නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mqxÑ ÿjg jQ,aj,ska .jqula'''


wjYH øjH


ñ,s óg¾ 3'5 f.d;k lgqj

l;=r

iaáÉ udiala 04

leue;s mdglska jQ,a


idod.kakd wdldrh


uq,skau oïje,a 51 la f.d;d .ksoaÈu iaáÉ udiala Ndú; lrf.k w;a folg" msgqmig iy bÈßhg fldgia fjka lr .kak ´fk' th lrkafk fufyuhs' oïje,a 7 la f.d;,d iaáÉ udiala tlla fhdod.kak ´fk' kej; oïje,a 11 la f.d;,d" iaáÉ udiala tlla oukak' B<Õg oïje,a 16 la f.d;d f.k iaáÉ udiala tlla oud .kak ´fk' bka miqj oïje,a 11 la f.d;d f.k iaáÉ udiala tlla oud.kak' oeka oïje,a 6 la b;sß fjkjd' ta ál;a f.d;d .kak ´fk'


rEmigykg wkqj ;=ka fmdg msrú,s f.d;d .kak' iaáÉ udiala oud .;a ;ekaj,ska fno,d fjkalr .kak' .jqfï w;g tl;= lrk ;=re fma<s 5 la f.d;d miafjks fma<sfhka w;a fol tl;= lr .kak ´fk' bka miqj ;j fma<s 4 la f.d;d.kak ´fk'


bfkka Wv fldgi f.;=fj ;=ka mg msrú,sj,ska' bfkka hg fldgi f.d;kak ´fk;a ;=ka mg msrú,af,kau ;uhs' yenehs álla fjkia lr f.k ;uhs f.d;d.kafka'


rEmigyk foi n,df.k ;=ka mg msrú,s 6 .dfk fnod fjka lrf.k fma<s 10 la f.d;d .kak' 11 jeks fma<sfha§ ú;rla ;=ka mg msrú,s 8 .dfka f.d;d f.k ta wdldrhg .jqu f.d;d .kak mq¿jka'


bka miafi w;a fol iy lr jfÜ fomsg msrú,sj,ska fjkia j¾Khlska jqK;a f.d;d.kak mq¿jka' ,iaik u,la bkg od,d" yev lrf.k bkg máhl=;a fhdodf.k jev ksud lr .kak' f.d;d f.k bjr fj,d yev fldfyduo n,kakflda'w;alï ks¾udK Ys,amskS

jika;s chr;ak

;udrd m;srK


 

bj; ouk ma,diaála fldamamfhka wmQre u,a n÷kla'''


bj;g úis lrk ma,diaála fldamamhla Ndú;fhka wmg yß wmQre u,a jdia tlla ilid .kak mq¿jka'''

wjYH øjH


bj; ouk ma,diaála fldamamhla

isyska ,Kq

,Kq mdg lsÍug idhï

ldâfndaâ lene,a,la

.ï" l;=rla


idod.kakd wdldrh

ldâfndaâ tl u; ma,diaála fldamamh uqkska w;g kjd" rjqula lmd.kak' ta ldâfndaâ lene,a, u; fldamamh ;nd w,jd .kak' bka miqj mdg follska fyda ;=klska ,Kq fmdgj,a ál idhï fmdjd f.k fõ,d.kak'


bka miqj fldamamh jgd .ï ;jrdf.k ,Kqj th jgd l%udkql+,j T;ñka w,jd .kak' Tnf. leue;a;g wkqj mdg folla fyda lSmhla Ndú; lrf.k fldamamh jgd w,xldr rgdjlg isák wdldrhg ,Kq w,jd .kak' fmdaÉÑfha wähg w,jd.;a ldâfndaâ lene,a, jgd;a .ï ;jrd f.k mdg l< ,Kq T;ñka w,jd.kak' n,kak fldÉpr wmQre u,a jdia tlla o lsh,d'


wka;¾cd,h weiqfrka'''


;udrd m;srK