk wdÈh ixLHdxllrKh isÿ fldg wkd.; mßyrKh i|yd iqÿiq wdldrhg f.dvkeÕSu iy Y%S ,xldfõ we;s ish¨u j¾.fha mqia;ld, i|yd fmd;am;a wdOdr ,nd§u" mqia;ld, m%ñ;s y÷kaj§u iy ta wkqj mqia;ld, fY%a‚.; lsÍu iy Wmfoia fiajd ,nd§u jeks lghq;= isÿ lrkq ,nhs'

rfÜ ish¨u mqia;ld, jD;a;slhkaf.a jD;a;sh mqyqKq wjYH;d imqrd,Sug lghq;= lrhs' l¾;Dka i|yd wdOdr ,nd§u" uqøs; msgm;a ñ,§ .ekSu" cd;Hka;r m%ñ;s .%ka: wxl" cd;Hka;r ud,sl wxl iy cd;Hka;r ix.S; wxl ksl=;a lsÍu jeks ld¾hhka o isÿ lrkq ,nhs' cd;Hka;r jYfhka fmd;am;a yqjudre lghq;= isÿ flf¾'

fuys wdrïNh .ek l;d lf<d;a'''

1967 jif¾ cd;sl mqia;ld,h ms<sn| hqfkiaflda l,dmSh iïuka;%Kh ,xldfõ fld<U§ mj;ajk ,§' cd;sl mqia;ld,h ms<sn| lghq;= l%shd;aul lr,Su i|yd l,dmSh uÜgñka f,dj mqrd iïuka;%K fufyh jQ hqfkiafldaj fï i|yd Y%S ,xldj o f;dard .kakd ,§' tu iuq¿jg fmr hqfkiaflda mqia;ld, WmfoaYljrshl= ,xldjg meñK 1970 olajd jir ;=kl ld,hla fuys .;lr we;' iuq¿fõ § wdishd l,dmfha mqia;ld, lghq;= .ek idlÉPd jQ w;r iuq¿ jd¾;dfõ ,xldj ms<sn| úfYaI mqia;ld, ie,eiaula ilia lsÍug wjOdkh fhduq jq‚' fuys§ wÈhr lsysmhla hgf;a cd;sl mqia;ld, lghq;= ie,iqï lrk ,§'

1970 jif¾ ,xld cd;sl mqia;ld,h fiajd mk; iïu; úh' ta wkqj Y%S ,xld cd;sl mqia;ld,h msysgqùu jeo.;a ixêia:dkhla fõ' fuu mk;g wkqj mqia;ld, fiajd uKav,fha n,;, hgf;a mqia;ld, msysgqùu yd mj;ajdf.k hdu uKav,fha j.lSu f,i olajd we;' 1970 jif¾ uKav,h msysgqùfuka miq uq,au wjOdkh fhduq lrk ,oafoa cd;sl uÜgfï mqia;ld, fiajdjka ie,iqï lsÍu yd ixj¾Okh lsÍu i|yd fõ' ta wkqj .%dóh uÜgfï mqia;ld, fiajdj ixj¾Okh lsÍu i|yd wjOdkh fhduq jq‚'

fuh msysgd ;sfnkafka fldfyao@

cd;sl mqia;ld, yd m%f,aLk fiajd uKav,h niakdysr m<df;a" fld<U Èia;%slalfha ksoyia udjf;a wxl 14 orK ia:kfha msysgd we;'

fld<U msysá fjk;a mqia;ld, fudkjdo@

fld<U msysgd we;s m%Odk mqia;ld, f,i m,d;a md,k fomd¾;fïka;=j hgf;a md,kh jk k.r iNd wdY%s; uyck mqia;ld," mdi,a mqia;ld," úYajúoHd, mqia;ld," fomd¾;fïka;= mqia;ld," msßfjka mqia;ld," úfYaI mqia;ld, iy fjk;a rdcH fkdjk ixúOdk u.ska mj;ajdf.k hkq ,nk mqia;ld, f,i mqia;ld, j¾. lssysmhla kï l< yelsh'

