නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

zkj,shZ mjq,g tl;= jQ w¨;au idudðlhd www.youtube.com/navaliya kj,sh fjí msgqj o w¨;a fjhs'''


jir 38 la mqrdu w¨;a fjñka mdGl ck;djf.a leue;a; mßÈ ieliqKq zkj,shZ w¨;a f,dalhg Tìk mßÈ fjkia fjñka zkj,shZ fjí msgqj kj uqyqKqjrlska t<soelaùu iy zkj,shZ mjq,g hQ áhqí pek,hla tl;= ùu miq.shod isÿúh'

iEu úgu mqj;am; Tiafia ,sms iy rEm udOHfhka mdGl ck;djg oekqu ,ndÿka wmg bÈßfha§ tajd iÔù w;aoelSula f,iska fm%aCIl ck;djg ,nd§ug fï ksid yelsjkq we;' zkj,shZ 38 jeks ixj;airh fjkqfjka Wmd,s mqj;am;a iud.fï wdh;ksl wOHCI uKav, /iaùï Yd,dfõ§ meje;s pdï iy .dïNSr W;aijfha§ zkj,shZ hQ áhqí pek,h www.youtube.com/navaliya Tiafia Èh;a lsÍu;a zkj,shZ fjí msgqj www.navaliya.com kùlrKh jQ f,dalhg .e<fmk f,i t<soelaùu;a Wmd,s mqj;am;a iud.fï wOHCI uKav,h fjkqfjka lßIaud fj,a.u fukúh;a zkj,shZ l¾;D yßka§ ,shkf.a fukúh;a we;=¿ iïNdjkSh wuq;a;ka iy zkj,shZ l¾;D uKav,h tlaj isÿ flßKs'

fï wkqj Tng zkj,shZ mqj;amf;a m<jk jákd ,sms f,dalfha fld;ekl fyda isáh;a lshùfï yelshdj;a iÔù .=Kfhka keröfï yelshdj;a bÈßfha§ ,efnkq we;'yßka§ ,shkf.a