නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wïud tmd lshk ;rugu fmd;a lshjk -,CIm;s Èkmq mqxÑ m%Yia;'''


isri ,laIm;s jevigykska miq.shod ;u oekqfuka" fma%laIl ck;dj wukaodkkaohg m;a lrñka ;j;a ,dnd, ,laIm;sfhla ìys jqKd''' ta fld<U wdkkao úoHd,fha wg jif¾ bf.kqu ,nk m%Yia; lúYdoa fmf¾rd mq;Kqjka'''


m%Yia; lúYdoa yß wmQ¾j orefjls' Tyqf.a iujhfia orejka yd ii|k l, iqúfYaI oekqï iïNdrhla ;uka i;=j we;s nj lshd mE whqre rgu ÿgqfõh'


th m%Yia;f.a iu jhfia orejkag muKla fkdj wka fldhs ldg;a wdo¾Yhls' ,nd .kakd oekqu wmf;a fkdhkakla nj m%Yia; ldg;a jgyd ÿkafkah'


uj;a" mshd;a" ifydaoßhl isák mjqf,a nvmsiaid ke;skï ,dnd,hd jk m%Yia; iuÕ kj,sh fjkqfjka l;dny lrkakg ;SrKh l< wms l;d l< fudfydf;a Tyq wOHhk lghq;=j, kshe<S isá ksid wms m%Yia; mq;=f.a uj;a iuÕ l;dny l<d'''


wmg m%Yia; mq;df. mjqf,a úia;r lshkakfld'''

wfma mjqf,a wms y;r fokhs' uuhs" uy;a;hhs" ore fokakhs' m%Yia;g wlald flfkla bkakjd'' thd fujr idudkH fm< ,sh,d oeka fodf<dia jeks jif¾ bf.kqu ,nkjd' m%Yia; mq;d fld<U wdkkao úoHd,fha wg jif¾ ;uhs bf.k .kafk' m%Yia;f. mshd veksiag¾ fmf¾rd'' thd nexl= flaI;%fha /lshdjla lrkjd'


Tn fldfyduo orejkaf. wOHdmk lghq;=j,g ueÈy;a fjkafka

we;a;gu uuj;a m%Yia;f. mshdj;a orejkaf.a wOHdmk lghq;=j,g n,mEï lrkafk kE lsisu úÈylska' kuq;a thd,g u;la lrk fohla ;sfhkjd' tA ;uhs mqf;a Ôú;h lshkafka ñ, uqo,a i,a,s Nd.h" foam< fkdfjhs' ;uka ,nd .kakd wOHdmkhhs' oekquhs' i,a,s foam< ljodyß ke;s fjkak mq¿jka' kuq;a wOHdmkfhka ,nd .kakd oekqu ldgj;a fydrlï lrkak nE''' nf,ka ,nd .kak;a nE''' tAjd ljodj;a ke;s fjkafka kE lshk tl'


tA jf.au orejka mdi,a hjkak" w;sf¾l mx;sj,g le|jd f.k hkak' oyï mdi,a hjkak tA foaj,a miqmiska isg wms fufyhjkjd'''' orejka ´kE hehs lshk fmd; m; m%Yak lsÍïj,ska f;drj wms wr f.k fokjd' th foudmshka w;ska bgqúh hq;=u fohla f,i uuhs uy;a;hhs l,amkd lrkjd'


tA jf.au orefjd mdi,a weß,d wdjdu f.or jev lrkjo''' thd,d weiqre lrkafk ljqo lsh,d kï wms miafika b|,du fidhd n,kjd' fudlo wo iudcfha ;sfhk úIu ;;a;ajhka ksid' uu lshkafka orejkag ksoyi" fmd;a m;a wr f.k fokjd jf.au th;a foudmshkaf.a hq;=lula''' j.lSula lsh,hs'


uu idudkH fm< olajd muKhs wOHdmkh ,nd ;sfhkafka' uf. uy;a;hd fyd|ska wOHdmkh ,nd we;s flfkla' wOHdmkfha jeo.;alu wms fokaku fyd|ska wjfndaO lrf.k bkakjd'


