නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Ôúf;a ch.kak fyd|u u. m%NdIajr ys;


m%dfhda.sl nqÿ oyu lshk tl" m%dfhda.slj fhdod.kak mq¿jka'tA jf.au fn!oaO o¾Ykh ys; iïnkaOfhka wdldr follg fhdod.kak mq¿jka'

tlla ;uhs wms f.jk fï .sys Ôú;fha ye, yemamSï ueoafo ys; ikaiqka lrf.k ys; ms<silr lr .kak wmg fn!oaOfhd úÈhg mq¿jka fjk tl' tA jf.au wms fn!oaOhka úÈhg ys;kj fï ixidr .uk ;=< hï lsis uÜgulg is; ÈhqKq lr.kak fï wd;auh ;=<u fhdod.kak mq¿jka nj'

wms yefudagu mqoa.,sl Ôú;hla ;sfhkjd' mjq,a Ôú;hla ;sfhkjd'iudc Ôú;hla" jD;a;Sh Ôú;hla ;sfhkjd'úYd, msßila tlal .kqfokq lrkak fjkjd'weiqre lrkjd' Bg mßndysrj iudc l%shdldrlï iy in|;d ;sfhkjd'


ys; blaukska f,v fjkjd'''

fukak fï ish¨ md¾Yajhka tlal .kqfokq lsÍfï§" tA yeu .kqfokqjlau lrkafk ys;' ysf;a iajNdjh ;uhs blaukska wd;;shg m;aùu' f,v fjkjd'jHdl+, fjkjd' lhg jvd blaukska ys; wd;;shg m;afjkjd'

tA;a fn!oaO o¾Ykh ;=< fmkajkjd ysf;a wd;;shg fya;= jk mqoa.,hd" ke;akï jia;=j" fyda isoaêh kï tA iuÕska .eàula we;s lr fkdf.k tA foi n,k oDIaá fldaKh fjkia lrf.k fldfyduo ys; Yla;su;a lr.kafk lshk tl'

.eg¨j fkfjhs jeo.;a .eg¨j Èyd n,k úÈh''

wms fu;ekÈ lshkafk .eg¨j fkdfjhs .eg¨j" .eg¨j Èyd n,k úÈhhs .eg¨j' tA n,k úÈh fjkia l<du f;afrkjd ;j ÿrg;a t;ek .eg¨jla ke;s j.' nqÿka jykafia fï foa yß wmQrejg foaYkd l<d' tAlg wmQre WodyrKhla ;uhs lsidf.da;óf. l;dj' wehf. m<uq orejd ñh .shd'wiSñ;j weh orejg wdofrhs'thdf. isys úl,a jqKd' u< orej;a wrf.k ;ek ;ek weúoaod'fnfy;a b,a¨jd'fyd|u Tiqj ;sfnk nqÿka jykafia <Õg heõjd' fuhd bkak mSvkh wvq lrkak kï thd tA urKh foi n,k oDIaá fldaKh fjkia lrkak ´fk nj nqÿka jykafia ÿgqjd'

ys; yok úoHdj we;=f< tod lsidf.da;ñhg nqÿka jykafia yß ,iaik WmfoaYhla ÿkakd'ug mq¿jka Tfí orejd iqjm;a lrkak'yenehs fmdä fnfy;la ´fk' tA lsisfjla fkdu< f.alska wn álla wrf.k tkak lsh,d'weh f.hska f.g .shd yeu f.orlu ljqre;a fyda ueß,d' wjidkfha weh f;areï .;a;d" WmÈk yefudau urKhg m;ajk j.' tA fj,dfj fjkia lf<a .eg¨j fkfjhs .eg¨j Èyd n,k úÈh'

.efgk is; m%pKav fjkak mq¿jka'''

iuyr fj,djg Tfí wdh;kfh ks;r .egqï we;slrk pß;hla bkak mq¿jk’' tA;a Thd fn!oaO o¾Ykh wkqj tA isoaêh;a tlal .efgkak tmd'.efgkak .efgkak is;=ú,s we;sfjkjd jeähs'fõokdj jeähs' t;fldg ys; m%pKav;ajhg fmd<Ujkjd';ryjg fmd<Ujkjd'Thd tA Èyd n,k úÈh fjkia lf<d;a mSvkh wvqhs'Thdg jeiai kj;ajkak nE' tA;a l=vhla by< .kak mq¿jka'

