නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;d;A;d yeuodu yjig lshQ lúfha y;rfjks moh <`. uu k;r jqKd - uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñmdkaoru ke.sg,d ;ju;a uu fndau¿j wuÈkjd
uu uyK jqfK;a kdrdfykamsg wNhdrdufha
uu ly isjqrg ;Èka wdYd l<d'''


reishdfõ <uhs oyfofkla yeÿjdu ta wïuj ùr u;dj f,i mqokq ,nkjd'
rchg úreoaOj ler,s .eyqjd lsh,d uu;a fidaNs; yduqÿrefjd;a ysf¾ ±ïud'

Tn jykafia" uyK fjkak ys;=fka wehs@

mqxÑu ld,fha ;ud .fï mkaif,a§ uyK jqfKa wïud ;d;a;d leu;s jqfKa keye' uf.a W;aidyfhkau wïud ;d;a;dg uf.a wdYdj lsh,d iiqka.; jqKd' Ôú;h .ek l< lsß,d uyK jqKd lsh,d fndfyda meúÈ jqKd hehs lshkjd' mqxÑ jhfia§ fudkjd l<lsfrkako@ tfyu wjfndaOhla mqxÑ ukig ±fkkafk keye' .fï mkaif,a yduqÿrejre mdf¾ jäkfldg isjqf¾ mdg wfma mqxÑ ys;aj, ;Èka we÷Kd' ly isjqr;a kÕ=,;a ;ud wfma cd;sh fmdaIKh lf<a lsh, ojila wfma .fï jeäysá udud flfkla lshkjd ug weyqKd' wfma ;d;a;d kÕ=f,ka fl;aj;= idrj;a l<d' wïud Bg Woõ l<d' uu kÕ=, fjkqjg ly isjqrg ;Èka wdYd l<d' uqre;af;Ügqj .fï fl;aj;= idrj;a lrñka rfÜ cd;sl wdodhug wfma ;d;a;d Y%uh Èh l<d' f.dú;ek lsÍu ksidu wfma ;d;a;dg fyd| úfõlhla ,enqKd' yjig uv fidaod f.k f.or tk ;d;a;d wmsj jglrf.k lshk lúhla ;sfhkjd'

  • iyk ,efnk ;=re ,xldoaùmhg
  • .yk .eys,s yuqfõ isy fjfika isg
  • kÕk recqka kÕñka hñ bÈrhg
  • uyKlu;a nK oyu;a thhs ug
;d;a;d lshQ y;r mofha y;rfjks moh <Õ uu k;r jqKd' uyKlu;a nK oyu;a thhs ug'

uqre;af;Ügqfõ wdkkao ysñ r;akmqr .fï isg fld<U jäkafk wehs@

uu uyK jqfKa kdrdfyakamsg wNhdrdufha§' wo;a uu jev isákafk ta mkaif,a' udi .Kkdjla .fï b|,d fld<U weúÈka uyKlug wjYH m;fmd; mdvï l<d' j;ams<sfj;a bf.k lshd .;a;d' wo jf.a ojiska folska uyk lf<a keye' mdkaor ke.sg,d fndau¿j wuÈkjd' nqÿ ue÷r msßisÿ lrkjd' odk Yd,dfõ lghq;= fidhd n,kak ´kE' mkaif,a m<uqj ke.sákafk;a mkaif,a wjidkhg kskaog hkafk;a uu'

