නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

md¾,sfïka;=jg f.dia jev fmkajkakg ierfik ldka;djka'''
ck;dj w;r jeäu m%idoh mú;% foaúg


2020 uy ue;sjrK lghq;= wjika jqKd' ta WKqiqu ;ju;a myj .syska keye' miq.sh ld,h mqrdjgu ldka;d ksfhdað;jßhka md¾,sfïka;=jg m;alr heùfï we;s Wjukdj .ek jeä jeäfhka l;d jqKd' kuq;a ck;dj Tjqkag jvd jeä úYajdihla msßñ md¾Yajh fj; ;nd we;s wkaou fujr ue;sjrKh;a iuÕska fmfkkakg ;sfnkjd' miq.sh j;djg jvd wvq m%udKhla ;uhs fujr ldka;d ksfhdað;hka m;aj ;sfnkafka' ta wkqj wdKavq mlaIfhka ck;d ksfhdað;jßhka yh fofkl= f;dard m;alr .ekSug ck;dj lghq;= lr ;sfnkjd' ta jf.au úmlaIh ksfhdackh lrñka ksfhdað;jßhka fofofkla m;alr .ekSug lghq;= lr ;sfnk wkaou;a wm ÿgqjd' flfia jqjo cd;sl ,ehsia;=fjka ldka;d ksfhdað;jßhka fofokl= kï lsÍug rch fï jkúg lghq;= lr ;sfnkjd'

jeäu ukdm mú;%dg'''

fujr ue;sjrKhg ;rÕ l< r;akmqr Èia;%slalh ksfhdackh l< fi!LH wud;H Oqrh fyn jQ mú;%d jkakswdrÉÑ uka;%Sjßh jeäu ukdm ixLHdjla ,nd .ksñka md¾,sfïka;= jrï ,ndf.k ;sfnkjd' weh ukdm 200"977 la ,ndf.k ldka;d ukdm ,ehsia;=fõ bÈßfhkau bkakjd' ta jf.au r;akmqr Èia;%slalfhkau ;r. l< uqÈ;d m%shYdka;s uka;%Sjßh wdKavq mlaIh ksfhdackh lrñka ukdm 65" 923 la ,nd f.k ;sfnkjd' ta ú;rla fkfjhs úmlaIh ksfhdackh lrñka iuÕs ckn, fõ.fhka ;r. l< ;,;d w;=fldar, uka;%Sjßh ukdm 45"105 la ,ndfoñka md¾,sfïka;=jg m;alr heùug;a r;akmqr ck;dj lghq;= lr ;sfnkjd' iuia;hla f,i .;a úg jeäu ldka;d ksfhdað;jßhka m%udKhla m;aj ;sfnkafka;a r;akmqr Èia;%slalfhka ùu;a iqúfYaIS isÿùula'

.ïmyg myka lKq folla'''

.ïmy Èia;%slalh ksfhdackh lrñka ;r. l< wdKavq mlaI uyck ksfhdað;jßhka fofokl= md¾,sfïka;=jg m;alr heùug .ïmy ck;dj lghq;= lr ;sfnk wkaou fmakjd' ta wkqj lgdk wdikh ksfhdackh l< iqo¾YkS m%kdkaÿmq,af,a uka;%Sjßh ukdm 89"329 la ,nd .ksñka md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aj ;sfnkjd' ta jf.au óß.u wdikh ksfhdackh lrñka .ïmy Èia;%slalhg ;r. l< fldals,d y¾IŒ .=Kj¾Ok uka;%Sjßh ukdm 77"922 la ,nd .ekSug iu;aj ;sfnkjd'

mlaI úmlaI foflkau'''

lE.,a, Èia;%slalfhka wdKavq mlaIh fjkqfjka ;r. l< rdðld úl%uisxy uka;%Sjßh ukdm 68"802 la ,ndf.k ;sfhkjd' .d,a, Èia;%slalh ksfhdackh lrñka ;r. l< wdKavq mlaIh ksfhdackh l< .S;d l=udrisxy uka;%Sjßh ukdm 63" 358 la ,nd .ekSug iu;aj ;sfhkjd' ud;f,a Èia;%slalh ksfhdackh lrñka ue;sjrKhg ;r. l< úmlaIh ksfhdackh l< iuÕs n,fõ.fha frdaysŒ l=udß lúr;ak uka;%Sjßh fjkqfjka ukdm 27"587 la ,ndfoñka md¾,sfïka;=jg heùug lghq;= lr ;sfnkjd'

