නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ux wog;a leu;s .=re jD;a;shg - ysgmq ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%sh


uf. rdcldß Ôúf;a jeäu wjodkug uqyqK ÿkafk ;%sl=Kdu,fh fiajh lrmq ldf,'''


ue;sjrK flduidßiajrhd úÈhg wNsfhda. /ila ord f.k w;sYh ld¾hnyq, Ôú;hla .; l< Tyq fï ojiaj, fudlo lrkafk lsh,d oek .kak Tn ljqre;a leue;af;ka we;s' ta ksidu wms fujr fifkyfia kjd;ekg ysgmq ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%shj le|jdf.k tkak woyia l<d'


fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

fï ojiaj, iSud ks¾Kh fldñIka iNdfõ iNdm;sjrhd úÈhg lghq;= lrkjd' tu ;k;=f¾ jev lghq;= ue;sjrK fldñifï jf.a úYd, nrla oefkkafk keye' ue;sjrK flduidßiaf. nrg jvd ieye,a¨hs' b;ska jeä ld,hla ug uf. mjqf,a wh;a tlal .; lrkak mq¿jka fj,d ;sfhkjd' ld,h fndfydu ;sfnk ksid orefjd;a tlal jf.au orejkaf. orefjd;a tlal jeä ld,hla f.jdoukak  ug wjia:dj ,eì,d ;sfhkjd'


fï úfõlh fï úrduh tkf;la Tn l,l mgka n,df.k ysáhd@

we;a;gu uu ldf,l b|,d ys;df.k ysáfh fï j.lSfuka ksoyia fjkak ´fk lsh,d' ue;sjrK flduidßia úÈhg ug jeä ld,hla rdcldß tlal bkak fjk nj uu okakjd' oeka iSud ks¾Kh fldñifï lghq;= i|yd fhduqfjkak fjkafk ld¾hd, fj,dj ;=< ú;rhs' wfkla ld,h uu f.jd oukafk ÿjf. orejka tlal' fudlo fï ojiaj, uu bkafk uf. ÿj <Õ' ug bkafk ÿjhs mq;hs' mq;d bxðfkarejrfhla' ÿj ffjoHjßhla' fokaku újdy fj,d' mq;dg ÿj,d fokakhs" ÿjg ÿj,d fokakhs' ta lshkafk ug ñksmsßfhdu y;rfofkla bkakjd'


ld,hla w;sYh wúfõlS Ôú;hla .;lrmq Tng fï ojia f.jkak wiSrejla keoao@

m;a;r lshjkjd' rEmjdysksh n,kjd' iudc udOH tlal ld,h .;fjkjd' uu fldfydu;a lshjkak f.dvla leue;shs' idudkHfhka fmd;la ojia follska lshj,d wjika lrkjd' ue;sjrK flduidßia Oqrfhka úY%du hkak ;SrKh l<dg miafi uu fjkod f.akj jf.a ;=ka .=Khl fmd;a wrf.k wdjd' ;ju;a ta fmd;aj,ska fkdlshjmq fmd;a 60-70 la ud <Õ ;sfhkjd' fldfydu;a miq.sh ldf, ojilg meh ;=k y;rla ksodf.k mqreÿ ug ;ju;a ta mqreoafoka w;a ñfokak wudrehs' fldfydu fldfydu yß meh yhla ú;r  kskao fjkqfjkq;a fï ojiaj, fjkalr,d ;sfhkjd'


nd, ld,h .ek u;lhg keÕ=fjd;a''''

uf.a ;d;a;d fodvka¥fj' mdrïmßl ÿïnr l¾udka;hg iïnkaO mjq,lska mej; wdj .=rejrfhla' wïuf. .u wïn,kaf.dv ySkáh' wïu;a .=rejßhla' uf. mjqf, f,dl= whshhs" ysÉÑ whshhs" wlalhs uuhs" u,a,shs' wms yefudagu wïu ;d;a;f. /lshd ksid ;ekska ;ekg hkak jqKd' nd,u ldf, ysáfh .=re ksjdij,' wïn,kaf.dv m%cdm;S nd,sldjg ;uhs uq,skau ux bf.k.kak .sfh' ta;a fndfydu;a flá ldf,lska wïn,kaf.dv O¾udfYdaflg we;=¿lrkjd' ug u;lhs mqxÑu ldf, wmsj biafldaf, tlalf.k .sfh nlals lr;af;ka' ta;a whsh,d" mhska hk tk ksid uu;a thd,d tlal mhska hkak tkak mqreÿ jqKd' idudkHfhka wfkl=;a orejkag jf.a fndfydu ieye,a¨j fl<sfof,ka f.jd oumq <ud ld,hla ug ;snqKd'


