නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Wmkaod isg lrmq mõ ke; jrla jekafod;a le,‚fha'''


fï fjila iuhhs' il, f,da jdiS fn!oaO ck;djf.a buy;a f.!rjdohg md;% ù we;s le,‚ rc uyd úydrh fj; wms wo pdßld lruq'


nqÿka jykafia ,xldjg jevu l< ia:dk lsysmh w;=ßka tlla jk le,‚ úydrh jeo.;a ft;sydisl Wreuhla iqrlsk mQckSh ia:dkhls'


o¾YkSh jgdmsgdjla

le,‚ úydrh fmfkk f;laudkfha .,d niskafka iqkaor le,‚ .Õhs' le,‚ .fÕys je,sj,ska u;=l< neñj,ska wdjrKh l< úYd, mia f.dve,a,la u; mdrg jvd fnfyúka Wia jQ ia:dkhl úydria:dkh ;kjd we;af;a .xj;=r Wjÿßka wdrlaId ùu i|yd úh yelsh' .ia jejqKq úYd, N+ñ Nd.hl ne;su;=ka i|yd fijkla iy isis,i iemfhk w;r le,‚ kÈfhka yud tk iq<Õska jßkajr ief,k fnda m;a is;a Ydka;sfhka mqrjhs' fuys meñfKk whg .xj;=r Wjÿr je<elaùu i|yd ;kd we;s mE,shf.dv isg fnd,a,E., m%foaYh ;rï wE;lg Èfjk b;d Wia jQ Yla;su;a mia neïu u; weúÈñka .fÕys iy wjg iqkaor;ajh oel .ekSug o mdre md,fuka tf.dv ùug fukau fndaÜgq ijdßhl hEug o wjia:dj ,nd.; yelsh'


<Õdùu

ÿrneyer ´kEu whl=g le,‚h rcuyd úydrh fj; msúiSu b;d myiqh' fld<U fldgqfõ isg ie;mqï 6 l muK ÿrlska msysgd we;s ksid fldgqj ÿïßh fmd<ska msg;ajk whl=g msgfldgqfjka wdrïN jk le,‚h nihl o tfia;a ke;akï le,‚h ÿïßh fmd,ska msg;a jk whl=g md .ukska ìh.u mdrg meñK le,‚ úydrh fj; b;d myiqfjka <Õd úh yelsh'


b;sydih

uydjxYfha i|yka jk wdldrhg u‚wlaÅ; kd rcq úiska le,‚fha uq,au úydria:dkh bÈ lrkq ,en we;' nqÿka jykafiaf.a le,‚h jevu lsÍu isÿ ù we;af;a nqoaO;ajfhka jir wglg miq u‚wlaÅ; rcqf.ka ,o werhqula wkqjh' ta wkqj nqÿka jykafia uyry;=ka mkaishhla msßjrd le,‚hg jevu lr we;af;a fjila mqka fmdfydh Èkl ùu fjila iufha u;la l< hq;= jeo.;a isoaêhls' Wkajykafia ueŒla uKavmhl ys| oyï foik ,oafoa úydr N+ñfha od.en msysá ia:dkfha § h'


uydkd. rcqf.a mq;a cgd,;siai úiska tys miauy,a m%didohla bÈlrkq ,eìK' le<‚;siai rc iufha § ysñkula WKq f;,a lgdrul nyd urKhg m;a l< fya;=j ksid isÿ ù hehs lshk uqyqo f.dv .e,Sfï isoaêfha§ úydruyd foaúh rg fírd .ekSu i|yd uqyqog ì,s ùu yd ldjka;siai rcq keÕ isá we;= msáka fmdf<djg .s,d neiSu;a b;sydihg tla ù we;s ck úYajdi fõ' ud> wdl%uKj,ska miq 3 jk úchndyq rcq úiska le<‚ fjfyr m%;sixialrKh lr rkafld;la m<|jkq ,en we;s w;r rcq úiska miqj jdy,alv o bÈlrjkq ,en we;' tfiau hgd,;siai rc úiska lrjk ,o miauy,a m%didoh w¨;ajeähd lrjñka o ms<su f.j,a m%;sixialrKh lr uy iE u¿fõ .,a w;=rd Bg bÈßfhka uKavmhla iEoùfuka o ta rc;=ud fn!oaO ck;dj fjkqfjka lr we;af;a uyÕ= fiajhls' ta yereKq fldg 4 jk mrdl%undyq rcq" 6 jk mrdl%undyq rcq fukau 6 jk nqfjklndyq rcq úiska o le,‚h rcuyd úydrh fj; ish wkq.%yh olajd we;' ld,hdf.a wejEfuka isÿ jQ mD;=.Sis wdl%uK fya;=fjka h<s wNdjhg .sh le<‚ úydrh uykqjr lS¾;s Y%S rdcisxy rcq úiska h<s m%;sixialrKh lrk ,o w;r ta i|yd je,súg irKxlr ud ysñf.ka wjjdo yd wkqYdikd ,eî we;'


