නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï wjqreÿ ldf,a ksjig iqnM,,hym; Wodlrk jdia;= ryia


Ndú;fha fkdmj;sk <s|la lsis úgl;a l=Kqfrdvq fyda lvd bj;a l< iqkanqka oud jid fkdoeóug j. n,d .kak' f.dvkeÕs,a,lg b;d wdikakfha wxYl 45 fldaKhg lemS hk fia mj;sk <s|" jeisls<s j< yd wfkl=;a j,j,a fya;=fjka tys lKaähg yd f.dvke.s,a,g hk folgu ydks isÿúh yel'


ksjil iqn hym; hkq tu ksjeishkaf.a i;=g" iu.sh" ksfrda.Snj" /lshdj yd orejkaf.a wOHdmkh hk uQ,sl lreKq lsysmh fõ' th /flkjd hkq ksrdhdifhkau ksjig iqn hym; ie,iSuls'jdia;=uh jYfhka fuh /l .ekSug kï Tn Tfí f.j;af;a iy ksji ;=< my; i|yka wdldrfhka ilia lr.; hq;= fõ'


f.j;a; yels Wmßu whqßka fuf,i ilid .kak

yels;dla f.j;af;a W;=r-kef.kysr udhsïys isg ksjig we;s ÿr m%udKh m%dfhda.slj ;nd.; yels Wmßufhka mj;ajd .ekSug W;aidy lrkak' Tn ksjila ie,iqï lrk wjia:dfõ§ fuh myiqfjkau isÿ lr.; yels w;r idod ksu l< ksjil kï fuh isÿ lsÍug wmyiq fõ'tneúka kj ksjila ie,iqï lsÍug Tn woyia lrkafka kï fuu lreK u;lfha ;nd .kak'W;=r-Bidk ÈYd i|yd yels whqßka ks,algfrd¿" iukamsÉp" fiamd,sld" fldaudßld" wlalmdk" fn,s jeks Ydl fhdod .kak' kef.kysr ÈYdfjka ksfjig meñfKk ysre t<sh wdjrKh jk wdldrfhka úYd, jk Ydl fhdod .ekSfuka j<lskak' Tfí f.j;af;a m%udKh wkqj Bg iß,k m%udKfha Ydl isgqjd .kak' tfia fkdùu ;=< Tfí ksjig fukau wi, we;s ksjdi f.dvke.s,s i|ydo mS,s ;=< fld<frdvq isrùu' uq,a u.ska w;a;sjdrï msmsÍu jeks hï ydks yd wi,ajeishkaf.a f.j;= u;g tAjdfha w;= fld< yd M, jeàu u.ska hï whqßka wmyiq;do we;s úh yel’ úfgl§ wukdmlï o we;s úh yel’ Tfí f.j;af;a we;s Ydl Tfí f.j;a; ;=<u muKla wka whg wmyiqjla yd ydkshla fkdjk whqßka l<ukdlrKh lr.kak'


Tn iqr;,a i;=ka f,i iqkLhka we;s lrkafka kï’’’

tu i;=kaf.a l+vq yels;dla jhU ÈYdfjys idod .kak'BYdk yd ksß; ÈYd lsisu whqrlska fhdod fkd.kak' óueiaika" l=re,a,ka we;s lrkafka kï tu i;=kaf.a l+vq W;=r" kef.kysr" .s‚fldK ÈYd ;=< fhdod .ekSug W;aidy lrkak' ud¿ gexls ;sfíkï yd tajd m%udKfhka jvd úYd, kï yels;dla W;=re ÈYdfõ ;eîug W;aidy .kak' l=vd ud¿ gexls i|yd fuh wod, fkdfõ’ th Tng ´kEu ÈYdjl wjYH wdldrfhka ;nd .; yel'


udhsï jeo.;a

Tfí ksjfia udhsï ì;a;s iys;j ie,iqï fkdfldg yels;dla f.j;af;a ish¨ me;s j,u isg ksjig hï m%dfhda.slj ;nd .; yels bv m%udKhla b;sß lr.kak'm¾pia 6 - 8 fyda Bg wvq bvï ;=, fuh t;rï m%dfhda.sl fkdfõ'f.j;af;a Tn <s|la" j<la" fmdl=Kla lemSug woyila fyda oekgu;a ilid ;sfí kï th ksjfia isg ;eìh hq;= jdia;=uh ÿr m%udKhkag hg;aj yd ta i|yd iqÿiq ÈYd w;=ßka tll ksjerÈj ia:dk.; ù we;soehs ie,ls,su;a jkak"Ndú;fha mj;sk <s|la lsisúgl;a ysre t<sh fkdjefgk fia iïmQ¾K wdjrKh fkdlrkak"Ndú;fha fkdmj;sk <s|la lsis úgl;a l=Kqfrdvq fyda lvd bj;a l< iqkanqka oud" jeiSu fkdlsÍug j. n,d .kak'f.dvkeÕs,a,lg b;d wdikakfha wxYl 45 fldaKhg lemS hk fia mj;sk <s|" jeisls,s j, yd wfkl=;a j<j,a fya;=fjka tys lKaähg yd f.dvke.s,a,g hk folgu ydks isÿúh yel’ tfukau j;=r nei hdug ieliQ .,s yd j<j,a ksjig wdikakj msysàu ;=< mig ldkaÿ jk c,h fya;=fjka mi nqre,a ù w;a;sjdrï yd f.dvke.s,af,a lKqj, mdoug ydks isÿúh yel' ;jo Tn Ndú;fhka bj;a l< <sx" fmdl=Kq yd wfkl=;a j,j,a ish,a,u ksjerÈ wdldrfhka jid tu bvlv u,a jeùu jeks l=ula fyda Tng m%fhdackhla yd wka whg ydkshla fkdjk whqßka Ndú;hg .; yels jk fia ilid .kak' msßisÿj yd ms<sfj,g f.j;a; ksrka;rfhka ;nd.kak'


Tfí ksji ;=< l%shd;aul hym;a Yla;Ska j¾Okh lr.kak kï’’’

ksjila ie,iqï lsÍfï§ yd mj;sk ksjil jdia;= ksjerÈ lsÍfï § Tng w;HjYH jk jdia;= isoaOdka; lsysmhla fõ' tys uQ,slu lreK f,i .Dy ÈYdkqlrKh yd .Dy iSyqu ye¢kaúh yel'tkï ksjfia wx. ish,a, ksjerÈ wdldrfhka ksjerÈ ÈYdjkag fhdod f.k .DyuQ,slhdf.a Wmka kel;g ksjfia j¾.M,h ilid .ekSuhs' tfia ksjerÈj ilid .;a f.ìï ie,eiafï oajdr ke;skï W¿jyq ksjerÈj fhdod .ekSu mdo fn§u yd oajdr j¾.SlrKh hk jdia;= isoaOdka; u; isÿl< hq;=h'tys§ kS;suh iSudjkag hg;aj ksji ;=<g yels;dla wdf,dalh yd jd;dY%h yels ish¨ ÈYdjkaf.ka ,efnkfia Tn ilid .; hq;=h'jy,h i|ydo n,mdk jdia;= isoaOdka; lsysmhlafõ'lsisúgl;a Tfí ksjfia jy,h ;ksm, jy,hla fkdúh hq;= w;r jy,h i|yd tys yevh wkqj fidfydka mrd, fkdfhfok fia ksujd .; hq;=h'jy,fha wdk;sh o th fhfok wdldrh wkqj ksje/Èj mj;ajd .ekSu jeo.;a';jo îï hg" nd,al hg" uqÿka ,S hg" ksod .ekSfuka j<lskak' .Dy NdKav ;eîfï§" j¾K .ekaùfï§" leghï yd rgd fhdod .ekSfï§ wm fmr ,smsj, i|yka l< wdldrfhka lghq;= lsÍu o jeo.;a'W;=re ÈYdjg ysi fkdoud ksod .ekSu;a ksjfia úoHq;a pqïNl lafIa;%hla mj;sk WmlrK yd úÿ,s fmakq yels;dla we| yd jeä fj,djla ;ud /f|k ia:dk wdY%fha ;nd fkd.ekSu;a l< hq;=h'Ndú;hg fkdf.k w;ayer oeuQ ldur" jeisls<s" .nvd" jeks foa kej; m%fhdackhg .; yels f,i ilid ks;r Ndú;fha fhoúh hq;=h'

úfYaIfhkau Tnf.a ksji fouy,a fyda Bg jeä f.dvke.s,a,la kï bÈ lsÍï lghq;= wdrïNhg fmr isú,a bxðfkarejrfhl= yd jHqyd;aul bxðfkarejrfhl= ,jd tys lKq" îï" ia,eí i|yd fhdod.; hq;= ;dlaI‚l Wmfoia ,nd .ekSu w;sYhskau jeo.;a fõ'tfia fkdue;sj msßjeh wvqlr .ekSu i|yd fmof¾re oekqu u; muKla mokïj f.dvk.k ksjdi j, ialkaOh" úner" n,h" wika;=,s; ùu ;=< f.dvke.s,a,g jk ydksh yd tu.ska Tng o jdia;=uh jYfhka n,mdk úYd, .eg¨ iuQyhlg uqyqK mEug isÿfõ'

mjqf,a wiu.sh" f,v frda." we;sùu yd Tnf.a wd¾Ól ;;a;ajh ì| jeàug i|yd ksjil jHQyfha (Structure) we;sjk fodaI iDcqju n,mdkq ,nhs'tneúka i,iqu we| wjika lr Tn ksji bÈ lsÍug fmr Tnf.a .Dy ie,iqu ks¾udKh l< Ys,amshd yuqù bxðfkare iyh i|yd Èk fjkalr .ekSu yd bÈlsÍu isÿ lrk wjia:dfõ tys lKq" w;a;sjdru" îï" ia,eí oeófï§ tAjd ksjerÈ m%ñ;shlg we;soehs mßlaId lrjd .ekSu w;sYhskau jeo.;a fõ' wjidk jYfhka ksjil ÿï we,a,Su" ly j;=r biSu" isx.ska fnda,a (Singing Bowl) y~ .ekaùu" msß;a oeóu fyda ;u wd.u oyug wkql+,j j;a ms<sfj;a bgq lsÍu ;=< jdia;= isoaOdka;hkag wkqj Tfí ksji Tng iqn hym;a ;ekla njg m;a lr .ekSug yelshdj ksielju ,efnkq we;'uOqNdIsŒ fndr¨f.dv


;=Idr is,ajd

m%ùK jdia;= úoHd WmfoaYl

.Dy ie,iqï iy wNHka;r .Dy

ie,iqï igyka ieliqï Ys,amS