cd;sl ,ehsia;=fjka'''

flfia jqjo ck;djf.a leue;a; ta úÈhg ;SrKh lroa§ wdKavqj cd;sl ,ehsia;=jg wkqj ;j;a ksfhdað;jßhka fofokl= m;alr ;sfnkjd' ta úfYaI{ ffjoH iS;d wrfòfmd< iy úY%du,;a .=re WmfoaYsld uxcq,d Èidkdhlhs' fï wdldrhg Èhjkakdjg hkakg iqÿiqlï ,enQ mlaI úmlaI iEu ksfhdað;jßhlgu fï Wodj ;sfnk wjia:dj fndfydu iqúfYaIShs' fudlo ck;dj Tn flf¾ ;jÿrg;a úYajdih ;nd ;sfhkjd' ta úYajdih /lf.k ck;d iqn isoaêh fjkqfjka lghq;= lsÍu Tfí j.lSula' th lsisfia;a wu;l l< hq;= keye'

f;dá,a, mojk w; f,djla wdKavq lrk od''''

f;dá,a, mojk w; f,djla wdKavq lrk nj wmg wuq;=fjka u;la l< hq;= keye' fudlo f,dalfha m%:u w.ue;sksh jf.au m%:u ckdêm;sksh ìys jkafk wfma fï mqxÑ rfgka' ta isßudfjda nKavdrkdhl w.ue;sksh iy pkaøsld nKavdrkdhl l=udrK;=x. ckdêm;sksh nj Tn;a uu;a fyd|gu okakjd' b;ska ldka;djlg l< yels foa fndfyduhs lsh,d ta wh l%shdfjkau Tmamq lr,d ;sfhkjd' j;auk wNskjfhka md¾,sfïka;=jg m;aj wd ksfhdað;jßhkag;a ta Yla;sh ;sfhkjd' tfyu kï Tfnka ck;dj n,dfmdfrd;a;= jk Tn fu;ekg m;alr tõfj wehs lshk ldrKdj Tn isf;a ;ekam;a lrf.k fï wdrïNh iksgqyka lsÍu w;sYh jeo.;a' fldfydu;a Tn ldka;djla úÈhg mjq,l j.lSu orkak mqreÿ fjkafk l=vd ld,fhauhs' idudkHfhka msßñfhl=g jvd fyd| wd;au Yla;shla jf.au ord .ekSfï yelshdjla ldka;djlg ;sfhkjd' wNsfhda.j,g uqyqK §fï yelshdj;a Wmßuhs' b;ska tjka Yla;shla we;s ldka;djlg ck;d wfmalaId fjkqfjka y~ kÕkakg" jev lrkakg" l%shd;aul fjkakg" ;Skaÿ ;SrK .kakg ldf.j;a ;,a¨jla ke;akï uqlal=jla wjYH jkafka keye'

yelshdjg jákdlula ÿkafkd;a'''

b;ska Tjqkaf.a ta yelshdfjka m%fhdack .kakg kï Tjqkag .<md.; yels j.lSula mejÍu w;HjYHu fohla' wud;H Oqr ,nd§fï§ wehf.a Yla;sfhka Wmßu m%fhdack .; yels wud;HdxYhka ,nd§ug l%shd lrkafka kï th rg ;=< ienE fjkilg uÕ újr ùula jkq ksh;hs' ta ms<sn|j wjOdkh fhduq lsÍu ckm;sjrhd i;= j.lSula' flfia jqjo rgla úÈhg bÈßhg hkakg kï bjiSu" ord.ekSu" lemlsÍu" wNsfhda.j,g uqyqK §u lshk ish¨ ldrKd tlg iñmsKavkh lr .; hq;=j ;sfhkjd';udrd m;srK