නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tfí orejka Tn isák ;;a;ajhg u|la fyda by<ska fkdue;s kï'''

fï ðjk .uk ;=< oyia .Kkla jQ isyskhka h;d¾:hla lrkakg wm%udK lem lsÍï lrk wdorŒhka msßila isákjd' oi uila l=i ord orejd fuf,dj t<sh ÿgq od mgka ;ukaf.a i;=g orejkaf.a i;=g fjkqfjka Tjqka mß;Hd. lrkjd' wmQre fifkyil Wreulrejka f,i wdorh uyfurla fia orejkag mqo lrkakg;a" wm%ldYs; fifkyilska ksy~ju ore orejkaf.a iqnisoaêh fjkqfjka f,dalhla iuÕ jqj;a igka lrkakg fouõmshka iQodkï' fï ksid orejkaf.a f,dalh wmQre whqßka is;a;ï lrkakg mq¿jka Tng muKhs' b;ska" wo wms l;d lrkak hkafka Tn isák ;;a;ajhg jvd Tfí orejkaf.a ðú;h yev lrkafka fldfyduo lsh,d'''


ks¾udKYS,S yelshdjkag bv fokak'''

wiSñ; yelshdjka f.ka hq;a b;d iqúfYaI ukqiaifhla f,i jefvkak mq¿jkalu ;sfhk fndfydau iðù ks¾udKYS,S orejka frdfnda flfkla jf.a jev lrk" yeÕSï oekSï ke;s mqoa.,fhl= njg m;a jkafka foudmshkaf.a jerÈ ksihs' ;rÕldÍ /,a,g hk fouõmshka ;ukag iudch ;=< ,nd .ekSug neß jqK ta b,a¨u orejd ;=<ska yß ,nd.kak W;aiy .kakjd' kuq;a .yg wdorh lrk flfkla ljodj;a tys uqÿka uq, lm,d" j¾Okh ùfï yelshdj úkdY lr,d odkafka keye' mqxÑ me<hg tys j¾Okh ùug wjYH Wmßu m%udKhg bv yo,d fokjd' me<h f,dl= jk;=re fyd¢ka wdrlaId lrkjd' j;=r odkjd" fmdfydr odkjd' jfÜ ;sfhk j,a me< .<jkjd' fï uQ,sl wjYH;d ál ,nd ÿkafkd;a Tng ;j ta .y f,dl=jg j¾Okh lrkak fohla keye' wkak ta jf.a orejdg we;a;gu wdof¾ lrk wïud ;d;a;d flfkla orejdf.a ks¾udKYS,S yelshdj ì| od,d" mrÈk úg § wd;au Yla;sh ì| od,d ;ukag ´k foa lrjkafka keye' ksoyfia jefvkak wjYH mßirh yo,d fokjd' fyjke,a, jf.a <Õska bkakjd' túg Tfí orejdf.a ch.%yKh lsisfjl=g;a kj;a;kak neye'

fyd¢ka b.ekakqfjd;a''

orejka fuf,dj t<sh olsk Èkfha isg fndfyda foaj,a foudmshkaf.ka bf.k .kakjd' hym;a isß;a úß;a" .=KO¾uhka" iudcfha úkhlrelj Ôj;a úh hq;= wdldrh bf.k .kakjd' kuq;a kq;kfha fouõmshka ;u orejkaj Wiia mdie,aj,g hjd fm< fmdf;a we;s úIh lreKq u.ska orejd fmdfydi;a lr úNd.h iu;a lrúu ksis wOHdmkh hehs is;kjd' tys§ mßmQ¾K orejl= lsisúgl;a ìys jkafka keye' uqo,a fndfyda Wmhk /lshdjla lsÍu" iqfLdamfNda.S jdykhla .ekSu muKla orejdf.a ðú;h ch .ekSula úÈylg i,lkak neye' ;ud Ôú;fha fld;rï uqo,a yïn lr;a úkh .rel fkdù iudchg ydkslr f,i Ôj;a fjkjd kï tjeks orejka uq¿ uy;a iudchgu ms<s,hla' ta ksid ksjerÈ uÕfmkaùu jeo.;a'

ch.%yKhg wkqn, fokak'''

