නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjfia i;=g yd Okh b;sÍ hkak kï Tn fï foaj,a lr,d n,kak''


´kEu mqoa.,hl= ksjilska n,dfmdfrd;a;= jkafka ;u Ôú; ld,h ;=< i;=áka yd wdrlaIs;j l,a.; lsÍuhs' tfy;a fndfyda fokl= úiska tu i;=g ;udf.ka .s,syS hk whqßka ksji ;=< lghq;= lr ;sfnk whqre wmg fndfyda ;eka j, oS oel.kak mq¿jka' ksjil i;=g j¾Okh fjkak kï Tfí yd mjqf,a ksfrda.s lu" /lshdj" ¥ orejkaf.a wOHdmkh yd wfkHdkH iqyo;dj hk lreKq iqnjd§ j bgq ùu ;=< Tnf.a udkisl ;;ajh hym;a úh hq;=h' ksjila ;=< we;s i;=g tu ksjig .,d tk jákdu Okh jkjd fkdwkqudkhs'


jdia;=úoHdkql+, mßirfhka ksjila neyer jkjd hkq tu ksji ;=< ksfrda.Slu" udkisl iqjh" wOHdmkh" iqyo;ajh" uqo,a yd Okh flfuka flfuka msßySug mgka .ekSuhs'


;=Idr is,ajd

m%ùK jdia;= úoHd WmfoaYl

.Dy ie,iqï iy wNHka;r .Dy ie,iqï

igyka ieliqï Ys,amSksfrda.Slu b;d jeo.;aa


jdia;=úoHdkql+, mßirfhka ksjila neyer jkjd hkq tu ksji ;=< ksfrda.Slu" udkisl iqjh" wOHdmkh" iqyo;ajh" uqo,a yd Okh flfuka flfuka msßySug mgka .ekSuhs' fndfyda ;ekaj, fuys wjidk m%;sM,h f,i Ôú; wysñùï" fjkaùï" .egqï yg.ekSï jeks ÿlaÅ; wiqn ;;a;ajhka oel.kak mq¿jka'


ksfrda.Slu /l .kak kï Tfí ksji ;=<g ysre t<sh fyd¢ka ,nd.; hq;= jk w;r msßisÿ jd;dY%h o wksjd¾h jkjd' fuys§ WoEik ysre t<sh ksji ;=<g ,nd .ekSu w;sYhskau jeo.;a' ks;r f.afodr msßisÿ lsÍu" ¥ú,s bj;a lsÍu" Èh fij, bj;a lsÍu" ñÿ, yd jgmsgdj w;=.d mú;% lr ;nd .ekSu jeo.;a ksjil ms<sfj," msßisÿlu Tfí ldhsl ksfrda.SNdjhg;a tyd .sh udkisl ksfrda.SNdjhg tfia fkdue;skï udkisl iqjhg b;d jeo.;a' ksji ;=< wjYH muKg jvd nvquqÜgq ;sîu;a wms<sfj,lfï tla me;slvla f,i f.kyer olajkak mq¿jka' ksjilg wjYH .Dy NdKav yd wfkl=;a oE muKla ;nd .ekSu ;=< yd tAjd ÿgq iekska udkisl ikaiqka;djhla yg .kakd whqßka ms<sfj,lg ;nd .ekSu ;=< jvd jeä jdisodhl ;;a;ajhka Tng ,efnk udkisl iqjh Tiafia <Õd lr.; yels Bidk ÈYdfõ le,sli," wNdú; NdKav" uvq" jeisls<s yd jeisls<s j," l=iaish msysgd ;sîu" úÿ,s ógrh yd fjk;a wê úÿ,s Odrd u.ska l%shd;aul jk WmlrK mej;Su ;=, Tfí ldhsl ksfrda.S;dj iS>%fhka msßySug ,lafõ' Nhdkl frda. i|yd ksrdjrKh ùug we;s bvlv jeäfõ' W;=re ÈYdjg ysi fhdud kskaog hEfukao Tn je<lS isáh hq;=hs' Tn ldhsl fyda udkisl frda.shl= jkjd hkq ksjig ,efnk uqo,a yd Okh msg;g hEula' kdia;shla yd wkjYH úhoula mu‚'


