නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kj,shg 38 hs''' 39 todg;a jvd yß meyenrhs'''i;s 1976 la mdGl Tn fjkqfjka oekqu iy nqoaêh fnodÿka kj,sh ;j;a ixêia:dkhlg t<fUñka miq.sh wf.daia;= 02 jeksod ks, jYfhka 38 jeks ixj;airh ieurE w;r tys ks, W;aijh wf.daia;= 04 jeks wÕyrejdod wdh;ksl wOHCI uKav, /iaùï Yd,dfõ§ meje;aúh'

tu wjia:dj i|yd m%Odk wdrdê; wuq;a;d jYfhka YS% chj¾Okmqr úYajúµd,fha fcHIaG lÓldpd¾h ch,;d ueoj;a; uy;añh;a" wdrdê; wuq;a;ka jYfhka kj,sh iuÕ jvd;a ys;j;a m%ùK rx.fõ§ iy Ñ;%mg wOHCI ik;a .=K;s,lhka iy udOH fCIa;%fha w¨;a udkhka fidhd .sh m%ùK udOHfõÈkshl jk ;kQcd chj¾Ok tl;= úh'

Wmd,s mqj;am;a iud.fï iNdm;sksh iEu úgu kj,sh Èß.kajkakSh' ta wkqj ,lauKs wd¾' fj,a.u ue;sksh;a Wmd,s iuQy jHdmdrfha iuQy l<ukdldr wOHCI ksu,a fj,a.u ue;s;=ud;a" Wmd,s iuQy jHdmdrfha wOHCI ,ysre .=Kfialr uy;d;a iuQy uQ,H wOHCI ,CIauka fmf¾rd uy;d;a tlaúh'

iEu úgu kj,sh .uka uÕg wdh;ksl me;af;ka Èß fok bßod Èjhsk" Èkm;d Èjhsk" ikafâ whs,kaâ" fâ,s whs,kaâ" úÿir iy nqÿu." iqch mqj;am;aj, l;=jreka iy l;=jßhka Wmd,s mqj;am;a iud.fï fomd¾;fïka;= m%OdkSka iy isf,daka fpdl,Ü iud.fï wxY m%OdkSka o tlaúh' kj,sh fjkia ùug ksn| Yla;shla jQ kj,sh l¾;D uKav,h we;=¿ ksoyia udOHfõ§ka f,i lghq;= lrk ffjoHjreka" jD;a;Sh ksmqKhka" úYajúoHd, YsIHhka o fï .ukg tl;= ùu ;j;a úfYaI;ajhls'

ixj;air W;aijfha m%Odk foaYkh lrñka Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha isxy, iy ckikaksfõok wxYfha fcHIaG lÓldpd¾h ch,;d ueoj;a; uy;añh m%ldY lr isáfha kj,sh mqj;am;g weh wd.ka;=l mdGlfhla fkdjk njhs' óg jir 30 lg l,ska isg weh kj,sh mdGlhl= jQ njhs' weh ;jÿrg;a m%ldY lr isáfha —kj,sh mqj;am; kj wdlD;shlska iy ld,Sk jákdlulskq;a hqla;j mdGlhka w;g m;ajk ldka;d mqj;am;la f,i uu olskjd' mqj;am; mdGlhd fj; m%odkh flfrk kejqï wdldrh tys ckm%sh;djg yßu jeo.;a' kj,sh mqj;am; mdGl m%cdfõ úúO uÜgïj,g iqÿiq f,i ieliS ;sîu ld,Sk wjYH;djla bgqùula f,i ;uhs uu olskafka'''

we;a;gu j;auka ldka;dj ld,h l<ukdlrKh lr .ekSfï wNsfhda.hg uqyqK foñka isákjd' kuq;a wo ojfia wmf.a Ôú; ld,h úiska md,kh lrkjd' wm ld,h;a iuÕ w;súYd, wr.,hl ksr; fjkjd' fï ;;a;ajh ksid ;r.ldÍ mdGl m%cdjlg mqj;am;la fjf<|fmd<g ksl=;a lsÍu wNsfhda.d;aul lghq;a;la' tu wNsfhda.hg kj,sh mqj;am; id¾:lj uqyqK § ;sfnk nj i;=áka lshkak ´kE' mqj;am;l NdIdj hkq tys m%dKhhs' tfia ke;skï wl=rehs' úisjk ishjfia ,xldfõ ìys jQ uyd m%d{hka w;f¾ bÈßfhkau isá m%d{fhla jkafka l=udr;=x. uqksodihka' t;=ud wl=re uysu kñka mo mka;shla rpkd lr ;snqKd' ta wmQ¾j ks¾udKfha tl ;ekl fufia i|yka fjkjd'

  • fmdrK mçka l< m; fmd;
  • kqjK ,efnhs lshejqj fyd;
  • fkd ±k wl=re lshjkq ke;
  • wl=re ;ud keK f.k fo;

