නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¨;a ksjil jev mgka.kak wjqreoafoa fyd|u ld,h''


fndfyda wh ksjdi ;ekSfï § weia;fïka;=j ,nd.kafka nexl=jg fyda uQ,H wdh;khlg ,nd §ug mu‚'miqj Tjqka ;ukaf.a is;eÕs mßÈ ksjfia jev lghq;= lrkq ,nhs'wjidkfha wms n,dfmdfrd;a;= jk wdldrhg ksjfia jev ksu lrjd .ekSug fkdyelsj ,; ùug isÿfõ'


j¾Ifha yeu Èkhlau wms ys;k m;k úÈyg iqn jkafka fufyuhs

jdia;= úoHdkql+,j ksjila ;ekSfïoS iqÿiq ld,h f;dard .ekSu b;du jeo.;a iuyr wh ys;kafka wmsg i,a,s ;sfhkjd kï ´kEu ojila iqn njhs' kuq;a mqrd;kfha isgu fï olajd jdia;= úoHdj"fcHd;sI úoHdj wkqj ñksidg iqn wiqn m, fok ld, jljdkqj ks¾foaY lr ;sfhkjd' mqrdKfha isg fï olajd ukqIHhdg w;aú¢kakg isÿjk lror ndOd w;aoelSï nqÿ oyug wkqj wgf,da oyug wkqj ,dN w,dN" hi whi" kskaod m%Yxid" iem ÿl"hk wgf,da oyug lïmd ù Ôú;h f.ùu ksid úúO lghq;= i|yd ld,h iqn yd wiqn f,i j¾Ih mqrdjg fjka lrf.k we;'

jdia;= yd fcHd;sIhg wkqj

jdia;= úoHdj yd fcHd;sIhg wkqj fldaK udi ms<sn|j wms wid ;snqKo tA ms<sn|j iuyr whg t;rï oekqula fkd;sfnkakg mq¿jka'fldaK udi hkq iQ¾h udi l%uhg yd pkaø udi l%uhg wkqj fïI rdYsfha isg ók rdYsh olajd we;s rdYs fod<fya uilg jrla isÿjk .uka lsÍuh' tA wkqj ;=kajk ia:dkh fhfok ñ:qk rdYsh;a yhjk ia:dkh fhfok lkHd rdYsh;a kj jk ia:dkfha fhfok Okq rdYshla fodf<diajk jk ia:dkfha § fhfok ók rdYsh;a hk ia:dk j, iQ¾hhdf.a yd pkaøhd .uka lrk ld,h fldaK udi ld,h f,i y÷kajhs' tu wiqn fldaK udi ld,h f,i"

cqks 15 isg cQ,s 15 olajd - ñ:qk fldaKh ^wiqnhs&

iema;eïn¾ 16 isg Tlaf;dan¾ 15 olajd - lkHd fldaKh ^wiqnhs&

foieïn¾ 16 isg ckjdß 14 olajd - nqoaO fldaKh^wiqnhs&

ud¾;= 14 isg wfma%,a 11 olajd - ók fldaKh ^wiqnhs&

jdia;= j,g wkqj ksjila ;ekSfï§ fldaK udi j, ksjdi wdrïN lsÍu’ fuu ld,iSudfõ§ isÿlrkq ,nk .Dyhka ;=< fjfik whg úúO lror ysßyer ndOd isÿ jk nj fmfka' tfia kï jdia;= úoHdkql+,j ksjila ;ekSfï§ j¾Ih mqrdjg b;sß jk ld,jljdkqj iqN nj jdia;= fmd;am;aj, i|yka fõ'

ckjdß 15 isg ud¾;= 13 olajd - ulr $ l=ïN ^iqnhs&

wfma%,a 12 isg cQks 14 olajd - fïI $ jDIN ^iqnhs&

cQ,s 16 isg iema;eïn¾ 15 olajd - lgl $ isxy ^iqnhs&

Tlaf;dan¾ 16 isg foieïn¾ 15 olajd ;=,d $ jDYaÑl ^iqnhs&

m%dfhda.sl Ôú;fha § iqn ld, fydardj

jdia;= úoHdjg wkqj ksjila ;ekSfï§ fcHd;sIhg wkqj ld,jljdkqj f;dard.kak kï

ksjdi i,iqu muKla ie,iqï Ys,amsfhl= ,jd isÿ lrjd .;a;o ksji ;ekSu wdrïNfha isg wjidkh olajd úhyshoï lrk jev lghq;= ksishdldrj lrf.k hdug wjYH uQ,H j;alï" úhoï" yd jev ie,iqï lsÍu b;du jeo.;ah'fndfyda wh ksjdi ;ekSfï § weia;fïka;=j ,nd.kafka nexl=jg fyda uQ,H wdh;khlg ,nd §ug mu‚' miqj Tjqka ;ukag ys;e;s mßÈ ksjfia jev lghq;= lrkq ,nhs’ wjidkfha wms n,dfmdfrd;a;= jk wdldrhg ksjfia jev ksu lrjd .ekSug fkdyelsj ,; ùug isÿfõ' wms f;dard .kakd wuqøjH tfukau lïlre Y%uh fldka;%d;alre ms<sn|j hï fyda oekqula wms ,nd .; hq;=h' ke;skï wms fld;rï fyd| ld,jljdkqj f;dard .;a;;a wjidkfha j¾Ifha fyd|u ld,fhys jevlghq;= wdrïN flrej;a wjidkfha j¾Ih wiqn ld,hl jev mgka .;a wdldrhg iel Wmojd .ksñka ld,h .; lsÍu ;=< ish¨ jevlghq;= wjq,a iy.; úh yelsh'


ÈfkaIa fmf¾rd

.Dy ks¾udK Ys,amS

m%udK ióCIl jdia;= úoHd WmfoaYl


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv