නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or lkak;a" i,a,s fydhkak;a ìïu,a j.d lrkak


ìïu,a j.d lrkak wjYH uQ,sl wjYH;d iïmQ¾K lr.kak f,dl= úhoula hk ksid hï wfhl=g ìïu,a j.d lrkak ys;=K;a ta woyi ysf;a ysrlr f.k bkakjd' ta;a Tfí f.j;af;kau imhd.; yels wuqøjH Ndú;hg .ksñka wvqu wvq úhoulska ìïu,a j.d lrkafk fldfyduo lshk ldrKdj ms<sn|j ;uhs wo wms l;d lrkakg iQodkï fjkafka'idudkHfhka ìïu,a j.d lrk fldg wms j.d u¨ mqrjd .kakg ù fmd;=" ,S l=vq iy msÿre Ndú; lrkjd' ta foaj,a keyehs lsh,d ;efjkak ´fklula keye' fudlo Tfí f.j;af;ka myiqfjka imhd.; yels foaj,a ta i|yd Ndú;hg .kak mq¿jka'


ta wkqj flfi,a mr~e,a fhdod.kak mq¿jka' fyd¢ka úh¿Kq flfi,a mr~e,a yq¿w;a;la jf.a ñálhlg .eg .y,d ta ñáhg álla nr msyshlska ;Ügq lr lr ySkshg lmd.kakg ´fk' ta lmd.;a;= flfi,a mr~e,a lene,s fyd¢ka fidaodf.k fuhg fhdod.kak yelshs'


ta jf.au wms j;af; ;Kfld< ál lm,d whska lrkjfk' ta ;K fld< ál;a fyd¢ka úh<df.k fï i|yd fhdod.kak yelshdj ;sfhkjd' ta ú;rla fkfjhs ,S h;= .doaÈ tk lE,s Ndú; lrkak;a mq¿jka'


j.d u¨ úÈhg fu;ek§ wmg oe,a l+vhla mdúÉÑ lrkak mq¿jka' ta i|yd mrK fíiula isÿre úo,d .kak;a yelshdj ;sfhkjd'


fï foaj,g wu;rj w¿ yqKq wjYHhs' w¿ yqKq lsf,da .%Eï tlla f.kdju m%udKj;a' j.d lrkak ìï u,a îc wjYHhs' f.dvla whg ;sfnk wiSreu foa îc imhd .kak tl' talg;a W;a;rhla ;sfhkjd' f.or lEug f.ak ìï u,a ál ySkshg lmd f.k tajd îc f,i Ndú; lrkak mq¿jka'


oeka n÷kla wrf.k thg j;=r iy w¿ yqKq tla lr fyd¢ka Èh lrkak' j;=r ,Sgrhlg w¿ yqKq .%Eï 100 la ñY% lsÍu m%udKj;a' oeka ta j;=r n÷kg ms÷re" ;K fld<" h;= l=vq fï ´fku wuqøjHhla tla lr meh y;rla muK ;nkak' wk;=rej ta w¿ yqKq ødjKfha l,ska Tn lmd ilid .;a j.d u¨ i|yd oeóug ilid .;a wuqøjH .s,ajd ñks;a;= 15 - 20 la jf.a ;shkak' Wv mdfjk fldgia hgg .sf,k fia Wäka nrla ;nkak' miqj j;=r ál fmrd ta wuqøjH oe,la u;g oud j;=r fífrkak yßkak' bka miqj f,dl= n÷kla <sm ;nd ta u; isÿre iys; n÷kla ;nd ^iaàurh fia& meh folla ú;r jdIamfhka ;ïnd.kak' túg laIqø Ôùka úkdY fjkjd' oeka ta ;ïnd.;a wuqøjH idudkHfhka f;;a .;sh wvq fjk fia ksfjk fldg  Tn imhd .;a oe,a l+vfha hggu ;Ügqjla oukak' ta u;g ìï u,a îc ;Ügqjla oukak' kej;;a wuqøjH ;Ügqjla ìï u,a ;Ügqjla wd§ jYfhka udrefjka udrejg w;=rd Wv ia:rhg wuqøjH ;Ügqjla oud fIdmska nE.a tllska .eg .id iq<x fkdjÈk fia w÷re ;eklska ;nkak' i;s fol ;=kla hk fldg ìï u,a îc yg.kak mgka .kakjd Tng fmfkaú' t;fldg Wäka jeiqj fIdmska ljrh whska lrkak' ìï u,a jjkak wudre keye' thd n,dfmdfrd;a;= fjk Wmia:rh ;sfhkjd kï j¾Okh fjkjd' fï wdldrhg ksjfia wjYH;djg muKla fkfjhs" iajhx /lshdjla úÈhg;a Tng myiqfjkau ìï u,a jjkak mq¿jka'Ôj ;dCIKfõÈkS idrd rdð


;udrd m;srK