නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjfia§u w,xldr fjila ieris,a,la'''


nqÿrcdKka jykafiaf.a bm§u" nqÿùu iy msßksjka mEu hk iïnqÿ f;uÕ=, isysm;a lrñka fjkodg;a jvd mßiaifuka lghq;= l< hq;= ld,hl f.or b|kau lrkak mq¿jka fjila ieris,a,la .ekhs Tng fuf,i lshd fokafka'''


fï i|yd wjYH jkafka'''

² iõ fld< $ áIQ fmam¾ia ^Tissue Papers&

² u,a ieris,s i|yd Ndú; lrk lïì j¾.hla ^Floral wire&

² w;alï ks¾udK i|yd Ndú; lrk .ï j¾.hla

² w~qjla

² ydâ fndaâ fldgila

² mekai,la

² l;=rla

² mdúÉÑ lr bj; oeuQ ma,diaála fkdjk fnda;,hl mshkla

² bámkaoula


idok l%uh

fuu ks¾udKh i|yd 1 fjks cdhdrEmfha fmkajd § we;s mßÈ m%udK follska A iy B yev;,j, o< rEmigyka fol we| yev;, lmd .kak'


bkamiq tu yev;,j,g wkql+,j 2 fjks cdhdrEmfha fmkajd § we;s wdldrhg iõ fld< Ndú; lr A yev;,fhka fldgia 16 la o" B yev;,fhka fldgia 16 la o lmd .kak' Tng fuu iïmQ¾K ks¾udKh ioyd yev;, 32 la wjYH fõ'


3 fjks cdhdrEmfha fmkajd § we;s wdldrhg lmd.;a yev;,hla f.k tys ueÈka u,a ieris,s i|yd Ndú; lrk lïìhla ;nd fyd¢ka w,jd .kak' fï i|yd w;alï ks¾udK ioyd Ndú; lrk .ï j¾.hla Ndú; l< yelsh'


bkamiq 3 fjks cdhdrEmfha ilia lr.;a fldgig ta iudk ;j;a yev;,hla f.k 4 fjks cdhdrEmfha fmfkk mßÈ w,jd .kak' Tn lmd.;a ish¨u yev;, lïì ueÈfldg w,jd iqodkï lr .kak' Tn fï i|yd u,a fm;s yeve;s fldgia 16 la iQodkï lr.; hq;=h'


5 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg yd¾â fndaâ fldgilska lmd.;a jD;a;hlg idod.;a B yev;,fha fm;s 4 fyd¢ka w,jd .kak'


bkamiq ilid .;a ish¨u u,a fm;s yeve;s fldgia .ï Ndú; lr my; i|yka lr we;s ms<sfj,g w,jd .; hq;=h'


A yev;,fha fm;s 4 la o" kej;;a  A yev;,fhka u fm;s 4 la o" wjidkfha b;=rej we;s B yev;,fha fm;s 4 la o ms<sfj,ska fyd¢ka w,jd .kak'


fï wdldrhg ilid .;a ks¾udKfha u,a fm;s fk¨ï u,l yevhg w,xldrj yev lr .kak'


fufia ilid .;a uf,ys ueo fldgfiys bámkaoula iú lsÍu i|yd 6 fjks cdhdrEmfha fmkajd we;s wdldrhg mdúÉÑ lr bj; oeuQ fnda;,hl mshkla ^ma,diaála fkdjk& Ndú; lr.; yelsh'


w,xldrj ks¾udKh lr.;a fk¨ï u, fjila iufhys Tfí ksji wdf,dalu;a lsÍu i|yd fhdod .; yelshs'


Tng;a Tnf.a mjqf,a ieug;a wisßu;a fjila ux.,Hhla fõjdæw;alï ks¾udK Ys,amskS

wud kdlkao,f.a

(Ama’s HomeMade)