නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ol=fKa ñksiqkaf.a fk;a mdok hdmkh YslaIK frdayf,a wlaIs ffjoHjrhd'''

isxy,h" fou<h" uqia,sïh lshd wehs wm w;r fuf,i fn§ula'''
ke; ug fk;a mdokakg fï lsisfjl=f. fyda mqxÑ ;ykula''' - uq;a;=idñ u,jrkacd;sjdoh .ek f.dvla wh l;d lrkjd' isxy,h" fou<h" uqia,sïh lshñka cd;Ska w;r fn§ula we;s lrkakg W;aidy lrkjqka wm w;r úr, jkafka keye' ta fndfydu;a fj,djg foaYmd,kh ysi u; ;ndf.k lghq;= lrk foaYmd,lhka yd Tjqkaf.a w;jeishka h' fndfyda fj,djg W;=f¾ foaYmd,lhka fï wdldrhg cd;Sjd§ woyiaj,ska W;=relrfha ck;d is;a i;ka mqrjkakg W;aidy lrkjd wm oel we;af;uq' tjka miqìula ;=< ol=fKa ck;djf.a f.!rjdorhg md;% jQ Ôjlfhla ms<sn|j wmg wikakg ,efnkafka hdmkh YslaIK frdayf,ks' ta hdmkh YslaIK frdayf,a wlaIs jdÜgqfõ fiajh lrk wlaIs frda. úfYaI{ ffjoH uq;a;=idñ u,jrka uy;d ms<sn|jhs'

foúfhla jf.a'''

W;=r;a ol=K;a cd;Sjd§ woyiaj,ska folv lrkakg uÕ n,d ys¢kd foaYmd,lhkaf.a l%shdldrlï yuqfõ mjd fï úÈhg wlaIs ffjoH úfYaI{ uq;a;=idñ uy;d ms<sn|j fndfydu;a yeÕ=ïnrj l;d lrkafka W;=relrfha ck;dj kï fkfjhs' ol=fKa Ôj;ajk nyq;rhla jQ isxy, ck;dj ;uhs fï úÈhg fï wlaIs Y,H úfYaI{ ffjoHjrhdg foúhkag jf.a i,lkafka' wkqrdOmqrh" ueojÉÑh" moúh" leì;sf.d,a,Ej jf.a isxy, f.dú .ïudkj, Ôj;ajk .eñhka fï ffjoHjrhd ms<sn|j olajkafka wkqmfïh jQ wdorhla" f.!rjhla' fldfydu;a ta wysxilhkag ñysmsg bkakd foúhka njg m;aj ;sfnkafka fï ffjoHjrhd nj Tjqka lshd isá;s' ta Tjqkaf.a oEiaj, fmkSu ,ndfokakg Tyq ork W;aidyh ms<sn|j muKla fkdj Tyq ;=<ska W;=rd msgdr .,k W;a;Í;r jQ ukqIH;ajh fya;= lrf.khs'

lsisjl= wdmiq yrjd tjkafka keye

fï jk úg wkqrdOmqrh" leì;sf.d,a,Ej" ueojÉÑh wd§ m%foaYj, ck;dj ;u wlaIs wdndO i|yd m%;sldr ms‚i hkafka hdmkfha YslaIK frdayf,a wlaIs idhkh fj;ghs' ta wlaIs ffjoH úfYaI{ uq;a;=idñ uy;d fj;g fhduqj ;u oEfia fmkSu ,nd .ekSfï wNs,dIh fmroeßjhs' tu m%foaYj, Tyqf.ka m%;sldr ,nd.kakd frda.Ska mjik wkaoug Tyq lsisu ojil ;ukaf.ka m%;sldr .ekSug tk frda.Ska ria;shdÿ fkdlrhs' lsisu fj,djl frda.Ska wdmiq yrjd ksfjiaj,g fkdhjhs' Tyq <Õg fmkSu wysñj hk frda.Skaf. tla weila fyda fírd §ug lghq;= lrk fudyqj foúhka f.a ;ek ;nd fï ÿmam;a .eñhka ie,lSu wreuhla fkfjhs' b;du;a ÿIalr Ôú;hla .; lrk leì;sf.d,a,Ej jeks ÿIalr;d msß m%foaYj, ck;dj fï ffjoHjrhd ms<sn|j l;d lrkafka ish oE;a tl;= lrñka'

wirKlu y÷kd.ksñka''''

Tjqka fï Ôjlhdkka ms<sn|j olajkafka mqÿudldr jQ f.!rjhla' ta Tyq fï frda.Skaf.a ke;s neß lu wirKlu f;areï wrf.k Tjqkaj iqjm;a lsÍug lghq;= lrkd fyhsks' we;a;gu fï m%foaYj, Ôj;ajk ñksiqka fndfydu wysxil ÿmam;a msßila' Tjqkag fo;=ka ojila ;u wikSmhla fjkqfjka hdmkh frday, lrd hEuh mq¿jkalula keye' fudlo ta wh f.dvla ÿla uykaisfj,d f.dú;eka n;la lrf.k Ôj;ajk msßila' ta jf.a whj fndfydu;a blaukska ie;alug n÷kalr thd,f. fmkSu ,nd § frdayf,ka ksjig tùug Tyq lghq;= lrkjd muKla fkdj tu frda.Ska ksjig meñ‚ miqj Tyqkag ÿrl:kfhka l;d fldg frda.Skaf.a iqj ÿla úuid n,kak;a Tyq wu;l lrkafka keye'

ish¨ mÍlaIK frdayf,kau'''

ol=fKa Ôj;ajk wmg fndfyda fj,djg hï frda.hlg m%;sldr .ekSug hEfï§ wjYH mÍlaIK lghq;= ish,a,u lr.ekSug isÿjkafka fm!oa.,slj' kuq;a hdmkh YslaIK frdayf,a wlaIs idhkhg hk lsisfjl=g;a ;u frda.S njg wod< mÍlaIK fm!oa.,slj lr .ekSug isÿjkafka keye' ta i|yd ueÈy;a jk ffjoH uq;a;=idñ uy;d frda.Skag wjYH ish¨u mÍlaIK frday, ;=<skau isÿlr §ug wjYH mshjr .kakd wkaou frda.Ska mjikafka Tyqg mska fm;a foñka'

we;a;gu W;=r;a ol=K;a hd lrk md,ula n¢k tl fujka ioald¾hfha fhfok ñksiqka ksidfjka wiSre fjkafka keye' wÈka jir ;sia .dklg wE; w;S; u;lhg tìlï lrk úg wm u;lhg kefÕkafka tld jkaj tlu rgl Ôj;a jQ ñksiqka' tjka ld,j,§;a wm fujeksu jQ Ôjlhka ms<sn|j wid ;snqKd' ta wh tod isxy, oñ< fNaohlska f;drj frda.Skag m%;sldr l<d' Tjqkaf.a Ôú; fírd .ekSug lghq;= l<d' ta iyÔjkh w;S; u;lh mqrdu /£ ;snqKd' wo wmg wjYH jkafka;a ta iyÔjkhu fkdfõo@ b;ska uq;a;=idñ ffjoHjrhd jeks mqoa., pß; iuÕska wmg ta iyÔjk .ukg mdr lmkakg mq¿jka' we;a;gu jeo.;a jkafk isxy, o oñ< o uqia,sï o lshk ldrKdj fkdfjhs ñksi;alu' ta ñksi;alu fl;rï È. o m<, o lshk ldrKdj ffjoH uq;a;=idñ uy;d ;u l%shdfjka wmQrejg Tmamq lr ;sfnkjd' fujka Ôjlhka rgg jdikdjla' iïm;la';udrd m;srK