ug u;lhs wfma ldf,È by<g bf.k .kafk úoHdj o" l,d o" jd‚c o lsh,d f;darkafk wfÜ mka;sfhka miafi' b;ska kjfh mka;sfhÈ wfma biafldaf,;a .‚;h iy Ôj úoHdj wxY folg wmj fjka l<d' ta foaj,a lrkafk úÿy,am;s ;=ud úiska' b;ska uu .‚; wxYhg jeá,d bf.kSï lghq;= lrf.k .shd'


kj fhdjqka úh f.ù .sfha fldfyduo lsh,d u;la lrkak leu;s o@

wfma ;d;a;d foaYmd,khg iïnkaOhs' fldñhqksiaÜ mlaIfha m%n, l%shdldßlfhla' foaYfma%ó ck;d jHdmdrhg;a iïnkaOj ysáhd' tjka miqìula wfma f.or ;snqKq ksid ug u;lhs uf. jhi wjqreÿ 7- 8 jf.a ldf,È uehs fm<md,shg .syska ;sfhkjd' fldfydu;a wmg f.oßka f,dl= ksoyila ;snqKd' jhi wjqreÿ 13 jf.a ld,hl mjd wmg ;kshu yji 2'30 iskudmgh n,kak iskud Yd,djg hkak wjir ;snqKd' ta jf.a ieye,a¨jla wfma Ôú;j, ;snqKd'fldfydu;a wfma m<df; ta ldf,È foaYfma%ó ck;d jHdmdrh ;Èka ysi Tij,hs ;snqfK'


Wiia wOHdmk lghq;= isoaO jqfKa fldfyduo@

uu Wiia fm< iu;afj,d fmardfo‚h úYajúoHd,fha ridhk úoHd Wmdêh lrkak tkjd' yenehs ug bxðfkare mSGhg hkak iqÿiqlï ;sfhoaÈ ;uhs ta úÈhg ridhk úoHdj f;dard.;af;' tys§ ;j;a tla iqúfYaIS fohla jqKd' ta uu úfYaIfõ§ Wmdêh f;dardf.k tal;a w;yer,d weú;a idudkH Wmdêhla lrmq tl' uu úYajúoHd,fha m<uq iy fojk jir j,È úoHd mSG YsIH ix.ufha ysáhd' ;=kajk jifrÈ nrm;< f,i YsIH jHdmdrhg weÈ,d .shd' Th foaj,a tlal úNd.h iu;a jqfKa hka;ñka' ug u;lhs úYajúoHd,fha *hsk,a úNd.hg ,shk ldf, úIhhka folla bjr jqKdg miafi ue;sjrKh meje;ajqKd' b;ska fudlo lf<a okakjo úNd.h me;a;l ;sh,d Pkao jevj,g;a .shd' b;sß úIhhka ;sífn Pkafoka miafi' yßu úfkdaofhka ysgmq ld,hla' ta ld,fh úoHd WmdêOdÍkaf. yÕhla ;snqKd' ta ksid úNd.h ,shmq whg .=re m;aùï ÿkakd' ta úÈhg 1976 iema;eïn¾ b|,d wïn,kaf.dv O¾udfYdafl ta lshkafk uu bf.k .;a;= biafldaf,u .=re m;aùula ,enqKd'


ta ojiaj, idudkH fm< fo;=ka j;dj lrk wh;a mdi,a wdjd' ta úÈhg ud;a tlal bf.k .;a;= wh;a mdi,a tkj bf.k.kak' uu ta mdif,au W.kajkjd'