ksjilrd tk Ok iïm;a jeä lr.kak kï


Tfí ksjfia we;s ish¨ fodr cfka, Èkm;d fyda wju i;shg ;=ka-y;r j;djla újD; lr ;nkak' ksjfia ish¨u fldgia Ndú;hg .kak' È.=ld,Skj jid oud we;s ldur" .nvd ldur jeks foa yels Wmßufhka Ndú;hg .kak' Tfí ksjfia udhsï ì;a;s fkdue;s kï uq¿ bvu jgd fyda udhsï ì;a;s ;sfí kï b;sßj we;s bvlv ks;r l=ula fyda jdia;úl yd ksjfia fmkqug ydkshla fkdjk lghq;a;la i|yd fhdojkak' WodyrKhla f,i Tng f.j;af;a j.d lsÍu o l< yel' ksjfia W;=re udhsfï we;s bv jeä jk ;rug yd tu ÈYdjg wod< uQ,sldx.h jk c,h iu. fhfok úúO ks¾udK yd lghq;= isÿ lsÍu ;=, fuu ÈYdj jvd m%n, yd il%Sh lr.; yel' tfukau W;=re ÈYdfõ Tn meÕsß l=,hg wh;a Ydl fkdisgqjd ks,algfrd¨" wlalmdk jeks Ydl isgqjd .ekSugo yd ;dmh fyda .skaor fhdodf.k isÿlrk lghq;= fkdlsÍug o j. n,d .; hq;=h' fuu ÈYdfõ ksji ;=< ;nk .Dy NdKav fyda fodr cfka, i|yd leghï fhdod .kafka kï yels;dla c,h yd iïnkaO leghï Ndú;ho" mska;+r yd ì;a;s ieris,s fhdod .kafka kï ks,a meyeh fyda c,h yd iïnkaOlï mj;sk mska;+r yd ieris,s fhdod .ekSug o Wkkaÿ jkak' W;=re ÈYdfõ il%Sh Ndjh Tfí /lshdj yd /lshdfõ ÈhqKqjg iDcqju n,mdhs'


.sksfldk ÈYdj;a uqo,a .,d tkak jeo.;aa


jdia;=úoHdkql+, .Dy ie,iqul fyda ksjil .sksfldk ÈYdj fndfydaúg uq¨;ekaf.h fhfok ÈYdjhs' tfia;a fkdue;s kï jdyk kej;=u" .rdch fhfok ÈYdjhs' fuu ÈYdj o Ndú;hg .ekSu ;=< yd jdia;= úoHdkql+,j ilid .ekSu ;=< Tfí w;g ,efnk uqo, j¾Okh ùu yd iDcqj iïnkaO;d mj;ajhs' .sksfldk ÈYdj il%Sh lr .ekSu i|yd Tn fuu ÈYdjg l=re,a,ka" iuk¨ka jeks i;=kaf.a wdl¾IKh ,nd .ekSu" ó ueiaika we;s lsÍu" le,s li, f.dv.id fkd.ekSu" msßisÿlu" r;= meye u,a fyda M, yg .kakd Ydl isgqùu" l=re Ydl bj;a lsÍu isÿ l< hq;= fõ' fuu ÈYdj hym;a foa i|yd hym;a whqßka Tn ksrka;rfhka fhdod .ekSu ;=< Tfí w;g ,efnk uqof,a w.h o j¾Okh lr.; yel'


yels whqßka fï foaj,a lsysmh;a lrkak

Èklg follg jrla fyda Tn ksjig ÿï w,a,kafka kï th hym;a fõ' ;jo ojq,a l=re÷ Ydlfha m;% úh<d ÿï we,a,Suo jvd hym;a nj i|yka l< yelsh' fldaudßld" iukamsÉp" fn,s" bÕ=re" ly" ks,algfrd¨" fldfydU" wlalmdk" fiamd,sld" uÕ=,a lr| jeks Ydl yels;dla Tfí f.j;a;g WÑ; whqßka isgqjd.kak' Tfí i;=g yd Okh fu;=<ska j¾Okhjkjd fkdwkqudkh'uOqNdIsŒ fndr¨f.dv