නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdishdfõ úYsIag;u .=rejßh Y%S ,xldfjka'''


weh ksÆ wdkkaomamd' jD;a;sfhka .=rejßhla' m%d:ñl mka;sj, oÕldr mexpkaf. mexÑhkaf. keK kqjK mdok wdorŒh fojeks ujla'weh iïnkaOfhka fï fudfydf;a l;d lrkakg fya;= mdol jqfKa wehsoehs Tng isf;kak mq¿jka' we;a;gu wdishdfõ úYsIag;u .=rejßh f,iska miq.sh ojil wehj cd;Hka;rfha we.hSug ,lajqKd'ieneúkau b.ekaùugu Wmka kshl jk wehg AMI iqÿiqlï ms<sn| by<u fY%a‚.; lsÍï i|yd úfYaI ms<s.ekSfï iïudkhla ysñ jqKd'ta wkqj f.da,Sh úYsIag;d-iïudk -2020 iïudk Wf<, wka;¾cd,h yryd isÿ lrk ,o w;r l=i,dkh iy iy;sl wehg ,nd§ug fï jk úg lghq;= lr ;sfnkjd' fuh .af,dan,a tlafi,aia äðg,a welvñh úiska iïnkaO lrk ,oaola'wdishdkq iïudk Wf<, kqÿre ojil§ bkaÈhdfõ§ isÿjkq we;' re,d iïudk yd f,dal m¾fhaIK iïfï,kh u.ska n, .ekafjk wdishdkq iïudk th weiqre lrkq ,nhs'


wdishdfõ úYsIag;u .=rejßh jQ weh'''

wef.a jhi wjqreÿ 32 la jk w;r weh yefokafka jefvkafka mjqf,a tlu orejd f,iska' uj;a mshd;a iuÕska f.jd oeuQ fid÷re Èúhg wo ;j;a wd.ka;=lhka wd.ukh ù isákafka wef.a újdyh;a iuÕhs' nexl= ks,Odßfhl=f.a ìß|l jk weh fï jk úg jhi wjqreÿ 9" 10 jhfia miqjk mq;=ka fofofkl=f.a ujla'

fndfydu;a fid÷re <ud ld,hla Wreuj ;snqKq weh wOHdmkh ,nkafka ó.uqfõ lf;da,sl nd,sld mdi,la jk wdfõ udßhd lkHdrdufha' l=vd ld,fha mgkau iEu fohlgu bÈßm;a ùu wE ;=< mej;s lemS fmfkk ,laIKhla' tys§ úfYaIfhka ix.S;hg oeä keUqrejla oelajQ w;r úIh ndysr l%shdldrlï yuqfõ weh oelajQ l=i,;d wfkl=;a isiqka w;r lemS fmkq‚'


.=re jD;a;shg ys; hkfldg jhi wjqreÿ 13 hs'''

wehf. jhi wjqreÿ 13 § ;ukaf. ñ;=rka iuÕ weúo hk wjia:djl tla wmQre oiqkla fk; .efgkjd' ta .=rejrfhla l=vd <uhska msßila iuÕ ir, f¾Ldjla iE§ug fjfyfik wdldrh'ta ÿgq ñ;=rka w;r úúO u; yqjure jqK;a wjidkfha Tjqka tla ldrKdjla f;areï .kakjd' ta m%d:ñl orejkag b.ekaùu lsisfia;a myiq ld¾hhla fkdjk j.'tod ,o ta wjfndaOh wo wehj fndfyda ÿrlg wrf.k .syska' ta wjfndaOh;a iuÕska iqÿiqlï ,;a .=rejrhl= ùfï wef.a n,dfmdfrd;a;=fõ u,a mS§ wjidkhs'


mshjßka mshjr''' b,lal.; .ukg'''

ta wkqj mdi,a wOHdmkfhka miqj wef.b,lal.; .ufka m<uq mshjr f,i m%uqL .=re mqyqKq wdh;khla jk tia'Ô'à'à'whs ys§ AMI, MMI Wiia ämaf,daudj" 3 jk uÜgfï IVQ mqyqKq l=i,;d ms<sn| ämaf,daudj 500$5784$4" <ud fN!;sl úoHdj ms<sn| w;a;sldrï ämaf,daudj yeoEÍug weh mshjr .kq ,enqjd'

ta ú;rla fkfjhs" weh ,kavka úNd. ms<sn| Wiia ämaf,daudj" ;%s;aj úoHd,fha fYa‚.; úNd. iïmQ¾K lrkakg o lghq;= lr ;sfnkjd' ;ju;a bf.kqugu ys;e;s weh fï fudfydf;a o úfYaI wOHdmkh ms<sn| Ydia;%fõ§ Wmdêhla yeoEÍug ,shdmÈxÑj isákjd'

fuf;la .=rejßhl f,i cd;Hka;r mdi,a foll fiajh lr we;s wehf.a m%Odk mrud¾:h jQfha isiqkaf.a l%shdldß;ajh by< kxjk whqßka Wiia f,i is;Sug Èßu;a lsÍuhs'ta wkqj m<mqreÿ .=rejrfhl= f,i §¾>ld,Sk jD;a;shla f.dvke.Su i|yd jD;a;Sh j¾Okhg wjia:d ,nd fok w;r kùk;u b.ekaùfï ;dlaIKhka iuÕ bÈßhg hdug fjr ork .=rejßhl f,iska wehj y÷kajd fokakg mq¿jka'fï jk úg weh khsia cd;Hka;r mdif,a mka;s .=rejrfhl= iy úIh .=rejrfhl= f,i b.ekaùï lghq;=j, fhfok w;r weh fï jk úg m%d:ñl mka;sj, .‚; .=rejßhl f,i lghq;= lrkjd'


