නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iqkaor;ajh msreKq ñßiai


fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh ;ju;a f,dúka myj f.dia ke;s ksid rg jgd wisßh ,sms ud,djg u| úrduhla ;nd we;s nj Tn oekgu;a okakjd we;s' we;af;kau wm rg ;ju;a b;d iqkaor rgla' oekg b;sßj we;s fï iqkaor;ajh /l .ekSu wdKavqjlg mejßh fkdyelshs' rgjeishka f,i wm ish¨fokdu ta .ek úuis,su;aj isáñka mßir ydks .ek j.lsjhq;a;ka oekqj;a l< hq;=hs' wo Tng bÈßm;a lsÍug hkafka fï iqkaor Èjhsfka we;s ;j;a iqkaor;ajhla' fldúâ 19 jix.; ;;a;ajh f,dúka iïmQ¾Kfhkau myj hkf;la fi!LH n,OdÍka úiska kshu lrkq ,nk fi!LHdrlaIl ms<sfj;a meyer fkdyer wkq.ukh lrkak' fï ksjiska neyerj .ukaìuka hk ish¨fokdf.ka kj,sh lrkq ,nk ldre‚l b,a,Suhs'

ruŒh l,mqjla iys; fjr<nv k.rhla

wo wms l;d lrkafka ñßiai ixpdrl mdrd§ih .ekhs' fuys .; lrk iq¿ ld,h ;=< Tng Tn Ôj;ajk nj oefkaú' fï m%foaYh t;rï u Ôjudkhs' ,xldfõ ol=Kq m<df;a ud;r Èia;%slalfha fjr<nv msysá ñßiai l=vd k.rhls' fuys ÿr fld<ôka ol=Kg lsf,daóg¾ 150ls' uqyqÿ uÜgñka óg¾ 4 l Wiska ñßiai msysgd we;'

;,auiqka iy fvd,a*ska

ñßiai ;,auiqka iy fvd,a*ska keröu i|yd ,xldfõ we;s m%uqL;u m%foaYhls' lrkï .iñka lrlefjk fvd,a*ska tys we;s wmQ¾j o¾Ykhls' uyd ks,a ;,auiqka o krUk Tfí is; ish¨ lrorj,ska ksoyia jkafka wiqre iefKlsks' fvd,a*ska iy ;,auiqka keröu i|yd iqÿiqu ld,h jkafka foieïn¾ isg ud¾;= w;r ld,hhs' fï ld,fhka msg ;,auiqka kerôh yelafla ;%sl=Kdu, fjr< m%foaYfha§h'

;dreKHh msß k.rhla

Ôjfhka msß fuu k.rh Tnj m%fndaOu;a lrhs' .d,af,a isgu l%ufhka úÑ;%j;a jk iqkaor fjr< ;Srh ñßiai fndlal ksid jvd;a Tmj;a fjhs' fï ksidu ksjdvq .; lrkakka fukau c, l%Svd lrkakka o fuys ixpdrh f;dard.kq ,nkafka buy;a reÑhlsks' mqjrejl keÕS r< u; by< my< hk i¾*ska l%Svdj fukau fm!oa.,sl rej,a Trejl wdOdrfhka lsñfok iafkdala,sx l%Svdj o fï c, l%Svd w;r ckm%sh tajd fjhs'

ñßiai ol=fKys m%Odk fjr<nv ixpdrl .ukdka;hls' fuys§ Tng úfkdao úh yels wjia:d fndfydah' ta i|yd Èk fofla isg y;r w;r ld,hla fhdod .ekSfuka Tng ixpdrfha ksis m%;sM, N=la;s ú¢h yelsh' f.dv ìug kefÕk r< iuÕ mdù hEu" ;,auiqka keröu yereKq fldg wjkay,a iy wdmkYd,dj,ska o iukaú; iqkaor fjr<la ñßiaig ysñh' fuh b;d fõ.fhka ixj¾Okh jk ÈhqKq ixpdrl .ukdka;hla ùu j<lkq fkd yelsh' fmd,a .iaj,g ne£ t,af,k we|l meoafoñka uqyqfoa ysre nei hEu keröu o ixpdrl wdl¾IKh Èkd .;a;ls'

ryia fjr<

ryia fjr< hehs kï ,o fuu fldgig <Õd ùu wmyiq ksid ta ku fh§ ;sfí' .+.,a is;=jfï th msysá ia:dkh oelafõ' tys§ l=vd wjkay,la iy l=reïnd wf,ú lrk ia:dkhla oel.; yelsh' ;o nEjqu ksid ;%S ù,¾ r:hlg fuys <Õd ùu wmyiq ksid Tng mdf¾ isg úkdä 10 l md.ukska fuu ia:dkhg <Õd ùug isÿfõ'

.srd .,

ñßiai fjr< bÈßmsg c,h ;=<ska u;=jk l=vd .,ls' fuh u;g keÕ.;a úg ñßiai m%foaYh hï ;rï ÿrlg o¾Ykh fõ' jvÈh we;s úg fuhg keÕSug fkdyelsh' ndÈh we;s úg mjd fuhg keÕSu úl%udkaú; úfkdaodiajdohla ,eîug leue;s wh fj; jk l=vd wNsfhda.hls'

fmd,a f.dúfmd<

ñßiai fjr< ;Srfhka Tíng úkdä 15 l muK ÿrla .uka l< úg Tng yuqjkafka l÷ uqÿkl msysá fmd,a j.d f.dúfmd<ls' fuu ia:dkfha isg uqyqfoa ysre nei hEu o¾Ykh lsÍu b;d pu;aldrcklh' mqÿu t<jk iq¿h' fuu ia:dkh .+.,a is;=ju u.ska myiqfjka fidhd .; yelsh'

ffjoH ksjdih

fuh úfkdao ùug b;d iqÿiq ia:dkhls' r< myr iuÕ tk kejqï iq<fÕa wdYajdoh ú¢ñka tu úYd, WoHdkfha rij;a wdydrmdk iy iÔù ix.S;hg ijka foñka Tng fuys§ m%S;su;a ld,hla .; l< yelsh'

je,s.u

ñßiai ixpdrh lrk Tng t;eka isg úkdä 15 l r:fhka .uka lsÍfuka je,s.ug msúish yelsh' i¾*a l%Svdfõ fh§ug fyda fjrf<a úfõl .ekSug fuu ia:dkh iqÿiqh' fuys we;s úfYaI;ajh kï Y%S ,xldfõ we;s fyd|u ixpdrl ksfla;k fuys msysàuh' ñßiafia isg fuys <Õd ùug fudag¾ ihsl,hla l=,shg ,nd .; yelsh' fkdtfia kï ;%S ù,rhlska meñ‚h yelsh'

ud;r

ñßiai ixpdrh i|yd meñfKk Tn ud;r ck Ôú;h w;a fkdolskafka kï th wvqjla jkq we;' fuh ld¾hnyq, jd‚c k.rhla jk ksid ixpdrl jHdmdrh t;rï ÿrlg jHma; ù fkdue;' fndfydaúg fjr<g tla /ia jk Y%S ,dxlsl msßia ud;r fldgqj ;=< l%Svdlrkq fyda mrú ¥j mkai, keröug meñfKkq oel.; yelsh' uqyqfoa ¥m;l msysá mkai, iy f.dvìu hd lrñka hlv md,ula bÈlr we;' ñßiai k.r uOHfha isg ud;rg jdykhlska .uka lsÍug .;jkafka úkdä 30 l muK jQ iq¿ ld,hls'

ñßiai ixpdrhg iqÿiqu ld,h

fkdjeïn¾ isg ud¾;= olajd jQ ld,h foaY.=Kh w;ska ixpdrh i|yd iqÿiqu ld,h f,i i|yka l< yelsh'

,dNodhS fydag,a

ixpdrfha§ Tng kjd;eka .; yels ,dNodhS fydag,a lsysmhl kï yd tajdfha kjd;eka .dia;= my; oelafõ' rd;%shla iys; Èkhla i|yd jeäysáhka fofofkl= fjkqfjka whlrkq ,nk ldur .dia;= Y%S ,xld remsh,aj,ska igyka lr we;'

  • Liyanage Resort - LKR 4,781
  • The Point Mirissa - LKR 2,253
  • Pravindi Guest Home - LKR 3,658
  • Laayaa Blue - LKR 2,743
  • Resort of Happiness - LKR 5,030
  • ,nk i;sfha§;a ;j;a rinr foaYSh ixpdrl .ukdka;hla ;=<ska Tn yuqjk f;la kj,sh yd /£ isákak'    iqks,a w,a.u