නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fi!LHdrCIs;j fjila ux.,Hh iurkakg ierfik Y%S o<od ud,s.dj


iïnqÿ f;u`.=,

fjkodg jeä l,t<shg

uy;g yd jg rjqug

±,aúk f.hska f.h

fjila l+vq


mdg mdg nlÜ myka

msihs w.ska w;= m;sßka

ne¨fjñ ñÿ,g nei

mqÿuhlah


fjila mykaj,ska .,k

ijkla .k /iska jeis

fmdf<dj fn¥ ;dmam yd lgqlïìo

fudfyd;ska w;=reoka ù

f.diskah


f,dalh ;ks hdhls

^uy.ufialr Y+Íka&


wdñi mQcd iy m%;sm;a;s mQcd

,laÈj fn!oaO ne;su;=ka iEu jirlu l,a;shdu fjila ux.,Hh yß wmQrejg iurkak iQodkï fjkjd' fjila myka l+vq ksfjia wdY%s;j ks¾udKh fj;a§" .fï mkaif,a msxlï ixúOdkh fjoa§" mqxÑ k.r uOHfha úYañ; fjila f;drK iy wäfhka wähg újD; jk úúO okai,a fukau fji`. iu`. ne¢ ixialD;sldx. /ila mj;sk w;r th wmf.a isxy, fn!oaO wkkH;djh úoydmdkak ufydamldß fjkjd'

bka lshdmdkafka wm rg ;=< Ôj;a jkakd jQ yq§ fn!oaO ck;djf.a tluq;=lu" mß;Hd.h" ;Hd.YS,slu" oCI;djh fukau ks¾udKYS,S;ajhhs' flfia kuq;a miq.sh jir foflysfukau fujr fjila ux.,Ho ;=,o wdñi mQcdjka fjkqj m%;sm;a;s mQcdjg uq,a;ek fokakg isÿ fjkjd' ta uq¿ f,dalhu fldúâ -19 jix.;fhka ðú; ì<sfjoa§" Ôú;fha wksh; nj olsñka m%;sm;a;s  wdrCId lrñka nqÿka jykafia foaYkd l< ish,a, Ôú;hg tl;= lr .ksñka" wdf,dalfhka" m%{djg hEug ux újr lr.ekSu fujr fjila ux.,Hfha úfYaI;ajhhs'

iïnqÿ f;u`.=,

fujr ieufrkafka 2565 fjks fjila mqka fmdfyda Èkhhs''' ish¨ i;a;ajfhda wfkalúO ÿla ysßyer ú¢ñka .; l< ta ÿlanr Ôú;hg iekiqu Wodlr Tjqka iir ihqfrka tf;r lsÍfï uy;a lreKdfjka ieÿKq wm isÿy;a fnda i;=ka W;=ï jQ nqoaO rdcHhhs' m;a ù jod< W;=ï fjila fmdfyda Èkh fn!oaOhka jQ wm ieug msxidr Èkhls'

isoaOd¾: l=udrhdf.a bm§u" isoaOd¾: fndaêi;ajhka jykafiaf.a nqoaO;ajh"  f.!;u nqÿ rcdKka jykafiaf.a mßks¾jdKh" hk ;%súO wjia:djka fï W;a;Í;r jQ Èkfha§ isÿùu thg fya;=jhs' ta ksidfjkau fn!oaOhdf.a ienE wjqreoao fjila W;aijh f,i ye¢kaúh yelsh'

wúµdfõ w÷r kiñka wm uy fndai;dKka jykafia idrdixLH l,am ,CIhla fmreï mqrñka weúo" wjika wd;au Ndjfhka lsUq,aj;a kqjr iqoafOdaOk rc;=uka yd uydudhd foaúh uõmshka lr.ksñka ¨ïìKs i,a Whfka Wm; ,nkafka mskanr fjila fmdfyda Èkfhah'