  • wl=re Tng wyr fidhd
  • Tn ku rg mqrd lshd
  • fu f,dj t f,dj iem imhd
  • ch fohs ieu ;ek u ishd

fï ;=<ska wl=rej,g we;s n,h iy ksjerÈ yd w¾:mQ¾K NdIdjl jákdlu meyeÈ,s lrkjd' ta wkqj mqj;am;lg ksjerÈ NdIdj fld;rï jeo.;a o hkak wmg ;¾l keye' kj ;dCIKh yd kj udOH iuÕ mqj;am; wNsfhda. /ilg uqyqK § isákjd' ta jqj;a mqj;amf;a jeo.;alu lsisfia;a wjm%udKh jkafka keye' fj,;a keye' mqj;am;l kejqï nj wl=rej, m%dKj;a nj iy NdIdfõ is;a.kakd iq¿ nj kj udOH Ndú;dj ;=< olakg ,efnkafka keye' äðg,a udOHfha olsk wl=rej,g jvd fmd;l iqj| mqj;am;l iqj| ;ju;a wmf.a u;lfha /f|kjd' we;a;gu mdGlhdf.a mßl,amkh ÈhqKq lrkak mqj;am;lg mq¿jka' mdGl uki ksjerÈ Èidjlg fhduq lsÍug Bg yelshs'''˜

W;aijfha msßi wu;ñka ik;a .=K;s,l iy ;kqcd chj¾Ok l;d l< w;r tys§ ;kQcd chj¾Ok jix.;h yuqfõ mqj;am;a l¾udka;h ms<sn|j î' î' iS mqj;a fiajh ;enQ igykla ud;Dld lr.ksñka yrj;a l;d nyla f.dvkexùh'

—fldúâ 19 jix.;h ksid tl /hlska w;sYh n,mEulg ,lajQ fCIa;%hla jkafka mqj;am;a udOHhhs' f,dal hqoaO we;=¿ f,dalfha ish¨ w¾nqoldÍ ;;a;ajhka yuqfõ§u zm;a;rlrejkaZ ;ukaf.a rdcldßh ks¾NS;j bgqlr ;sfnkjd' fuu fldfrdakd ;;a;ajfha§;a th tfiau isÿ jqKd' kuq;a m;a;rhla uqøKh lr th mdGlhd w;g heùfï wNsfhda.h f,dalh yuqfõ ;snqKd' tys§ m;a;rlrejkag wka;¾cd, m<lsÍïj,g fhduqjkak isÿjqKd' kuq;a WKq fldams tll" WKq f;a tll ri n,ñka m;a;rh lshjk ri ta u.ska .kak neßj ;sfnkjd' m;a;rh Tka,hska ne¨jg m;a;rh w;ska w,a,ka n,k *S,ska tl .kak neye' flfia fj;;a leue;af;ka fyda wleue;af;ka ta ixialD;shg wmg wkq.; fjkak isÿfj,d'

we;a;gu kj,sh mqj;amf;a j;auka l;=jßhg fuu mqj;am; wka;¾cd,hg f.k tkak" iudc udOH fj; f.k tkak uq, isgu f,dl= jqjukdjla ;snqKd' hym;a udOHlrKh iudc udOH fj; f.k tkak fndfyda wmyiqhs' wka;¾cd,fha ´md¥m n,kak ;sfhk Wkkaÿj jeo.;a ,smshla lshjkafk keye' fyd| fohla lshjkak fâgd úhoï lrkak ñksiaiq yß f,danhs' kuq;a f.disma n,kak ´k ;rï fâgd úhoï lrkjd' ta ksid fyd| foa wka;¾cd,h Tiafia ck.; lsÍu wNsfhda.hla' tu wNsfhda.h kj,sh l;= u~q,a, fyd¢ka ndr f.k ;sfnkjd' iqyqre ,shla ;ekSu i|yd Tjqka fyd| wdrïNhla f.k ;sfnkjd' ldka;djlg tl fohla ,o miq B<Õ mshjrg hkak wE lghq;= lrkjd' yßhg orefjla yokjd jf.a''' ta jf.a ldka;djlg n%Ekaâ tlla ,enqKq miq tu ikakduh B<Õ wÈhrg f.k hEug wE ¥ro¾YSj lghq;= lrkjd' kj,sh l;=;=ñh we;=¿ lKavdhu lemfjk nj fuu lghq;=j,ska fyd¢ka ;yjqre fjkjd' ksõia fmam¾ tlla lshk foa w¾: .kajkafka fojk jpkfhka fkdfjhs'' m<uq jpkfhkqhs' th isysfha ;nd.; hq;=uhs'''˜

fuys§ Wmd,s iuQy jHdmdrfha l<ukdldr wOHCI ksu,a fj,a.u uy;d o" kj,sh mqj;amf;a l¾;D yßkaÈ ,shkf.a fukúh o woyia ±lajQjdh'PdhdrEm - iqcd;d chr;ak