නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iQßhldka; u,ska yevjqKq ì;a;s ieris,a,la''''


fï isxy, w¨;a wjqreoaog f.j,a w¨;a lrk ld,hhs' b;ska wjqreoafo f.or l,t<s lrk .Dy‚hkag fndfydu myiqfjka idod.; yels wmQre ì;a;s ieris,a,la .ek ;uhs fï lshkak hkafka'


wjYH øjH


² miqìu i|yd leue;s j¾Khlska fmdma,ska frÈ

² iQßhldka; u,g ly fyda ;eô,s mdáka fmdma,ska frÈ

² fld< iy kgqj i|yd fld< mdáka fmdma,ska frÈ

² uf,a ueo fldgig ÿUqre mdg fmdma,ska frÈ lene,a,la

² fjdâka óg¾ 1$2 la muK

² uid .ekSug wod< mdgj,ska kQ,a


idod.kafka fufyuhs'''


Tng ì;a;s ieris,a, ks¾udKhg wjYH m%udKhg miqìï frÈ lene,a, lmdf.k ilid .kak' rEmigyfka ;sfnk íf,dla tlg wkqj iQßhldka; uf,a fm;s i|yd wjYH yev;, 20 la lmd .kak' oeka B<Õ rEmhg wkqj u,a fm;af; yevh tk fia kjd fm;s ilid .kak' Tkak B<Õg ;uhs ta u,a fm;s Tn miqìug f;dard.;a;= froao u; ;nd fkdfmfkk ueyqï fhdod .ksñka uid.; hq;= jkafka' uf,a ueo fldgi i|yd ÿUqre mdg frÈ fldgfika rjqula lmd uid.kak' kgq iy fld<;a ta wdldrhgu lmdf.k fkdfmfkk ueiau fhdodf.k uid .kak' wjidkhg fjdâka ,hskska fhdodf.k ì;a;s ieris,a, ksu lr .kak'w;alï ks¾udK Ys,amskS ;=Idß .=K;s,l


;udrd m;srK