නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tnuhs ud yojf;a King & Queen


yeu iqkaor oiqklau olskak fld;ekl fyda fofk;la ;sfhkjd jf.au ms%h joka wykak fld;ekl fyda foijkla ;sfhkjd' ta jf.au ;uhs ys;l WmÈk wdorhlg Wreulï lshkak ta fjkqfjkau fjkajqK yoj;l=;a fld;ekl fyda ;sfhkjd' wkak ta wdorKSh ys;a fol tlg tl;= ùu ;uhs wdorh ch .kakj lshkafk'

ta úÈhg ch .;a;= wdorKSh ys;aj, msß, b;sß, hk wdorh ;j ;j;a jeä lrkak fujr fmïj;=kaf.a Èkh ksñ;s lrf.k ljo;a fmïj;=ka fjkqfjka fmkS isák lekafvdia zTnuhs ud yojf;aZ kñka fndfydu f<ka.;= jevigykla Èh;a l<d'

ta i|yd iyNd.s jQ hqj<j,a 45 la bÈßm;a l< k¾;k" .dhk" rx.k wjia:d fukau lú" ksi|eia" .S mo" rpkd o y~leùfï jevigyka w;=ßka f;dard.;a fmïj;=ka oyh fokl= wjika uyd ;r.h fj; bÈßm;a lr ch.%dyS hqj< f;dard .kakd ,o w;r ch.%dyS wdorKSh hqj< jQ liqkal - pñYald fom< we;=¿ ta wdorKshhka ;u ;ukaf.a Ôú;j,g wkd.; iylre iyldßh iïnkaO jQ wdldrh fufia iksgqyka l<d'


ixL - k§Id

wms oeky÷k .;af; fi!kao¾h l,d úYajúoHdf,È' tl;=fj,d wOHdmk lghq;=j, ksr; fjoaÈ ug oekqkd weh uf.a Èúhg wdfjd;a wmg id¾:l .ukla hkak mq¿jka fõú lsh,d' ta úÈhg ;uhs uf.a woyi wehg bÈßm;a lf<a' ixL fhdackdj bÈßm;a l<d'' uu iaÓr l<d ta úÈhg wdorh ch.;a;= wms wo ore meáhl=f. foujqmshka'


p;=ñ - iqis;a

uf.a fyd|u hd¿jf. fmïj;shf. hd¿j ;uhs p;=ñ' uu hd¿j tlal tfya .sh fj,djl p;=ñ weú;a ysáhd' oelmq ojfi uf.a ysf;a we;s jqK leue;a; hd¿jf. ud¾f.ka bÈßm;a lr,d wms fmïj;=ka jqKd'


hd¿j iqis;aj okak ksid Tyq f.kdmq fhdackdjg nhla ke;=j leu;s fjkak ug mq¿jka jqKd' b;d flá ld,hla we;=<; wfma újdyh isoaO jqKd' we;a;gu wdorh lrmq flkdu újdy lr .kak yels ùu .ek uf.a ysf;a ;sfhkafk f,dl= i;=gla'


il=- ixÔj

ug il=j yuqfjkafk 2007 wjqreoafo ta fjoaÈ wms fokak mdi,a YsIHfhd' fï fjoaÈ wfma wdof¾g jhi wjqreÿ 14 la' fï jifr ;uhs wfma újdyh isoaO fjkafk' fï fjoaÈ uuhs ixÔjhs ksjila mjd yodf.khs bkafk' ie,iqulg wkqj b,lalj,g .sh ksid újdyfhka miafi bÈß ld,h i;=áka f.jkak mq¿jka lshk is;=ú,a, u; ;uhs wms yeufoau lf<a'


iekaä - wis;

wms fokaku tlu mdif,a' ta;a iekaä Wiia fm<g uu ysgmq biafldaf,g toaÈ uu Wiia fm< lrkak fjk;a mdi,lg .shd' fldfydu yß wms fokakg fokak yuqfjkak jdikdj ;snqKd' ta wkqj ;uhs mdif,a iqyo yuqj ojfia§ l;dny lr, oek y÷k .kafk'

tod b;ska wis; uf.a kïn¾ tl wrka ug thdf. kïn¾ tl ÿkakd' wms w;fr fma%uhla f.dvkeÕ=Kd' talg fomd¾Yajfh wdYS¾jdoh ,eì, fï jir wjidkfha wms ta wdorh ch .kak ;rï jdikdjka; fj,d bkak wjia:djl ;uhs  lekafvdia u.ska ixúOdkh lrmq fï bfjkaÜ tlg tkak ,enqfK' fujeks wjia:djla ,nd§u .ek wm lekafvdia wdh;khg ia;=;sjka; fjkjd'


liqkal - pñYald

pñYalj uu m<fjks j;djg olskafk ud,fí isfkla leïmia tfla§' tf;ka§ uu thdj uf.a lr.kak ´k lsh, ;SrKh lf<a thdf. ,iaikhs wysxil luhs ksid' B<Õg b;ska wdY%h lroaÈ f.dvla wjxlhs lshk tl f;areKd' ta jf.a flfkla ,nkak ;rï uu jdikdjka; jqKd'

we;a;gu uu;a jdikdjka;hs' fudlo liqkalg ´k yeu fj,dfju wdofrka bkak b;ska ta jf.a flfkla Ôúf;ag tkj lshkafk uf.;a f,dl= jdikdjla' ta úÈhg wms úfkdafoka bkak fj,djl ;uhs lekafvdia u.ska fmïj;=kaf.a Èkh fjkqfjka fï jf.a jevigykla lrkj lsh, uqyqKq fmd; yryd oek.;af;' ta fj,dfju wms ;SrKh l<d iyNd.s fjkak' talg fya;=j ;uhs lekafvdia lshkafk mqxÑ ldf, b|, wms wdorh lrk kduhla ùu' fldfydu yß b;ska zzTnuhs ud yojf;aZZ f;aud mdGh hgf;a meje;ajqKq wdorjka;hskaf.a wdorKsh jevigyfk lekafvdia  King & Queen 2021 ùfï wjia:dj wms fokakg ysñ jqKd'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - wñ;a tÈßwdrÉÑ