නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uyk ueIsula lsõjdu u;lhg tk isx.¾ uyk ueIsfï l;dj


weußld tlai;a ckmofha fndiagka k.rfha Wm; ,o zzisx.¾ uyk ueIsu ZZhehs jQ wkkH;dj iuÕ iuyr úg Tfí ukfia we;s fjkafka we÷ï ueiSfï ks¾udK Ys,amsfhl= úh yelshs' tfy;a ieneúkau Tnf.a wkqudkh fodaI iys;h' Bg fya;=j jkafka isx.¾ uyk ueIsfï ks¾ud;Djrhd ùfï f.!rjh ysñ ù ;sfnkafka whsiela fußÜ isx.¾ kue;s rx.k Ys,amshdg lsõfjd;a Tfí ysf;a mqxÑ pls;hla f.dvkefÕkq we;'


1811 jif¾ Tlaf;dan¾ 27 jeks Èk ksõfhda¾lays msÜiagjqkays § Wm; ,o zzwhsiela fußÜ isx.¾ZZ orejka wg fofkl=f.ka hqla; mjq,l y;ajekshd úh' Tyqf.a mshd wevïia iy uj zzrE;a ZZ c¾uksfha isg weußldjg meñKs ixl%uKslhka úh' whsielag jhi wjqreÿ oyhla fj;au uõmshka Èlalido jQ ksid l=vd whsiela isx.¾f.a Ôú;fha iqkaoru ld,h Tyqg wysñ úh' tfy;a''' Tyq Ôú;fhka m<d .sfha o ke;'


fjk;a orejka mdi,a ld,fha§ fmd; m; fjkqfjkau ys; fhduq lrk úg whsiela ks;ru mqxÑ mqxÑ fuj,ï w¨;ajeähd lsÍu úfkdaodxYhla lr .;af;ah' ta jf.au whsiela fõÈld k¿fjl== f,iska o ;ek ;ek ixpdrfha fhÿk w;rjdrfha§ mÜg,a hka;% ls%hdlrefjl= f,iska o /lshdjkays ksr;j ld¾ñl ±kqu Wmhd .ekSug iu;a úh'


w¨;a fohla .ek úuis,af,ka isàu

w¨;a w¨;a oE fkd;kk cd;sh f,dj fkdk.S lshkakd fiau isx.¾ o úúO ksIaamdokhkays fhduq jQfha ish ±kqu ;sßyka lr f.k cd;Hka;r ;,fha ;u lS¾;s kduh mj;ajd .ekSugh' ta wkqj Tyq 1839 jif¾§ .,a lekSfï hka;%h ksmojd ta fjkqfjka fmagkaÜ n,m;%h ,nd f.k fvd,¾ 2000l uqo,la fyj;a wog idfmalaIj fvd,¾ 60"000 la Wmhd .;af;ah' t;ekska kej;;a Tyq k¿ jD;a;shg msúisfhah' fõÈldfõ§ Tyq zzwhsiela fußÜ ZZ hk kñka ckms%h úh'


thska fkdkej;=k Tyqf.a úuis,s fk;g .egqfka fï jkúg lñihla ueiSug .;jk ld,h .ekhs' lñihla ueiSu fjkqfjka .; fjk meh ody;rl ld,h wvq lr .ekSug yels w¨;a ksIamdokhla .ek isx.¾f.a wjOdkh fhduq úh'


wdlD;suh fjkila wjYH nj ±k .ekSu

lñihla ueiSu fjkqfjka .;jk meh ody;rl ld,h wvq lr .ekSug kï ±kg mj;akd ueIsfï wdlD;suh fjkila wjYH neõ isx.¾ f;areï .;af;ah' Ig,h jl%dldrj .uka lsÍu fjkqjg tlu fma<shl Wia my;a fjk wkaoug ks¾udKh lsÍfï wjYH;dj Tyq f;areï .;af;ah' b¢lgqj;a Wv my< hk wdldrhg ilia lrk ,o Tyqf.a kj ksIamdofhka lñihla ueiSug .; jqfKa mehla jeks wvq ld,hla ùu isx.¾f.a w¨;a ksIamdokfha id¾:l;ajh m%dfhda.sl f,iska o meyeÈ,s úh'


uyk ueIska hqoaOh ch .ekSu;a myiq jqfKa keye

meh ody;rlska ueiQ lñih mehlska uid wjidk l<;a 1850 oYlfha fjf<|fmd< ;r.h yuqfõ isx.¾f.a w¨;a ksIamdokh fjkqfjka fmagkaÜ whs;sh ,nd .ekSu myiq fkdùh' fï i|yd tlsfkld úiska fmagkaÜ whs;sh fjkqfjka kvq uÕg neiSug isÿ úh' fï jkúg w,xldr yevfhka iy isÿr iys; bÈlgq we;=<;a iy we÷ul ueiau ielfik úg ks¾udK /ila iuÕ ;r. lsÍug isx.¾g isÿ úh' fmagkaÜ n,m;%h ,eî ;snqfKa tjeks ks¾udK fjkqfjka muKs'


