නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

´iafÜ%,shka fodvï me<hla Tfí f.j;a;g;a'''


ly fodvï me<hla ta lshkafk ´iafÜ%,shka fodvï me<hla Tfí f.j;af;;a olskak ,efnkj kï tal is;g f,dl= wdiajdohla wrf.k tk w;aoelSula fjhs' f.dvla wh tal yßu wudre fohla lsh,d ys;=j;a ta ;rï wiSre fohla fkfjhs' tfyu kï ráka f.fkk fodvï Èyd n,df.k bkafk ke;sj wfma f.j;af;u ´iafÜ%,shka fodvï ke;akï ly fodvï me<hla j.d lrkafk fldfyduo lsh,d n,uq'


l%u follg me< lrkak mq¿jka''''

ly fodvï l%u follg me<lr .kak mq¿jka' tlla w;= u.ska' wfkl îc u.ska' w;= u.ska me< lr.kak ly fodvï .ia fydhd.kak tl wiSre ksid wms îc u.ska me< lrkafk fldfyduo n,uq'


fyd¢ka bÿKq fodvï f.ähla wr f.k fmd;a; .<j,d îc ál fjkalr .kak' fodvï îcfha >k îcdjrKhla ;sfhkjd' fï îcdjrKh ;sífnd;a me<ùfï m%jK;dj wvqhs' ta ksid wmg fï îcdjrKh .<jd bj;a lrkak fjkjd' ta i|yd frÈ lene,a,la Ndú; lr,d w,a,d f.k îcfha Wv me;af;ka fmdä lemqula od,d îcdjrKh fjka lrkak mq¿jka' îc f,iaik iq¿ ksid ;uhs frÈ lene,a,lska w,a,d.kak lSfõ'


;jdka n÷kl fyda áIq l%uhg'''

ta wdldrhg .<jd.;a îc j;=r n÷klg oud n,kak' ta îc hgg hkj kï ta .=Kd;aul îc f,i y÷kd.kak mq¿jka' oeka wmg fï îc fjÜ áIq l%uhg me< lr .kak;a mq¿jka' tfyu;a ke;akï ;jdka n÷kl isgqjd .kak;a mq¿jka'


fjÜ áIQ l%uhg me< lr .kakj kï" áIQ tl Wäka îc ál ;sh,d fyd¢ka j;=r iafma% lr,d mshk jeish yels lma tll oud jid ;enqju ojia follska ú;r îc me<fõ f.k tkjd olskak mq¿jka'


tfyu;a ke;akï wmg iDcqju fodvï îc ;jdka n÷klg oukak mq¿jka' ta i|yd wm l,ska îcdjrKh bj;a lr .;a îc ilid .;a ;jdka udOH iys; n÷kl úiqrejd yßkak wmg yelshdj ;sfhkjd'


frdamK udOH ilid .kafka

frdamK udOH ilid .kafka fldïfmdaiaÜ fldgia tllg je,s fldgia tlla tl;= lr,d' ta i|yd .fÕa je,s fyda fj,a je,s Ndú; lrkak yelshdj ;sfhkjd' tfia iu iuj tla lr .;a;= fldïfmdaiaÜ yd je,s fyd¢ka ñY% lr,d" ;jdka n÷kg oukak'


îc ;ekska ;ek úiqrejd yer,d Wäka ;jdka udOH i|yd Ndú; l< miaj,skau ;=kS mia ;Ügqjla oukak' Èkm;d j;=r oukak' yenehs j;=r jeäfhka oud f;;a lrkak tmd' ;jdka n÷k fijK iys; ;ekl ;nkak;a wu;l lrkak tmd' i;s folla jf.a hk úg îc j¾Okh jk wdldrh olskak ,efnkjd'


jvd;a iqÿiq lafIa;%fha isgqùu'''

ta wdldrhg áflka ál fld< ,sh,k fodvï me< lafIa;%fha isgqjd.kakg ´fka' fï i|yd jvd;a iqÿiq jkafka fmdf<dj u; isgqjk tl' ta i|yd wä 2×2 m%udKfha j<la lmd ta j< ;=<g l,ska ilid .;a fldïfmdaiaÜ iy je,s ñY% j.d udOH mqrjd me< isgqjd .ekSu jeo.;a' hï wfhl= n÷ka.;j j.d lrkakg n,dfmdfrd;a;= fjkj kï ta i|yd ;rula úYd, nQ,shla Ndú; lsÍu ;uhs fyd|' fïjdfha uQ, moaO;sh jeã Yla;su;aj ksfrda.Sj jefvkak kï" jvd;a iqÿiq fmdf<dj u; isgqjd .ekSuhs'


w;= u.ska me< lr.kafka'''

fï i|yd fyd¢ka fudarmq w;a;la f;dard .kak ´fk' f;dard.kakd w;af;a >klu mekai,l m%udKhg úh hq;=hs' tys§ w;af;a ueÈka wÕ,l ;rï jQ m%udKhg j,la lmd bj;a lrkakg ´fk' bka miqj f.%diß nE.a tllg fldyqn;a mqrjd lg .eg .y,d" ueÈka lemqula oud.kak' bka miqj nE.a tl ,sys,a lrkak myiqhs' bka miqj nE.a tl ,sys,a lr,d" j,hdldrj fhdok ,o lemqu <Õska ;nd rjqug T;d.kak' i;s folla ú;r hk úg uq,a wÈkjd'


w;= me< lrk ;j l%uhla ;sfhkjd' ta i|yd f;dard.kakd w;af;a >klu;a mekai,l m%udKhg ;sìh hq;=hs' n÷kla fyda j.d u,a,la wrf.k l,ska ilid .;a;= fldïfmdaiaÜ iy je,s ñY% frdamK udOH mqrjd .kak' bka miqj w;= lene,a, f;;a lr uq,a woaojk fydafudakhl .s,ajd f.k Tn ilid .;a n÷fka fyda j.d u,af,a isgqjd .kak' j;=r oud fm%dmf.agrhla ;=< ;nkak' ojia 21 la jf.a hk úg w;= lene,a, uq,a weo ;sfnkjd olskakg ,efíú'


b;ska fï ljr wdldrfhka fyda Tng ly fodvï me< lr .kak mq¿jka' me< jQ miqj fmr j.d udOHu Ndú; lr wä 2×2 j<l isgqjd.kak' fyd| ysre t<shla ,efnkak i,iajkak'Ôj ;dlaIKfõÈkS idrd rdð


;udrd m;srK