නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

m<sfndaO u¾Okhg ji úi ke;s fldfydU weg ksiaidrKh'''


fldfydU lshkafk ñ,sfhaisfha ^Meliaceae& l=,hg wh;a Ydlhla' fldfydU Y%S ,xldfõ úh<s yd w;rueÈ l,dmj, nyq,j oelsh yels Ydl j¾.hla'


fldfydU .fia iEu fldgilu mdfya m,sfndaOkdYl ixfhda. mj;skjd' tu .=Kh jeä m%udKhla wka;¾.; jkafka îcj,' fldfydUj, ud¾;=-uehs udij, u,a yg .kakd w;r wf.daia;=-Tlaf;dan¾ udij,§ îc ,nd .kak mq¿jka' fyd¢ka jevqkq .ilska îc lsf,da.%Eï 15-20 la ;rï ,nd .kakg mq¿jka'fldfydU weg ilia lrkafka fldfyduo@

îc tl;= lr fidaod mjfka úh<d" úh<s isis,a ia:dkhl" ysre t<shg ksrdjrKh fkdjk f,i .nvd lr ;eìh hq;= fjkjd'fuf,i .nvd lsÍfuka wys;lr È,Sr j¾Okh wju lr" wegj, l%shdldÍ ødjH jeä l,la wdrlaId lr .kak mq¿jka'


fldfydU weg c, ksiaidrlh idod .kafk fufyuhs

² fldfydU wegj, .nvd ld,h wkqj fhdod .kakd m%udKh fjkia fjkak mq¿jka'

^w¨;a fldfydU weg kï 30g&

^.nvd ld,h wjq 1 fyda Bg jeä kï fldfydU weg 40-50g&


idudkfhka msßisÿ fldfydU weg 30g fyda 50g la fyd| yeá fldgd f.k" Ndckhlg oud" tajd jefik ;rug c,h ñY% lr meh 12 l ld,h jid ;nkak' ysre t<sh fkdue;s ia:dkhl ;nkak' ^ridhksl ixfhda. c,h iuÕska uqiq ùug& miqj c,h ,Sgrhla muK oud frÈ lene,a,la wdOdrfhka ñßld fmrd .kak' tu ksiaidrlhg inka ^3g& fyda àfmda,a ñY% lr .kak' tajd tla lrkqfha Ydlfha fyda i;df.a wefÕa fyd¢ka ksiaidrlh ;ejÍu isÿ lsÍughs' fuu ñY%Kh idod l,a;nd .ekSu iqÿiq ke;' idod.;a ú.i lafIa;%fha biSu l< hq;=hs'


ksiaidrlh lafIa;%hg fh§u'''

Wfoa 8-9 fyda iji 4 ka miq flafIa;%hg iafma% lsÍu l< hq;=hs' Ydlidr wvx.= ksid ysre t<sh hgf;a§ isÿ fkdl< hq;=hs' ^ysre t<shg ksrdjrKh jQ úg ridhksl ixfhda. úfhdackh jk ksid'&j.dj wdrïNfha isg Èk 7-10 lg jrla biSfuka id¾:l m%;sM, ,nd .kak mq¿jka'l+ä;a;ka" uhsgdjka" me<uelalka" iqÿ ueiaika jeks ffjria jdylhka u¾okhg fhÈh hq;= jkafka m;%fha há me;a;ghs' úfYaIfhkau f,msfvdmafgrd lSghka yd fjk;a o<Uq j¾. md,kh lr .; yel'


f.dajd j.dfõ§ md,kh jk i;=ka

² Èhuka;s msg i,Uhd  ² Æm¾ o,Uqjd

² f.dajd f.ä úÈk o,Uqjd ² f.dvfj,a,d


ngq j.dfõ§ md,kh jk i;=ka

² m;% lkskakd m;% lSvEjd

² lrá yd f.ä úÈk o,Uqjd

² fld< lk l=reñkshka ² uhsgdjka


;lald,s j.dfõ§ md,kh jk i;=ka

² m;% lkskakd  ² f.ä úÈk o,Uqjka

² me<uelalka


fndaxÑ j.dfõ§ md,kh jk i;=ka

² m;% lSvEjd    ² me<uelald

² m;% lkskakd     ² fndaxÑ ueiaid

² lr,a úÈk o,Uqjd   ² uhsgdjd


úis;=re u,a j.dfõ§ md,kh jk i;=ka

² m;% lkskakd    ² me< uelald

² l=ä;a;d


fldfydU ksiaidrlfha jdis f,i foaYShj ,nd .; yels neúka úhou wju ùu" ñksidg yd mßirhg wys;lr fkdùu iy ys;lr Ôùkag jk ydksh wvqh' c, ksiaidrlfha úI iys; ridhksl øjHhka wvx.= ke;s ksid fmr wiajkq ld,h wkq.ukh lsÍu wjYh keye' m,sfndaOlhka yd frda. /ila md,khg fhdod .kak mq¿jka' wjfYaI b;sß fkdjk neúka úI ùula fkdfõ'^ysre t<sh hgf;a úfhdackh jk neúka& m%;sfrdaë udÈ,s ìys ùug we;s yelshdj wvq ùu ye¢kaúh yelsh'


ñY%Kh l,a;nd .; fkdyels ùu iy .nvd ld,h jeä jqjfyd;a m,sfndaO Yla;sh ke;s ù hEu fuys we;s wjdis f,i ie,lsh yelsh'Wmfoia - lDIs Wmfoia fiajdj


lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j


;udrd m;srK