නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lEu ldurhg frduekaÜla fmkqula


lEu ldurh hkq wms lEu .kakd ;ekh' fu;kg .sh úg" lEu msÕka ÿgq ú.i fk; mskùug yels úh hq;=h' wdf,dalh jeo.;a fjkafka fï ld¾hh bgq ùugh' wdf,dalh NdIdjla hehs lshkafka tA woyisks'

Èkfha j.;=. l;d lrñka uofõ,djla fyda i;=gq idóÑfha fhfokakg yels jkafka wdydr .kakd úghs' fï ksid lEu ldurh ksjfia we;s jeo.;au ia:dkh hehs mejiSfuys o jrola ke;' óg by; kï uq¿;ekaf.h fukau wd,skaoh;a tlg tAlrdYS ù l,a.; lrk ia:dkh f,iska meje;=K;a wo fï ;;a;ajh fjkia ù ;sfí' fï ksid kj ksfjia j, kï lEu ldurhg jeä jákdlula §ug wu;l lrkafka ke;'

ld¾hnyq, Ôjk rgdjka iuÕ mjqf,a ish¨ fokdu tl;= lrk ksjfia m%Odk ia:dkh lEu ldurhhs' fï ksidu fï ia:dkh ldf.;a is;a ksjk wdydr reÑh jvjk ;ekla fjkjd kï jvd;a WÑ;h' tA jf.au tlsfkld iuÕ l;dny lrñka uo fj,djla .; lrkakg fï wmQre kjd;ekla úh hq;=h' fï fid÷re fmkqu /f.k tkakg wdf,dalh jeo.;ah' oyj,a ld,fha iQ¾hdf,dalh mej;=ko rd;%sh jk úg úÿ,s wdf,dalh Ndú; lrkakg isÿfõ' fï úÿ,s wdf,dalh lEu lduhg iqÿiq mßÈ Ndú;d lrkafka fldfyduo@ fujr bkak ysf;k ;ekla igyk tA fjkqfjks'

lEu ldurh jákd ;ekla

wo mjq,l yeufokdu tl úÈyg ld¾hnyq,hs' idudðlhka ish¨ fokd tlg tAlrdYS fjkafka rd;%S wdydr fõ,ghs'Èkfha j.;=. l;d lrñka uofõ,djla fyda i;=gq idóÑfha fhfokakg yels jkafka wdydr .kakd úghs' fï ksid lEu lduf¾ ksjfia we;s jeo.;au ia:dkh hehs mejiSfuys o jrola ke;’ óg by; kï uq¨;ekaf.h fukau wd,skaoh;a tlg tAlrdYS ù l,a.; lrk ia:dkh f,iska meje;=K;a wo fï ;;a;ajh fjkia ù ;sfí' fï ksid kj ksfjia j, kï lEu ldurhg jeä jákdlula §ug wu;l lrkafka ke;'

is;a ikik lEu reÑh we;s lrk wdf,dalh

wdf,dalh hkq NdIdjls'jpkj,ska m%ldY fkdjqK;a wdf,dalh úúO w¾: ksmoùug mq¿jks'lEu ldurh hkq wms lEu .kakd ;ekh' fu;kg .sh úg" lEu msÕka ÿgq ú.i fk; mskùug yels úh hq;=h' wdf,dalh jeo.;a fjkafka fï ld¾hh bgq ùugh' wf,dalh NdIdjla hehs lshkafka tA woyisks'

ly j¾Kh jeo.;a wehs @

fjdaï jhsÜ hkq lymdg t<sh úysÿjk úÿ,s n,anhhs'ksfjiaj, Ndú; jk ly t<sh ;sfnk n,an j,skq;a fï wdf,dalh ,nd.; yelsh' fï wdf,dalhg j¾K fyd¢ka o¾Ykh fõ' lsisu j¾Khla fjkia ù fmfkkafka ke;’ wdydr j¾.j, j¾K fyd¢ka fmkSug;a fï úÿ,s nqnq¿ WmldÍ fõ'tfy;a wo fndfyda ksfjiaj, Ndú;d lrkafka iqÿ wdf,dalh ksmojk úÿ,s n,anh'fïjdhska j¾K w÷re lrhs'fï ksid lEu ldurhg iqÿ j¾K wdf,dalh iys; úÿ,s nqnq¿ iqÿiq ke;'

úÿ,s myka Ndú;d lrk yeá

lEu ldurhg úÿ,s nqnq¿ wdldr lsysmhlska Ndú;d l< yelsh' tfy;a jvd jeo.;a fjkafka lEu fïfig t,a, fjk úÿ,s nqnq¿ h’ rd;%S wjkay,l o¾Ykhla u;lhg k.d .kak'tys úÿ,s nqnq¿ Ndú;d lr we;af;a fïih wdf,dalj;a jk wdldrhgh'mqgq ;sfnk fldgfia we;af;a uo wdf,dalhls'ksjfia lEu ldurhg;a fï l%uh /f.k tkak mq¿jka'isú,sfï isg fufia olajd t,af,k ly meye úÿ,s nqnq¿ iys; úÿ,s myka fï i|yd Ndú;d l< yelsh'

wjia:djg Tìk mßÈ wdf,dalh wvq jeä lr.; yel’ úÿ,s nqnq¿ Ndú;d lrkjd kï jvd;a WÑ;h'túg WmkaÈk idohla we;s wjia:djl§ ksjig wuq;a;ka meñfKk úfYaI W;aij wjia:djl oS fukau jf.au fjk;a ´kEu W;aij wjia:djlg Tìk whqßka wdf,dalh md,kh lrkakg wjia:d Wodfõ'óg wu;rj jgmsgdfõ uo wdf,dalhla ,nd fok ,hsÜ *sáka tlla Ndú;d l< yelsh’ fïjd fjf<|fmdf<a ñ,§ .ekSug ;sfí'fuu.ska jvd;a wdl¾IŒh fmkqula Tfí lEu ldurhg tlalr .; yelshs'


fkdfh,a fcdaima

m%ùK jdia;= úoHd

ksjdi wNHka;r Ys,amS


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv