නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldfrdakd wdidÈ; ujla furg§ ìys l< orejd ksfrda.S iqfjka'''
ie;alug laIqø Ôù úfYaI{jreka o tla úh'''
kefÕkysr fld<U uQ,sl frdayf,a§ l< ie;alug ffjoHjreka we;=¿ 35 l ld¾h uKav,hla'''
iqjúrejkaf.a ;j;a ch.%yKhla


fldfrdakd ffjrih wdidÈ; jQ ujlf.a ore m%iQ;sh id¾:lj ksud lrkakg kefÕkysr fld<U uQ,sl frdayf,a§ miq.shod yelshdj ,enqKd' m%iQ;sfhka miqj uj;a orejd;a ksfrda.Sj miqjk nj oek .kakg ,enqKd' ta wkqj kefÕkysr fld<U uQ,sl frdayf,a wOHlaI ffjoH m%shka; lreKdr;ak uy;d tu ;;a;ajh ms<sn|j fuf,iska woyia m%ldY lr isáhd'

vqndhs isg meñ‚ ujla'''

fï uj miq.sh 10 jeksod furgg tkafk vqndhsj, b|,d' wehj ksfrdaOdhkh i|yd lkaoldvq ksfrdaOdhk uOHia:dkhg fhduqlrkq ,nkjd' tys§ miq.sh 21 jeksod lrk ,o PCR mÍlaIKhg wkqj wehg fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s nj ;yjqre fjkjd' ta wkqj fï uj miq.sh 23 jeksod uq,af,aßhdj uQ,sl frday,g we;=¿ lrkjd'

idudkH m%iQ;shla wjodkï'''

tys m%;sldr ,nñka isák w;r;=r fï ujg m%iQ; fõokd we;sfjkjd' we;a;gu tu wjia:dfõ ujg idudkH ore Wm;la isÿ lsÍu wjodkï' fudlo idudkH m%iQ;shla tlal ujf.a úIîc mßirhg uqod yeÍug ;sfnk bvlv jeähs' ta wkqj ffjoHjreka úÈhg wms ;SrKh lrkjd wehj isfiaßhka ie;alulg n÷ka lr orejd ìys lrùug'

ta i|yd wjYH myiqlï imhd .kakg wmg isoaO fjkjd' fudlo fïl idudkH ;;a;ajhla hgf;a flfrk m%iQ;shla fkfjhs' tys§ ujf.a Ôú; wjodku we;sfjkak;a mq¿jka' orejd ksremøs;j m%iQ;sh isÿ lsÍu;a wjYHhs' ta yeufoagu jvd jeo.;a fjkafk fuu wjia:fõ§ mßirhg úIîc uqodyefrk tl j<lk tl'

ta i|yd wms laIqø Ôù úfYaI{jreka tl;= lr .kak;a l%shd l<d' ta wkqj ffjoHjreka fyo ld¾h uKav,h we;=¿ ish¨u fokd ta fjkqfjka hqyqiq¿j iQodkï jqKd' wmg fï fjkqfjka 35 fofkl=f.ka iukaú; ld¾h uKav,hla fhdod .kakg;a isÿ jqKd'

w¨;a w;aoelSula

fldfydu;a fï wjia:dj frday,a ld¾h uKav,hg jf.au ffjoHjreka jk wmg;a w¨;a w;aoelSula jqKd' fldúâ wdidÈ; ujlf.ka furg§ ìys jQ m<uq ore Wm; fï' b;ska fï ;;a;ajh wd.ka;=lhs' ta;a wjia:djg wkqj ish¨u foa ixúOdkh lrñka b;du;a flá ld,hla we;=<; wjYH;dj wkqj ta yeu fohlau iQodkï lr .ekSfï yelshdj wmg ,enqKd'

tys§ ud;D tallh ndr ffjoH ks,OdÍ ffjoH l,HdK fldaodf.dv uy;df.a uÕ fmkaùu hgf;a ta wjeis ish,a,u ixúOdkh jqKd' we;a;gu fuu wjia:djg frdayf,a ish¨u ld¾h uKav,fha iyfhda.h fkdwvqj ,enqKq nj fï fudfydf;a i|yka lrkakg leue;shs'

b;du;a wdrlaIdldÍ f,i fi!LH kS;s Í;sj,g wkql+,j lrk ,o ie;alu wjidkfha ksfrda.S orejl= ìys lsÍug wmg yelshdj ,enqKd' ta wkqj orejdf.a idïm, PCR mÍlaIKh i|yd fhduq lrkakg lghq;= l<d' fï jkúg ,o mÍlaIK m%;sM, wkqj orejd widÈ; ;;a;ajhg m;aj fkdue;s nj ;yjqre jqK;a jeäÿrg;a ta idïm,a mÍlaIK i|yd fhduqlr ;sfhkjd'

woyia yqjudrej b;du;a fi!LHdrlaIs;j

lshkak i;=gqhs" m%iQ;sfhka miqj uj;a orejd;a fofokdu iqfjka miqjk tl .ek' fï jk úg orejd;a uj;a fjku ldurhl r|jd ;nkak lghq;= lr,hs ;sfhkafka' wm fï uj iuÕ woyia yqjudre lr .ekSfï§ b;du;a fi!LH wdrlaIs; l%ufõohlg wkqj lghq;= lrkakg fm<U isákjd lshk ldrKdj úfYaIfhka i|yka l< hq;=hs' ta wkqj ldurfhka msg; isg ^wdrlaIs; wdjrKhlska jeiqKq& woyia yqjudre lr .ekSug lghq;= lrkq ,nkjd' ta wkqj fï m%iQ;sh ksid lsisu wkaoulska úIîc mßirhg tl;= ùula isÿ fkdjQ nj wmg iy;sl lrkak mq¿jka'

ffjoH m%shka; lreKdr;ak
wOHlaI
kefÕkysr fld<U uQ,sl frday,"
uq,af,aßhdj'

;udrd m;srK