fldfyduo mßmd,k fiajhg tl;= fjkafk@

ta ldf,È ud;a tlal tlg bf.k .;a;= ñ;=ßhla yuqfjkjd' ta ks,añ‚' wfma ;j;a ñ;=ßhla jk l,Hdks ks,añ‚g lshmq m‚jqvhlska ;uhs mßmd,k fiajdjg n|jd.kakd úNd.hla ;sfnk nj uu oek.kafk' tfyu ke;sj uf.a ysf;a ljodj;a mßmd,k lafIa;%hg tl;=ùfï n,dfmdfrd;a;=jla ;snqfK keye' fïl wyUq isÿùula' Th úÈhg úNd.h iu;a fj,d uu mßmd,k fiajhg tkjd' Th ldf,È ;uhs uf. ìß|j yuqfj,d újdy fjkafk' weh .ïmy m%foaYfha ruks we;=,;auqo,s' weh;a .=rejßhla' miafi ldf,È mßmd,k lghq;= tlal ;%sl=Kdu,fha fiajh lrkak jqKd' YsIH;ajhla ,eì,d bkaÈhdjg;a .shd' Th ldf,È mq;dj ,enqKd' Bg wjqreÿ ;=klg ú;r miafi ÿj;a ,enqKd' miafi ud;r wjqreÿ yhla ú;r jev l<d' bka miafi ;uhs fld<Ug wdfj' ta tkafk;a mq;d ksid'


mq;df. wOHdmk lghq;= ksido@

Tõ" mq;df. wOHdmk lghq;= ksid ;uhs fld<U mÈxÑhg tkak ;SrKh lrkafk' uu wïn,kaf.dv bkak ldf, wdÈ YsIH ix.ufha iu f,alï' uu ta ;k;=rg m;afjkfldg wjqreÿ 23hs' ta jf.au mdi,a ixj¾Ok iñ;sfha" l%slÜ l%Svd iudcfha ^wïn,kaf.dv isxy l%Svd iudch&" .d,a, l%slÜ iudch we;=¿ iñ;s iud.ï lsysmhlu ks,;, fyfnõjd' Tkak Th fj,dfj mq;d lsõjd thdg frdah,a tlg hkak uu tfyka fkakafk fï l%Svd iudcj, l%shdldrlï ksid lsh,d' b;ska mq;dj frdah,a tlg od,d wms;a fld<U mÈxÑhg wdjd' mq;d frdah,a tlg oeïud' ÿj isßudfjda úoHd,hg oeïud' ruks uq,a ldf, ia:dk udrejla fkdf.k fld<U b|f.k wïn,kaf.dvg .shd' úIh ks¾foaYh lj¾ lrkak ´fk ksid' miafi weh fudrgqj fõ,aia l=uß úoHd,hg udrejla .;a;d' wms fudrgqfõ mÈxõhg wdjd'


rdcldß Ôúf;a biairyg .sh u;lh@

2007 È ksfhdacH ue;sjrK flduidßia njg m;ajqKd' 2011 È ue;sjrK flduidßia njg m;ajqKd' 2015 È jhi wjqreÿ 60 iïmQ¾K jqK;a 19 jk jHjia:d ixfYdaOkh;a tlal ;j;a biairyg rdcldß lghq;= lrf.k hkak ug isoaOjqKd'


ue;sjrK flduidßia úÈhg ue;sjrK fldñifï iNdm;s úÈhg Tng iqúYd, j.lSula mejfroaÈ ta wNsfhda.hg uqyqK ÿkafk fldfyduo@

úfYaI fohla keye' yeufoagu Tfrd;a;= fokak mqreÿ mqyqKq jqKq msßila ;uhs wfma mjqf, yefudau' wfma whsh,d u,a,s,d yefudau wNsfhda. ueoafo yeÿKq jevqKq wh' uf.a ìß|;a .=re hqj<lf. orefjla úÈhg ta whf. /lshdj;a tlal mdif,ka mdi,g udre fjñka wNsfhda. ordf.k Ôúf;ag uqyqK ÿka ;eke;a;shla' fldfydu;a wfma ldf, niaj, ;kshu .syska leïmia hk ldf, ;ksju Whd msydf.k ld,d yeÿKq wh' yeufoagu mqreÿ mqyqKq jqKq wh'