yduqÿrefjda Wiia wOHdmkh lf<a fldfyao@

ud<s.dlkao úfµdaoh msßfjkka m%dÖk wdrïNh" m%dÖk uOHu" m%dÖk wjidkh by<ska iu;a jqKd' kuq;a iriú wOHdmkhg .sfha keye' iriúh fjkqjg iudch f;dard f.k tys m<,aj mq¿,aj jevlghq;= l<d' biamsß;df,a jevlghq;= lrk fyo ld¾h uKav,h uf.ka weú;a b,a,Sula l<d' yduqÿrejfka wfma jD;a;Sh wvqmdvq fndfyduhla ;sfhkjd' jrm%ido wmsg lsisjla ,efnkafk keye' wms .ek wkqlïmd lr,d wfma tlai;a fyo ix.ufha iNdm;s Oqrh Tn jykafia Ndr f.k jevlghq;= lrk f,ig' uu ta b,a,Su yßu wdYdfjka ms<sf.k wog;a tu ix.ufha iNdm;s Oqrh Wiq,kjd'

jD;a;Sh iñ;shl kdhl;ajh yduqÿrefjda flfkl= Wiq,k úg iudcfhka úfrdaOdl,amhla wdjdo@

ud<s.dlkao úfµdaoh msßfjkka m%dÖk wdrïNh" m%dÖk uOHu" m%dÖk wjidkh by<ska iu;a jqKd' kuq;a iriú wOHdmkhg .sfha keye' iriúh fjkqjg iudch f;dard f.k tys m<,aj mq¿,aj jevlghq;= l<d' biamsß;df,a jevlghq;= lrk fyo ld¾h uKav,h uf.ka weú;a b,a,Sula l<d' yduqÿrejfka wfma jD;a;Sh wvqmdvq fndfyduhla ;sfhkjd' jrm%ido wmsg lsisjla ,efnkafk keye' wms .ek wkqlïmd lr,d wfma tlai;a fyo ix.ufha iNdm;s Oqrh Tn jykafia Ndr f.k jevlghq;= lrk f,ig' uu ta b,a,Su yßu wdYdfjka ms<sf.k wog;a tu ix.ufha iNdm;s Oqrh Wiq,kjd'

fldfrdakd jix.;h fjkqfjka frday,a ld¾h uKav,h l< fiajh wms w.h l< hq;=hs fkao@

wUq orefjda .ek fkdi,ld ;ukaf. Ôú;h mrÿjg ;nd l< fiajh fï rfÜ yefudau okakjd' yßhg lkafk fndkafk ke;sj i;s udi .Kka biamsß;df,u kej;s,d ;uhs fldfrdakd jix.;h u¾okh lf<a'

fldfrdakd jix.;fha fojeks /,a,la .ek wo jk úg l;d lrkjd yduqÿrejfka

rfÜ ckdêm;sjrhd ;s%úO yuqodj fhdodf.k rggu jHdma; fjkafk fokafk ke;sj fuu Wjÿr md,kh l<d' rgu ta i|yd lemùï l<d' Woõ l<d' uqL wdjrK oud f.orgu fj,d ;sfhk fohla ;ïnf.k lEjd' wo jk úg iudc ÿria:Ndjh ke;sfj,d' uqL wdjrK m<¢kak keye' úfkdao pdßl nqre;=msáka hkjd' rg ksoyia lf<a we¢ß kS;sh bj;a lf<a w;HdjYH fiajd lghq;= lrkak' tfyu ke;sj fcda.S odf.k ldf.k îf.k ;ukaf. fkfuhs" úkh ke;s jqKdu" fi!LH mqreÿj,ska wE;a jqKdu" kS;sÍ;s ms<s.;af; ke;s jqKdu jix.; h<s ysi Tijkak yelshdj ;sfhkjd' talksid úkh.rel fi!LH iïmkak flfkl= f,i Ôj;a fjkak túg ´kEu jix.;hla ÿßkau ÿre lrkak mq¿jka jqKd' ÿïfndkak tmd' wfma m%;sYla;slrKh ì| jefgkjd' u;aj;=r;a tfyuhs' .fï yefok fldia fmdf<dia fyd|g lkak' fyd| yd,a j¾. ;sfhkjd' tajd wdydrhg .kak' rildrl ±uQ lEu lkak tmd' fï jix.;h fndafjkjo keoao lsh,d ;SrKh jkafk ÿmam;a fmdfydi;a wkqj fkfuhs' tx.,ka;fha rcf.or whg;a fï fldfrdakdfjka fífrkak neß jqKd'

rfÜ rcqka ;ekSfï n,h udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkag jf.au ta yelshdj Tnjykafiag;a ;sfhkjd