tajd cd;sl ;,hg .Kka .efkkafka keoao@ tys fiajdjka fudkjdo@

cd;sl mqia;ld,h ´kEu rgl we;s tlu cd;sl jákdlulska hq;a mqia;ld,h jk w;r wfkl=;a mqia;dl,h cd;sl ;,hg wh;a fkdfõ'

tu mqia;ld, yd cd;sl mqia;ld,h fjkia jkafka fldfyduo@

ta w;ßka uyck mqia;ld, fiajdj mqia;ld, wdY%s; mdGl m%cdj fjkqfjka f;dr;=re ,nd§u" Tjqkaf.a úfkdaodiajdoh i|yd hï hï l%shdldrlï meje;aùu jeks foa u`.ska mqia;ld,fha we;s iïm;a ish¨u mdGlhska yg tlfia i,ld ;rd;sru fkdn,d lghq;= lsÍu yd fiajd mj;ajdf.k hkq ,nhs' ;jo mdi,a mqia;ld,j,ska isÿ jkqfha tys YsIH YsIHdjkaf.a wjYH;dj,g iß,k mßÈ mqia;ld, fiajdj mj;ajdf.k hEu jk w;r úfYaIfhkau neyer fok fiajd mj;ajdf.k hEu tau.ska isoq lrkq ,nk úfYaI fiajdjls' úYajúoHd, mqia;ld,j, tys mdGl m%cdj jkqfha úYaj úoHd, isiqka iy wdpd¾hjrekah' ta wkqj Tjqkaf.a m¾fhaIK wjYH;d iy f;dr;=re wjYH;d i|yd f;dr;=re iemhSug lghq;= lrkq ,nhs' tf,i tla tla mqia;ld, mßYS,kh lrkq ,nk mdGl m%cdjf.a wjYHd;d u; f;dr;=re wjYH;d imqrd,Su tla tla j¾.fha mqia;ld, fj; mejfrk ld¾hhka fõ'

cd;sl mqia;ld,fhka isÿjk fiajdjka fudkjdo@

cd;sl mqia;ld,h u`.ska imhkq ,nk fiajdjka w;r mqyqKq wjYH;d y÷kd f.k ta wkqj mqia;ld, ld¾h uKav," wdh;k m%OdkSka we;=¿ msßia mqia;ld, wOHdmk l%shdldrlï Tiafia mdGlhkag ld¾hlaIu fiajdjka iemhSu i|yd Wiia oekqï iuqodhla ,nd§ug lghq;= lrhs' fuu mqyqKq jevigyka wOHdmk wud;HdxYh" m<d;a md,k wdh;k" le<‚h úYajúoHd,fha mqia;ld, wOHhk wxYh iy Y%S ,xld mqia;ld, ix.uh yd wkqnoaOj isÿ flf¾'

ixrlaIK yd m%;sIaGdmk fiajd hgf;a ,xldj mqrd ixrlaIK uOHia:dk wdrïN lsÍu o ixrlaIK lghq;= i|yd ud¾f.damfoaY iemhSu" mqyqKq jevuq¿ ixúOdkh " ÿïu, f;,a ksiaidrKh fldg mqiafld< fmd;a ixrlaIKh i|yd Ndú;hg odhlùu we;=`Mj cd;sl mqi;ald,h wka;¾ cd;sl mqia;ld, ix.ufha m%;sIaGdmk uOHia:dkh f,i o lghq;= isÿ lrhs' mqia;ld, ixj¾Okh i|yd ie,iqï yd wNHka;r ie,iqï ms<sn| Wmfoia ,nd§u" mqia;ld, jD;a;sh Wmfoia yd mqia;ld, ,S nvq iïnkaOfhka Wmfoia ,nd§u yd mqia;ld, øjH f.dvkeÕSu i|yd Wmfoia ,nd§u isÿ lrhs' mqia;ld, m%;sixúOdkh lsÍu" m%ñ;s iïmdokh lsÍu"mqia;ld, fY%a‚.; lsÍu yd mqia;ld, ,shdmÈxÑ lsÍu jeks foa cd;sl mqia;ld,h u`.ska isoq lrkq ,nk ;j;a fiajdjka fõ'