jHdmdßl i.hdf.a iyfhda.h ,eîu

isx.¾f.a jHdmdßl i.hd jQfha tâjâ la,diah' Tyq o wmQre ks¾udKYS,S ixl,amhkaf.ka fmdfydi;a pß;hls' tâj¾âf.a mshd we;ekaiays mÈxÑlrefjls' tâjâ bf.kSug olaIfhl= jQ w;r ,;ska iy .%Sl NdIdjka yodrd  ksõfhda¾la m<df;a fifkÜ iNsl iy miqj kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ ckrd,ajrfhl= jQ zzweïfn%daia t,a fcda¾vka ZZ hgf;a kS;s| jD;a;sfha kshe<s isáfhah' 1849 jif¾§ tâjâf.a yuqùu;a iuÕ fmagkaÜ n,m;%h ,nd .ekSu fjkqfjka .dia;= f.ùug jvd tâjâ jvd;a iqÿiq wdfhdackhla neõ is;=fõh'


;r.ldÍ ksIamdolhkaf.a wNs,dIh jQfha ;uka.a ueiska wf,úhg jvd zzfmagkaÜ ZZn,m;% whs;sh fjkqfjka tlsfkldg tfrysj kvq uÕg neiSuhs' fï ksid tâjâ fmkajd ÿkafka wfma wruqK úh hq;af;a fyd| j¾.fha uyk ueIsula f,dalhg ,nd§uhs' ta woyi u; ;r.lrejka w;r tluq;=jla we;s úh'


yeu flfkl=gu n,m;%hla ,nd §ug whs;shla ;sfnkjd' yeu flfklau ta fjkqfjka tluq;= úh hq;=hs' fuu kS;suh ,sys,a ùu iuÕu 1850 jif¾§ isx.¾ ueIsu fjkqfjka fmagkaÜ whs;sh ,nd .ekSug yels úh'


wmQre m%pdrKh

fjf<|fmd< meje;s uyk ueIska bÈßfha§ isx.¾ ueIsu fnfyúka wdl¾IKSh jqK;a fjf<|fmd< ia:djrh Èkd .;a ksIamdok ñil kj ksIamdok fjkqfjka fhduq ùug mdßfNda.shkaf.a md¾Yajfhka we;af;a idOrK ìhls'


tâjâ la,dia wmqre fhdackdjla bÈßm;a lrk ,§' fï wjêh jkúg ueIska ñ, by< ksid ueIsula w;amsg uqo,g ñ,g .ekSug udi lSmhl wdodhu wjYH úh' tâjâ la,dla fhdackdjla wkqj udihlg fvd,¾ lSmhl uqo,g l=,shg § fldgia jYfhka ueIsfï ñ, f.jd wjidk jQ úg ueIsu fjkqfjka whs;sh mjrd fok ,§'


ukao.dó iy l%shd;aul ùfï fodaI iys; fjf<|fmd< ueIska yuqfõ isx.¾ ueIsu b;du id¾:l ksIamdokhla úh' ksõfhdala k.rfha Broadway ys idmamqjl fldgila l=,shg .;a Tjqka tys ;reKshka fhdojd uyk ueIska l%shdlrk wdldrh m%o¾Ykh lrk ,§' th keröug meñKs fndfyda fokd t;ekska kslau .sfha flfia fyda isx.¾ ueIsula ñ,§ .kakjdh hk wêIaGdkh;a ysf;a we;=jhs' 1860 jir jkúg isx.¾ lS¾;skduh jvd;a m%p,s; jqKq w;r zzksõfhdala ghsïiaZZmqj;am; iy Tyqf.a ks¾udKh w.h lrk ,§'


f,dalfha fjk lsisu ksIamdokhla fï wdldrfhka wfma uõjrekag iy ¥jrekag iykhla ,nd fkdfok nj ksõfhdala ghsïia mqj;am; i|yka lrhs'


tâjâ la,diaf.a fyj;a jHdmdßl i.hdf.a wjidkh

;udf.a .=rejrhd jQ kS;s úfYaI{ zzweïfn%dia fcda¾vka ZZ f.a ÈhKsh iuÕ újdy jQ Tyq id¾:l mjq,a Ôú;ha .; lf<ah' th b;du iqkaor úh' YS; ld,fha§ b;d,sh fyda m%xYfha .; l< w;r ks;ru hqfrdamfha ixpdrfha fhÿkdy' wjqreÿ 70 la fj;au uef,aßhd frda.hg f.dÿrej Tyq ñh.sh;a Bg fmrd;=j ish  OkialkaOh ore uqKqmqrka w;r fnod fok ,§'


fojeks f,dal hqo iufha isx.¾ ksIamdokh

fojeks f,dal hqoaO iuh jkúg wú wdhqO ksIamdokh fjkqfjka jQ lghq;= ksidu hqfrdamh iy wfkl=;a rgj, isx.¾ l¾udka;Yd,djka ys ksIaamdokh k;r úh' fuu l¾udka;Yd,djka wdhqO ksIamdok lghq;= fjkqfjka fhdod .kakd ,§' kej;;a ueIsska l¾udka;hg msúis isx.¾ iud.u úiska reishdfõ zzmsÜian¾.a ZZk.rfha mjd isx.¾ iud.ï ia:dms; lrk ,§' fï w;ßka reishdfõ msÜian¾.a k.rfha Ydka; msg¾ian¾.a ys bÈ lrk ,o zzisx.¾ yjqia ZZ f.dvkeÕs,a, b;d wdl¾IKSh f.dvkeÕs,a,la f,iska m%lgh' weußld tlai;a ckmofha zzuekayegka ZZ ys bÈ lrk ,o isx.¾ f.dvkeÕs,a, Wiu f.dvkeÕs,a, f,i ie,fla'


isx.¾ ia;%s f,da,sfhla''''

wdl¾IKSh fmkqula" mß;Hd.YS,S .=Kh iy jHjidhl {dkfhka iukaú; whsiela fußÜ isx.¾ ±ä ia;%Sf,da,S pß;hla úh' kdgH r. olajk fï in|;dj ksidu fndfyda fokd zzwEka ZZ y÷kajkq ,enqfõ zzwhsiela fußÜ ZZ uy;añh hk kñkah' fï jkúg;a Tyq myf,dia yeúßÈ zz le;aßka ußhd fya,s ZZ iuÕ újdy ù orejka fofofkl= ,nd isáfhah' 1917 jif¾ f.dvkÕd .;a fï fm%au iïnkaO;djfhka wEka orejka oi fofkl= ,o w;r thska orejka fofofkl=u Wmf;a§ ñh f.dia we;' ùÈ kdgH rx.kfha miajirla fh§ isá isx.¾ ksaõfhdala n,d hEug ;SrKh lf<ah' fï jkúg wEka iy isx.¾f.a újdyh ,shdmÈxÑ ù fkd;snqKs' wkshï ìß|la iuÕ l,a f.ùu ksid zznyq Nd¾hd fpdaokd ZZ ,nd  isá isx.¾ ,kavkh fj; m,d  .sfhah'


,kavkfha§ Tyq m%xY cd;sl zzbifn,d bhqðka fndah¾ ZZ iuÕ 1863 jif¾§ ks, jYfhka újdy úh' Tyq ñh hk f;lau bhqðka iuÕ Ôj;a jQ w;r tu újdyfhka o Tyqg odj orejka ,eî ;sfí'


orejka úis fofkl= fjkqfjka mS;D;ajh ±rE Tyq jir .Kkdjlau mjq,a ;=kla kv;a;= lrk ,§' ldka;d whs;sjdislï fjkqfjka Tyqf.ka lsisu iyfhda.hla ,enqfKa ke;' fï ksid Tyqf.a Ôjk pß;h rpkd l< zzrE;a n%ekavka ZZ úiska rÑ; lD;shl isx.¾ y÷kajd we;af;a zzwhsiela fußÜ hkq isx.¾ ldka;d jHdmdrhg Yla;su;a msgfldka|la ,nd ÿka mqoa.,fhl= f,ig jQ Wmydid;aul fhÿulskah'


whsiela fußÜ isx.¾f.a orejka

whsiela fußÜ isx.¾ ;udf.a orejka fjkqfjka hq;=lï bgq l< msfhls' Tyq orejkag Wiia f,i wOHdmkh ,nd §ug lghq;= lrk ,§' orejka w;r fifkÜ kdufhka mqo ,;a lS¾;su;a pß; o úh' 1875 jif¾§ isx.¾ ñh .sfha Tyqf.a ÈhKshl jQ zzfïß BiaÜjqâ fjda,ag¾iaf.a újdyfhka Èk lSmhlg miqjh'


Tyqf.a foayh wdl¾IKSh f,i irik ,o wYaj lr;a; wiQjla iy; r: fmryerlska f.k hk ,§' foayh ;ekam;a l< fmÜáh ia:r ;=klska lsu lr ;snqKq w;r lsß .reçka ksujk ,o fidfydkl ;ekam;a lrk ,§' fï ish,a, isx.¾f.a wjidk b,a,Sug wkqj isÿ úh'


Tyqf.a nQo,h fvd,¾ ñ,shk 13 lg;a wêl jQ w;r ta fjkqfjka wUq orejka lSm fofklau bÈßm;a jQy' jHjidhlfhl= f,iska isx.¾ úiska bgq l< fufyjrg f.!rjhla f,iska fojeks f,dal hqoaO iufha§ weußldkq kdúl yuqodj úiska Ndú; l< zz,sn¾á 55 ZZ kue;s fk!ldj whsiela fußÜ isx.¾ ZZ kñka kï lr ;sfí' *af,dßvdfõ  isx.¾ Èjhsk Tyqf.a 22 jeks mqf;l= úiska zzmeßia isx.¾ ZZ f,i kï lr ;sfí'


î' î' iS mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaokS o is,ajd