1987 bkaÿ ,xld .súiqu wdj fj,dfõ isßudfjda nKavdrkdhl ue;sksh fld<U fldgqfõ§ Woaf>daIKhla l<d' ta i|yd mssßia n,h tl;= lf<a uu;a udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrefjd;a tl;=fj,d' úYd, ckldhla fld<U fldgqjg tl;=fj,d Bg úfrdaOh mEjd' rchg úreoaOj ler,s .eyqjd lsh,d uu;a fidaNs; yduqÿrefjd;a ysf¾ ±ïud' 2015 § uyskao rdcmCI ckdêm;s mrdch jqKdu kej; ch.%yKh lrd /f.k hEug wms lghq;= l<d' kdrdfyakamsg wNhdrduhg ta ojiaj, lSfõ uyskaodrduh lsh,hs' j<.ïnd rcq fid<S wdl%uKh ksid ish rdcOdksh w;yer .shd' l=mslal, ;siai yduqÿrefjda fiakdj /ia lr,d j<.ïnd rcq kej; ish rdcHfha Tgqkq me<ekaÿjd' mrdð; j<.ïnd rcq wmrdð; flfkl= lf<a l=mslal, ;siai yduqÿrefjda' yduqÿre flfkl= f,i rg fírd.;a; kdhlhdj kej; Yla;su;a lsÍu ;ud uu uq,afj,d wNhdrdufha§ lrkq ,enqfõ' fï rg yokak mCI foaYmd,kfhka f;drj ksjerÈ ±laula ;sìh hq;=hs' ld,fhka ld,hg m;ajk wdKavqj bÈßm;a lrk foaYmd,k igka mdG ke;sj rglg jevodhS rg Èkjk jevms<sfj<la wjYHhs'

uu bÈßfha§ rgg bÈßm;a lrkak fyd| jevms<sfj<la ks¾udKh l<d' orefjda mia fofkla isák mjq, r;a;rx mjq,a f,i wms y÷kajkjd' orefjda ;=ka fofkla yok wïud isák mjq, ߧ mjq, f,i kï lrkjd' ta mjq,aj,ska rg cd;sh kxjd,Sug wfma Ydikh fjkqfjka orefjl= mQcd lrkjd kï ta mjq, Èhuka;s mjq, f,i kï fldg f.!rj nyqudkhg ,la lr,d uQ,Huh wdOdrhla ,ndfokak lghq;= lrkjd' wo <uhs uyK fjkafk;a keye' iiqk /flkafk;a keye' cd;sh /flkafk;a keye' f,dl= wvqmdvqlï f.dvla ;sfnkjd' ldgj;a weÕs,a, È.= lrkafk ke;sj wruqo,la f.dvkÕ,d È<s÷ mjq,a kÕd isgqúh hq;=hs' jix.; frda." kshÕ wdjdu wms foaYmd,k{fhda miafia" rgj,a .dfka ysÕd lkak fj,d ;sfhkafk ksis jevms<sfj<la ke;s ksihs' rfÜ ´kE ;rï fn!oaO wdh;k ;sfhkjd' tajd tl ;eklg wrf.k wruqo,la f.dvkÕd.kak mq¿jka' rfÜ f;aud mdGh úh hq;af; ish,a, wmg ,efíjd lsh,hs' tfyu ke;sj ish,a, ug ,efíjd lsh,d kï fkfuhs' reishdfõ <uhs oyfofkla yeÿjdu ta wïuj ùr ud;dj f,i mqokq ,nkjd' mqxÑ mjq, r;a;rx fjkafk keye' <uhs f.dvdla ysáhduhs ta mjq, r;a;rx fjkafka'

