නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fidndoyfï wisßh úÈkak lkafk,sh jeis jkdka;rh


Ôj;a ùu i|yd wms l=ula fyda /lshdjl kshq;= úh hq;= fjuq' tfiau /lshd wjia:djla ysñlr .ekSu i|yd wm lsishï wOHdmkhla ,eìh hq;=h' fï wjYH;d fol wkqms<sfj<ska ;Dma; lr .ekSu Wfoid l=vd l, isg úhm;a jk wjia:dj olajd fjfyiSug wmg isÿ ù we;' —wmg fldfyao úfkdao fjkak úfõlhla˜ fï joka fndfyda fokdf.a uqjÕ /£ ;sîu lk.dgqjg lreKls' wm fï ish¨ foh lrkafka i;=áka isàugh' ta i|yd úfkdaoh o w;HjYHh' ld¾hlaIu iy ks¾udKYS,S fufyhla isÿlsÍu i|yd udkisl úfõlh wjYHhhs' wm mdGlhska tu wjia:d ,nd.ekSu i|yd Èßu;a lsÍu iy oekqj;a lsÍu kj,sh —huq ,xldj jfܘ ,sms ud,dfõ wruqKhs'


lkafk,sh jeis jkdka;rh

kd.ÍlrKh yuqfõ Èhfjñka mj;sk fidnd oyfï wisßh ú| .ekSfï wjia:d l%ul%ufhka wysñ fjñka mj;S' tajd weiqre lrk w;ru tajd /ln,d.ekSu fjkqfjka y~la keÕSu o wkd.; mrmqr fjkqfjka wmg l< yels uyÕ= fiajhhs' wo wm ixpdrfha fhfokafka fidnd oyfï ;j;a uysuhl wisßh ú| .ekSughs' fuh jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska md,kh fjhs'


rlaIs; jkdka;rhla

fuh wdrlaId lr .ekSug rcfha ueÈy;a ùu meiiqï lghq;=h' ;j,u m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihg wh;a fuh .d¨ Èia;%slalh ;=< msysgd we;' fï iqúid, jkdka;rh m%udKfhka fylaghd¾ 6100 lg wêlh' fuh rlaIs; jkdka;rhla f,i m%ldY lrkq ,en we;af;a 1934 jif¾§ h' 2004 jif¾ § hqfkiaflda ixúOdkh u.skao fuys jákdlu jgydf.k ffcj f.da, rlaIs;hla f,i kï lr we;'


jeis jkdka;rhla

fuh my;rg ksj¾;k jeis ld,.=Khg hg;a jk jkdka;rhls' fï ksidu jir mqrd yß; j¾Kfhka msÍ we;s w;r .; ikik iq<Õlska hqla;h' fï úYd, N+ñ Nd.fhka iq¿ fldgila újD; jkdka;rhla jk w;r b;sßh >k jkdka;rhls' b;du iq¿ fldgila fï folgu yiq fkdjk idudkH jk j.djlska hqla;h' uehs-iema;eïnr w;r mj;sk ksß;È. fudaiï iuh Wmßu f,i jkdka;rh f;;a lrk ld,hhs' fuu jkdka;rh ;=< we;s úfYaIfhka w.h l< hq;= lreK jkafka tys we;s ffcj úúO;ajhhs'


foaYmd,k wêldßfha fufyh

fujeks mßir ys;ldó l,dm iïnkaOfhka rchg wkqnoaê; wdh;k lsishï j.lSula lrg f.k l%shdlrhs' l,dmj, fjfik ck;djf.a Ôjfkdamdh by< kexùu o ffcj úúO;ajh iq/lSu yd ixrlaIK lghq;= j,g wu;rj wruqKq fldg we;' fï i|yd foaY.=‚l ;;ajhkag wkql+,j ukd N+ l<ukdlrKhla isÿlsÍu ;=<ska ffcj úúO;ajh /l.ksñka úúO md¾Yaj w;r iajNdúl iïm;a ksismßÈ Ndú;hg .ekSu i|yd ukd ie,iqï Èh;a flf¾'


jk i;=rka

wd.ka;=l Ydl m%fNao ksid jkdka;rfha ffcj úúO;ajhg ;¾ckhla t,a, fjñka mj;S' i;ajhkaf.a meje;aug wdOdr jk ;DK j.djg ;¾ckhla jQ ,ekagdkd leurd jeks Ydl o" Wig jeù fijkg ndOd muqKqjk yjß kq. jeks Ydlo WodyrK f,i oelaúh yelsh' ffcj úúO;ajhg ;¾ckhla jk fujeks wd.ka;=l Ydl ksid jkdka;rfha iajNdjfha mjd fjkia ùï we;sfõ' tjd u.ska mfiys we;s .=Khg o ydks muqKqjhs'


Ydl úfYaI

m÷re" me<Eá iy .ia wd§ jYfhka Ydl úfYaI 300la muK jkdka;rh ;=< y÷kdf.k we;' lk.dgqjg lreK kï fïjd w;ßka 25] la muK jQ ,xldjg wdfõ‚l Ydl w;=ßka Ydl úfYaI 26 la muK j| ù hEfï ;¾ckhg n÷ka ù ;sîuhs' fydr hkq fuys m%Odk Ydl ldKavhhs' lel=K" nÿ,a," fnr,sh" Èhmr" wegU" ÿka" wdßoao we;=¿ úúO Ydl j¾. Tng fuys § oel.; yel' f,dfõ lsisu ;efkl fkdolsk Ydl j¾.hla jk uekafvdard úfYaIhla o fuu jákd jkdka;rh ;=< we;'


T!IO WoHdkhla

fuh T!IO WoHdkhla f,i o kï l< yelafla tkid,a" i;ai|" i|rdc" jkrdc" bre rdc" l=vd yevhd" uyd yevhd" rils|" fjksje,a" yd;jdßh" fldl=ï" ÿïu, wd§ T!Iëh Ydl iq,n ùu ksidh'


m%Odk .x.d folla yd Èhwe,a,la

wm rg m%Odk .x.djka folla jk .sx iy ks,aj,d hk foflysu m%Odk c, fmdaIlh fï jk rlaIs;hhs' jkdka;rh ;=< mek k.sk l=vd Èhwe,s u.ska .x.djka fmdaIKh jk w;r wk.su, we,a, iy kdrx.ia we,a, hk iqkaor Èhwe,s jkdka;rh o¾YkSh lrhs' ,xldfõ isák ñßÈh u;aiH úfYaI 80 w;ßka 38 lau fuys isàu úfYaI lreKls'


m%fõY m;% wjYHhs

fuys we;s iqúfYaIS ffcj úúO;ajh wdrlaId lr .ekSu ms‚i msúiqï fodrgqjla ;kd we;' we;=,a ùu yd m%fõYm;% ñ,§ .;hq;= w;r ta fjkqfjka ld¾hd,hla msysgqjd we;' mßirh iy ffcj úúO;ajh w.h lrk iy wOHhkh lrkakka iy úfoaY ixpdrlhskag fï ksid w;ajkafka myiqjls' tjeks wOHhk lghq;= i|yd myiqlï i,id we;s w;r úoHd{hska" mdie,a isiqka" yd úYajúoHd, isiqka yereKq fldg PdhdrEm Ys,amSkao " idudkH ck;djg wu;rj fuys ixpdrh lrk msßig wh;a fj;s'


mqyqKq ud¾f.damfoaYlhka

fuys meñfKkakkag ud¾f.damfoaYlhkaf.fiajh ,nd .ekSu wksjd¾h fõ' jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska fufyhjkq ,nk fuu lghq;= j,g úúO ia:dkj, msysgq jQ ksÍlaIK wÜgd," .suka yeÍfï ia:dk fukau uqøs; f;dr;=re ñ, § .; yels ia:dko imhkq ,en we;'


wdydrmdk iy kjd;eka myiqlï

fomd¾;fïka;=j u.ska ixpdrlhska fjkqfjka rd;%s ld,fha  kjd;eka .ekSu i|yd b;d wvq uqo,lg iqjmyiq ldur myiqlï mjd imhd we;' ta yereKq úg lEug wjYH foa msg;ska /f.k tkakkag wdydr iemhSu i|yd wrlaleñfhdao fuys isá;s'


mlaIs úfYaI

rlaIs;h ;=< mlaIs úfYaI 120 la muK y÷kdf.k we;s w;r bka mlaIs úfYaI 14 lau Y%S ,xldjg wfõ‚lh' Y%S ,xldjg wfõ‚l mlaIs úfYaI ixLHdj jk 24ka wvlg;a jvd fuys jdih lsÍu jeo.;a lreKls' fuys fjfik ÿ¾,N mlaISka w;rg j,sl=l=<d" leysfn,a,d" ynka l=l=<d" r;=u,a fldyd" w¿ .srjd iy ,xld ie<,syskshd o wh;a fõ'


laISrmdhS i;=ka

fuys fjfik laISrmdhS i;=ka w;rg f.dakd" lne,a,dj" ngqf,akd" Èúhd" f.dakd"  r;a WK ymq¨jd" rka fyda;Uqjd" uqyqK oï meyefhka hq;= fld< j÷rd" l¿ j÷rd" ó ñkakd wd§ i;=ka j¾. l< yelsh'


WNh Ôùka

WNh Ôù úfYaI 19la fuys fjfik w;r bka 14lau wm rgg wdfõ‚lh' tu i;=ka w;r rela ueähka" fudg fydïn iys; ueähd" l=re f.ïnd" .,amr ueähd" ,nq.u ueähd fjhs'iqks,a w,a.u