cd;sl lshùfï udih hgf;a lshùu m%p,s; lsÍu cd;sl mqia;ld,h úiska lrkq ,nk ;j;a úfYaI fiajdjls' m%ldYk wdOdr jHdmD;sh hgf;a l¾;Dka yg uqo,a wdOdr ,nd§u" kj m%ldYk ñ,§ .ekSu" iïNdjH lD;s kej; uqøKh jeks úYd, fiajdjka /ila o bgq lrkq ,nhs' mqia;ld, fmd;a ks¾foaY lsÍu" udisl foaYk meje;aùu" mYapd;a Wmdê ksnkaOk w;am;a lr .ekSu wdÈ ish¨u lreKq hgf;a cd;sl mqia;ld,h uyck;dj i|yd fiajd imhkq ,nhs' mdGlhka yg wjYH f;dr;=re ialEka msgm;a jYfhka o ke;fyd;a B fï,a m‚jqv yryd fyda ÿrl;k u.ska fiajd wjYH;d imqrd,kq ,nhs'

fuys fiajd ld,h ke;skï mßyrKh l< yels ld,h@

i÷od isg fikiqrdod fm'j'8'30 isg m'j'4'00 olajd l%shd;aul jk w;r bßod iy fmdah Èkhka ys§ cd;sl mqi;ald,h mdGlhka yg jid mj;S'

fuys idudðl;ajh ,nd .kafka flfiao@

idudðl;ajh ish¨u Y%S ,dxlslhka" Y%S ,xldfõ wdh;k iy úfoaYslhka i|yd fldgia lsysmhla hgf;a idudðl;ajh fokq ,nhs' th ff;%hsudisl" jd¾Isl" wdh;ksl jd¾Isl" hdjÔj iy fcHIaG mqrjeis yd ;djld,sl hk fldgia hgf;a ,nd fokq ,efí' mdGlhdf.a wjYH;djh wkqj ;ukag iß,k idudðl;ajhla ,nd .ekSug yelshdj mj;S' ta wkqj wod< idudðl;ajh i|yd wjYH uqo, f.jd idudðl;ajh ,nd .; yelsh' Bg wu;rj cd;sl lshùfï udihg iu.dój jd¾Islj fkdñf,a idudðl;ajh o cd;sl mqia;ld,h úiska msrskukq ,nhs' idudðl;ajh ,nd .ekSu fjkqfjka bf,lafg%dksl ldâm;la ksl=;a lrkq ,nk w;r th cd;sl mqia;ld,fha my; ud,fha mdGl fiajd wxYfhka ksl=;a flf¾'

idudðlhkag ,efnk jrm%ido fudkjdo@

cd;sl mqia;ld,fha idudðl;ajh ,nd .kakd lsishï mqoa.,fhl= i|yd úIhka iïNdrhla Tiafia tla;eka fldg ish¨u fmd;am;a iy uqÈ; fkdjk f;dr;=re ,nd .ekSfï yelshdj mj;S' cd;sl mqia;ld,fha úúO tl;=j, wka;¾.; f;dr;=re uQ,dY%hka ys m%;srEmk l%uh hgf;a msgm;a mdGlhkag ,nd§ug myiqlï ie,fia' úfYaI wjYH;d iys; mdGlhka i|yd o jk f;dr;=re fiajdj u.ska oDIHdndê; mdGlhka i|yd o f;dr;=re ,nd §fï myiqlï i,id we;' th Talking Books f,i l:k msgm;a hka;%h yryd mdGlhdg ,nd .ekSug yelshdj mj;S' ;jo wm i;= o;a; mokïj, iïmQ¾K fm< fj; msúiSug yelshdj wm idudðlhkag yels jkq we;' flá m‚úv fiajdj u.ska úfYaI f;dr;=re ,nd§u isÿ fõ' fkdñf,a Wi-Fi fiajdj o tu idudðl;ajh ,nd f.k we;s mdGlhka yg ie,fik jrm%ido w;r fõ'

fikd,a .=Kj¾Ok
iNdm;s
cd;sl mqia;ld, yd m%f,aLk uKav,h

úfYaI ia;=;sh -
l,K pkaÈud,a jdlsIag
ixrCIK m%;sia:dmk wxYh


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

PdhdrEm - ;=Idr w;m;a;=