නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

m%S;sh i;=g i;su;anj <Õd lr .kak wjYH (Mindfulness)


m%S;sh yd i;=g Wfoid ÈhqKq rgj,a uhskaâ *q,akia .ek l;d lrkjd'm%dfhda.slj Ôú;hg tl;= lr .kakjd'wfma Ôúf;a m%S;sh i;=g mj;ajdf.k hkak kï" isysh ^i;su;a nj& mj;ajd .ekSu jeo.;a'

iuyr ojiaj,g ld¾hnyq,hs'jev jeähs' t;fldg ld,h l<ukdlrKh lr fkd.;af;d;a ksishdldrj wfma lghq;= lr .kak neß fjkjd' tfyu jqKdu wd;;shg mSvkhg m;aùu mqÿuhla fkfjhs'tA mSvkh;a tlal lrk lghq;= id¾:l lr .kak neß fjkjd'fldfydu;a w;miqùï" wu;lùï" mer§ï ´fk;rï fjkak mq¿jka ksid Ôúf;ag ld,h l<ukdlrKh w;HjYHuhs'


ld¾hnyq, Ôúf;aÈ ld,h l<ukdlrKh

jev jeä fj,dj,È ld,h wjYH wdldrhg .<md.kafk fldfyduo@ lshk ldrKdfjÈ jvd;a jeo.;a fjkafk isysh m%fhdackhg .ekSu' tA lshkafk isysfhka bkak tl isysfhka ysáfhd;a ú;rhs lrk lshk foa .ek wjfndaOhla we;sfjkafk't;fldg ;uhs wmg id¾:lj l<ukdlrKh lrkak mq¿jka fjkafk'

iuyr fj,djg wmg ld,h jf.au" oji uÈ lsh,d ysf;kjd' Tn bkafk isysfhka kï ysf;kakg ´fk' Tn fldhs ;rï ld,hla wmf;a hjkjo lsh,d' we;a;gu tfyu ld,h uÈ fjkafk Tn isysfhka jev fkdlrk ksid' fldfydu;a Tn fudk;rï kï ld,h kslrefka kdia;s lr,d ;sfhkjo@ lSmfofkla tl;= jqKdu Tfya l;d lr lr bkakjd' kslrefka f.jqKq ld,h fldÉpro lsh,d okafk kE' tA l;d lrmq foaj, m%fhdackj;a foa wvqhs' ksIaM, foa jeähs’ tA jf.a wkqkaf. foaj,a ´md¥m l;d lsÍfuka lsisu m%fhdackhla keye' hym;la keye'

f*daka tlg weíneys fj,d

fndfyda fofkla wo jeämqr bkafk fmdaka tfla wka;¾cd,fha ießirñka' tAl oeka isref¾ fldgila fj,d' fyd|g ys;kak" Tn wka;¾cd,hg .syska fudkjo lrkafk lsh,d'Tfí Ôúf;ag jeo.;ajk bf.k .; yels foa tA ;=< ;sfhkjd'yenehs wms bkafk tAj;a tlal fkfjhs'lsisu jeo.eïulg ke;s foaj,a tlal tA foaj,a ksid wms f.dvla ld,h kdia;s lr,d ;sfhkjd' b;ska ld,h l<ukdlrKh lrk tl w;sYh jeo.;a'

wfmka wmf;a hk yeu ;;a;amrhlau tl;= lrkak' fudlo ld,h rka yd iudkhs'

kdia;s jk ld,h tl;= lf<d;a

wms kslrefka f.jd ouñka fï kdia;s lrk ld,h tl;= lf<d;a" fldhs ;rï kï m%fhdack .kak mq¿jka o@ we;a;gu wfma ld,h wjYH;djh wkqj m%uqL;dj jeä jk wdldrhg fnokak mq¿jka'yenehs m%uqL;dj y÷kd.kak mq¿jka fjkafk i;su;a jqfKd;a ú;rhs’ oji fj,djg wrUkak mq¿jka kï fj,djg wjika lrkak mq¿jka' t;fldg ksis fj,djg kskaog hkak jf.au ksis fj,djg wjÈfjkak;a mq¿jk’' fï foa mqreoaola lr .;af;d;a ld,h l<ukdlrKh lrkak yßu f,aishs'

iuyreka kskao .ekj;a ys;kafk ke;=j ojiu jev' tA wh ;=< ksis ms<sfj,la jf.au ksis wjfndaOhla keye' Ôúf;ag ms<sfj, yßu jeo.;a fudlo ms<sfj,la ke;slu ;=< fndfyda ld¾hhka wvd, fjkjd' tksid yeufj,dfju ys;kak ´fk ksis ms<sfj,la tlal ld,h l<ukdlrKh lrkak' tA i|yd isysh wjYHhs' tfyu jqfKd;a id¾:lj jev ksud lsÍu ;=< oji wjidkfha m%S;shla oefkkjd'tA i;=g;a tlal kskaog hdfuka miq Èk Wfoa m%S;su;aj wjÈ fjkak wmg mq¿jka jf.au t<fUk oji mqrdu i;=fgka m%S;sfhka isàug yelshdj ,efnkjd'


ufkda ffjoH úfYaI{

mqIam l=udr l|fmd< wdrÉÑf.a


;udrd m;srK