nqÿyduqorefjd foaYkd lf<a fï l=vh by<d .kak úÈh' m%NdIajr ys; ;,d.kafk ke;=j fldfyduo tA foa lrkafk lsh,d' yß wmQrejg Wmud l<d" u~ u; yeÈ,d" uf~ka Wvg weú;a u~ fkd.Eù fldfyduo bkafk lsh,d' we;a;gu fï kQ;k mßirh ;=< ys; flf,ia jk ys; ;,k foa jeähs’ uqyqfo fldÉpr j;=r ;snqK;a isÿrla yeÿfk ke;akï kejla .sf,kafk kE'fï isÿr ;uhs is; lshkafk' tAl yßhg yod.;af;d;a fï Ôúf;a w;sYhska id¾:l lr.kak mq¿jka' thg nqÿ oyfu ;sfnk b.ekaùï fyd|gu m%udKj;a'

wfma is;=ú,s Èfhka f.dv oeïu ud¿fjla jf.a

wfma ysf;a iajNdjh ys;k tl' ojilg is;=ú,s fo,laIhla jf.a we;sfjkak mq¿jka' fï is;=ú,s Èfhka f.dv oeïu ud¿fjla jf.a'fmrf<kjd" yemafmkjd".efgkjd'ys;;a tA jf.a' fmrf<kjd" oÕ,kjd' yS,E kE' yÍu uqrKavqhs' ysf;k ysf;k ;ek kj;skjd' fud<h leue;shs ú¢kak' is;=ú,s tl tl mqoa.,fhd jia;= isoaê ks¾udKh lr,d tA ;ekaj, is; w,jkjd' .efgkjd' tA .efgk ;ekaj, ;sfhk foaj,a mkafÉkaøshka yryd wrf.k ú¢k tl ;uhs ys; lrkafk'

fï ysf;a iajNdjh wms Wvq is; iy há is; lsh, fldgia follg fnokjd' Wvq ys; ;uhs bkaøshhka myg iïnkaO lrkafk'thd lrkafk fï bkaøshhka my Ndú; lr, thdg f.dapr jk foa wrf.k há ys;g ldkaÿ lrk tl'

há ys; ireidr Whkla

ufkda úoHdjg wkqj wfma há ys; yßu ireidr Whkla' Thd há ysf;a j.d lrkafk fudllao lsh,d ;¾l lrkafk kE" fydo krl lshkafk kE" Thd jmqrk foa me<lrkjd'yenehs iuyre jHdl+, fjkjd j.dl< hq;= foa fudllao lsh,d jgyd.kafk kE'

fn!oaO o¾Ykh wkqj ys; Èkqfjd;a f,daflu Èkqjd fjkjd'ys; oukh lr .;af;d;a f,daflu oukh lr .;a;d fjkjd' wfma há isf;a iajNdjh wkqj fyd| foaj,a Okd;aul foaj,a we;=¿ lr.kak mq¿jka kï tAjd me<fjkjd' tA wkqj fn!oaO o¾Ykh ;=< meyeÈ,sj lshefjkjd" fldfyduo fï is; m%NdIajr úÈhg mj;ajf.k hkafk lshk tl' bka lshkafk idudkH Ôú;fhka m,d hkak lsh,d fkfjhs' ueÿï ms<sfjf;a b|f.k tA ueo udjf;a .syska ys; m%NdIajrj mj;ajf.k hkak lsh,d'

fn!oaO b.ekaùï wkqj is;  oukh lr .;af;d;a

wfma há ysf;a ;ekam;a lrk foaj,a Thd ys;kfldg yeu is;=ú,a,lgu ixLHd; mrdihla ;sfhkjd'mqÿfu lshkafk fï ixLHd; mrdihlg iudk ixLHd; mrdifha foaj,a" mqoa.,fhd" isoaê" wjia:d wmg weo,d fokjd' fï fn!oaO b.ekaùï wkqj is; oukh lr .;af;d;a" ;ekam;a lr .;af;d;a tA lshkafk b;du ÈhqKq woyia ;ekam;a lr .;af;d;a Bg iudk ixLHd; mrdihla we;sfjkjd' Bg iudk isoaê mqoa.,fhd Thd fj; wefokjd' lmqfgd tlal bkafk lmqfgd' isxyfhd tlal bkafk isxyfhd' ÿiaiS, is;=ú,s we;s whg wdl¾IKh fjkafk Bg iudk wh’ Ôúf;a ch.kak ;sfhk fyd|u l%uh m%NdIajr ys; m%NdIajr úÈhgu yod.kak tl'tA i|yd nqÿoyfu we;s ;rï wdNdi ´fk ;rï ud¾f.damfoaY"WodyrK" Wmud l;d ;sfhkjd' tAjd wfma Ôú;j,g tl;= lr .kak wmg mq¿jka'


,ika; ldßhmafmreu

udkj yelshd mqyqKq WmfoaYl m%ùK foaYl  yd f,aLl


;udrd m;srK