නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

j.dfõ§ Èhr fmdfydr ke;=ju neßo@


Èhr fmdfydr fhdokjd lshkafk Ydlj,g wjYH fmdaIl ,nd§fï tla l%ufõohla ú;rhs' idudkHfhka fnda. yeÈ,d ;sfhkafk uq,a u.ska fmdaIl Wrd .kak' ta ksihs wms fmdf<djg fmdfydr tla lrkafka' wiajekakla fokak kï fmdaIl b;d úYd, m%udKhla ta fnda.h úiska Wrd.kak ´fk' tksid uq,a u.ska fmdaIl ,nd .ekSug yels wdldrhg fmdaIl ,nd§u jeo.;a'


Èhr fmdfydr ks¾foaYs; keye'''

f.dvla wh ys;=jg Èhr fmdfydr ud¾.fhka ú;rla ta id úYd, wiajekakla ,nd.kak wudrehs' fldfydu;a lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j u.ska Èhr fmdfydr ks¾foaY lr,d keye'


Èhr fmdfydr j¾.j, idkaøKhka fndfydu fjkia' idudkHfhka Èhr fmdfydrj, ;sfhkafk b;du;a wvq idkaøKhla' b;ska ta jf.a wvq idkaøKhlska .yg wjYH Wmßuh § .kak wudrehs' fldfydu;a jeä idkaøKfhka Èhr fmdfydr j.djg fhdokak neye' tfyu jqfKd;a Ydl fld< u,a w;= msÉÑ,d hkjd' ta jf.au Ydlhg wjYH iïmQ¾K fmdaIK wjYH;dj ,nd fokak;a neye'


Ydlh keyefjk wdldrhg Èhr fmdfydr fh§fuka''''

iuyr fj,djg Ydlh keyefjk wdldrhg Èhr fmdfydr fhdokjd' ta wjia:dj,È;a ìug jefgk Èhr fmdfydr uq,a u.ska Ydlhg Wrd.kakjd' fldfydu;a uq,a yryd Wrd.kakd m%udKfhka iq¿ m%udKhla ;uhs fld< yryd Wrd .kafk'


úfYaIs; wjia:dj,§''''

Èhr fmdfydr f,i j.djg fhÈh yels iuyr úfYaIs; wjia:d ;sfhkjd' ta iïnkaOfhka iuyr m¾fhaIK lr,d ;sfhkjd'


j.dj lrk ld,fha kshx .;sh jeähs kï" j;=r b;d wvqhs kï" ta j.djg yÈis w;sßla; fmdfydrla úÈhg Èhr fmdfydr ,ndfokak mq¿jka' .xj;=r ;;a;ajhlska miqj wjYH fmdaIl fldgia ,ndfokak Èhr fmdfydr Ndú;fhka ÿ¾j,j ;sfnk Ydl blaukska h:d ;;a;ajhg m;alrkak mq¿jka'


ks¾mdxY= j.dfõ§'''

idudkHfhka wo mia rys; j.d udOH ;=< j.dlsÍug fndfyda fofkla fhduqj ;sfnkjd' ta wkqj ks¾mdxY= j.dfõ§ úl,am ud¾. úÈhg fkfjhs" j.dfj uq, isgu Èhr fmdfydr Ndú; lrkjd' wdrlaIs; j.d l%u hgf;a fijK .Dy wdY%s;j lrkq ,nk j.dfõ§ Èhr fmdfydr j.dj wdrïNfha mgkau fh§u isÿlrkjd'


idudkHfhka uf.a w;aoelSfu yeáhg kï" mia fkdue;s j.djl§ jqK;a leg fmdfydr Èhlr oukak mq¿jka' ta w;r;=r we;sjk W!k;d uÕyer .kak Èhr fmdfydr Ndú; lrkak neßlula keye' yenehs ta ,ndfok Èhr fmdfydr Èh lr,d uq,a uÕska Wrd.kakd wdldrhg ,nd §u jeo.;a' fudlo Ydlhg wjYH fmdaIl 100] lau fld< u.ska ,ndfokak neye'


øj wdldrfhka'''

iuyr Èhr fmdfydr øjhla f,iuhs mj;skafka' yenehs leg fmdfydr ;;a;ajfha mj;sk fmdfydrla jqj;a ^c,fha Èhjk& Èhr fmdfydr f,i Èhlr Ndú; lrkak mq¿jka' idudkHfhka wm j.djg fhdok hQßhd ´fku fnda.hlg 3] l idkaøKfhka Èhlr j.djg fhdokak mq¿jka' wkakdis iy fodvï l=,fha Ydlj,g Èhr fmdfydr fhdokak mq¿jka' tajdg jeä idkaøKhlska fhÿjg msÉfpkafk keye' fldfydu;a Èhlr j.djg fhdok ´fku fmdfydrla Èhr fmdfydr yeáhg y÷kajkak mq¿jka'


we,anÜ fid,shqIka ckm%sh wehs@

fuh fyd|g Èhfjk fmdfydr j¾.hla yeáhg ñksiqka w;rg .shd' tys laIqø uQ,øjH wka;¾.;j ;sfhkjd' tfyu ñksiqka w;r f,dl= úYajdihla Èkd.;a;;a we,anÜ fid,shqIka fkdue;sj jqK;a id¾:lj j.d lrkak mq¿jka' tys§ laIqø fmdaIl m%Yakhla wdfjd;a ta i|yd Èhr fmdfydr fhdod.ekSfï yelshdj ;sfhkjd' wfma j.djg ks;ru f.du fyda l=l=¿ fmdfydr fhdokak mq¿jka kï" laIqø fmdaIl W!k;d tkafk keye' túg Èhr fmdfydr w;sßla; fmdfydrla f,i fh§fï wjYH;djla keye'wdpd¾h m%shka; ùrisxy

ysgmq wOHlaI

.kafkdrej lafIa;% fnda. m¾fhaIK yd ixj¾Ok wdh;kh

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j


;udrd m;srK