නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mskakj, w,s wkd:d.drh


f,dj ;ju;a mj;sk fldfrdakd Wjÿr yuqfõ úfoaY ixpdr l< fkdyels neúka f,da jgd wisßh ,sms ud,djg u| úrduhla ;nd we;;a mdGl Tfí oekqu fukau udkisl úkaokh fjkqfjka lghq;= lrk kj,sh foaYSh ixpdrl .ukdka; .ek Tn oekqj;a lsÍug lghq;= fhdod ;sfí' wo fï hgf;a idlÉPd lrkq ,nkafka mskakj, w,s wkd:d.drh ms<sn|jhs'

msysàu iy .uka ud¾.h

fuh msysáfha rUqlalk m%foaYfha wxl B199 ork ia:dkfhah' kqjr isg fuu ia:dkhg we;s ÿr m%udKh lsf,da ógr 37ls' Tn kqjr n,d Èfjk ÿïßfhka meñfKkafka kï rUqlalkska nei lE.,a, k.rhg meñK fuys <Õdúh yelsh' lE.,af,a isg mskakj,g we;s ÿr m%udKh lsf,da óg¾ 13 ls'

f,dj úYd,;u w,s wkd:d.drh

f,dj úYd,;u w,s wkd:d.rh jYfhka ie,flkafka mskakj,hs' 2011 jif¾§ w,Ska 96 fofkl= tys fkajdislj yso we;s w;r bka 43 fofkl= msßñ w,ska o 68 fofkl= .eyekq mrïmrd 3 lska meje; tk .eyekq w,Skao úh' le,E ;=< isák wkd: jQ w,s megjqka iy ;=jd, ,enQ w,s we;=ka /l n,d .ekSu;a" fmdaIKh lsÍu;a jkhg Wreulï lshk j| ù hk i;a;aj fldÜGdihla f,dalh yd ixpdrlhka fjkqfjka b;sßlr §u fuys Wodr mrud¾: fõ'

w,s wkd:d.drfha b;sydih

jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j hgf;a fuh wdrïN lrk ,oafoa 1975 jif¾§ h' fuu w,s wkd:d.drh uq,skau msysgqjd we;af;a ú,am;a;= cd;sl WoHdkh ;=<h' bkamiq fnkaf;dg ixpdrl ixlS¾Kh fj; udrelrk ,§' fnkaf;dáka foysj, i;a;= j;a; fj; f.fkk ,o w,s wkd:d.drh wjidkfha§ k;r jqfha mskakj, .fï msysá o¾YkSh N+ñs Nd.hlh' fuh wlalr 25 la fyj;a fylaghd¾ 110 l fmd,a j.dj iys; N+ñhla úh' uyTh .Õg hdnoj msysgqùu w,s we;=kg úYd, m%fhdackhls' fuu wkd:d.drh msysgqjk úg tys w,s megjqka mia fokls' 1995 § jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska Wvj,fõ cd;sl WoHdkhg hdnoj w,s ixl%uKd.drh ia:dms; lrk f;la wkd: megjqka tys úh' bkamiq wkd: megjqka Wvj,fõ w,s wkd:d.drh fj; hejq‚' flfia fj;;a mskakj, isák w,s rxpqfõ ore Wm;a tys§ isÿfõ'

ixpdrl ie,iqula

mskakj, w,s wkd:d.drh uQ,slju ie,iqï lr we;af;a ixpdrl wdl¾IKh Èkd .ekSu i|ydh' 1978 § fuh cd;sl i;afjdaoHdk fomd¾;fïka;=j hg;g m;a lrk ,o w;r t;eka mskakj, w,s wkd:d.drh ixpdrl wdl¾IKh i|yd fhduq úh' 1982 § w,s we;=ka fnda lsßfï jevigykla wdrïN lrk ,§' 2012 jir jk úg fuys jdih l< w,s we;=ka .Kk 78 la úh' fuh ie,iqï lr we;af;a bka ,efnk wdodhu w,s we;=ka kv;a;= lsÍfï lghq;= j,g wdOdrhls' 1978 isg ixpdrl mdrd§ihla jQ mskakj, Èfkka Èku ixpdrl wdld¾IKh Èkd.ksñka mj;S'

w,s megjqka Èh fl<sk mdrd§ihla

Èfhys nei c,h iakdkh lrñka úfkdao jk w,smegjqkaf.a o¾Ykh fnfyúka ukialdka;h' mskakj, ,xldfõ we;s iqkaor;u ia:dk w;ßka tlla f,i .Kka .ekSu hqla;s iy.; nj fï oiqk olsk úgu Tng yefÕkq we;' th w;yer oud hEu ÿIalrh'

mskakj, w,s wkd:d.drfha ld, igyk

 • meh 08'30 - wuq;a;ka i|yd újD; flf¾
 • meh 09'15 - fnda;,a u.ska lsß fmùu
 • meh 10'00 - w,s rxpqj .Õ n,d msg;a fõ'
 • meh 12'00- Èh kd w,s rxpqj kej; kjd;ekg meñŒu
 • meh 13'15 - fnda;,fhka lsß fmùu
 • meh 14'00 - w,s we;=ka .Õ n,d msg;a ùu
 • meh 16'00 - w,s rxpqj .fÕa isg kej; kjd;ek n,d meñŒu
 • meh 17'00 - fnda;,fhka lsß fmùu
 • meh 17'30 - m%fõY m;% ljq¿j jid oeóu
 • meh 18'00 - msáka tk ck;dj i|yd jid oeóu
 • w,s wNsckkh

  /ljrKh ,nk w,Skaf.ka megjqka fnda lsÍu mskakj, w,s wkd:d.drh u.ska isÿjk uyÕ= fiajhls' mskakj, we;s iajNdúl mßirh fukau fi!LHdrlaIl i;aldrh ksid fuu wNsckk l%shdj,sh fnfyúka id¾:l ù we;' 1984 jif¾ § ms<sfj<ska jhi 21 yd 20 la jQ úch iy l=udß we;a hqj<g odj fuys § m<uq ore Wm; isÿúh' fï we;a Èh‚h iql=ud,s hkqfjka kï lrk ,§' bkamiq úch iy kS,d hk msßñ we;=ka yd iïnkaO jQ l=udß" wkQId" ud;,S iy fldau<S hk we;skakshka úiska w,s megjqka .Kkdjla m%iQ; lrk ,§' 1984-1991 w;r ld,h ;=< w,s megjqka 23 lg wêl ixLHdjla m%iQ; lrk ,oehs jd¾;d ù we;' 1998 § úYd, m%.;shla fmkajñka msßñ megjqka 8 la o .eyekq megjqka 6lao jYfhka ìys lrk ,o uq¿ w,s megjqka ixLHdj 16la úh' fojk w,s mrïmrdfõ m<uq ore Wm; 1998 § isÿù we;' t;eka isg 2015 cQ,s jk úg muKla 70 lg wêl w,s wNsckkhla isÿ ù we;ehs jd¾;d ù we;'

  i;a;aj iqnidOkh

  b;d fyd¢ka /ln,d .ekSu ksid mskakj, isák w,s we;=ka fi!LH iïmkak núka msßmqkah' jeäysá Ndjhg m;a w,Ska ksoyfia wdydr ,nd.; yels fia r|jkq ,efí' wdndê; jQ w,s we;=ka lsysm fofkl=g muKla fkajdisl /ljrKh ,efí' fï w;r weia wkaO jQ tla o<e;s rdcd iy ìï fndaïnhla ksid ol=Kq mdoh wysñ jQ idud we;skaksh o fjhs'

  lk.dgqjg lreKla

  fu;rï fjfyi uykaisfhka /l n,d.kq ,nk mskakj, w,s wkd:d.drfhka msg;g m%odkh flfrk w,s we;=kag fmr fuka /ljrKh ,eîug bvla ke;ehs hul=g is;Su idOdrKh' lreKq tfia jkafka kï we;af;kau lk.dgqodhlh'

  ,dnodhS fydag,a myiqlï

  Tnf.a ixpdrfha§ iqjmyiq f,i yd wvqúhoñka ,nd.; yels kjd;eka myiqlï lsysmhla my;ska olajd we;' fydag,aj, kïj,g bÈßfhka i|yka lr we;af;a jeäysáhka fofofkl=g /hla iys; Èkhla i|yd wh flfrk Y%S ,xld remsh,a .Kkh'

 • Ceylonoutings pinnawala Rs. 3,322
 • Cafe pinnalanda Rs. 2,855
 • Hostel in pinnawala Rs. 2,953
 • Green land Guest House Rs. 2,491
 • Elephant Reach Villa, pinnawala Rs. 2,768

 • ,nk i;sfha§;a ;j;a rinr foaYSh f;dr;=rla ;=<ska Tn yuqjk f;la kj,sh iuÕ /£ isákak' i;sm;d kj,sh ñ,§ .kakd Tng uÕyereKq ,sms kej; lsheùu i|yd oeka kj,sh fjâ wvúh iydh fjhs' Bg wu;rj kj,sh hQ kd,sldj o Tn fk;a mskùug yd oekqu ,nd§g ie§ meye§ isà'  iqks,a w,a.u