i;a mshqñ u;ska i;a mshjrla fmrg .sh isoaOd¾; l=ureka ;ud ;=kaf,dald.% jk njg tys§ isykdo meje;aúh' blaì;s i;r fmr ksñ;s ±l .sys f.hska kslau .sh isÿy;a uyd fndai;dKka jykafia nqoaO .hdfõ wei;= uyd rela fijfk Ndjkdjg iu jeÿfka ish¨ i;a;ajhka iir ÿlska uqojd.ekSfï woyi fmr±ßjhs'

tys§ Wkajykafia ish¨ flf,ia kid p;=rd¾h i;H wjfndaO lr.ksñka fjila mqkafmdfyda Èkfha§ W;=ï iïud iïnqoaO;ajhg m;aúh'

ish¨ ixialdr O¾uhka kefik iq¿ neúka wm%ud§j l=i,a oyñka fhfokakehs ish wjika nqoaO jpkh foaYkd l< Wkajykafia l=iskdrd kqjr u,a, rcorejkaf.a Wmj¾;k i,a Whfka§ wkqmÈfYaI mßksíndk Od;=fjka msßKsjka md jod<y'

tfukau fjila mqka fmdfyda Èkh Y%S ,xld jdiSkag Ydiksl ixialD;sl yd idudðl jYfhka jeo.;a isÿùï /ilg uq,a jq Èkhla jk w;r wm f.!;u nqÿrcdKka jykafiaf.a f;jk ,xld isÿjkafkao fjila mqka fmdfyda Èkfhah'tys§ Wkajykafia uKswlaÅ; kd rcqf.a wdrdOkfhka le,Kshg jevu l< w;r wk;=rej iquk iuka foõrcqkaf.a wdrdOkfhka iuk, l÷ uqÿfka isßmd igyka ;enqfõ o msxnr fjila fmd Èkfha§h',laÈj b;sydifha jeo.;a ikaêia:dkhla jk úch rcq we;=¿ i;aishla msßi isß,lg meñfKkafkao fjila mqka fmdfyda Èkhl nj jxY l;dj, i|yka fõ'

fujr wkq.ukh lrk ms<sfj;a

iïnqÿ f;u`.=, iurk fï fudfydf;a" o<od jykafia ne;sis;ska hqla;j ;uka fukau wfkldf. Ôú;h wdrCId lsÍu fjkqfjka iEu úgu ksjerÈ isysfhka hq;=j lghq;= l< hq;=fõ'

fjkod fuka fkdj ;ukaf.a hq;=lu ksis whqßka bgq l< hq;=h' o<od ud,s.djg msúiSfï§ iEu úgu ;ukaf.a cd;sl ye÷kqïm; <`. ;nd.; hq;=h' rch úiska ffoksl jYfhka ksl=;a lrk fi!LH kS;s Í;sj,g wjk; úh hq;=h' oE;a fyd¢ka inkaod msßisÿ fldg" uqL wdjrKh ksis whqßka me<¢h hq;=h' iEu úgu ógrfha mß;rh ;nd .kakg wu;l fkdl< hq;=h'

jkaokd lsÍfï§ fndfyda fõ,d tlu ia:dkfhau /£ fkdisg ;j;a ne;suf;l=g jkaokd lsÍug bv i,id Èh hq;=h' fï ish¨ lghq;= l%uj;aj" Y%S o<od ud,s.dfõ .re Èhjvk ks,fï;=ukaf.a wëCIKfhka hq;=j isÿjkq ,nhs'

iín mdmiai wlrKx

l=i,iai Wmiïmod

iÑ;a; mßfhdaomkx

ta;x nqoaOdkidikx

zzish¨ mõ fkdl< hq;=h'l=i,a /ia l< hq;=h'm[ap kSjrKhka flfrka ish is; msßisÿ lr.; hq;=h'' fuh ish¨ nqÿjrekaf.a wkqYdikhhs'ZZ

fjkod fjila mqka fmdfyda od ysñÈß WoEik wrek¿ kef.kúg" iqÿ j;ska ieriqkq oyia .Kkska ne;su;=ka i|., mduq, isg tld miqmi tld ys¢ñka fn!oaOhdf.a uqÿka u,alv n÷ úrdcudk jQ o<od jykafiag lsß ms~q mQcd lrkakg n,d isákafka fkdbjis,af,ks'

kj nqÿ ueÿf¾ iy u`.=,a uvqfõ w;=re isÿre ke;sj" Ydka; núka hqla;j ys|f.k n,d isákafka" iïnqÿ f;u`.=, iurk fudfydf;a ;=ka is; myojd f.k wgis,a iudoka ùughs' tfy;a wo jk úg fidndoyu úiska ish¨u fokd ksfjiaj, isrfldg wjikah' w;=re isÿre ke;sj ;snQ ish¨ ;eka ksy~ núka hqla;h'

fldúâ - 19 ffjrih uq¿ f,dalhla ì,s.ksoa§" rfÜ mj;sk fi!LH kS;sÍ;sj,g wjk; fjñka tod rc oji isg mej;f.k tk isß;a úß;a" pdß;% jdß;%j,g .re lrñka ta lghq;= tf,iu isÿ lrñka Y%S o<od ud<s.dfõ iïnqÿ f;u`.=, b;d pdï f,i iurkq ,nkjd' ne;su;=kag fï ish¨ lghq;= Y%S o<od ud,s.dfõ fjí kd,sldfjka iy hQ áhqí kd,sldfjka ±l .; yels f,i Y%S o<od ud<s.dfõ udOH ld¾hdxYh ish¨ lghq;= iQodkï fldg ;sfnkjd'

Y%S ,dxlslhkag fok oyï mKsjqvh

f,dj ish¨u foa mj;skafka fyda isÿjkafka fya;=M, oyu wkqjhs' ish,a,u isÿjkakg fya;=jla we;' wm th f;areï.; hq;=h' jeä wE;l fkdj óg jir lSmhlg fmr" wmrg ;=< isÿjqK hqoaOh" iqkdñ jHikh" .x j;=r kdh hEï ;=,ska" Ôú;fha wksh; nj wm ±l we;' tfy;a wm th ta fudfyd;g muKla iSud flßKs'

fï fudfyd; Bg yd;amiskau fjkiah' Nhdklh" fldúâ -19 jHikh wm rg muKla fkdj uq¿ f,dalhu úkdY lrñka bÈßhg .uka lrñka we;' wi,ajeis bkaÈhdj úYd,d uykqjrla ù wjikah'

f,dalfha ish,af,dau wirKh kuq;a wms jdikdjka; fjuq' wmg irKla we;' ta ;=Kqrejka irKhEu muKhs' Ôú;h wksh; nj weia mkdmsgu olskakg ,efnk wjika wjia:dj fuh f,i olsuq' iïnqÿ f;u`.=, iurk fï fudfydf;a Èú ysñfhka mkais,a iqrlsuq' fidndoyug" wdorh lrk" ffu;%Sh" lreKdj" ohdj" oi; m;=rejk ;jfll= foi WfmaCIdfjka n,k" wd;aud¾:ldó;ajh fjkqjg mrd¾:ldó iqkaor ñksfil= f,i Ôj;a jkakg wêIaGdk lr.uq' ta Èfkl wm hkúg /f.k hkafka /ia lrkd ,o l=i,a wl=i,a muKla ksidfjkauhs'

zziín mdmiai wlrKx - l=i,iai Wmiïmod

iÑ;a; mßfhdaomkx - ta;x nqoaOdkidikxZZ

zzish¨ mõ fkdl< hq;=h' l=i,a /ia l< hq;=h'm[ap kSjrKhka flfrka ish is; msßisÿ lr.; hq;=h'' fuh ish¨ nqÿjrekaf.a wkqYdikhhs'ZZ


uhqr frdIdka l=udr chisxy

PdhdrEm - lsxia,s fmf¾rd

úfYaI ia;+;sh - pñkao lreKd;s,l
^ldßh fldard< Y%S o<od ud,s.dj&