නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.eyekshlg wjYH jkafka fyd| bjiSula yhsh ys;la ´fku ÿlla ord.kak mq¿jka iqkaor yskdjla


fï Ôjk fk!ldfõ rej, jkafka wehhs'uo iq<Õlska mjd keñ hk weh uyd l=Kdgqjlska jQjo fkdief,a'tneúka wehg mj;sk ord .ekSfï Yla;sh fuf,dj lsisÿ ñKqulg iudk l< fkdyel' fï ksidu ish,a,kaf.au Ôjk udjf;a wNsjDoaêh f.dvkÕkafka weh úisks'úfgl ñysß ix.S;hla jeks jQ .eyeksh msßñhd ri Ndjfhka mqrjhs'tA ksidu foõf,dj .S;j;a lrk ;drldjkaf.a ;ek ks;e;skau ysñ jkafka ldka;djghs'ljqre fldfydu fudkjd lsõj;a ieneúkau f,dalfha meje;au mj;skafka .eyeksh u;hs'


wehg fyd| bjiSula ;sìh hq;=h

wksjd¾fhkau .eyekshlg fyd| bjiSula ;sìh hq;=h' fndfyda wjia:dj, j¾;udk ldka;dj b;d blaukska ÿ¾j, ;;a;ajhg m;ajk whqre oel.; yelshs' tA;a yefudau fkfuhs'f.dvla fj,djg wo iudcfha jqK;a ldka;djg fodia k.k wjia:d jeähs' ;ukag tk kskaod wmydi yeufoau bjif.k Ôj;aùu ;uhs jeo.;a' úfYaIfhka fma%u iïnkaO;d jeks iq,n isÿùï j,§ ishÈú kid .ekSu jeks blauka ;SrK j,g uq,afjkafka bjiSu fkdue;slu fkao@ iuyr wjia:d ;sfhkjd bji, bji, tmdu fjk ;ekla' t;k§;uhs Tn bjikaku ´fka ukao ldka;djla f,i Ôú;h ord .ekSu wksjd¾hhs'f.dvla fj,djg mjq,a Ôú; mjd wjq,a fjkak fya;= fj,d ;sfhkafka bjiSu fkdue;slu hs' wks;a wh fjkqfjka lem fjk Tn ks;ru lrk lshk foaj,a Èyd bjiSfuka n,k mqreoao we;slr.ekSu wjYHuhs'

Tn ksy~j isáh hq;= ke;

f,djla f.dvk.kafka .eyeksh hs'weh yeuúgu ksjerÈ úh hq;= hs' iudcfhka meñfKk wNsfhda. yuqfõ fkdie,S bÈßhg hdug Yla;sh wehg ;sìh hq;= hs' tA i|yd ldka;djla ieuúgu iQlaIuj ukd ;SlaIK nqoaêhlska hqla;j l%shd l< hq;= fjkjd'

.eyekshlg ;sfhkak ´ks fm!reIhla' ´ksu flfkla <`. okska fkdjefgk fm!reIhla' thska woyia lrkafka kE ldka;dj ish,a, wNsfhda.hg ,lal<hq;= nj ;ukag iudcfhka ksis f.!rjh ,efnk úoshg cSj;a fjk tl;a fm!reIfhau fldgila'

.eyeksh lshkafka mqxÑu foalÈ jqK;a f.dvla ixfõ§ jk flfkla'kuq;a ´ku ÿlla ysf;a ysr lrf.k bkak wehg mq¿jka' ´ku .eg¨jloS l,n,fhka f;drj th ukdj l<ukdlrKh lr.ekSu i`oyd;a .eyeksh ;ukagu lsh,d fm!reIhla wksjd¾fhka yod .;hq;=hs'

wNsfhda. Yla;su;a lr.kak

wfma Ôú; j,g tk m%Yak wNsfhda. yeu tllau wfma bÈß Ôú;hg uqyqK fokak wjYH Yla;sh ,ndfokjd' tA iEu fohlskau wfma Ôú;hg w;aoelSula tl;= lrkjd' wkd.;fha § tA woaoelSï mdúÉÑ lrkak yels fjkjd' tA ú;rla fkfjhs m%Yak tkafka ñksiaiqkag ;uhs'tA ksid m%Yakhla wdjd lsh,d thska mek,d .syska yexf.kak yokak tmd' Ôú;fhka m,d hkak yokak tmd'fudlo ixidrfha fndfyda fmreï mqrñka b;d wmyiqfjka ,nd.kak ukqiai Ôú;fha jákdlu ñ, lrkak nE' tA ksid tA foaj,a j,g fyd| wd;au Yla;shlska uqyqK fokak yeuúgu W;aidy lrkak ´fk'

ÿl yx.kak mq¿jka yskdjla

ldka;djlg ;shk jáku wdNrKhla ;uhs yskdj lshkafka' iuyre fudk m%Yak wdj;a yskdfj,d ;uhs thg ms<s;=re fokafka'Tn mqxÑ foalg jqK;a blaukska ÿlafj,d w~kjd kï Tn ÿ¾j,hs lshd wka wh is;kakg .kakjd'wjYH kï w~kak' tA;a yenE f,daflg fmakak fkfjhs' yeu fj,dfju oefkkak wßkak Tn i;=áka lsh,d'Tn f,daflg fmakak yskdfjkak' Tn ujla kï ljodj;a orejkag fmakak ÿla fjkak tmd' fudlo Tfí ÿl orejkag ÿlla fjkak mq¿jk’' m%Yak" ÿla ysf;a ysr lrf.k tA ÿl yx.,d mq¿jka ;rï isky fjkak mq¿jka wreumqÿu yelshdj ldka;dj i;= nj wu;l lrkak tmd'

wo Th lshk yelshdjka iudcfha nyq;r ldka;dj ;=< olskak ,efnkafka keye' tfyu msrsia ÿ,nhs’ hfYdaOrd" lkak.s" lsidf.da;ó jeks ldka;djka ;=< fyd| bjiSula" yuqúï fjka ùï yuqfõ ordf.k bkak mq¿jka fyd| Yla;su;a ys;la"fldÉpr ÿla úkao;a msgg fmakak yskdfjkak mq¿jka Yla;sula ys;la Tjqka i;=jqKd'tAjf.a pß; yeu ldka;djlau mQrjddo¾Y lr.kak'

jvd;a Yla;su;a ljqo @

f,dafla jvd;au Yla;su;a .eyeksh o@ msßñhdo lsh,d weyqfjd;a jeä fofkla lshkafka msßñhd lsh,d' ldh Yla;sfhka msßñ Yla;su;a jqK;a udkisl Yla;sfhka bÈßfhkau bkafka ldka;dj' we;a;gu weh uyd orkakshla' msßñfhl=g tyd .sh ord.ekSfï Yla;shla weh i;=hs'we,afmfk;;laa wekqK;a blsìo yvk ldka;djg m%ij fõokdj wdorfhka ord .kafka tA ksihs'l÷, lshkafka ldka;djkaf.a ÿ¾j,lula fkfuhs' fj,djlg wehg tAl Yla;shla' b;ska yoj;a follska Ôj;a úh yelafla wehg muKhs'f,dal foll nr wef.a l=fia ordf.k weúo hkafka weh muKhs'b;ska Tng l< yelafla l=ula oehs lsisu úfgl .eyekshlf.ka wikak tmd' ;uka jfÜ bkak wdorKShhka fjkqfjka weh fndfyda foa lrkjd'fndyda fj,djg ksy`vju"lsisÿ jrm%idohlska f;drj ;u wdorKShhkaf.a i;=g iekiqu ;uhs weh ksr;=reju wfmalaId lrkafka'

tA ksidu ljodj;a ys;kak tmd ldka;dj lshkafka ÿ¾j, ksIaM, flfkla lsh,d'ldka;djka jYfhka Tn"Tn .eku iEu úgu wdvïnr úh hq;=uhs'


ksfrdañ .=Kr;ak

;djld,sl lÓldpd¾h

o¾Ykh ufkdaúoHd yd wOHhk wxYh

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv