නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

trkao;S" ud fjkqfjka uf.a orejka fjkqfjka thdf. Ôúf;a lem l<d''' - ik;a úu,isßuykqjr lsxiajqâ úoHd,fha wOHdmkh ,nk ldf,È fõÈldj f;da;ekakla lr.;a;= Tyqf. m<uq fõÈld kdgH fjkafk fla;=u;S' miqld,Skj Tyq fõÈldj" mqxÑ ;srh jf.au ߧ ;srh;a ch .kakjd' ukfï" isxyndyq" r;akdj,S we;=¿ fõÈld kdgH /ilg odhl;ajh ,ndÿkakq Tyq úfgl isxyndyq l=udrhd fj,d fõÈldjg msúfikjd' ;j;a úfgl ukfï l=udrhd fj,d fõÈldjg wj;S¾K fjkjd' ta jf.a wjia:djka yefudagu ,efnkafk keye' ta;a Tyq ta ;ekg m;afjkafk rx.kh ms<sn|j ;sfnk ksiÕ yelshdj ksiduhs' Tyq olaIhs' Tyq i;= yelshdjka fndfyduhs' ta ksidu ;uhs fï ;rï ckm%sh;ajhla Tyqg ysñj ;sfnkafka' jD;a;sfhka .=rejrfhla jqKq Tyq ;u yelshdjka tlal w¨;a úÈhl .ukla hkakg jf.au Ôúf;a ú¢kakg;a orejkag W.kajkjd' b;ska wo wfma fifkyfia kjd;ekg Tyqj lekaodf.k tkakg ys;=jd' Tyq m%ùK rx.k Ys,amS ik;a úu,isß'

ik;a" fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo @

miq.sh ojiaj, kï fldfrdakd jix.; ;;a;ajh;a tlal f.orgu fj,d ysáh;a oeka kï wdfhu;a Ôúf;a ld¾hnyq, fj,d' fudlo udi .Kkdjla l,dfõ riúkaokh wysñ jqKq is;aj,g wdfhu;a Ôjhla wrf.k tñka fma%laId rx.l,d ufyda;aijh wdrïN jqKd' gj¾ iy t,amskaiagka rÕy,a flakaø lr.ksñka meje;ajqKq ta kdgH ufyda;aijh;a tlal álla ld¾hnyq,;ajh jeä jqK;a tjka wjia:djla fma%laIlhkag ,nd §u .ek f.dvla i;=gqhs' iqñ;a r;akdhl f.a w¨;au fg,skdgH ˜uyfmdf<dj˜ tlal ;uhs fï ojia f.fjkafk' ta jf.au kS;s{ v.a,ia isßj¾Okf.a iqn iekaoEjla fõÈld kdgHfha w¨;a ksIamdok lghq;= w;rg;a tl;=j bkakjd'

fldfrdakd ksid f.orgu fldgqfj,d ysgmq miq.sh ld,fh Ôúf;a f.jqfK fldfyduo @

wfma f.or Ôúf;a fldfydu;a iqkaorhs' wr isxÿjla ;sfhkafk'''' ,enqKq kuq;a ÿla mSvd'' l+vq jqfKd;a mqxÑ mef<a'' wUq orejka w;r ;=f¾''' ug ksï ke;s iqjh oefka lsh,d' wkak ta jf. ;uhs uf. Ôúf;a' f.or .;lrk Ôúf;a ;rï i;=gla iqkaor;ajhla ug ;j;a keye' fldfrdakd lshkafk wm fj; wdj reÿre jHikhla ;uhs' ta;a ta wjia:dj ,iaik Ôú;hla .;lrkak" Ôúf;a ú¢kak fidndoyu ÿkakq odhdohla jf.a' wms mjq,la úÈhg f.dvla mßiaiï jqKd' f.oßka fldfyaj;a .sfha keye' we;a;gu iqkaorhs' wms t<j¿ m,;=re ysfgõjd' isxÿ yeÿjd' isxÿ lsõjd' lEu yeÿjd' tl tl lEu j¾. yeÿjd' fndfydu iqkaorhs'

ta lshkafk ik;ag rig lEu yokak;a mq¿jka @

hka;ï fmdâvla ú;r mq¿jka' yenehs b;ska trkao;S lEu yokfldg uu thdg Woõ l<d' fudlo ks;ru ux f.dvla ld¾hnyq,hsfk' ta fj,dfjÈ uf. yeufoau lf<a thd' b;ska ksoyfia f.or bkak ,enqKq fj,dfj ux thdg Woõ l<d' okakjo iuyr ojiaj, thd,g l=iaish me;a;gj;a tkak tmd lsh,d Wh,d lkak ÿkakd' talhs lsõfj ta f.jqKq ojia fndfydu;a iqkaorhs lsh,d'

orejka .ek l;d lf<d;a @

wmg bkafk ÿj,u fokafkla' f,dl= ÿj kqf.af.dv wkq,d nd,sld úoHd,fh 10 mka;sfha bf.k .kakjd' fmdä ÿj ,hsishï cd;Hka;r mdif,a 7 mka;sfha bf.k .kakjd' uu jf.au trkao;s;a .=re jD;a;sh ;uhs lf<a' ta;a oeka thd .=re jD;a;sfhka úY%du wrf.k f.org fj,d orefjd fokakf. lghq;= n,d lshd.kakjd' fudlo uu ojfika jeä ld,hla bkafk f.oßka msg' ug f.or jev lghq;= .ek orejka .ek fydh,d n,,d lrkak ;sfhk ld,h wvqhs' ta;a trkao;S ta yeufoau n,d lshd.kakjd' ud w;ska bgqúh hq;= foaj,a mjd f.dvla flfrkafk weh w;ska'

ta lshkafk mjqf,a j.lSï fokak;a tlal fnod yodf.k lghq;= lrkjd @

fjkak ´fk;a talu fkao@ ug ysf;k úÈhg f.dvla f.j,aj, .eg¨ we;sfjkafk ta foa f;areï fkd.ekSu ksid' uy;a;hd uy;a;hf. jev' fkdakd fkdakf. jev' tlaflfkl=g w;miq jqKq fohla wfkla flkd lrkafk keye' lrkafk fodaIdfrdamKh lrk tl' we;a;gu wfma f.or tfyu keye' uu f.or bkak fj,djg uu lrkjd' ke;s fj,djg thd lrkjd' wfkla flkd lrk ;=re wms fokaku n,df.k bkafk keye' we;a;gu uu f.or bkak fj,djg f.or fodf¾ jev mjd uu lrkjd' tfyu tlsfkldg Woõ lr .;af;d;a ;uhs mjq,l i;=g iekiSu /¢,d ;sfhkafk'

ÿj,u fokafkla bkak ksid ta j.lSu f.dvla oefkkj we;s @

we;a;gu Tõ' ÿfjla jqK;a mqf;la jqK;a ta whg fyd| krl lshd §,d fï iudcfh Ôj;afjkafk fldfyduo lshk tl jgyd §u uõmshkaf. j.lSula' ta jf.au ;uhs thd,g thd,f. Yla;sfhka keÕS isáh yels wOHdmk uÜgula ,ndfokak ´fk' b;ska trkao;S ta fokakd .ek f,dl= wjOdkhla fhduq lrkjd' thd,f. wOHdmkh iïnkaOj jf.au idudÔh jYfhka Ôj;afjkafk fldfyduo lshk uÕfmkaùu iïmQ¾Kfhkau flfrkafk weh w;ska' we;a;gu uf.a ld¾hnyq, Ôúf;;a tlal weh ta jf.a lem lsÍula lrkjd lshkafk ug ksoyfia uf.a jD;a;Sh lghq;= lrf.k hkak wjia:dj i,id §ula' weh jka ìß|la ,eîu jdikdjla'

wehj ;u iyldßh f,i f;dard.ekSu .ek wo fudlo ys;kafk @

uf.a wd;au iyldßh fyõfj uu fkfjhs' uf.a wïuhs wmamÉÑhs' we;a;gu hula ms<sn|j ;Skaÿ ;SrK .ksoaÈ wfma wïud wmamÉÑ tlal wms ljqo lsh,d ysf;kjd' fudlo tod thd,d trkao;Sj uf.a iyldßh njg f;dardf.k .;a;= ta ;SrKh jerÿfKa keye' thd,f. f;aÍu yßhgu yß'

wïud wmamÉÑf. f;aÍfuka jqK;a weh Tfí ìß| jqKd' weh Tnf. Ôúf;ag wrf.k wd foa ms<sn|j we;a;gu fudkjo ysf;kafk @

wehj w.h lrkaku fjkjd' fudlo ÿl iem fnodf.k ÿla lïlfgd¨ Wyq,f.k weh ud iuÕska fï Ôú; .ufk tlg ysg.;a;d' tlaj weúof.k wdjd' jrÈk fldg <Õska b|f.k Ôúf;ag Yla;shla jqKd' b;ska uu we;a;u lshkakï' weh .ek lshkak uu bf.k.;a;= jpk uÈ' ta ;rugu W;a;Í;r iyfhda.hla ;uhs wef.ka ug ,enqfK' lsisu .eyekshla fkdlrk úÈhg thd thdf. Ôúf;a f.dvla foaj,a ud fjkqfjka lem l<d' l,dj;a tlal ug uf.a Wiia wOHdmk lghq;= w;miq jqKd' ta foaj,a iïmQ¾K lr.kak trkao;S thdf. Ôúf;a f.dvla wjYH;d lem lr,d ux fjkqfjka uf.ka mjq,g bgqúh hq;= hq;=lï thdf. lrf.k ug ksoyfia wOHdmk lghq;= lrf.k hd yels jgmsgdjla ks¾udKh l<d' fldákau lsõfjd;a ta foaj,g id¾:lj uqyqK §ug uf. udkisl;ajh f.dvkeÕ=fj thdf. Yla;sfhka' ta lemlsÍu .ek ug l;d lrkak jpk keye'

wkd.;h ms<sn|j f.dvla wh ySk olskjd' ik;af. ysf;;a ta jf. ySk msß,d ;sfhkjo@

n,dfmdfrd;a;= lsh,d f,dl= f,dl= ySk kï keye' fm!oa.,slj ukqiaifhla úÈhg ñksiqkag wdof¾ lrf.k hym;a wdldrhg fndfydu ir, Ôú;hla .; lrk tl ;uhs n,dfmdfrd;a;=j' yenehs b;ska wOHdmkh me;af;ka ;j álla by<g bf.k .kak wdihs' ta jf.au wOHdmkh me;af;ka hïlsis ks¾udK ld¾hhla u;= ojil ud w;ska isÿfjhs' ta;a tlalu udkisl wd;;sh ÿre lrf.k Ôúf;a olskafk fldfyduo lshk l;d ny orejka iy uõmshka iuÕska miq.sh ld,fha jf.au biairyg;a isÿ fjhs' ta wkqj ik;a tlal Ôúf;ag bv fokak ;=<ska wdfhu;a ta úkaokSh bvyir Tnfj; wrf.k tkakg iQodkï'

;udrd m;srK


PdhdrEm - .sf;akaø ,shkf.a