නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tn id¾:l;ajh ;sfnkafka Tn ;=<uhs


ojila udj yuqfjkak wdj ;d;a;d flfkla ug ÿla .ekú,a,la lSjd' Tyqf. mq;d fï jk úg jir 20 lg wdikak ld,hla wdh;khl /lshdjl fhfok wfhla'Tyqg fï f.jqKq ld,h ;=< hïlsis uÜgul jegqma j¾Ol ,enqK;a Tyqg Wiia ùula kï ysñj keye'


wK úk fldä úk .%y wm, .ek ys; ys;

yenehs fï ;d;a;d ys;df.k bkafk mq;dg Wiia ùula fkd,efnkafk .%y wm, ke;akï wK úk fldä úk fya;=fjka lsh,d' b;ska tA fjkqfjka ie,lsh hq;= ld,hla mqo i;aldr lr,d" tA úYajdi u; t,anf.k ld,h f.jñka b|,d ;uhs Tyq ;u mq;= ms<sn|j fï úÈhg weú;a l;d lrkak ys;=fõ'Tyq b;du;a wysxil b,a,Sula l<d'tA Tyqf. Ôúf;a wjika fjkak l,ska mq;dg Wiia ùula ,efnkjd olskak leue;s ksid tA fjkqfjka Wmfoila b,a,d isáhd'

uu Tyqg ÿkafk fï jf.a ms<s;=rla'Tfí mq;dg Wiia ùula fkd,enqfKa wehs lsh,d uu okafk keye'tA .ek yßhgu okafk wdh;k m%Odkshd'tA mq;dg B<Õ ;k;=rg .ekSug m%Odkshd wfmalaId lrk fudkj yß .=Kdx. álla Tyqf. mq;d <Õ keye'tA ksid Tyqg tlu ;ek /¢,d bkakg fj,d'


jev lsÍuhs lrjd .ekSuhs folla

flfkla jev lsÍuhs jev lrjd .ekSuhs lshkafk folla'jev lroaÈ wjYH fjkafk tA i|yd wjYH l=i,;d ú;rhs' tA ;uhs ;dlaI‚l l=i,;d wm i;=j ;sfnk ;dlaI‚l l=i,;d /lshdjla fidhd.kak m%udKj;a'yenehs by< ;k;=rlg hkj lshkafk N+ñldj fjkia fjk tl f.dvla fj,djg by<g .shdu ;sfhkafk msßia l<ukdlrKh lrkak'ke;akï iuQyhla tlal tl;=fj,d hïlsis b,lalhla ch .ekSu'

tA i|yd fjku l=i,;d álla wjYHhs'tAjd ;uhs wms uDÿ l=i,;d f,i y÷kajkafka' wm i;=j uDÿ l=i,;d ke;akï B<Õ ;k;=rg hkak nE'.sh;a tA ;k;=f¾ bkak nE' b;ska uu tA ;d;a;g lSjd mq¿jka kï tA m%Odkshd yuqfj,d B<Õ ;k;=rg hkfldg yod.kak ´fk fudkjo lsh,d mq;dg idlÉPd lrkak lsh,d Wmfoia fokak lsh,d'b;ska m%Odkshd lshk foa ;¾l fkdlr wyf.k bkak mq¿jka kï" tA yod.; hq;= foa yod .kak ´fku flfkl=g wiSre fjkafk keye'


ux Ôúf;a yod.;a; yeá’’’

fï fj,dfj ug u;la fjkjd ux /lshdjla lrk ldf, uf.a m%Odkshd tlal tla;rd wjia:djl lsishï idlÉPdjla lrmq wkaou' tA wjia:dfj ux Tyqf.ka weyqfj ug by<g hkak kï" ux yod.kak ´fk wvq mdvq ÿ¾j,;d fudkjo lsh,hs' tys m%;sM,hla úÈhg uf. m%Odkshd yod.; hq;= lreKq lSmhla lSjd' tAflka ux uf.a Ôúf;a yod.;a;d'


jro fld;eko wjfndaOh wjYHuhs

b;ska fï fjk fldg;a Tn ;ju;a tlu ;k;=f¾ ysrfj,d bkakj kï" Tng wfmalaIs; Wiiaùï ,enqfK ke;akï"foúhkag ndr ydr fjù" .%yhskag fodia lshñka Ôúf;a jákd ld,h ;eka ;ekaj, kdia;s lrk tl wmrdOhla'tfyu kï fudlo lrkak ´fk' hï ;ekl jer§ula fj,d we;akï w;miqùula fj,d we;akï ksje/È lr .kak ´fka Tnuhs'tA wkqj jD;a;Sh ud¾f.damfoaYlfhla yuqfj,d Tnf. uDÿ l=i,;d ms<sn| ;lafiare lr,d"by<g hkak iqÿiq l=i,;d we;aoehs fidhd n,d ;sfnk wvq mdvq yod.kak Tng mq¿jka'

hï wjia:djl tA jf.a wfhla yuqfjkak wmyiqjla Tng ;sfhkj kï Tng lrkak ;sfhkafk Tnf. m%Odkshd tlal tA iïnkaOfhka l;d lrk tl tfyu l;d l<du jro fld;eklo ;sfhkafk lsh,d fydhd.kak mq¿jka'tfyu ;uka ;=< ;sfnk jro y÷kdf.k jro ksje/È lr .;af;d;a Tnf. .uk hkak f,fyishs’ tA ksid id¾:l;ajh fiúh hq;af;a Tfnka neyerj fkfjhs Tn ;=<skauhs lshk tl u;lfha ;nd .ekSu jeo.;a'


fudydka m,a,sh.=re

mqoa., yd yelshd iïnkaO mqyqKq WmfoaYl yd ufkda úoHd foaYl


;udrd m;srK