ÿre;= fmryer

le,‚ rcuyd úydrh wdY%s; W;aijj,ska b;d W;al¾Ij;a jkafka ÿre;= uyd fmryerhs' iEu jirlu ÿre;= udifha mqr mif<diajl fmdfyda Èkhg fhfok ÿre;= fmryer keröu i|yd ,xldfõ úúO m<d;aj,ska oi oyia .Kka ck;dj iy ish .Kka úfoaYslfhda o tlafj;s' oka; Od;+ka /.;a m%Odk fmryerg úIaKq" l;r.u iy úNSIK jYfhka foajd, fmryer 3 la tlafjhs' nqÿka jykafiaf.a le,‚h jevu lsÍu isysm;a flfrk fuu fmryerg fmr uila mqrd úúO pdß;% iy W;aij meje;afjhs'


ì;= is;=jï

ne;su;=kag fukau wOHhk lghq;=j, ksr; jkakkag o le,‚ úydrh jeo.;a jkafka tys we;s l,d ks¾udK ksidh' ñka m%Odk ia:dkh .kafka ì;=is;=jï h' fuu ì;=is;=jï m%Odk jYfhka fldgia follg fnfoa' m<uqjekak mer‚ ì;= is;=jï jk w;r fojekak kùk ì;=is;=jï fõ' le,‚ úydrh fj; msúfik whl=g uq,skau uqK .efikafka mer‚ úydrhhs' úydrhg m%fõY jQ miq ol=Kq miska ie;fmk nqÿ ms<suh iys; fldgi o wh;a jkafka mer‚ úydrhghs' mer‚ hq.hg wh;a Ñ;% we| we;af;a fuyshs' tajdfha úfYaI;ajh jkqfha Ñ;% we| we;af;a ;Sre iïm%odhg ùuhs'


kùk Ñ;% yd fida,shia fukaÈia

fyf,akd úfÊj¾Ok ue;sKsh úiska bÈlrkq ,enQ kj le,‚ úydrh Ñ;%j,ska w,xldr lsÍu i|yd weh úiska mjrkq ,en we;af;a bkaÈhdfõ fuf;la ìys jQ w;s úYsIag Ñ;% Ys,amshd jk Ydka;s ksfla;kfha wdpd¾hjrhl=j isg kkao,d,a fndaiagh' Tyqf.a oeä ld¾hnyq,;dj ksid iy ì;=is;=jï fjkqfjka úYd, ld,hla jehjk ksid Tyq fmdfrdkaÿ ù we;af;a iqÿiq Ñ;% Ys,amshl= ,xldfjkau fidhd fok njgh' ta wkqj ,xldjg meñ‚ Tyq ish ñ;=re ä' î' Okmd, iuÕ ,xldj jgd l< ixpdrfha § ó.uqj fmfofia Ñ;% w¢ñka isá mqoa.,hl= oel jyd Tyqj fï i|yd f;dard .kakd ,§' Tyqj le|jdf.k ú;a úchj¾Ok Ndrldr;ajh fj; fmkajd leue;a; ,nd .ekSfuka miq kkao,d,a fndaia úiska tu Ñ;% Ys,amshdj bkaÈhdj fj; le|jd f.k hk ,§' ta mqoa.,hd fida,shia fukaÈiah' tys§ wcka;d" t,af,da¾" nd;a wd§ f,da m;< .=yd Ñ;% .ek Tyqg oekqula ,nd § we;' wk;=rej ,xldjg meñ‚ fida,shia fukaÈia ;jÿrg;a iS.sß is;=jï wd§ ,xldfõ ia:dk wOHhkh lr fuf;la Tyq úiska fkd l< kj Ñ;% iïm%odhla we;s lr.kakd ,§'


leghï l,dj

wä 150 l È.lska iy 90 l m<,lska hq;a úydr f.h uykqjr jdia;= Ys,amh wkqj ieliqKq jy,hlska hqla;h' w.kd leghï yd Y%oaOdj jvd,k nqÿ ms<su o wOHd;añl jYfhka iEu wd.ulu whf.a is;a ;=< we;s lrjkafka Ydka;sodhl yeÕSuls'iqks,a w,a.u