නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

urKdikakfha we;sjk is;=ú,s B<Õ W;am;a;shg n,mdkjd''


hïlsis mqoa.,hl= ñh.sh miqj Tyqf.a kej; Wm; fyj;a pq;sh we;sjkafka urKdikak fudfydf;a we;s jQ is;=ú,a,g wkqjhs' hym;a fukau whym;a wkka;j;a is;=ú,s wkqj iq.;s.dó iy ÿ.;s.dó ia:dkj, Wm; ,nkjd' tfia Wm; ,nk ÿ.;s.dó ia:dk w;rg fma%; fldÜGdi lSmhla we;s nj O¾ufhka ú.%ylr ;sfnkjd'


u<.sh {d;Ska ksji ;=< /f|kjdo@ fï m%Yakh ;=< .eg¨ folla we;s nj fmfkkjd'tkï ñh.sh {d;Ska iy ñh.sh {d;Ska fkdjk wh ms<sn|jhs'

idudkHfhka wm iu. Ôj;aù wm w;yer ñh.sh f,a kEhka {d;sjreka jYfhka y÷kajkjd' hïlsis mqoa.,hl= ñh.sh miqj Tyqf.a kej; Wm; fyj;a pq;sh we;sjkafka urKdikak fudfydf;a we;s jQ is;=ú,a,g wkqjhs' hym;a fukau whym;a wkka;j;a is;=ú,s wkqj iq.;s.dó iy ÿ.;s.dó ia:dkj, Wm; ,nkjd' tfia Wm; ,nk ÿ.;s.dó ia:dk w;rg fma%; fldÜGdi lSmhla we;s nj O¾ufhka ú.%ylr ;sfnkjd' fma%;hka iy fma%; fldÜGdi ms<sn| ú.%y iys;j ±lsh yelsjkafka ;sfrdal=âv iQ;%fha§hs' tu iQ;%fha§ u<.sh m%dKldrhka lSm fokl= ms<sn|ju wjOdrKh lrkq ,nkjd'wgqjd .%ka:j,g wkqj fma%; wd;au rdYshlu mj;sk nj fmfkkjd' tu fma%; fldÜGdi iy tfia ùug fya;+ka" Tjqka fuf<dj Ôj;ajk wh úIfhys lrkq ,nk n,mEï ms<sn|j;a fjk;a ;ekl idlÉPd lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

wfma m%Yakhg wod<j ms<s;=rla f,i .ekSug mq¿jka isoaêhla nqoaO ld,fha isÿfj,d ;sfnkjd'u<.sh fma%;hkag msx §u ms<sn|j isoaêhlhs' tAl ;sfrdal=âv iQ;%fha ksodk l;dj f,i fuh olajkak mq¿jka'rc ud<s.dfõ uyd odkuh msxlula ixúOdkh l< ìïìidr uyrc;=ud oka j<|d wjika jQ miqj nqÿrcdKka jykafiaf.a YS% yia;hg mekaj;a fldg ;ud úiska lrjk ,o fõ¿jkdrduh mQcd l<d'nqÿrcdKka jykafiao úydr wdrdu mQcd lsÍfï wkqyia meyeÈ,s lrkq ,enqjd'

tÈk rd;s%fha rc;=ud ;uka bÈßfha isg uyd yçka y~d je<fmk fma%;hka iuQyhla ÿgqjd' miqÈk WoEik fõ¿jkdrduhg f.dia rc;=ud tA nj nqÿ ysñhkag ie< l<d' tu w~d je,mqK msßi fmr w;aNjhl rc;=udf.a kEhka nj;a" idx>sl foam< lEu ksid lr.;a múka krlfha bmso wkka; ld,hla ÿla ú| bka pQ;sj fma%; fhdaksfha bmso ;=ka nqoaOdka;rhla l,a id msmdidfjka fj,S ÿla ú¢k nj;a Tjqka thska ñoùug Tjqkag mska wkqfudaoka l< hq;= nj foaYkd l<d'miqj uy okla mqod fma%;hkag wkqfudaoka flfrõjd'tod rd;s%fha tu msßi fndfyda i;=gq iy.; f,i mS%;su;aj isákq ÿgqj;a ksrej;ajhs ysáfha'rc;=ud ;ud ÿgq isysk;a nqÿrÿkag ±kajQjd'

frÈms<s mQcdfldg fma%;hkag mska wkqfudaoka l< hq;= nj nqÿysñhka foaYkd lf<ka rc;=ud tfia l<d'fma%;hka mska wkqfudaokaj hi biqre ,enqjd'

fï isoaêfhka meyeÈ,s jk lreK ;uhs u<.sh fma%;hkag msx ÿka miq Tjqka ;u wd;au iq.;s.dó lr .kakjd lshk tl’ wfkl mska .kakg tkafka l=ula fyda iir f,a kE in|lula ;sfhk wh ú;rhs'

f.a we;=f<a isg ñh.sh {d;Skag mska§u jrola ke;s nj fuhska fmfkkjd' mska wkqfudaoka jQ miqj Tjqka tys /f|kafka keye' ish¨u u< .sh m%dKlrejka mska .kak tkafk;a keye' ;uka yd iïnkaOhla ;sfhkjdkï muKhs Tjqka tkafka'u<.sh m%dkldrhka .k fkd;ld jevlghq;= lrk whg kï hym;la fjkafka keye'thg fya;=j m%dKldrhkaf.a wjq,a ne,auhs'Tjqka tA tA ia:dkj, isákjd' túg .Dy Ôú;h wjq,a fjkjd' wUq ieñ in|lï m¿ÿ fjkjd' jHdmdr my;g jefgkjd'mqoa.,hd Okfhka msßfykjd' tksidu fuf,dj Ôj;a jk whg u<.sh m%dKldrhkaf.a wdYS¾jdoh wjYHhs'hï hï mQcd j¾. Tjqkag l< hq;=hs' m;a;lïu iQ;%fha § mQínfma%; n<s hkqfjka fuh y÷kaj,d ;sfhkjd'


uydpd¾h

mdf;a.u [dKsiair ysñ


,,s;a ms%hxlr