iuyr fj,djg wfma ðú;j,g m%Yak tkjd' yenehs fï f,dafl ;sfhk n,j;au wNsfmaa%rKh ;uhs m%;slafIam ùu lshkafka' tal ord .kak wudrehs' yenehs ta w;aoelSulg Tfí orejd yqre lrkak' ta fudlo lsõfjd;a ySkhg hk .uk ;=< m%;slafIam ùï j,g ,la jkakg mq¿jka' kuq;a Tfí orejd W;aidyh w; fkdyer oeä uykaisfhka fjfyi ù lem ù jev l<fyd;a ySk Èkk tl ta yeá wmyiqjla kE' fï f,dalfha iuyr ñksiaiq m%;slafIam ùï ;ukaf.a .uk hEug ndOlhla nj lshñka miq;efjk w;r ;j;a iuyre m%;slafIam ùu wdYs¾jdohla njg m;a lr .kakjd' id¾:l fjÉp ñksiaiq Èyd yeß,d ne¨fjd;a m%;slafIam ùï ;uhs Tjqka ;ukaf. Ôú;fha wdYs¾jdohla lrf.k ;sfhkafka' fï ksid orejdg mrdch yoj;g fkd.kak;a ch.%dyK ;=<ska ;j;a Yla;su;a fjk yeá;a lshd fokak'

b,lalhla jeo.;a wehs@

iuyre fï Ôú;fha .ukdka;h fudllao lsh,dj;a okafka ke;=j .uk hkak W;aidy lrkjd' fï .uk hkakg Tfí orejdg hïlsis wjfndaOhla ;sfhkaku ´fka' ˜2020 wjqreoafoa wka;sug uu fld;kgo hkafka˜"˜ug wjqreÿ 25 § uu fldmuK id¾:l jkjdo@˜ wd§ jYfhka .ukdka;hla ms<sn|j orejdj is;kakg mqreÿ lrkak' Tfí orejd .ukdka;hla okafka ke;akï hd hq;= uÕla fmfkkafka keye' fld;rï lemjkjd o hk ldrKdj u; ch.%yKh ;SrKh jk w;r orejd ,enQ ch.%dyK wdrlaId lr .ekSug lemùu jeo.;a fjkjd' fï ksid id¾:l jk mqoa.,hka uq,ska ;ud ;=<ska ;udj Èkd .kak ´fka' Tfí orejd ;ukaf.a b,lalh wjfndaO lr.; fyd;a wruqKg is; fufyhjk tl ta yeá wmyiq ldrKdjla fkfjhs'

fm!reIh ÈhqKq lf<d;a'''

fndfyda fouõmshkag Tjqkaf.a fldamh md,kh lr .; fkdyels ksidu orejd wkjYH mSvkhlg ,la fjkjd' Tn ks;r fldam .kakjd kï orejdf.a isf;a Tn flfrys .re;ajh wvqfjkjd' fï ksid yels ;rï fldamh md,kh lr.kak' orejd úiska isÿ jro wdorfhka orejdg lshd fokak' kej; tjeks jrola isÿ l<fyd;a isÿjkakd jQ m%;sM, ms<sn| wjfndaOhla ,nd fokak' orejdf.ka jrola jQ úg Tn fofokdu ikaiqka jQ miq ta .ek idlÉPd lrkak' túg orejd Tng <x jk m%udKh jeä fjkjd;a tlalu kej; je/oao isÿ lrkak fm<fUk m%udKh wvqh'

Okd;aul wdo¾Yhla jkak''

Tn jeäysáfhl= f,i Tng we;s j.lSï ksis f,i bgq lrkafkl= fj,d orejg fmkajkak ´fka' orejkag hy uÕfmkajd §ug we;s fyd|u l%uh thhs' Tn orejd ;=<ska olskak leue;s jákdlï Tn ;=<ska o Ôj;a lrjkak ´fka' Tn Tfí wdh;kfha bgq lrkakg we;s j.lSï .ek orejka bÈßfha§ úfõpkd;aul wdldrfhka l;d lrkjd kï" Tn fldfyduo orejdj ksis uÕ f.kshkafka@ Tn Tfí j.lSula fydfrka meyer yer,d ta .ek wdvïnrfhka l;d lrkjd weyqfKd;a orejg fudkjd fõúo@ fï ksid Tn Tfí j.lSï bgq fldg ;uka id¾:l mqoa.,fhla ùu ms<sn|j wdvïnrfhka l;d lrkak' fudlo orejkaf.a f,dalh ;=< ùrhka jkafka ;ukaf.a wïuhs ;d;a;hs' orejka uq,skau wkqlrKh lrkafka Tnj ksid Tjqka bÈßfha .=K.relj Ôj;a jkak' túg Tfí orejdg Ôú;h Èkkakg myiq jkjd fkdwkqudkhs'

bf¾Id uOqIdks iurisxy
^iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h ufkda úoHd WmfoaYl&
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv