නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;a;g ri .=K msß fo¿ï me<hla'''

fo¿ï .i brdkh wdY%s; uOHu wdishdkq m%foaYh kscìu lr.;a Ydlhla' tkuq;a ld,hl mgka fuu fnda.h wdishdj" hqfrdamh yd wm%sldjg wh;ajk uOHOrKS rgj, o j.d lrkq ,nkjd' tod mgkau jákd m,;=rla jf.au T!Iëh Ydlhla f,i;a furg f.j;=j, fo¿ï Ydlh j.d flfrkjd' fldfydu;a fo¿ï .i yqrenqyqáhs' ta ú;rla fkfjhs jif¾ jeä ld,hla u,a yg.ekSfï yelshdj ;sfhkjd' ta ksid úis;=re Ydlhla f,i o fo¿ï i|yd mj;skafka by< b,a¨ula' fo¿ï Ydlh f.j;= j.djla f,i jeä jYfhka olakg ,efnkjd' kuq;a ta yeu m%foaYhlu by< wiajekakla ,nd .ekSu wmyiqhs' idudkHfhka fo¿ï j.d lsÍug b;d WÑ; m%foaY f,i y÷kdf.k we;af;a ukakdru yd yïnkaf;dghs' thg wu;rj úh<s l,dmfha o fuh id¾:l j.djla f,i lrkak mq¿jka' ta jqK;a iuyr ld,j,§ f,v frda. we;sfjkakg mq¿jka' idudkHfhka jdhqf.da,fha wd¾ø;dj jeä jkúg jf.au j¾Id ld,h jkúg fo¿ï Ydlhg frda. je<£fï yelshdj jeähs' tksid f;;a l,dmfha j.djka ys f.ä l=Kqùu nyq,hs'


fmdaIKh'''

fo¿ï f.äfha mj;sk fmdaIK w.h by<hs' tys jeä m%;sY;hla wvx.= jkafka c,hhs' ta jf.au Yla;sh" fm%daàka" fïoh" ldfndayhsfâ%Ü" le,aishï" fmdiamria" hlv" ;hñka" rhsfndayaf,aùka" khiSka" úgñka iS wd§ w;HjYH fmdaIl fldgia fndfyduhlau fo¿ïj, wka;¾.;j ;sfhkjd' fï ksidu fo¿ï hqI úgñka yd L‚cj,ska fmdfydi;a T!Iëh .=Kfhka wkQk mdkhla f,ihs ie,flkafka' b;ska meiqKq fo¿ï f.äfha uÿ¿j, îc jgd we;s udxY,h ta wdldrfhkau wdydrhg .kak mq¿jka' tfyu ke;akï udxY, fldgi ñßld rij;a m,;=re îula ilia lr.kak mq¿jka' ta ú;rla fkfjhs fc,s ksmoùug" uOHidr j¾. ñY% lsÍu i|yd fhdod .kakd .%ekãka kï isrma j¾.h idod .ekSug fo¿ï hqI Ndú; lrkjd'

by< Tiq .=Khla'''

fo¿ï .fia iEu fldgilau T!Iëh .=Kfhka hqla;hs' tys mj;sk nelaàßhd kdYl .=Kh ksid weia frda. i|yd fo¿ï fld< ;ïnd tu j;=frka weia ;eùu nyq, jYfhka isÿflfrkjd' fo¿ï udxY,fha hqIh wÔ¾Kh yd ,dÿre i|yd m%;sldr lsÍug fhdod .efkkjd' tmuKla fkfjhs fïjdfha lf|a" fmd;af;a" fld<j," <má f.ä yd meiqKq f.äj, fmd;af; ys gekska kï ridhkslh wvx.=hs' ta fya;=fjka mdpkh yd wNHka;r f,a jykh úñ i|yd lrkq ,nk m%;sldr i|yd Ndú;hg .efkkjd' we;a;gu fo¿ïj, i;=j ;sfnk ffjri u¾okh lsÍfï yelshdj w;sm%n,hs' ta fya;=fjka wdhq¾fõo ffjoH l%ufha§ fndfyda m%;sldr i|yd fuu Ydlfha úúO fldgia m%fhdackhg .kakjd' fldfydu;a ms<sld frda.hg m%;sldr lsÍu i|yd Ndú;hg .kakd jeo.;a T!IOhla f,iska fï i|yd f,dl= b,a¨ula ;sfhkjd'

m%fNao'''

oekg ,xldfõ nyq,j j.d lrkafka foaYSh fo¿ï m%fNahs' tajd i|yd mdßfNda.sl b,a¨u wvqhs' ta fïjdfha M,j, îc ;o iajNdjhlska hqla;ùu iy hqI m%udKh wvqùu ksihs' kuq;a lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j úiska ks¾foaYs; j¾. lsysmhlau ;sfhkjd'

bka tla m%fNaohla f,iska y÷kajk —ksud,s˜ j¾.fha f.äh uOHu m%udKfhka hqla;hs' fmd;a; ly mdghs' yenehs fmd;a; foaYSh j¾.j,g jvd ;=kS iajNdjhla .kakjd' f.äfha m,amh frdai mdghs' l=vd uDÿ îc myiqfjka yefmkjd' foaYSh j¾.j,g jvd hqI m%udKh jeähs' me‚ rifhka jeähs' f.dvla ckm%shhs' —ohd˜ j¾.fha f.ä uOHu m%udKfhka hqla;hs' fmd;a; ly mdghs' fmd;a; foaYSh j¾.j,g jvd ;=kShs' l=vd uDÿ îc myiqfjka yefmkjd' foaYSh j¾.j,g jvd fïjdfha o hqI jeähs' me‚ rifhka o jeähs'

—khk˜ j¾.fha m%fNaofha Ydl l| wfkl=;a j¾.j,g jvd ;rula ;o w¿ ÿUqre meyehla .kakjd' lf|a lgq jeähs' m;% ;o fld< mdghs' wfklajdg jvd Ydlfha j¾Okh o jeähs' f.äh uOHu m%udKhlska hqla;hs' ,d frdai mdg fmd;a; ;=kS iajNdjhla .kakjd' fuu j¾.fha îc ;ohs' ta ksid wfkla m%fNaohkag jvd b,a¨u wvqhs'

l,amsáh fouqyqï lshkafk

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fjka ks¾foaY lrk ,o m%:u fouqyqï fo¿ï m%fNaohhs' fuu m%fNaohg wdkhksl fo¿ï m%fNao yd ;rÕ lrkakg mq¿jka' fïjdfha M,fha uÿ¿ r;a meyehla .kakd w;r uDÿ îc iys;hs' f.äh rjqï jk w;r uOHu m%udKfhka hqla;hs'

w;HjYH idOl'''

fo¿ï Ydlh wkqj¾;kh ù we;af;a ;o YS; ld,hla yd ;o WKqiqï ld,hla mj;sk m%foaYj,ghs' ta wkqj fuu Ydlh w¾O Y=Ial m%foaYj, fyd¢ka jefjkjd' ;o kshx ;;a;ajhg fyd¢ka Tfrd;a;= fokjd' ta jqK;a tu m%foaYj, Wiia wiajekakla ,nd.ekSug kï c, iïmdokh lrkakg fjkjd' fo¿ï j.djg fyd¢ka ysret<sh wjYH ksid ;ks j.djla f,i j.d lsÍfuka Wmßu wiajekakla ,nd.; yelsh' kuq;a j.dfõ uq,a jif¾§ .ia w;r flá ld,Sk jd¾Isl fnda. j.d lsÍu iqÿiqh' l,amsáh m%foaYfha f.dùka úiska fo¿ï j.dfõ uq,a jif¾§ ¿EKq" ñßia jeks jd¾Isl fnda. j.d lsÍfuka N+ñfha jeä M,odjla ,nd .ekSug iu;aj ;sfhkjd' úúOdldr jQ mia j¾. lsysmhlu j.d l< lrkak mq¿jka' ta;a ueá f,dau mi ;uhs j.djg jvd;a fhda.H jkafka' ta jf.au wfkl=;a m,;=re fnda.j,g jvd fo¿ï mfiys mj;sk CIdÍh yd wdï,sl ;;a;ajhkag Tfrd;a;= fokjd' ta wkqj l,amsáh" ukakdru jeks je,s mia iys; m%foaYj, mig ldnksl fmdfydr fhdod j.djg c, iïmdokh lsÍfuka fo¿ï b;d id¾:lj j.d lsÍfï yelshdj ;sfhkjd'

j.djg iQodku'''

j.djg wjYH fo¿ï me< ksIamdokh" wdldr ;=klg lrkak mq¿jka' fldfydu jqK;a fo¿ï me< noaO lsÍu id¾:l keye' ta wkqj uõ .iaj,ska f;dard.;a fïrE f.äj, îc ;jdka lsÍfuka îc me< ksmojd.kak mq¿jka' fï îc uDÿ kï i;shlska muK me< fjkjd' bkamiqj ta me< iqÿiq ;;a;ajhg m;a jQ úg n÷ka .; lr udi 4 - 5 muK kv;a;= lsÍfuka miqj ;uhs fCIa;%h ;=< isgqjd .; hq;= jkafka' fïjdfha iajmrd.kh isÿ jqjo mrmrd.kh hï ;rulg isÿjk ksid fujeks îc me<j, uõ Ydlhg jvd fjkia ,laIK olskakg mq¿jka' ta jf.au fo¿ï u,a wdjrKh lr mrmrd.kh md,kh lsÍu uÕska" me< ksmojd .kak mq¿jka' t;fldg jvd;a fyd| îc ksmojd.kak yelshdj ;sfhkjd' uq,a weoao jQ o~q len,s u.ska o uõ Ydlfha ,laIK tf,iu mj;sk me< ksmojd .kak mq¿jka' ta i|yd me;a;g jeã we;s w;=j,ska fikaáóg¾ 3$4 - 1 muK uy; fïrE o~q lene,s ,nd .ekSfuka .=Kd;aul me< ,nd.kakg yelshdj ;sfhkjd' ta úÈhg lmd.;a o~q lene,s fikaáóg¾ 20 - 25 muK È. lene,sj,g lmd tajdfha lemqï mDIaGfha uq,a weoaoùug fhdod .kakd fydafudakhla ;jrd o~q lene,sj,ska 2$3 muK hg jkfia ;jdka md;a;sfha isgqjd .kak fjkjd' fï wdldrhg o~q lene,sj,ska uq,a ygf.k jefvk me<" jirlska muK lafIa;%fha isgqùu i|yd fhdod.kak mq¿jka' ta jqK;a idudkH ;;a;ajh hgf;a§ o~q lene,s uq,a woaojd .ekSu ;rula wmyiqhs' ta ksid úfYaI m%pdrl jHqyhla ^fm%dmf.agrhla& ;=< o~q lene,s uq,a woaojd .kakjd kï jvd;a fyd|hs' jdhj w;= ne£u uÕska o id¾:lj me< ksmojd .kak yelshdj mj;skjd' ta jqK;a m%dfhda.slj fuhska ksmojd .; yelafla iSñ; me< ixLHdjla muKhs'

ìï ieliSu'''

óg¾ 3 « 3 mr;rhg fikaá óg¾ 60 « 60 « 60 m%udKfha j<la ilid f.k tys m;=<g fmd,a f,,s ;Ügqjla w;=rkafka kï jvd;a fyd|hs' je,s iys; mfia j.d lrkafka kï fï wkaoug fmd,a f,,s fh§u wjYHu ldrKdjla' bkamiq u;=msg mia fyd¢ka Èrdm;a jQ f.du fyda fldïfmdaiaÜ yd uQ,sl fmdfydr f,i fhÈh hq;= ridhksl fmdfydr iys; ñY%Khlska mqrjd.kak'

me< isgqùu yd kv;a;=j'''

j¾Id ld,h wdrïNh;a iuÕ me< isgqùu lrkjd kï fyd|hs' me<h jgd fíiula wdldrhg mi ilialr c,h imhkak' tfiau úh<s ;K fld< jeks øjH Ndú; lr .i jgd jiqkla fhdokak;a wu;l lrkak tmd' l=vd ld,fha isgu fo¿ï .ia l%udkql+,j mqyqKq lsÍu fnfyúka jeo.;a' tuÕska .ig ukd fmkqula ,efnk w;r Wiia .=Kd;aufhka hq;a wiajekakla o ,nd.kak yelshdj ,efnkjd' .ia mqyqKqfõ§ fndfyda úg lrkafka .fia my< isg m%Odk l|ka ;=k y;rla muK ixLHdjla j¾Okh ùug bv ie,iSuhs' ;ks l|la jYfhka j¾Okh ùug bv i,ikak;a mq¿jka' yenehs iEu m%Odk l|lu fmdf<dj uÜgfï isg fikaáóg¾ 60 - 75 muK Wila olajd we;sjk wu;r w;= bj;a lrkak wu;l lrkak tmd' ta jf.au Èh ßls<s bj;a lsÍu" wkjYH f,ig È.g jefvk w;= flá lsßu" fmdf<dj iuÕ iam¾Yjk yd b;d my<ska yg.kakd w;= bj;a lsÍu" uereK w;= yd ms<s, iys; w;= bj;a lsßu o jßkajr lrkakg fjkjd'

fmdfydr fh§u'''

fyd¢ka Èrdm;a jQ ldnksl fmdfydr iy ks¾foaYs; mßÈ ridhksl fmdfydr fh§fuka id¾:l wiajekakla ,nd.kakg yelshdj ;sfhkjd' fo¿ï Ydlh c, ysÕ ;;a;ajj,g Tfrd;a;= fok Ydlhla jqjo" jeä wiajekakla ,nd .ekSu i|yd úh<s ld,j,§ .ig c,h iemhSu jeo.;ah' fï wkaoug imhkq ,nk c,h ;rula ,jK iys; jqjo tuÕska .ig t;rï ydkshla isÿ fkdfõ' l,amsáh jeks je,s mia iys; m%foaYj, we;s fo¿ï j.djka i|yd wvq ld, wka;rj,ska c,iïmdok l< hq;=h' fuu mig ldnksl øjH yd fldyqn;a jeks foa ñY% lsÍfukao isgqjkj,g fmd,af,,s fh§fukao c,h r|jd .ekSfï yelshdj jeä ÈhqKq l< yels w;r" c,h iemhSfï jdr .Kk o wvq lr.; yel' .ia ;=<g fyd¢ka jd;dY%h yd ysret<sh ,efnk mßÈ wkjYH yd ÿ¾j, w;= bj;alr j.dj kv;a;= lrkak' ks¾foaYs; mßÈ j.djg ridhksl fmdfydr iy ldnksl fmdfydr fhdokak' fuuÕska Ydl jvd Èßu;a j¾Okh ùug bv ie,fia' c,h fyd¢ka neihk mil j.d lrkak'

wiajkq fk<Su'''

fo¿ï .fia jir mqrdu u,a yg.kS' kuq;a j¾Id ld,fha§ u,a yg.ekSu jeäh' u,lska f.ähla ygf.k udi 4 - 5 § fïÍu isÿfõ' fo¿ï Ydlfha jir mqrdu f.äh oelsh yels kuq;a jeäu M, orkafka jif¾ ueo isg wjidkh olajdh' f.ä wiajkq fk<Sug iqÿiq wjia:djg m;a ù we;s nj ;SrKh lsÍu i|yd weÕs,sj,ska f.ä u;g ;Ügq lsÍfï§ we;sjk úfYaIs; Yíoh Wmfhda.S lr.; yel' fo¿ï f.ä fk<d .ekSfuka miqj ;jÿrg;a b§u isÿ fkdfõ' tksid fk,Sug iqÿiq wjia:dfõ we;s f.ä muKla f;dard .ekSu jeo.;ah' f.ä fk,d.; hq;af;a msyshlska kgqj lmd .ekSfukqhs'f;dr;=re yd ikaksfõok wxYh
m,;=re fnda. m¾fhaIK yd ixj¾Ok uOHia:dkh" fydrK

;udrd m;srK