u;aøjH Wjÿr tkak tkaku jeäfjkjd th u¾okh lrk jevms<sfj<la keoao@

n,hg m;ajqK yeu rchlu igka mdGh jqfKa u;g ;s;hs' th udOHhg iSudjqKd' m%jD;a;sj,g iSud jqKd ñila u;g ;s; jevms<sfj<la f,i ls%hd;aul jqfKa keye' ms¿Kq jqKq ixl,amhla njg m;ajqKd'

wo jk úg u;a rl=id mkakd oukakg fmd,sish jf.au ;s%úO yuqodj;a fhdodf.k ;sfhkjd' tajd .ek fydh,d n,kjd' wms fldÉpr kï lE .eiqj;a yeu Wjÿrlau wju lrkjd ñila iïmQ¾Kfhkau wjika lrkafk keye' fldfrdakd Wjÿrg;a jvd uyd jHikhla njg u;aøjH jHdma; fj,d ;sfhkjd' u;aøjH kue;s jix.; frda.h" md;d,h kue;s jix.; frda.h 99] laj;a bjrhla lrkak yïn jqfKd;a tal cd;shla jYfhka wms ,enQ ch.%yKhla fjkjd' foaYmd,k{hd fï i|yd ueÈy;a fkdúh hq;=hs' Tyq u;aøjH Wjÿr ÿrelrkak bkaøÇ,hla fia keÕ isáh hq;=hs' u;a rl=id ÿre fkdlf<d;a wfma nd, mrïmrdj úkdY fj,d hkjd' mdi,a hk <uhd wo u;afm;sj,g f.dÿrefj,d isákjd' u;aøjH fndk flkdg jvd u;aøjH f.kajk flkdghs o~qjï Èh hq;af;a' wo u;aøjH wrf.k tk flkdg o~qjï keye' fndk tldguhs o~qjï fokafk' wms lshkafk m<uqj u;aøjH furgg /f.k tk flkdghs o~qjï Èh hq;af;a' u;aøjH /f.k tk flkdg" tajd jHdma; lrk whg m%isoaêfha o~qjï Èh hq;=hs' rcldf,a ÿkak o~qjï mjd Bg iqÿiqhs' u;aøjH mdkh lrk iajdñmqreIhd ksid ldka;dj úfoaY.; fjkjd ore mjq, rlskak' wo jk úg mjq,a w¾nqohla njg m;aùug;a u;a Wjÿrg yelshdj ,eî ;sfhkjd ÿmam;alu ke;s lrkak iykodhS jevms<sfj<la rfÜ ish¨ fokdu tl;=fj,d yokak ´kE' u;aøjH furáka whska lrkak wms iefjdu iydh Èh hq;=hs' fï yeu w¾nqohlau u;aøjH ksihs' ta Wjÿr whska l<du fndfyda m%Yakj,g W;a;rhla ,efnkjd'

kj,sh mqj;am;g jhi wjqreÿ 39 la fjkjd' ldka;d mqj;am;la f,i wfma .uka u. .ek Tn jykafia olskafka fldfyduo@

foaYSh;ajhg uq,a;eka foñka idrO¾u lreKqj,ska msreKq mqj;am;la' ldka;dj nqoaêu;a lrk lreKq ldrKd /ila kj,sh mqj;am; yryd t<solskjd' lkak" w¢kak" ú,dis;d jf.au Ôú;hg nK oyï YÍrh fi!LHh i|yd ksjerÈ ffjµ Wmfoia o i;sm;d ck;djg ,nd fokjd' todg jvd wo kj,sh ÈhqKqhs' wo mqj;amf;a yeu msgqjlau j¾Kj;a fj,d' kj,sh lshkafk w¨;au ,sh lshk tlhs' wo ldka;djka w;f¾ w¨;au ,sh kj,shhs',,s;a ms%hxlr