නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¨;a wjqreÿ fïih irikak jQ,aj,ska ,iaik Table Mat


t<fUk w¨;a wjqreoafoa f.j,a yev jev lrkak ldka;d Tn f.dvla fjfyfik nj wms okakjd' b;ska ta ksidu wo wms woyia l<d fuod wjqreÿ lEu fïih irikak ,iaiku ,iaik Table Mat tlla jQ,a Ndú;fhka ilid .kafk fldfyduo lsh,d lshkak'wjYH øjH


² leue;s mdg jQ,a

² ñ,s óg¾ 3'5 f.d;k lgqj  ^fï i|yd Tn leue;s m%udKfha lgqjla Ndú; l< yelshs&

² l;=rla


idok l%uh


oeka m<uqj ueðla ßka.a tlla yod f.k thg ;=kamg msrú,s 12 la f.d;d .kak' rEm igykg wkqj tu fma<s 12 Tnf. leue;a;g wkqj jQ,a fhdod .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' ta wdldrhg 12 jeks fma<sh f.d;d wjika lsÍfuka miqj 13 jk fma<sh fomg msrú,af,ka f.d;d Table Mat tl f.d;d wjika lrkak' fï wdldrhg Tn leue;s wdldrfha j¾K fhdod .ksñka lEu fïihg wjYH m%udKhgTable Mat f.d;d .kak Tng mq¿jka' we;a;gu fudk ;rï wmQrehs o n,kak' ta wmQ¾j;ajh ;j;a Tma kexfjkafk Tfí oE;skau th f.d;d .;a;d lshk i;=g oefkoaÈ' tfyu kï fï úÈhg ,iaiku ,iaik Table Mat f.d;df.k wjqreÿ lEu fïih yev lr f.k n,kakflda'w;alï ks¾udK Ys,amskS

jika;s chr;ak


;udrd m;srK