නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ch.%yKh i|yd fõ.h wod, fkdfõ'''

uql=;a fkdlr bkakjdg jvd ysñka yß Tfí .uk mgka .ekSu ják nj u;l ;nd .ekSu jà''''


fï Ôú; .uk ;=< yene lr.kakg wdi iqkaor ySk Tn .dj;a we;s' iuyrúg fldfyduo tajd ienE lr.kafka lsh,d Tn ys;kjd fjkak;a mq¿jka' we;a;gu tajd ueðla tlla jf.a my< fjkafk kï keye' ta jf.au úYd, b,lalhlg tla mshjrlska hkak;a neye' ta ksid j;=r ìxÿj ìxÿj tl;= fj,d uyd úYd, uqyqola yefokjd jf.a mqxÑ mqxÑ mshjr tl;= fj,d ;uhs ojil Tfí ySfk;a ienEjla fjkafka' b;ska ySkh Èf.a hk .uka uÕ id¾:l lr .kakg mdr lshkakhs wo wms iqodkï jkafka'

b,lalhla jeo.;a wehs@

iuyre fï Ôú;fha .ukdka;h fudllao lsh,dj;a okafka ke;=j .uk hkak W;aidy lrkjd' taflka Ôúf;a flÈklj;a id¾:l;ajhg ,Õd fjkak neye' fï .uk hkakg kï Tng hïlsis wjfndaOhla ;sfhkaku ´fka' ˜2020 wjqreoafoa wka;sug uu fld;kgo hkafka˜" ˜ug wjqreÿ 30 § uu fldmuK id¾:l jkjdo@˜ wd§ jYfhka .ukdka;h ms<sn|j is;kakg ´fka' Tn .ukdka;h okafka ke;akï hd hq;= u.la fmfkkafka keye' fï ksid Tfí b,lalh jeo.;a' fï f,dalfha Èkd .ekSug wmyiq fohla ;sfhkjd' ta fjk lsisjla fkdfõ hs' ;ukag ;uka Èkd .ekSug wmyiqhs' fï ksid id¾:l jk mqoa.,hka uq,ska ;ukaj ;uka Èkd .kak ´fka' Tn th wjfndaO lr.; fyd;a wruqKg is; fufyhjk tl ta yeá wmyiq ldrKdjla fkfjhs' f,dl= ySk h:d¾:jd§ kE lsh,d ys;kafka wruqKla ke;s ñksiaiq ú;rhs' Tng nE lsh,d fohla keye' okakjo f,dafl f,dl=u i;=gq ;sfhkafk ñksiaiq nE lshmq foaj,a ,iaikg lr,d fmkakoa§' ta ksid id¾:l;ajh lrd hk .uk ;=< uq,skau Tn Ôú;hg b,lalhla yod.kak''

wou mgka .;af;d;a''

Tfí ch.%dyS .uk hdu i|yd l< hq;= jev rdcldß l,a oukjd lshkafka Tfí ySfkg hk .uk ;j;a m%udo fjkjd lshk tl' b;ska Tfí ch.%dyS .uk hkakg wou mgka .kak' ie;mqï oyia .Kkl .ukla jqj;a wdrïN jkafka tl mshjrlska' Tnf.a f,dl= ySkhg hkak wou mqxÑ mshjrlska mgka .kak'

w;S;h .ek ÿla fkdjkak'

w;S;h fl;rï ÿIalr jqj;a ta .ek is;d ÿla fkdjkak' Tng ´kEu wjia:djl Ôú;h w¨;ska wdrïN lrkakg mq¨jka' i;=áka Ôj;a ùfï ryi ;uhs bÈßh .ekj;a w;S;h .ek j;a l,n, yd miq;eú,s fkdùu' ta .ek jo fkdjk ;dlal,a j¾;udkfha fndfyda fihska iduldój Ôj;aa jkakg mq¿jka' wfma i;=g ke;s jk m%Odk foa ;uhs wms wkqka iu. wmj ixikaokh lsÍu' wkqkag ;sfhk wmsg ke;s foaj,a .ek ys;, ÿla fjk tl' wkqkaf.a Ôú; .ek Tn okafka l=ulao@ fï ksid Tfí Ôú;fha ÈhqKqj ms<sn| muKla is;kak' iuyr fj,djg Tn Tfí ySkhg hk .uk ;=< m%;slafIam ùï j,g ,la jkakg mq¿jka' kuq;a Tn W;aidyh w; fkdyer oeä uykaisfhka fjfyi ù lem ù jev l<fyd;a ySk Èkk tl ta yeá wmyiqjla kE' ukao w;S;h u; wkd.;h ;SrKh jkafka keye' Tn Tng ,eî ;sfhk foaj,a .ek i;=gq fjkak' Tn W;aidyfhka ,nd.;a foaj,a .ek wdvïnr fjkak' wysñ jQ foaj,a yd w;S;h .ek ÿla fjk tl w; yßkak' fï fudfyd; ;uhs Tfí Ôú;fha tlu h;d¾:h' ta fudfyd; .ek i;=gq fjkak'

md,kh w;g .ekSug;a iuÕ'''

wms bkafka wfma Ôú;h md,kh lrkak ñila Ôúf;a ;sfhkafk wmsj md,kh lrkak fkfjhs' ðú;h md,kh lrk tlu WmlrKh ;uhs wfma ys; lshkafka' iuyr ÿIalr wjia:dj, § wmsg wfma ys; u.ska fï Ôú;h md,kh lrkak fjkjd' fï ksid fï ðúf;a bfí .,d f.k hkak bv fokafk ke;sj ys; lshk WmlrKfha md,kh w;g .kak tl wms yefudaf.u j.lSula' wms leu;s jqK;a ke;;a Ôú;h lshkafka f,dl= ;rÕhla' b;ska ys; md,kh lr.;a; ñksiaiq Ôú;h Èkkjd' md,kh w;g fkd.;a; ñksiaiq mrÈkjd'

jeá jeá ke.sákak'''

Tng tla jrla Èkkak kï oy j;djla mrÈkak isoaO fjkak mq¿jka' yenehs Tn wjidkfha Èkkafk th jrÈkak mq¨jka l%u oyhla fydhdf.k' ta ksid ljodj;a lsisu fohla w;ruÕ kj;ajkak tmd' Tfí B<Õ W;aidyh ch.%yKh fjkak mq¿jka' f;dauia w,ajd täika lshk ku wefyk fldgu Tng u;la fjkj fkao lsishï fohla'' Tõ ta úÿ,s nqnq, yo, uq¨ f,daflu t<sh lrmq flkd' Tyq ta foa yokak wjqreÿ .dkla uykais jqkd'' wid¾:l jq úg b,lalh w; yeßhd kï flÈklj;a Tyqg úÿ,s nqnq, fydhd .ekSug ,efnkafka keye' fï ksid Tfí ÿ¾j,lï Yla;Ska njg;a" ndOl wjia:d njg;a yrjd .ekSug olaI jkak' ta Wfoid ld¾hY+rj" j.lSïiy.;j yd WmdhYS,Sj lghq;= lrkak' fï Ôú;h ;=< wkqkaf.ka mdr wy, Tfí .uk hkak ys;kak tmd' fudlo mdr fkdokak ñksiaiq fkdokaklu jy.kak jerÈ mdrj,a fmkakkak mq¿jka' ta ksid Tn okak mdr ÿr jqK;a lula kE hkak' Tfí ys; lshk mdr ;uhs Tng hkak ;sfhk yßu mdr' lsisfjl=g fodia k.kafka ke;sj Tfíu ùßfhka ke.S isákak' mrdcfha§ ù¾hj;a jkak' ch.%yKfha§ Wv.= fkdù" i;=rdg iudj §" ksy;udkSj lghq;= lrkak' Tfí ySk Èkk Èkh jeä wE;l fkdfjhs'

flfia fyda .uk hdu jeo.;a wehs'''

fï f,dafla bmÈ,d bkafka lsis ñksfylag wuq;=fjka ke;s fjkak fohla keye' id¾:l jqkq ñksiaiq Èyd yeß,d ne¨fjd;a m%;slafIam ùï ;uhs Tjqka ;ukaf. Ôú;fha wdYs¾jdohla lrf.k ;sfhkafka' yenehs m%;slafIam ùu;a iuÕ jev lrkak ñ,shkhlska tlaflfkl=g ú;rhs lemùu yd oeä wêIaGdkhla ;sfhkafka' Tn Tn fjkqfjka jev lrkak mgka .kak' fï ksid Tn ch.%yKh fjkqfjka hk .ufka§ Tnf.a .ufka fõ.h wod, jkafka ke;' ysñka yß Tfí .uk mgka .ekSug mshjrla ;enQfjd;a Èkl Tn Èkkjd fkdwkqudkhs'''

Nd;sh w¾:kdhl
wNsfma%rK foaYl $ udkj yelshd ixj¾Ok mqyqKqlre

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv