නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wo ;sfhkafka fjila msxlï fkdfjhs''' fjila fï,d''


rdclSh mKaä; mQcH mQ,shoafoa iqOïu iajdñka jykafia


iS,jka;x .=Kjka;x - mq[a[xfL;a;x wkq;a;rx

ÿ,a,fNak uhd ,oaox - miais;=x pkaÈ;=x jrx

idßmq;a;dÈ f:rdkx - wd.;x mámdáhd

ioaOd iS, ohd jdix - nqoaO mq;a;x kud uyx


w¾:h - is,aj;a jq .=Kj;a jQ W;a;u mska fl;la n÷ ÿ¾,N ukqIH wd;auhla ,;a udf.a miÕ msysgqjd f.!rjfhka je£ug iqÿiq jkakd jQ ießhq;a uq.,ka uyry;ka jykafia wdÈ W;a;uhkaf.ka mej; tkakd jQ Y%oaOdjg" YS,hg lreKdjg jdiia:dk jQ nqoaO mq;%hka jykafiag uu kuialdr lrñ'


1990 oYlfha§ uykqjr oIag%d Od;= ukaÈrfha isß o<od oyï mdi,g mqxÑ yduqÿre kula jeähd' jhi wjqrqÿ 10 la muK jqKq fï mqxÑ yduqÿrejka O¾uh foaYkd lrkak yßu olaIhs' fldákau O¾udikhgj;a Wi ke;s ksid fomd ìu fkd.Efjk fï mqxÑ yduqÿrejkag o<od oyï mdif,a orejka jf.au úÿy,am;s;=ud wdpd¾h uKav,fha yeu fokdu f.!rjKSh wdorhla ±lajQjd' fï mqxÑ yduqÿrefjda ;ukaf.a jhig jvd jeäuy,a YssIHhkag nK l;d lshd fok úg wi, mx;sj, wdpd¾h uKav,h ;ukaf.mx;sfha mdvu fjkqjg Wkajykafiaf.a nK l;d wyf.k bkak orejkag bv ÿkakd' ta ;rugu O¾u lÓl''' fï mqxÑ yduqÿrefjda mQcH mQ,shoafoa iqOïu iajdñka jykafiahs' toji mqxÑ iajdóka jykafia kula jqK;a wo jkúg cd;sl uÜgfï yeu fokdu okakd Wkajykafia''' yka;dk isß Oïur;k ;s%msgl O¾udêh;kdêm;s" rdclSh mKaä; Ydia;%m;s$ wdrdê; lÓldpd¾h msámk md<s yd fn!oaO NslaIq úYajúoHd,fha Wm m%Odk wêlrK ix>kdhl mQcH mQ,shoafoa iqOïu iajdñka jykafiahs'


wms Ôj;a fjkafka orejka uQ,sl lr .;a iudchl' th iuia; f,dalhgu fmdÿhs' uu bmÿk oji ug ±Kqfka keye' ta;a yh y;r fkdf;afrk ug fï f,dalfha iqkaoru ;ek''' iudc jgmsgdj .ek lsh, ÿkafka uf.a wïuhs wmamÉÑhs lsh, ug ±ka f;afrkjd' uf.a fouõmshkaf.a yeisÍï rgdj" wjjdo" o~qjï fï yeufohskau uu f,dalh .ek bf.k .;a;d''


uf.a uq¿ f,dalhu uf.a wïud'''

mqxÑ ojiaj, ug wïudg jvd iïm;la ;snqfKa keye' uf.a Ôú; .ufka isák fY%aIaG;u ldka;dj'' ùrjßh'' Wmdisldj uf.a wïud' ug u;lhs mqxÑ ld,fha uf.a f,dalfha ùrjßhka ;=kafofkla ysáhd' uu ljod yß uf.a wïud jf.a fjkjd lsh, ys;=jd' ;j;a fj,djl§ uf.a ;d;a;d jf.a fjkjd lsh, ys;=jd'' ta w;f¾ uf.a <ore mdif,a .=re;=ó jf.a fjkak;a ´k lsh, ug ys;=kd'


wmss Ôj;a jqfKa uykqjr" yka;dk l÷jeáh wi, iqkaor ;ekl' uu bf.kqu ,enqfõ uykqjr Ydka; is,afjia;¾ úÿyf,a' fï ld,fha§ fodvïj, Oïur;k iajdñka jykafia ix>rc .,af,k jev isáhd' Wkajykafia msKavmd; jäkjd' wfma wïud yeuodu iajdóka jykafiag msKavmd; fnokjd' wïud odkh iqodkï lr, uf.a w;g §,dzz mqf;a odkh mQcd lr, iajdñkajykafiag j¢kak''' lshkjd' ±ka uf.a f,dalfha ;j;a w¨;a ùrjrfhla f.dv keÕ=kd' ug;a uyK fjkak wdidjla we;s jqKd' uf.a wïud ug mqxÑ ld,fha mgkau odkh mQcd lrkak''iajdñka jykafiag j¢kak''' ksjfia u,a mQcd jkaokd lrkak'' msß;a lshkak mqreÿ fkdl<d kï wo nqoaO Ydikfha mq,shoafoa iqOïu kñka nqoaO mq;%fhla ix> Ydikfha keye' ta ksid uf.a r;a;rx wïudg uu wog;a msx fokjd'


uf.a wïud r;akueKsfla' mjqf,a jeäu,d uu' ifydaor ifydaoßfhda y;r fokhs' wfma mjq, ta ;rï wd¾Ól Yla;shla ;snqKq mjq,l=;a fkdfjhs' kuq;a wfma wïuhs wmamÉÑhs wmg lsisu ÿlla ÿkafka keye' orefjda y;r fofkl=f.a nr wïud jpkhlaj;a ueisú,s fkdlshdu ord .;a;d'


fï ld,h fjoa§ ug jhi wjqrqÿ ;=kla" y;rla jf.hs¨' wfma f.or fïih Wvg keÕ,d uu oyruKaäh f.d;d f.k fudk fudkjfoda uqquqK uquqKd Ndjkd lrkj¨' ug kï u;l keye' wfma wïu;a ys;kak ke;=j we;s uu uyK fjhs lsh,d' kuq;a ixidr mqreoaola fjkak;a we;s'


mqxÑ ldf,a uuhs kx.shs" u,a,shs tl;= fj,d fi,a,ï f.j,a yokjd' t;ek ,iaikgu yokafka nqÿue÷r' u,a,s lvhla odkjd' kx.s fi,a,ï f.or je,sn;a Whkjd' fï fi,a,ï f.org msKavmdf;a jäk yduqÿrefjda ;uhs uu' kx.s ug je,sn;a msKavmd; fnokjd'


wfma f.or ljodj;a krl jpk mdúÉÑ lf<a keye' wms mdúÉÑ l< krlu jpkh jqfKa z;uqfiaZ' ta lsõj;a o~qjï ,efnk jrola'


wfma Ôú;hg rgdjla ;snqKd''

yekaoEjg jeäysáhka wmg ,iaik l;kaor lshd fokjd' cd;l l;d jf.au lú l;d lshoa§ wms tajd wyf.k bkak yßu leue;shs' ?g ksod .ksoa§ f,dl= w;a;d udj ;=re,a lr f.k msß;a lshkjd' fï msß;a iajrh ksidu ug uyK fjkak wdidjla we;s jqKd'


wfma Ôú;hg rgdjla ;snqKd''

wms mqxÑ ld,fha wfma Ôú;h .,d f.k .sfha tla;rd rgdjlg' wo jf.a úoaHq;a fuj,ï fkd;snqK;a rEmjdysksh .fï ;snqKd' wo jf.a ±k,a .Kkdjla fkd;snqK;a .fï ;ekska ;ek hï msßilg rEmjdysks ;snqKd' wfma .fï uqo,d,s uyf;l=f.a ksjfia rEmjdysks ;snqKd' wmg <Õu ksji thhs' wms;a t;ekg .syska rEmjdysks krUkjd' yenehs wfma ojfia rgdj ta ksid fjkia jqfKa keye' Wvq hál=re jqfKa keye'


wms yekaoEjg u,a mQcd lrkak ´k' u,a lvkafka uu' f.j,a ñÿ,a msßisÿ lsÍu kx.sg ndrhs' ñÿ, w;=.d,d" nqÿka j¢kak biair f.org ly Èhr byskak ´k' yenehs yßhg f.or w;=.d,d ke;akï w;a;ïf.ka b,m;a mdr ;uhs' b,mf;ka .ykjd lshkafka f,dl= kskaodjla' th Ôú; ld,hgu n,mdkjd' tal ßfokafka keye' fndfydu ixfõ§ o~qjula' .eyekq orefjla bkak ;ek fndfydu msßisÿhs' ta ksidu .eyekq orejka ;ukaf.a ksji msßisÿjg" ms<sfj,g ;nd .ekSug bfígu mqreÿ jqKd'


ta ksidu ksji;a mkai,a u¿jla jf.a' ks;ru ms<sfj,hs' msßisÿhs' yenehs wo .eyekq <uhskaf.ka kï fï ms<sfj, n,dfmdfrd;a;= fjkak neye'ÿjf.a we÷u;a wïud fydaokak ´k' fydaomq we÷u jeiaila wdfjd;a f.g .kak wïud lshkak ´k' wïud f.or ke;akï we÷ï fiaru Èhn;a fj,d''


wehs <ufhda fï we÷ï f.g .;af;a ke;af;a weyqfjd;a'' ljqo wfka okafka'' wïud flda,a tllaj;a fokak tmdhe'''Tkak wo .eyekq orejkaf.a ;ru'' Bg;a ±ka .ykak b,m;a keyefka'' yeu f.orlu ;sfhkafka Ök fldiqfka'' b;ska fudlo lrkafka fkao''@


jeäysáhkag Woõ jqfKa leue;af;ka'''

wms jeäysáhkag Woõ lrkak yßu leue;af;ka bÈßm;a fjkjd' uf.a uq;a;d wjqreÿ 104 la Ôj;a jqKd' Wka±f.a mälalu fidaokak uu yßu leu;shs' nq,;a fl< lsh,d ug le;ela ms<sl=,la ±Kqfka keye' ta úÈyg wdorKSSh ne£ula'' jeäysáhkag .re;ajhla wms w;f¾ ;snqKd' wo ld,fha uqKqmqfrl=g lsõfjd;a mqf;a uu fl< .ymq fï mälalu fydaokak lsh,d''' fldfydug ysào''@


fldfydu jqK;a mjqf,a jeäu,d ksidu ux .ek fouõmshkaf.a f,dl= n,dfmdfrd;a;=jla ;snqKd' fokakdu /lshdjka l< ksid udj mdi,a hkak w;a;ïudf.a f.or keje;a;=jd' w;a;ïuhs'' f,dl= w;a;hs iuÕ f.jQ ld,h uf.a Ôú;fha yerjqï ,laIh jqKd'


oyï mdi, f;da;ekakla jqKd''

uu .sfha .,af,fka jev isá fodvïj, Oïur;k iajdñka jykafiaf.a oyï mdi,g' uu f,dl= yduqÿrejka iuÕ fndfydu ióm jqKd' yduqqÿrejfka ug uyK fjkak ´k lsh,d uu lsõjd' uyK fjkak ´k kï fouõmshkaf.a leue;a; ´k ta jf.au ;=ka iQ;%h lg mdvï fjkak;a ´k lsh,d f,dl= yduqÿrefjda lsõjd''


uu tod f.or .syska wïudf.ka uu uyK fjkak leue;shs o weyqjd' wïud leue;s keye' wmamÉÑg lsõjd' wmamÉÑ;a leue;s keye' tod ?g n;a fkdld wïuhs" wmamÉÑ <Õg fj,d kskao hk;=reu we~qjd' myqjod Wfoa wdfhau wmamÉÑf.ka weyqjd''


uu okafka keye' ´k fohla lr .kak'' wmamÉÑ lsõj;a t;ek ;snqfKa wlue;a; nj ug f;areKd' uu ±ka wïud tlal tl;= fj,d jerÈ jer§ ;=ka iq;%h;a mdvï lr .;a;d''


B<Õ i;sfha oyï mdi,a .syska uu kx.s wf;a f.org mKssúvhla tõjd' ug uyK fjkak ´k''' uu mkaif,a kejf;kjd''' lsh,d' wïud l,n, fj,d mkai,g weú;a udj f.or tlal .shd' wïud uf.a ys; fjkia lrkak fndfyda foa lsõjd'


mq;dg ?g lkak ,efnkafka keye' .d;d f.dvla lgmdvï lrkak ´k'' Bg;a ug t;fldg f,dl= mqf;la ke;s fjkjd' fï fiaru wyf.k b|,d uu fufyu lsõj¨' b;ska uu hkafka uefrkak fkdfjhsfka'' ljod yß wïud ux .ek i;=gq fjhs'


uf.a fm/;a;h ksidu wïud f,dl= yduqÿrejka iuÕ §¾>j idlÉPd l<d' wka;sfï§ ug uyK fjkak wjir ,enqKd' fodvïj, Oïur;k .=re yduqÿrejka hgf;a uäfya m[a[diSy kdhl iajdñkjykafia WmdOHdhka f,i uu uyK jqKd' wjqreÿ oyfha§ meúÈ ìug m;a uu ±ka oYl ;=klg jeä ld,hla Ydik lghq;=j, fhfokjd'


nd, ld,fha§ fjila msxlï'''

wms mqxÑ ld,fha ;snqfKa fjila msxlï' fjila ux.,Hhka fkdfõ' fn!oaOhka úÈyg fjila mqr mif,diajl fmdfydh ksñ;s lr f.k fjila msxlï mj;ajkjd' tajdg —ux.,Hh˜ hk jHjydrh kqiqÿiqhs' fndai;a l=uref.a Wm;" fndai;dKka jykafia nqoaO;ajhg m;a ùu iy nqÿrcdKka jykafiaf.a msßksjka mEu hk fï W;=ï ux.,Hhka ksñ;s lr f.k wms fjila fmdfydhg msxlï mj;ajkjd'


wfma ck jHjydrhg wkqj nla udih y÷kajkafka zznqÿkaf.a udih ZZ úÈyghs' uehs udih wdrïN fjkafka fjila udih úÈyghs' wms fï udih mqrdu wl=i,aj,ska ñfokak" l=i,a /ia lrkak iQodkï' ta fjkqfjka jQ iQodku ksidu wms fjila msxlï fjkqfjka fï ld,hu fma fjkjd'


w;S;fha fjila msxlï w;r fndfydu tluq;=jla ;snqKd''

wms mqxÑ ld,fha fjila msxlï fjkqfjka fndfydu tluq;=jla ;snqKd' nqÿrcdKka jykafia fjkqfjka isÿ lrk wdñi mQcdjka jf.au m%;sm;a;s mQcdjkag;a uq,a ;ek ,enqKd' .fï okaie,a meje;aùu to;a ;snqKd' nqÿoyfï odkhg jeo.;a ;ekla ,efnkjd'


nqÿoyu mgka .kafka odkfhka' .fï mqxÑ orejka mjd okaie,a fjkqfjka f.hska f.g f.dia uqo,a tl;= l<d' yeu fofkl= ta fjkqfjka fkduiqrej uqo,a ,nd ÿkakd' wo jf.a zzTkak okaie,aj,g i,a,s tl;= lrkak tkjd'''mq;d fodr jykak'' fn,a lf<d;a f.or ljqre;a keye lshkak hehs orejkag lsõfj;a keye'


wo ;sfhkafka zzfjila fï,d ZZ ksid fuh;a idOdrKhs'

wo yeu ;eku ;sfhkafka jxpdj' okaie,a uqjdfjka úúO wlghq;= isoaO fjkjd' uqo,a tl;= l<dg mj;ajk okaie,a ke;s fjkjd' okaie,a uqo,a tl;= lr,d ;srh msgqmi u;ameka ido' úfkdao ùï fldákau zzfjila fï,djlaZ''


tod okaie,la meje;a jQfha .fï Od¾ñlu mqoa.,hka úiska' ta yskaod okaie, fjkqfjka jákdlula ;snqKd' wo uqo,a ;sfnkjd kï .fï lismamqldrhd'' nd¾ ldrhd''' tfyu ke;akï foaYmd,k{hkag fõÈldjla'' wkd.; ue;sjrK m%pdrKhg wjia:djla lr .kakjd' ta jf.au wo okaie,a hkafka úfkdaohg''' okaie,lska lefõ ke;akï fjila keye jf.a lshk msßil=;a wo isákjd'


wms;a fjila l+vq yeÿjd''

wms mqxÑ ld,fha fjila l+vq yooa§ mjq,u iïnkaO fjkjd' WK .ia lmkak" iqoao lrkak' fï yeu fohla fjkqfjkau nd," jeäysá yeu fokdf.au iïudou ,efnkjd' wïud /<s lmkjd' ta jf.au fjila l=vq yok úg wfma ks¾udKYS,s;ajh wjÈ fjkjd' fn!oaO ixl,am .ek wjfndaOhla ,efnkjd' fjila l+vqjl wgmgÜu lshkafka wIag f,dal O¾uh''


kuq;a wo fjila msxlï ksñ;s lr f.k wdñI mQcd meje;a jqK;a ta wNHka;rfha lsisu lemùula keye' iduqysl ls%hdldrlï keye' fjf<|fmdf<ka l+vqjla f.k,a,d t,a,Sfuka lsisu wdksYxihla keye'


ta jf.au wms fjila ld,hg yefudagu Wojq jqKd' wfma jeäysáfhda wmsj fï mqreÿj,g fhduq l<d' fjila ld,fha ta jf.a Woõ lsÍu Ôú;fhau fldgila úÈyg ie,l=jd'


;ju;a uf.a f,dalfha ùrjßh wïud''

meúÈ jqK;a ;ju;a uf.a f,dalfha ùrjßh wïud'' weh yßu lreKdjka;hs' yeufokdgu Woõ l<d' f.org tk whg lEu îu fkd§ heõfõ keye' wms y;rfokdgu tl jf.a ie<l=jd' wïudf.a tlu i;=g wfma l=i msrùuhs' iuyr ojiaj,g wïudg lkak ye,sfha n;a keye' ta;a weh l=iaishg .sysx lEjd jf.a w; fidaodf.k tkjd' wïud wmg i;=áka lkak ÿkakd ú;rla fkdfjhs" wms lk Èyd n,df.k i;=gq jqKd'


mqxÑ ld,fha§ jqK;a jrog o~qjï l<;a ljodj;a wef.a uqyqfKa ;ryla ;snqfKa keye' meúÈ Ôú;fha§ jqK;a ug we;s jqKq úúO .eg¨" m%;slafIam ùï uu wïud iuÕ fnod .;a;d' yka;dk mkai,g wïud tod mgka i,dl odkh ÿkakd'' fï mkaif,a iajdóka jykafia,d ;syla muK jev isákjd' wïud oka uqrh ljodj;a je/oaÿfõ keye' tod mgka wo olajdu wïud fï mkaif,a fyd| odhsldjla'


uu mkaif,a uõl=áhla yo,d uf.a wïuhs wmamÉÑshs k;r lr .kakjd' ta uf.a iir .uk flá lr .kak ug Yla;sh ÿkak fouõmshkag Wmydrhla úÈyghs'


úfYaaI ia;=;sh - isß o<od oyï mdif,a ysgmq úÿy,am;s ffu;%S w;=fldard, uy;dg

mqkHd pdkaokS o is,ajd