නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orejkag oefkkak wdorh lrkak


fouõmshka fuka orejkag wdorh lrk fjk;a lsisfjla ke;' th wújdÈ;h' kuq;a ta wdorh orejkag hyñka oefkkafkao@ ldhsl yd udkislj ksfrda.S ñksfila f.dvkefÕkakg kï l=vd orefjlaj isák wjêfha§ fkdwvqj wdorh ,eîu w;HjYHh' Tn orejkag mjik oyil=;a jpk w;r Tjqkaj jvd;a Yla;su;a" olaI" lreKdjka; yd ukd fm!reIhlska fyì ñksfil= njg m;a l< yels wdldrfha jpk jeä jeäfhka wvx.= úh hq;=hs'


neK je§fuka m,la fkdfõ'''

orejka fndfyda úg Tn wlue;s foa" Tn lrkakg tmd hehs lshQ foa lrñka Tfí wdorh mÍlaId lrkq we;' Tjqka th lrkqfha fkdoekqj;ajh' tjeks wjia:dj, fldamhg m;a ù neK je§fuka M,la fkdfõ' wod< ufkdaúoHd;aul miqìu wjfndaO lrf.k ia:dfkdaÑ;j m%;spdr olajkakg Tn oek.; hq;=hs'


Tjqka Tfí wdorh Èkd.ekSug hï hï foa lrk nj yeÕS hkafka kï ta i|yd Okd;aul fm<Uùula lrkakg Tn m%fõYï úh hq;=hs' —wksjd¾hfhkau uu Thdg wdofrhs" Thd jf.a orefjla bkak tl .ek uu f.dvla i;=gq fjkjd" ug Thd .ek wdvïnrhs" uq¿ f,daflu bkak <uhs Tlafldf.kau flfkla f;dar.kak jqfKd;a uu f;dar .kafk Thdj''˜ jeks oE Tng orejdg mjikakg yelsh'

wdorh oefkkak yßkak'''

Tn orejdg wdorh lrk nj orejdg mejiSu b;d jeo.;a fõ' —uu Thdg wdofrhs˜ hk jpkj,g" Tfí orejdf.a udkisl ksfrda.S nj b;d fyd¢ka mj;ajd .ekSug mqÿudldr yelshdjla we;' lSu muKla m%udKj;a fkdfõ' orejd iuÕ ld,h .; lsÍu" fi,a,ï lsÍu" i;=gq ùu" orejdj je<| .ekSu" weyqïlka §u" wjYH wjia:dj, Woõ lsÍu jeks foa u.ska orejdg Tn wdorh lrk nj m%dfhda.slj oefkkakg yeÍu;a w;HjYHh'

ii|kak tmd''

orejd lsis úfgl;a wfkla orejka iuÕ iei£u fkdl< hq;=h' tfia lsÍfuka fndfyda wys;lr m%;sM, we;súh yel' ta fjkqjg fmrg jvd oeka orejd fyd| nj" .=Kdx. ÈhqKq ù we;s nj mejiSug foudmshka yd jeäysáhka ie,ls,su;a úh hq;=h' —wdya" Thdf. ldurh yß msßisÿhsæ˜" —jdõæ Thd ;kshu Thdf. we| wialr,d''˜" —Thd Thdf. we÷ï ms<sfj,g" ,iaikg kj,d˜ jeks jdlH LKav Tfí orejdg ;ud flfrys we;s foudmsh iyfhda.h iy úYajdih oekSug WmldÍ fõ' ;udf.a W;aidyh w.h lrk nj Tjqkg meyeÈ,s fjhs'

f.!rjh jeo.;a

ñksiqka f,i wm ´kEu wfhl= w;ska jerÈ isÿùu iajdNdúlh' kuq;a wod< je/oao ms<s.ekSug wd;au Yla;shla yd iudj b,a,Sug ksy;udkS njla wmg ;sìh hq;=h' Tfnka w;miq ùula fyda orejdg hï wlghq;a;la isÿ ù kï orejdf.ka iudj b,a,d isáñka" Tn lK.dgq jk nj mejiSu jeo.;ah' tu.ska hful=f.ka jrola jQ úg iudj b,a,d isáh hq;= nj;a" kej; th fkdlsÍug j.n,d .; hq;= nj;a Tfí orejd bf.k .kS' Tn orejdg .re lrk nj yeÕùu ;=< tlsfkldg f.!rj lsÍu ms<sn| wjfndaO lr.kakd orejdo fmr,d Tng f.!rj lrkq we;'

yE,a¨ fkdlrkak'''

orejd ms<sn| Tng oeä úYajdihla we;s nj orejdg oefkkakg bv yeÍu jeo.;ah' orejdf.a wd;au úYajdih f.dvkeÕSfï uQ,sl wä;d,u thhs' orejd hï hï foag l=vd l, ìh úh yel' th iajNdúlh' orejdf.a ìh wkHhka bÈßfha yqjd olajñka orejdj yE,a¨ lsÍu lsisfia;a fkdl< hq;=h' th jeäysáhka lrkq ,nk iq,n jrols' f,dj iEu wfhl=u hï fohlg ìhjk w;r ks¾NS;Ndjh hkq bka ñ§ug fyda th fkd;ld l%shdlsÍug oek isàuh' Tfí orejd hï fohlg ìh jkafka kï ^Wod( l¨jrg&" Tfí ìh iuÕ lghq;= lsÍug Tn bf.k .;a wdldrh ms<sn| Tfíu u;lhka iy w;aoelSï orejd iuÕ fnod .; hq;=h' ìh hkq wiajdNdúl hula fyda ,eÊcdjg lreKla fkdjk ish¨fokdg fmdÿ w;aoelSula nj orejdg jgyd Èh hq;=h' l%udkql+,j wod< ìfhka orejdj uqod .ekSug lghq;= lsÍu jvd fhda.H fõ'

wjia:dj ÿkafkd;a'''

yelsúfgl orejdf.a uÜgfuka orejdg .;yels ir, ;SrK .ekSfï wjia:dj ,nd Èh hq;=h' tu.ska ;udg weyqïlka §ug;a" ;udf.a úYajdihkag" wdYdjkag fyda reÑl;ajhg mgyeks úl,amhka m%;slafIam lsÍug;a orejd bf.k .kq we;' orejdf.a f,dl= l=vd ish¨ ;SrK foudmsh Tn úiska .kq ,nk wêldÍuh mßirhl orejd jefvkafka kï wkd.;fha miq.dó" wkHhka u; hefmk" mrdëk udkisl;ajfhka hq;a ñksfil= ks¾udKh fõ'


Tfí orejdf.ka m%Yak fkdlrñka Tn lshkd ish¨foag fldkafoais úrys;j tlÕùu fyj;a wêlSlrelu wfmalaId lrkafka kï" wjqreÿ 20 lska tmsg wkd.;h .ek Wml,amkh lsÍu jà' orejd u;=Èfkl iEu flfkl=gu lSlre jk iy ;udf.a ia:djrh wdrlaId lsÍug W;aidy fkdlrk jeäysáfhl= lrùug Tng wjYHo@

orejdg Yla;shla jkak'''

orejdf.a w;S; id¾:l;ajhka kej; kej;;a orejdg u;la lrñka Èß.ekaùu u.ska ;udf.a Yla;sh orejdg ta;a;= .ekafjk w;r ;j;a fndfyda foa ;udg l< yels nj jgyd .ekSug WmldÍ fõ' orejd fmr l< hym;a l%shd" idud¾:hka" l=i,;d fuf,i kej; wdj¾ckh lsÍu l< yel'


orejd hï ld¾hhlska wiu;a jQ wjia:djl§ Tfí uqfjka .s,sfyk jdlH LKav ms<sn| b;d ie,ls,su;a úh hq;=h' —talg lula keye˜" —ug Thd .ek úYajdih ;sfhkjd''' B<Õ j;dfj Thd fyd|gu lrkak˜" —ljqrej;a uq,au j;dfj úYsIagu úÈhg lrkafk keye˜ jeks foa lshñka orejd Èßu;a lsÍug" udkisl lvd jeàulg ,la fkdùug Tn j.n,d .; hq;=h' ´kEu id¾:l mqoa.,fhl= w;skau jer§ï yd wiu;aùï isÿù we;s nj;a" tajdfha Wmldrfhka fkdmiqng W;aidyh" bjiSu iy fjk;a jeo.;a .=Kdx. j¾Okh jk nj;a Tfí orejdg f;areï l< hq;=h'


iyfhda.h jeo.;a'''

orejdf.a lghq;=j,g Tn Wmldr l<o" tys jeä f.!rjh orejdg ,nd §ug lghq;= lsÍu jeo.;a fõ' orejdf.a iyh Tfí lghq;=j,g ,nd.kakd wjia:dj,§ o" orejdf.a iyh fkdue;sj th l< fkdyels nj;a" orejdf.a ueÈy;aùu u; th jvd;a myiq jQ nj;a Tyqg$ wehg ta;a;= .ekaúh yels kï w.fkah' —wms fïl l<d˜ fjkqjg —Thd ;uhs fïl lf<a' ux fmdâvla Woõ l<d ú;rhs'˜ f,i wod< f.!rjh iïmQ¾Kfhkau orejdg ,ndfokafka kï uekú' Thd ke;sj ug fïl lr.kak neye˜ f,i orejdf.a ueÈy;aùu" Wmldrh m%Yxidjg ,la lsÍu l< hq;=h' fuu.ska j¾Okh flfrk iajhx úYajdih ;eîu yd wd;audNsudkh hk ldrKd mßmQ¾K yd iunr fm!reIhl uQ,sl ,laIK fjhs'


ìkqld úl%u;=x.

<ud ufkdaúoHd{ iy WmfoaYl

m%;sNd udkisl mqkre;a:dmk yd iïm;a uOHia:dkh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv