නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ug ´fka Y%S ,xldfõ <dnd,u .=jka kshuq mqyqKq WmfoaYljßh fjkak'''-i;akdrd m%kdkaÿ


Y%S ,xldfõ <dnd,;u fm!oa.,sl .=jka kshuq n,m;%,dNsksh


wyi ch.kak ´fka kï nh lshk jpfka wu;l lrkak'''


uf.a Ôú;fha uu jeäfhkau .re lrkafka lemagka wkqId fudfyduâg'''


wïó uf.a isyskj,g hkak bv ÿkakd'''


Y%S ,kalka .=jka fiajhg nef|kak mqxÑ wdidjla ug ;sfhkjd'''


.eyekq lsh,d nh fjkak tmd'''


ks,a wyi''' fudk;rï foaj,aj,g wmsu Wmudj,g .kakjo''' ta wyiu wfma fudk;rï foaj,aj,g ksy~ju Woõ lrkjo''' ta ksidu fjkak we;s nyf;dark jhfi bkak mqxÑ orejf.a b|,d lro~q Wia uy;a jQ jeäysáhka olajdu fï wyig" wyi ;rïu wdof¾ lrkafka'''


mqxÑ ldf,a b|,d wyig fï úÈhg wdof¾ lrk iuyr orejkau wyfia mshdir lrkak'' ta wyi ch .kak ySk tl;= lrkak mgka .kak wjia:djka ;sfhkjd''' Tkak tfyu tl;= lrmq ySkj,g mK §,d wo fjkfldg fï mqxÑ rfÜ <dnd,;u .=jka kshuq n,m;%,dNsksh fjkak wehg yelshdj ,eì,d''' weh kqÿre wkd.;fha§ Y%S ,xldfõ <dnd,;u .=jka kshuqjßh fjkak;a neßlula keye''' fï wef.a l;djhs'''


fldfyduo i;akdrd@

uu fyd¢ka bkakjd' fï ojiaj, uu uf.a lu¾I,a mhs,Ü ,hsika tl ^CPL& i|yd mqyqKqùï mgka .;a;d' tal ;uhs uf.a isyskhg hk fojk mshjr' uu wo fjkfldg ,xldfõ <dnd,u fm!oa.,sl .=jka kshuq n,m;%h .;a; flkd'' ta .ek ug f,dl= i;=gla ;sfhkjd'


i;akdrdg oeka jhi lSho@

oeka ug wjqreÿ 17 la fjkjd'


wehs i;akdrdg .=jka kshuqjßhla" wms okak NdIdfjka lsõfjd;a mhs,Ü flfkla fjkak ys;=fka'''

fï isyskh uu olskak .kafka uf. fmdä ldf,a b|,hs' t;ekskq;a m<uq foa ;uhs uf.a wïñ jevg .shdu ug fmdä fmdä fgdahsia f.k;a fokjd' tajd maf,kaia' uu tajd lv lv yokjd' tal ;uhs ta ldf, uf.a f,dl=u jefâ fj,d ;snqfKa' t;fldg ug jhi wjqreÿ 6 - 7 la ú;r we;s' Bg miafia uf.a biafldaf,ka ;uhs ta isyskh ;j;a ug jeäÈhqKq lf<a'


fudllao Thdf. biafldaf,a@

nïn,msáh" fyda,s *eñ,s fldkajkaÜ


we;a;gu fudllao ta biafldaf, isoaêh'''

uf.a frda,a fudâ,a tl fjkafk Y%S ,kalka .=jka fiajfha m<uq .=jka kshuqjßh jk lemagka wkQId fudfyduâ' weh tl jirl wfma biafldaf,a l%Svd W;aijfha m%Odk wdrdê; wuq;a;d úÈyg wdjd' uu t;fldg bf.k .;af;a wfÜ mka;sfha' ta fj,dfõ thd tl l;djla lsõjd' ug tal wu;l lrkak neß úÈyg u;lfha /÷Kd' weh tod lsõjd "Fly high and never give up.." lsh,d' tal ;uhs uf.a wd;au úYajdih jeä lf<a' t;ek b|,d ;uhs mhs,Ü flfkla fjkjd lshk tl uf.a weÕg f.dvla oefkkak .;af;a' wyi Wvg hkak wdidjla ug we;s lf<a' tal ;uhs wyi Wvg udj wrf.k .sfh;a' todhska miafia ug f,dl= wêIaGdkhla we;sjqKd' fj,dj l<ukdlrKh lr.kak uu mqreÿ jqKd' O/L l<d' O/L fyd|g mdia jqKd' O/L j,ska miafia uu ys;=jd A/L lrkjg jvd uf.a ySfkg hkak ´k mdr f;dar .kak ´k lsh,d'


ta .ukg f.oßka fudk jf.a iyfhda.hla o ,enqfKa'''

wïñ;a lsõjd A/l fkdlr fudlla yß ä.%s tlla lr,d uu leu;s foa yodrkak lsh,d' talg wïñ ug bv ÿkakd' lemagka wkQId fudfyduâ lshkafk Y%S ,kalka th¾,hskaj, m<uq .=jka kshuqjßh jQ ksid ug;a ljoyß ´fk jqfKa wfma rfÜ;a <dnd,;u .=jka kshuqjßh fjkak' uu ta wkqj ;uhs fm!oa.,sl .=jka kshuq n,m;%h wvqu jhil§ .kak fm<UqqfKa' uu wjqreÿ 16 § maf,aka tl ;kshu meoaod' talg wms lshkafka fidaf,da hkjd lsh,d'miq.sh ud¾;= udfia 04 fjksod ;uhs uu uf.a m%hsjÜ mhs,Ü ,hsika iïmQeaK lf<a' tal ;uhs uf.a Ôú;fha yerjqï ,laIh jqfK;a'


oeka i;akdrd fudkjo lrkafka@

fï fjkfldg uu uf.a jd‚c .=jka kshuq n,m;%h ,nd .kak mqyqKq fjkjd' ^commercial pilot license& tal ,nd .;a;du f,dalfha ms<s.;a .=jka iud.ul .=jka kshuqjßhla f,i ug /lshdj lrkak mq¿jka fjkjd' oekg uu r;au,dk il=rd taúfhaIka mdif,a bf.k .kakjd'


;j fudkjo ;sfhk n,dfmdfrd;a;=@

;j;a ug ´fka Y%S ,xldfõ <dnd,;u .=jka kshuq mqyqKq WmfoaYljßh fjkak' uu t;ekg hkak n,df.k bkakjd' .=jka fiajdjl /lshdjlg hkak l,ska uu tal iïmQ¾K lr.kak ´fka'


.=jka kshuqjßhla fjkak mqyqKq mdi,lg nef|kak fudkjo ´k iqÿiqlï@

idudkH fm< úIhka 06 la tljr iu;aj ;sîu iy bx.%Sis iy .‚;h úIhkaj,g ta idud¾: ,nd ;sîu ;uhs wju iqÿiqlu' ta jf.au jhi wjqreÿ 16 iïmQ¾K lr ;sîu;a wju iqÿiqlula fjkjd'Bg wu;rj jd‚c .=jka kshuq n,m;%hla ,nd .ekSfï§ Wmdêhla iïmQ¾K lsÍu;a wksjd¾h fjkjd'' uu fï fjkfldg ihsn¾ islshqßá iy fkÜj¾lska Wmdêh yodrñka bkakjd'


ljqo Thdg fï .ukg Yla;shla jqfKa''

uu uq,skau uf.a foúhka jykafiag ia;+;sjka; fjkjd' úfYaIfhka bf.k .kak fyd| m%{djla ug ÿkakg' Bg miafia uf.a wïñ ;uhs ug fuÉpr ÿrla tkak f,dl=u Yla;sh jqfKa' uu .kak yeu ;SrKhlgu wïñ ug Woõ l<d' ug lsisu fohla tmd lsõfõ keye' ug yeu fohlau lrkak bvÿkakd' uu lr f.k hk fohl hï ;ekla jerÿfkd;a wïñ ug Woõ l<d" t;ekska bÈßhg hkak' yeufoal§u wïñ uf.a <Õska ysáhd'

.eyekq <ufhla úÈyg nhla we;s jqfKa keoao wyi ch.kak''

keye''' tfyu ys;kafk;a keye' wyig wdofrhs kï'' mshdir lrkak leue;s kï''' ta foa iuÕ ys;skau nef|kjd'' ug tal lrkak mq¿jka lsh, ysf;kjd' wyi ch.kak nh lshk foa Ôúf;ka whska lrkak ´fka' nhla ;snqfKd;a Ôúf;ag mshdir lrkak neye' wjia:djla ,enqfKd;a Y%S ,kalka .=jka iud.ug tl;= fjkak leue;a;la ug ;sfhkjd' fudlo uf.a wïñ jev lrk ksid' tfyu ke;s jqfKd;a ud,Èjhsfka .=jka fiajhg tl;=fjkak leue;a;l=;a uf.a ;sfhkjd'yßka§ ,shkf.a

mska;+r - vhka m%§ma

ia;=;sh - Y%S ,kalka .=jka fiajfha wdh;ksl ikaksfõok wxYfha mis÷ iurùrg'''