නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w; mh y;ru ke;s jqk;a we÷ï uykak MAl ndOdjla fkdfõ’’’ - fv%ia fïlska ksÆ


w; mh y;ru iú Yla;su;aj ;sìh§ mjd fndfyda fofkla l=iS;j n,d isáh§ w; mh y;f¾u wdndO iys;j Wm; ,o wfma ld,fha .eyekshla ish yelshdfjka f,djla ch.;a wkaou Tng lshkakhs fï iQodkï jkafka weh ksÆmd y¾IŒ foajkdrdhk'

uu fï lafIa;%hg weú;a jir 26 la' tAl f,dl= ld,hla" we;a;gu uu iq¿fjka mgka .;a;= ikakd,shla' wïud ;uhs uf.a .=rejßh' uf. nd, ld,h w. ysÕlï ueoafo f.ù .sh ld,hla'tA ldf, uf. wïud l=,shg we÷ï uykjd' ta Èyd n,df.k ysgmq ug biafldaf, yf;a mka;sfh bkakfldg we÷ula uykak mq¿jka jqKd' wd¾Ól wmyiqlï f.dvla ;snqKq mjq,l ysgmq uu yf;a mka;sfh b|,u wïug tk we÷ï uy,d wehg Yla;shla jqKd'


ksÆ meIka lsõju fldhs ljqre;a wehj okakjd Ôúf;a lshkafk wehg wNsfhda.hla' kuq;a wx.iïmQ¾K YÍr Wmdx. iys;j Ôúf;ag uqyqK fok fndfyda whg jvd weh yeuodu;au ysáfh bÈßfhka' ta ksidu ;uhs ikakd,shla ú,iska Ôúf;a mgka .;a;= weh rgla wdof¾ lrk fudaia;r ks¾udK Ys,amskshla njg m;ajkafka' wehf.a w;ska yevfjk ux., idßhlska ;u ux., W;aijfha§ ierfikakg ljqre;a m%sh lrkafka kj f,djg .e<fmk kjuq ú,dis;djka weh w;ska ks¾udKh jk ksiduhs' b;ska weh lshk wef.a l;dj wehf.a jpkfhkau wyuq'

uu fï lafIa;%hg weú;a jir 26 la' tal f,dl= ld,hla' we;a;gu uu iq¿fjka mgka .;a;= ikakd,shla' wïud ;uhs uf.a .=rejßh' uf.a nd, ld,h w. ysÕlï ueoafo f.ù .sh ld,hla' ta ldf, uf. wïud l=,shg we÷ï uykjd' ta Èyd n,df.k ysgmq ug biafldaf, yf;a mka;sfh bkakfldg we÷ula uykak mq¿jka jqKd' wd¾Ól wmyiqlï f.dvla ;snqKq mjq,l ysgmq uu yf;a mka;sfh b|,u wïug tk we÷ï uy,d wehg Yla;shla jqKd' ug u;lhs idudkH fm< lrk ldf, ug idß yeÜghla lmdf.k uy.kak mq¿jkalu ;snqKd'


wdj ÿrl ;ru

uu fï ;ekg tkak f.dvla lemlsÍï l<d' tys uQ,slu ldrKh úÈhg ux olskafk jD;a;shg wdof¾ lrk tl' ta jf.au uu fï jD;a;sh ch.kafk fldfyduo lsh, l,amkd l<d' w¨;a foaj,a wrf.k wdjd' ta jf.a w¨;a úÈhg fohla ys;,d lrkfldg ud jgd tl;= fjk fiajdodhlhka l%ufhka jeäfjkak .;a;d'


jHdmdßl .uka u.

uf.a jHdmdrhg iïnkaO fiajlhka ;=kafokhs' we;a;gu ux ys;kafk uu;a fiajlfhla'whs;sldrfhla úÈhg ys;,d wfkla whg jev mjr,d n,df.k b|,d id¾:l;ajhg hkak wudreh'fiajlhka tlal yß yßhg jev lrk fldg iqyo nj jf.au ta whf.ka tk w¨;a woyia jHdmdrhg tl;= lr.kak mq¿jka' tfyu jqKdu wmg ,iaik .ukla hkak mq¿jka'

uq,a ldf, f.or b|f.k ueyqfj' ux biafldaf, hk ldf, b|,u uykjd wïuf. Woõjg' miafi fmdä lvhla wrf.k jHdmdrh lrf.k .shd' tfyu lr, ;uhs wo bkak ;ekg wdfj' wjqreÿ 26 la lshkafk fmdä ld,hla fkfjhs' f.dvla fyñka wdj .ukla fïl' uu ljodj;a jHdmdrhla úÈhg uf.a ku m%isoaO lr,d keye' ta;a udj ta ;ekg wrf.k wdfj rEm,djkH lafIa;%fha bkak Ys,amSka Ys,amskshka ta wh ;uhs fv%ia fïlska ksÆ lshk ku yeÿfj' ud .djg n%hsv,a f.kdfj'ta wh wdj .uk .ek f.dvla i;=gqhs' ta ;ekg tkak f,dl= lemlsÍula l<d' l=vd ld,fha b|,u fyd| l<ukdlrKhla ud ;=< ;snqKd' fudlo ug ´fk jqKd wx.iïmQ¾K wh jf.au ldgj;a ysßyerhla fkdù ;kshu keÕsákak' b;ska ta ldf, b|,u ux ta fjkqfjka fyd| ie,iqula we;sj Ôúf;ag uqyqK ÿkakd' ux yeufj,dfju lshkafk uf.a wdndê;lu ;uhs udj fu;kg wrf.k wdfj'


úi,a Yla;shla

ug ;sfhk f,dl=u Yla;sh ysf;a yhsh uu Wm;skau wdndê;hs' wvqmdvq iys;j bmÿKq orefjla' uf.a ol=Kq ll=, kE' lD;%su mdohla Ndú; lrkafk' jï wf;a weÕs,a,la kE' jï mdofha weÕs,s kE' ol=Kq wf;a weÕs,s kE' ta ish,a,;a tlal ;uhs uu ysf;a Yla;sfhka keÕS isákafk' udj fu;ekg wrf.k wdfj uf.a wdndê;lu' ol=Kq wf;a weÕs,s ke;s ksid jï w; Ndú; l<d' ta jf.au ol=Kq wf;ka ,shkak;a ux bf.k .;a;d' taflka ug w;a folu yqrejqKd'

biafldaf,È wfkla <uhs lrk yeu l%shdldrlulau ux l<d' ta yskaod ;uhs uf. mdif,a le,‚h Y%S O¾udf,dal uOH uyd úoHd,fha 19 ka my< fjd,sfnda,a lKavdhfï kdhl;ajh ug ,efnkafk' ta ú;rla fkfjhs' h.=,sh" ljfm;a;" fy,a, úislsÍfï l%Svdj, mjd uu ksr; jqKd'ux ljodj;a udj wdndê; úÈhg oelafl keye' uf. mdif,a hy¿ fhfy<sfhd" .=rejre" úÿy,am;s;=ud yeuodu yeu jevlÈu udj biairyska ;sínd' ta wdof¾g ux Kh.e;shs’'


uõmshkaf. wdof¾g

w; mh y;r fyd¢ka ;sfnk orejka mjd mdfr oud hk iudchl w; mh y;fru wvqmdvqlï iys;j bmÿKq udj uf. wïud ;d;a;d f.or wrf.k wdjd' udj mmqjg ;=re¿ lrf.k Ôúf;a lshd ÿkakd' ux jf.a wdndê; flfkla fjkqfjka lemfjkj lshkafk ta uõmshka wfkla whg jvd Wiia' thd,d ug f,dafl Èkkak b.ekakqjd' ux ksid uf. ;d;a;g fndfyda /lshd wysñfj,d ;sfhkjd' ta ux l=vd ldf, Y,Hl¾u rdYshlg uqyqK ÿkakq flfkla ksid ta ta wjia:dj, wïud ud tlal frday,a .; jqKdu wmj n,kak tkak ksjdvq .kak .syska f.dvla wh ;d;a;f. /lshd wysñ lr,d ;sfhkjd' ta jf. f,dl= lemlsÍula uf. uõmshka ud fjkqfjka l<d'


f,dl=u ÿl

Wm;skau wdndê; jqKq ud .ek oek oeku uf. uy;a;h udj újdy lr.;a;d' ta lemlsÍug ux f.dvla wdofrhs' .re lrkjd'uu uf. Ôúf;a O¾uhg wkqj .<m.;a;= flfkla'

fldfydu;a jD;a;sh;a tlal ux f.dvla ld¾hnyq, jqKd' ta ;=< ìß|la úÈhg ieñfhl=g bgq úh hq;= fndfyda foa w;miq jqKd' ta;a thd ta yeufoau ksy~j ú| ord.;a;d' wo jk;=re uf. w; w;yeßfh keye' ta lemlsÍu wdof¾ <Õ uf.ka w;miq jqKq foa ms<sn|j ug f,dl= ÿlla ;sfhkjd'uu jD;a;sh;a tlal ld,h f.jkfldg ug ;snqKq f,dl=u ´klu uf.a fiajdodhlhf.ka .kak uqo,g Wmßuh ,nd fok tl' t;ekÈ fm!oa.,sl Ôúf;a hï hï foa lemlrkak ug isÿ jqKd' ta;a uf.ka w;miq jqKq f,dl=u foa orefjla ,nd fok tl' ta foa fkdfnda Èklskau bgq lrkak uu n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd' ta jf.au wd.ug oyug ,eÈj Ôj;a jk uu biairyg fï jHdmdr lghq;= w;yer,d oeyeñ ksy~ yqfol,d Ôú;hla .; lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'


;udrd m;srK