ldka;djka iún, .kajñka'''

j¾;udkfha fndfyda rgj,a iuÕ iïnkaëlrKh lrñka ldka;d iún, .ekaùfï jHdmD;sfha ;dkdm;sjßhla f,i lghq;= lrk weh wNsfhda.j,g leu;s pß;hla'ch.%dylhka ìysjkafka Wm;ska fkdjk nj wm yefudau okakd lreKla' tfyu kï Ôúf;a ch.%dyS udj;lg .uka lrkakg wmg u. fmkajkafka ljqo@ ta .=rejreka" mqyqKqlrejka fyda WmfoaYlhka'ieneúkau ch.%dylhka ish W;aiyh w;a fkdyeÍug fya;= jkafka Tjqkaf.a .=rejreka w;a fkdyeÍuhs'idudkHfhka uõmshka we;=¿ ndysr iudcfha fndfyda fofkl= fkdolsk fkdfmfkk orejkag muKlau wkkH jQ woaú;Sh yelshdjla .=rejreka y÷kd.ekSu iajNdjhla' ta yelshdjka orejdf.ka orejdg fjkia'

b;ska orejka ;=< ieÕjqKq ta iqúfYaIS;ajh ukdj y÷kd.;a wdishdfõ úYsIag;u .=rejßh jk Y%S ,dxlsl wfmau fidhqßh ksÆ wdkkaomamd mjikafka orejl= ;=< ieÕjqKq olaI;d y÷kdf.k ta orejd ksjerÈ udj;lg fhduq lsÍug W;aidy lrk f,ihs'


orejka y÷kd .ksñka'''

iEu úgu orejl= ;=<ska w;s OdjkldÍ" w;sYh id¾:l;ajhlg m;ajQ mqoa., pß;hla wfmalaId l< fkdyel' ta wkqj úfgl orejd ukao.dó úh yelsh' ÿ¾j,;d iys; orejka wvq ,l=Kq ,nd .; yelsh' kuq;a wkd.;h §ma;su;a l< yels orefjl=f. ;SlaIK nqoaêh iy ieÕjqKq yelshdjka lsis úfgl;a wj;lafiare fkdlrk f,i weh iuia; .=rejreka we;=¿ ndysr iudcfhka b,a,d isáhs'

2020$2021 jif¾ wdishdfõ úYsIag;u .=rejrhd f,i iïudk Èkd.;a ksÆ wdkkaomamd wdishd iïudk Wf<f,a cd;Hka;r iïudk Wf<f,a iïudk,dNsfhl= ùu .ek Y%S ,dxlslhka jk wm ;=< mj;skafka buy;a i;=gla' cd;Hka;r ldka;d Èkh wìhi isg fujka ch.%yKhla ms<sn|j l;d lrkakg ,eîu;a i;=gla' we;a;gu weh ch.%yKh lf<a w;s úYd, ;r.ldÍ rgj,a 50 l ;r.lrejka w;ßka' tmuKla fkdj weh fï ;r.hg b,a¨ï l< ld,h rgla úÈhg wm muKla fkdj f,dju jHdl+,;ajhg m;aj fldfrdakd jix.; ;;a;ajfhka mSvkhg m;aj isá fudfyd;la' kuq;a wjidkfha weh Wmka rgg cd;Hka;r lS¾;shla w;alr foñka wdishdfõ úYsIag;u .=rejßh njg m;ajQjd' ta §¾. l%shdj,shlska miq" fjk;a rgj,ska iyNd.S jQ fndfyda fofkl= iuÕ ;ks mqoa., me;slv" w;aoelSï" bÈßm;a lsÍï" ksrEmK" ud¾..; iïuqL idlÉPd ;r.j, wjidkhla olsñka'


Tn rgg wdvïnrhla''''

m%d:ñl orejkag b.ekaùu lshk ldrKdj fndfydu ieye,a¨jg .;a iudchl Ôj;ajk úg fndfyda fofkla m%d:ñl .=rejrfhla foi n,kafka wvq ;lafiarejlska' ksÆgo tu ;;a;ajfha fjkila jqfKa keye' fndfyda fofkla wef.a bf.kqï l%shdj,sh ÿgqfõ fndfydu ir,j' yßu ieye,a¨ fohla úÈhg' ta;a m%d:ñl .=rejrfhl=g iEfyk j.lSula ;sfhkjd' fudlo ta orejkag fndfydu ir, fohla mjd jgyd §u b;du;a ixhufhka l< hq;= fohla' ndysrj n,k wfhl=g th fndfydu ieye,a¨ fohla fia fmkqk;a ieneúkau th ixlS¾Khs' b;ska fujka j.lSï iy.; jD;a;shl ksr;j isák ksÆf.a jD;a;Sh Ôúf;a§ weh w;aú¢ iEu m%;slafIam lsÍulau wehg weh ljqoehs jgyd .kakg u. mEÿjd' b;ska weh wef.a yoj;g ijka ÿkakd' yoj; lS foa l<d' wjidkfha weh muKla fkdj rfÜ kuo cd;Hka;rj nn<jkakg yelshdj ,enqKd' ia;=;shs ksÆ'''' Tn fï rgg wdvïnrhla'


;udrd m;srK