ieñfhla úÈhg msfhla úÈhg Tn w;ska mjqf,a j.lSï .s,syqKq wjia:d wkka;j;a we;s@

we;a;gu ux uf.a mq;hs ÿjhs jvd.;a;g jvd uf. ÿjf. ore fokakd jvdf.k yqr;,a lr,d ;sfhkjd' uf. orejka fmdä ldf, ux w;ska isÿ jqfKa ?g ?fj,d weú;a thd,f. frÈ fidaomq tl' fudlo ux .d,af, jev lrk ldf, l%slÜ la,í tlg .syska l%Svd iudfc lghq;= w;r b|,d ? 8'30 g 9'00 g jf.a ;uhs f.or tkafk' wdfhu;a Wfoau l<nf,ka rdcldßhg hkjd' uu f.oßka hoaÈ jf.au f.or tkfldg orejka ksÈ' Th jf.a Ôú;hla ;uhs mßmd,k fiajfha lghq;= lrkak .;a; od b|kau .; lf<a' ta;a f.dvla wh ys;kafk ue;sjrK flduidßia f,i lghq;= lrk ldf,È ú;rhs wNsfhda.j,g uqyqK ÿkafk lsh,d' tal tfyu fkfjhs" uf. rdcldß Ôúf;aÈ jeäu wjodkug uqyqK ÿkafk ;%sl=Kdu,fh fiajh lrk ldf,È' tfyÈ isxy," oñ<" uqia,sï lshk ;=ka f.d,a,kaf.u m%Yakj,È ueÈy;a fjkak jqfKa wmg' ud;r iyldr flduidßia fj,d bkak ldf,È ta lshkafk 87 NSIK ldf,È foaYfma%ó ck;d jHdmdrh ysi Tijmq ldf," bkaÿ ,xld .súiqu ksid Pkaoh lekai,a lrmq ldf, urKh fldhs fj,dfj o lshkak nE' ta fj,dfj kdufhdackd .;af;d;a urKjd lsõjd' ta ;rug fï mßmd,k fiajh Nhdkl w;aoelSï wrf.k wdjd' ta ldf, wms;a tlal jev lrmq iuyr wh urKh je<| .;a;d' fudlo ta ldf, wmg jev lrkak jqfKa wdKavq follg hgfj,d'


fldfydu;a Pkao úuiSul nrm;<u ld¾hh ue;sjrK flduidßia lrkjd' ta;a lafIa;%fha m%Yakj,g uqyqK fokafk lafIa;%fha igka lrefjd fjkafk iyldr iy ksfhdacH flduidßiajre' wms ta wNsfhda.h ú|,d ;sfhkjd' uu ue;sjrK flduidßia úÈhg lghq;= lrk fldg ta wh ug ta úÈhg iyfhda.h ,nd §,d ;sfhkjd' ta whf. iyfhda.h ke;akï wmg jecfUkak nE' fudlo ta wh ;uhs ìï uÜgfï igka lrejka' .%du ks,Odßhdf.a mgka Èidm;sjrhd olajd mßmd,khg iïnkaO ish¨u ks,OdÍka ta lshkafk ;dlaIK ks,OdÍ" lDIsl¾u ks,OdÍ" ie,iqï ks,OdÍ we;=¿ ish¨u fokd tldjkaj tlaj flfrk iduQysl m%h;akhla'


ljod yß ojil fï jf.a jD;a;shla lrkak ´fk lshk n,dfmdfrd;a;=jla ;snqKo@

ljodj;a keye' ;ju;a ux leu;s .=re jD;a;shg' fï jD;a;shg ux wdfj wyïfnka' ug u;lhs mßmd,k fiafj mqyqKqj ,nk ldf,È;a ug wdmyq .=re jD;a;shg hkak ys;=Kd' ta;a uf. ys;j;a lSmfofkla ;uhs udj fu;ek kj;ajd .;af;'


bÈßfha§ lrkak ys;df.k bkafk fudkjo@

iSud ks¾Kh fldñika iNdfj ysáh;a ke;;a m%cd;%ka;jdoh fjkqfjka i¾jck Pkao n,h fjkqfjka iudc idOdrK;ajh fjkqfjka ck;d whs;sh fjkqfjka jevlrkak iudc hqla;sh fjkqfjka fmkS isákakhs ug ´fk'


wdj .uk .ek fudlo ysf;kafk@

uf.ka flfrkak ;snqKq m%udKh lrkak mq¿jka úÈhg bgq l<d lsh,d ug ysf;kjd' ck;dj" rdcH fiajh" rdcH md,kh" udOH" ck;dj fï yefudaf.u iyfhda.h ug ,enqKd' we;a;gu ug ck;dj fjkqfjka uf.a hq;=lï bgqlrkak ,eîu .ek ug i;=gqhs'


;udrd m;srK