úfYaIfhka orejkaf. ;d;a;d wOHhk lghq;= lrk úÈy Tjqkaf.ka úuikjd' jdykfha hkfldg jqK;a pl%h ;ekska ;ek úuiñka th fyd|g u;l ;shd.kak Woõ lrkjd'' myiq l%u lsh,d fokjd'' idudkH oekqu m%Yak" úIhka .ek l;d lrkjd' mka;sfh úIhka .ek m%Yak lrkjd'' tksid orejka o ;d;a;dg W;a;r fokak fyd|ska mdvï lr,d Wkkaÿfjka iQodkñka bkakjd'


thd,d lrk lshk foaj,a .ek wms Wkkaÿfjka bkak nj;a orejkag Woõ lrkak wms iQodkï nj;a thd,g oefkkak bv yßkjd'


m%Yia;f. oekqu fï úÈyg fmdaIKh lf<a fldfyduo@

fufyuhs'' úfYaI fufyhùula lf<a kE''' mq;dg jf.au ÿjg;a fok wjjdohla ;sfhkjd' tAl ;uhs W.; ukd Ys,amhuhs u;= /flkd hkak tl' bf.k .;af;d;a ;uhs ðú;h Èkkak jf.au wkd.;h hym;aj f.dvkÕd .kak mq¿jka fjkafk lshk tl jgy oS,hs ;sfhkafk' foudmshkag i,a,s ;snqK;a ;uka fudk l%uhlska uqo,a fyõj;a ljodyß tAjd ke;s fjkak mq¿jka' ldg yß tAjd fydrlï lrkak mq¿jka' kuq;a ;uka ,nd .kakd oekqu''' ;uka f.dvkÕd .kak" fyd| .;s.=K ldgj;a nf,ka ,nd .kak nE' fydrlï lr.kak nE' ljodyß tA oekqu Tiafia ;ukag uqo,a fydhd.kak mq¿jka lsh,d" uf. orejkag ú;rla fkfjhs" uu yeu orefjlagu tA l;dj lshkak leu;shs'


fldfydu jqK;a uf.a orejkag lshkafka ;uka bf.k .kak foa Wkkaÿfjka yd wjfndaOfhka lrkak lsh,d' wo Thd,d lrk foa yßhg lf<d;a wkd.;fha ojil th ;ukaf.a orejkag mjd jdisiy.; fjkjd' ;d;a;d yßhg bf.k .;a; ksid ;uhs wo Thd,g fufyu i,lkafk'' lshk tA wjfndaOh" WmfoaYh ks;r u;la lrkjd' uf.a uy;a;hd ks;ru orejka iu. ;ukaf. oekqu yqjudre lr .kakjd' th ;yjqre l< wjia:dj la ;uhs m%Yia; mq;d isri ,laIm;s ch.%yKh lsÍu'


mq;d ;=<ska Tn olsk iqúfYaIS ,laIK fudkjo@

we;a;gu mq;d álla l,n,hs' hula lrkak .shdu tA jefâ lr,d bjr jk;=re thd tAl bjr lrkafk fldfyduo lsh,d ;uhs jev lrkafka''' mdif,a§ jqK;a thdf. oekqu wksla wh iuÕ fnod .kak ;uhs W;aidy lrkafk' úfYaIfhka mdkÿr wfm f.or .shdu thd mßirh tlaluhs bkafka'' rn¾ lef,a" l=Uqrej, weúo weúo .yfld< .ek úuikjd' úfYaIfhka tA fj,djg wfma ;d;a;d yß wdorfhka lsh,d fokjd' thd fmd;a lshjkak wdihs' mdif, mqia;ld,fhka fmd;a f.k;a lshjkjd' thd b,a,k fmd;a wms mq¿jka úÈyg wrf.k fokjd' tA jf.au mq;d is;shï w¢kak;a jeä Wkkaÿjla ;sfhkjd'


tA jf.u mq;d à' ù tfla hk m%Yak úpdrd;aul jevigyka n,kjd' úfYaIfhka isri ,laIm;s jevigyk fkdjrojdu n,kjd' tys wik m%Yakj,g ms<s;=re lshkjd' ;d;a;hs mq;hs iuyr fj,djg tAjdg W;a;r lshkjd''' jerfok wjia:d ke;sjd fkdfjhs" mq;d ksjerÈu ms<s;=r fndfyda úg lshkjd''' kuq;a fï ;rï by< oekqula thd i;=hs lsh,d wms oekf.k ysáfh kE'


isri ,laIm;s jevigykg orejd fhduq lf<a fldfyduo @

we;a;gu mq;d mdkÿf¾ f.or .shdu iShd tlal tl;=fj,d ,laIm;s jevigyk n,kjd' W;a;r fokjd' tfyos ;uhs wmg uq,skau tA woyi weú;a lsõfj mq;d thg fhduq lruq lsh,d'' tA;a mq;d lsõjd wïfï''' ug tfyu .sysx W;a;r fokak nhhs lsh,d' fldfydu yß miq.sh fmnrjdß udifha oekaùula .shd fmdä orejkag ,laIm;s jevigykla lrkjd lsh,d' thg b,a¨ïm;a odkak lsh,d' wms b,a¨ïm;la fhduq l<d' isrig mia j;djla ú;r wms ÿrl:kfhka l;d l<d' kuq;a tA wjia:dj, wmg iqN wdrxÑhla ,enqfK kE' miqj tA woyi w;a yeßhd' tA;a ál ojilg miafi isrfika l;d lr,d lsõjd mq;dg ,sÅ; mßlaIKhlg bÈßm;a fjkak lsh,d' tu ,sÅ; mÍlaIKfhka m%Yia; mq;dg ;uhs jeäu ,l=Kq ;sífn' fuhd jeäh l;d lf<a kE lsh,;a thd,d wmsg lsõjd' tfyu ;uhs fï jevigykg iïnkaO jqfK'


wfma l;dny w;f¾ ál fj,djlg m%Yia; mq;dj iïnkaO lr .kak wjia:dj ,enqKd'


m%Yia; mq;d lshkakfld Thdf. úia;r álla'''

uu fld<U wdkkao úoHd,fha wg jif¾ bf.kqu ,nkjd' uu jvd wdi lrkafk N+f.da,h bf.k .kakhs" is;shï w¢kakhs' ug jeäuy,a wlald flfkla bkakjd'


fldfyduo fï oekqu ,nd .;af; @

uu fmd;a lshjkjd' oekqu ñkqu jevigyka n,kjd' iuyr tAjd mdif, .=rejrekaf.ka wy,d oek.kakjd' wlald;a iuyr foaj,a .ek l;d lr,d lsh,d fokjd' ;d;a;df.ka" iSh,df.ka wykjd' tA jf.au ;uhs rEmjdyskS oekqu jevigykaj,skq;a uu oekqu ,nd .kakjd'


fudkjo n,k rEmjdyskS jevigyka

fg,skdgH kï n,kafk kE'''' kuq;a isri ,laIm;s jev igyk jf.au" m%jD;a;s ld,Sk jevigyka n,kjd'


mq;d fudkjo lshjkak wdid lrk fmd;a

oekqu ñkqu fmd;a'' yeß fmdag¾'' I¾f,dla fydaïia fmd;a lshjkak wdihs' N+f.da,hg wh;a fmd;a lshjkak wdihs''' is;shï w¢kak;a wdihs'


mq;d Wfoa lShgo keÕsákafk @

we;a;gu Wfoa my yudrg ú;r''' ? ksod .kafk kjh yudrg ú;r' mdvï lrkak ;sfhkjdfk'


úfõl fj,djg fudkjo lrkafka @

fmd;a lshjkjd' wms bkafk f.or Wv ;Ügqfõ fi,a,ï lrkak lsh,d tfyu t<shg hkak nE'' l%Svd lrkak wdihs''' fï ld,fha fldfydu;a t<shg .syska fi,a,ï lrkak nEfk''' fmd;a lshjkjd''' is;shï w¢k tAjd ;uhs lrkafka'


isrfika i,a,s f.dvla ,enqKdfk tA i,a,s j,g fudlo lrkafka @

wïudhs ;d;a;dhs lsõjd tAjd uf.a wOHdmk lghq;=j,g fhdojkjd lsh,d'


wkd.;fh ljqre fjkako leu;s @

we;a;gu uu wdi N+f.da,hg yd is;shï w¢kak ;uhs'' f,dl= jqKdu bxðfkarefjla fj,d wfma rgg jev lrkak wdihs'


b;sx ;j;a l;d l< hq;= foa ;snqK;a Tyqf. Èkg kshñ; wOHhk lghq;=j,g ld,h Tyqg Èh hq;= jQ neúka wms iuq.;a;d' ieneúkau m%Yia; mq;d,d jeä jeäfhka rgg wjYH ld,hla fï' Tyqf.a me;=ï bgqfõjd lsh,d wms m;uq''iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

cdhdrEm - lu,a jkakswdrÉÑ