නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¨; ie,iqïl< ksjil mqxÑ wvqmdvqjlaj;a fjkak fokak tmd


Ôú; ld,h ;=< mqoa.,fhl= Wmhk Okfhka úYd, fldgila ;ud Ôj;a ùug ie,iqï lrk ksji fjkqfjka fjka lsÍug wo jk úg iudch oeä f,i fm<ö we;' kuq;a .Dy ks¾udKh yd ie,iqïlrKh ms<sn|j we;s wkjfndaOh fya;=fjka wuqøjH yd jev l=,sh i|yd wkjYH f,i msßjehla fhoùug isÿùu wúêu;a f.dvke.s,s jHQy (Structural Failures) fya;=fjka f.dvke.s,a,g ydks isÿùu yd jdia;=uh w;ska we;sjk úúO fodaI nyq, jYfhka olakg we;'


ie,iqug fmr fï ms<sn| ie,ls,su;a jkak'''

Tfí m<uq mshjr f,i olaI m<mqreÿ w;aoelSï nyq, .Dy ks¾udK Ys,amsfhl= (Architect) f;dard .ekSu yd Tn ks¾udKh lsÍug ie,iqï lrk ksji uy,a ksjila kï fyda Tn ksji ;ekSug f;dard .kakd bvu ;o mila fkdue;s ;eks;,d N+ñhla fkdjk wjáka Wia ìï fyda my;a ìï fukau m%md; iys; ia:dk yd fjk;a wjodkula iys; ia:dkhl msysgd we;akï tys§ isú,a bxðfkare (Civil Engineer) yd jHqyd;aul bxðfkare (Structural Engineer) iydho" .Dy ks¾udK Ys,amshd úiska ie,iqï lrk ksjfia fyda f.dvke.s,af,a jdia;= mÍlaIdj i|yd jdia;= úoHd WmfoaYljrfhl= (Vastu Consultant) f;dard.ekSuo" isÿl< hq;=fõ' fiajd ish,a,u tlu ia:dkhlska ,nd .;yels ;ekla Tn f;dard .kafka kï th Tng jvd m%dfhda.sl yd myiq fõ' f.dvkeÕs,s ie,iqïlre ie,iqu ks¾udKhg fmr bvu fj; meñŒug fhdod.;a Èkhg fmr Tn úiska wksjd¾fhkau bvu iqoao lr udhsï lKq wmeyeÈ,s fyda .e,ù we;s kï tAjd ksjerÈj ñkskafodarefjl=f.a (Licensed Surveyor) iyh we;sj ia:dk.; lr bvug wh;a jk uQ,sl ,sms øjH jk ysñlï Tmamqj (Title Deed), ùÈ f¾Ld iy;slh (Street/ Building Line Certificate), ñkskafodare igyk (Survey Plan), fkdmrjd .ekSfï iy;slh (Non-Vesting Certificate), ysñlï iy;slh (Ownership Certificate), iy;sl lrk ,o m;abre (Certified Original Extracts Of The Property) iy wfkl=;a ish¨ ,shlshú,s kS;s{jrfhl= ,jd ksrjoH;djh mÍlaId lrjdf.k ;nd.ekSu;a" bvfï jeis c,h nei hdug we;s ldKq moaO;sh" wjg f.dvke.s,s j, mj;akd <sx yd jeisls<s j, mj;akd ia:dk" úÿ,s yd c,h ógr ia:dk.; lsÍug iqÿiq ia:dk yd bvu ;=< mj;akd .ia lemSug isÿ fõ kï tA ish,a, i|ydu Tn úiska fmr úi÷ï yd wjYH lrk f;dr;=re ,ndf.k ;nd.; hq;= fõ'

f.dvke.s,s ie,iqïlre bvu mÍlaIdjg meñfKk Èkfha§ m%fõY ud¾.fha m%udKh" iajNdjh" m%dfhda.sl;ajh ie,ls,a,g f.k yd jdia;= úoHdkql+,j ksjerÈ ia:dkhl f.aÜgqj i|yd m%udKj;a bvla fjka lr.; hq;= w;r <s| iy jeisls<s j<g iqÿiq ia:dkhla tÈkg f;dard fjkalr .; hq;=fõ' Tfí wjYH;djkag wkqj yd Tfí reÑhg wkqj f.dvke.s,a, ie,iqï lsÍu i|yd wjYH woyia yd f;dr;=re Tn úiska ie,iqïlre fj; tÈkg bÈßm;a lsÍu id¾:l ie,iqula i|yd w;HdjYH fõ'

ksjerÈj f.dvke.s,a, ie,iqï lr.kafka fufyuhs'

f.dvke.s,s$ ksjdi ie,iqu ;=< wksjd¾hfhkau mej;sh hq;= uQ,sl lreKq y;la fõ’ tkï"

kS;Hdkql+, ùu

m%dfhda.sl ùu

ksjerÈ f.dvke.s,s jHqyhla mej;Su

jdia;=úoHdkql+, ùu

whs;slref.a reÑh yd wjYH;djka iu. tlÕ ùu

whs;slre fhoùug wfmalaId lrk msßjeh mrdih ;=< mej;Su

hdj;ald,Sk jQ ndysr yd wNHka;r fmkqu

hkdÈhhs'

kS;Hdkql+, Ndjhla fkdue;s f.dvke.s,a,la Tn ie,iqï lrkafka kï Tng nexl= Kh (Bank Loan Facility) ,nd .ekSfï§ yd f.dvke.s,a, idod ksu l< miq wkql+,;d iy;slh (COC- Certificate Of Conformity) ,nd .ekSfï§ .eg¨ we;sfõ'

f.dvke.s,a, m%dfhda.sl fkd jQ úg bÈlsÍfï § hï hï .eg¨ yd Tn mÈxÑ ùfuka miq ffoksl jev lghq;= j, § hï wmyiq;d mekkef.a'ksjerÈ jHqyhla fkdue;s kï Tfí iïmQ¾K f.dvke.s,a,u wid¾:l fõ’ msmsÍï"bß;e,Sï" fjkaùï"lvdjeàï j,g ,la fjhs’ ndysr yd wNHka;r fmkqug ydks jQ l< f.dvke.s,a,g ,efnk wdl¾IKh yd jákdlu wvqfõ' Tfí reÑh wjYH;dj yd wfmalaIs; msßjeh iu. fkd.e,mqk l< bÈlsÍï lghq;= w;ruÕ k;r ùu fukau tA i|yd Tng we;s Wkkaÿj m%sh;dj myj hhs' jdia;= úoHdkql+,j wid¾:l jQ úg Tng úúO lror yd ndOl is;a;ejq,a f,vfrda. i|yd uqyqK mEug isÿ fõ' tneúka Tfí kj f.dvke.s,a, ie,iqï lsÍfï§ fuu jerÈ yd wvqmdvq isÿ fkdùug wksjd¾hfhkau Tn ie,ls,su;a úh hq;= fjhs'


;=Idr is,ajd

m%ùK jdia;= úoHd WmfoaYl

.Dy ie,iqï iy wNHka;r .Dy

ie,iqï igyka ieliqï Ys,amS


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv